Boliginteriør fra 1960-1995 utført av Solveig Lønne Christiansen
.
Interiør dekorert av treskjærer Knut Olavson Mevasstaul i Ivistoga, Uppigard Klomset i Seljord, Vestfold og Telemark.
.
Interiør, Høyblokkka i Regjeringskvartalet
Interiør fra statsrådsalen, tatt i 1959. I bakgrunnen kunstnerisk utsmykning med veggeppet av Trojansk hest av Hanna Ryggen
© /Nasjonalmuseet.
Lisens: Vernet verk

Interiørarkitektur er utforming av rom og møblering, hvor målet er å skape eller omskape rommet til et estetisk og funksjonelt interiør som oppfyller menneskers åndelige, kulturelle og praktiske behov. Interiørarkitektur er et fag som ikke er klart avgrenset; det er en spesialisering innenfor arkitektur, men er også en gren innenfor design. Faget er kunstfaglig og praktisk, både detaljorientert og sammenfattende.

Fagets virkemidler

Hvordan det innvendige i bygninger er organisert og utformet, påvirker menneskers levemåte, handlinger, sanser, mentale tilstand og deres opplevelser. Interiørarkitektur har derfor innflytelse på menneskers personlige og sosiale liv, mentale og fysiske helse, velvære og arbeidsevne. Menneskers bevisste og ubevisste romlige behov tolkes om til konkret form i rom og inventar. Det innebærer planlegging, formgivning og organisering av rom og romforløp, behandling av rommenes overflater, belysning, tekstiler, materialer og farger, og sammenstilling og/eller design av møbler og andre arkitektoniske elementer i rommet. Forholdet mellom mennesket, rommet og møblene og det funksjonelle og estetiske uttrykket for dette, er vesentlige faktorer i interiørarkitektur.

Interiørarkitektur anvendes til å utforme eller endre forskjellige typer offentlige og private rom. Eksempler på typer interiør kan være: representative rom, rom for arbeid, rom for kultur, kommersielle rom, boligrom, institusjonsrom og åndelige rom. Analyse av stedets arkitektur og symbolverdi, oppdragsgivers og brukeres behov og handlingene som skal foregå i rommene, ligger til grunn for interiørets utforming og estetikk. Ulike typer interiør for forskjellige oppdragsgivere får derfor ulike arkitektoniske uttrykk. Interiørarkitektur har vanligvis kortere varighet enn bygningsarkitektur; skiftende behov, endringer i bruk og skiftende moter påvirker levetiden av interiøret.

Ulike betegnelser

Betegnelsen interiørarkitektur kom i bruk i Norge på 1900-tallet. I norsk kunsthistorie blir ordet interiørkunst brukt om interiør av særlig høy kunstnerisk kvalitet fra 1600-tallet og fremover, hvor utsmykning, vegger, tak, gulv samt møbler, tekstiler og farger i interiøret bevisst ble dannet til en kunstnerisk, stilmessig helhet. Etter at man i funksjonalismen i 1920- og 1930-årene avviste stilbegrepet og bruk av dekor uten en klar funksjon, ble interiørkunst lite brukt om helhetlig utformede interiør.

Rundt midten av 1900-tallet ble ordet romkunst benyttet om formgivning av interiør og møbler som en samlet, funksjonell og estetisk helhet. Interiørarkitektur overtok som betegnelse på dette fagfeltet, som i Norge ble utviklet fra 1945 og fremover, men ordet kom ikke i allmenn bruk før i siste del av århundret.

På engelsk brukes i dag flere betegnelser: interiørarkitektur (interior architecture) betegner strukturelle endringer av eksisterende bygninger, mens interiørdesign (interior design) betegner utforming og tilpasning av interiør og møbler til brukerfunksjoner og -behov. I Norge dekker betegnelsen interiørarkitektur begge disse definisjonene.

Historikk

Som aktivitet har forming av rom etter menneskers behov foregått så lenge menneskene har vært på jorden. Også før de første bygningene ble reist organiserte menneskene sine boplasser og rom i huler til hensiktsmessig bruk, og de dekorerte hulene med bilder som symboler på åndelige behov, til besvergelser eller som dekor. 30 000–40 000 år gamle, avanserte hulemalerier er funnet flere steder i verden, eksempelvis Chauvet-hulen i Sør-Frankrike. Etter at menneskene ble bofaste, har de gjennom tidene bygget hus og templer med rom som ble formet, utstyrt og dekorert etter deres status og betydning. Avbildninger av innbo og møbler finnes i egyptiske gravkamre og på greske vaser fra mange århundrer fvt. I utgravde ruinbyer som Pompeii og Herculaneum i Italia finner vi eksempler på vakkert utformede interiør, dekorert med maling og mosaikk, fra det første århundre evt. Dette er eksempler på at oldtidens kulturer hadde et bevisst forhold til de nære, romlige omgivelsene.

Funn i Norge fra vikingtid og middelalder viser eksempler på bevisst estetisk utforming av bruksgjenstander og tekstiler som har vært brukt i interiør. (Se Kunsthåndverk og design i Norge). Vikingtidens og middelalderens interiør ble formet etter fast sedvane. Møblene var få og som oftest veggfaste. Eksempler på dette kan vi finne i vikingtidshuset som er gjenskapt på Borg i Lofoten, og i middelalderens årestuer. Interiøret var bestemt ut fra ildstedets plassering, som i årestuen var midt i rommet. En åpning i taket slapp bålrøyken ut og dagslyset inn. Veggfaste benker, seng og skap omkranset ildstedet.

1600–1700-tallet

Gimmestad gamle kirke
Interiør i offentlige rom omfattet hovedsakelig i kirker; for eksempel det bemalte interiøret i Gimmestad gamle kirke i Gloppen (1692).
Gimmestad gamle kirke
Av /Arfo forlag.

I Norge regner man barokken på 1600-tallet som begynnelsen på bevisst interiørkunst, hvor stoler og andre løse møbler begynte å bli vanlig. Slike rom var forbeholdt dem som tilhørte samfunnets øverste lag. Det finnes få bevarte interiør fra denne tiden, men Baroniet Rosendal i Sunnhordland (1665) er et eksempel. I bondestuene ble åren i taket etter hvert erstattet av vinduer, og ildstedet ble endret til peis eller grue i et hjørne av stuerommet. Det frigjorde gulvplass, og løse benker og bord ble vanlig.

På 1700-tallet var dekorerte og møblerte hjem uttrykk for høy status hos borgerskapet i byene og embetsstanden utover landet. Der kunne rommene være varmet opp av forseggjorte kaminer i mur eller kakkelovner av støpejern eller av fajanse. Europeiske stilarter var forbilder både i løse møbler og i dekorerte støpejerns-ovner. Eksempler på interiør fra denne tiden finnes fremdeles, blant annet (restaurert og gjenskapt) i Herregården i Larvik (1677), på gården Bogstad i Oslo og gjenskapt på Norsk Folkemuseum i Oslo. Utover i bygdene, særlig på Østlandet, bidro rosemalere og treskjærere på 1700-tallet til dekor av interiør hos velstående bønder, og rommene fikk møbler i mer forseggjort form. Et eksempel er på gården Uppigard Klomsæt i Seljord i Telemark.

Interiør i offentlige rom omfattet hovedsakelig i kirker; bevarte eksempler er barokkinteriøret i Kongsberg kirke (1761) og det bemalte interiøret i Gimmestad gamle kirke i Gloppen (1692).

1800-tallet

Slottsinteriør
I kontrast til Slottets enkle ytre i renessanse-stil ble rommene innvendig rikt dekorert i hovedsakelig empire og pompeiansk stil. Møblene er inspirert av både barokk, rokokko, empire og tysk biedermeier.
Av .

Nasjonsbyggingen i Norge etter 1814 medførte oppføring av nye, nasjonale, offentlige bygninger, reist i datidens klassiske, europeiske stilarter. I Slottet i Oslo, som ble innviet i 1849, ble interiør og møbler tegnet i detalj og utført etter slottsarkitekt H. D. Linstows tegninger, som han kalte «Den store komposisjon». I kontrast til Slottets enkle ytre i renessanse-stil ble rommene innvendig rikt dekorert i hovedsakelig empire og pompeiansk stil. Møblene ble utført i tidens pseudo-stilarter, inspirert av både barokk, rokokko, empire og tysk biedermeier. Interiørene i Slottet er det første dokumenterte eksempelet vi har i Norge på detaljert design av interiør og møbler som en komplett helhet.

Det sene 1800-tallet var preget av økende velstand i borgerstanden, hvor industrialisering førte til at folk fikk flere møbler og gjenstander hjemme. Interessen for innredning av hjemmet økte og var særlig kvinners ansvar. Ulike håndverkere ble engasjert til arbeidet, som ble utført i tidens rådende smak, som gjerne var inspirert av historiske stiler, også kalt historisme. Interiørarkitektur ble likevel ikke ansett som et eget fagfelt. Om kunstnerisk utførte interiør i eldre stilarter, se interiørkunst.

Et gryende fagfelt – 1900–1920

Tegneskolen

Interiør av Marie Karsten
Interiør til Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914. Møbler i bjerk og transparente portiérer
Interiør av Marie Karsten
Av /Norsk Teknisk Museum.
Lisens: CC BY 2.0

Det var Tegneskolen i Kristiania, etablert i 1818 (den senere SHKS, Statens håndverks- og kunstindustriskole, fra 1996 del av Kunsthøgskolen i Oslo), som på slutten av 1800-tallet la grunnlaget for det som senere ble interiørarkitektur som eget fagfelt. Skolen underviste på den tiden både i arkitektur, bygningsfag, møbeltegning og ulike kunstneriske håndverksfag. Noen av elevene som gikk ut av Tegneskolen omkring århundreskiftet, valgte å videreutdanne seg innen bygningsarkitektur, andre valgte å spesialisere seg i formgivning av interiør, møbler eller kunsthåndverk.

Marie Karsten var en av dem som gikk ut av Tegneskolen ved århundreskiftet. Hun konsentrerte sin virksomhet om interiør- og møbeltegning og regnes i dag som Norges første profesjonelle interiørarkitekt. Hun var internasjonalt orientert, og hennes interiør og møbler var inspirert av blant annet den engelske Arts & Crafts-bevegelsen, men også av svenske Ellen Keys kvinnepolitiske engasjement for praktisk, lysere, enklere, sunnere og mindre arbeidskrevende innredning av boliger. Internasjonalt vokste på denne tiden ideen om at bygningers og gjenstanders funksjon skulle være bestemmende for formen og estetikken. Disse form-ideene utviklet seg senere til det vi kaller funksjonalismen.

Et nasjonalt uttrykk

Interiør Håkonshallen før eksplosjonen i 1944. Dekorasjoner av Gerhard Munthe
Interiøret i Håkonshallen før eksplosjonen i 1940. Dekorasjonene til Gerhard Munthe
Av /Universitetsbiblioteket i Bergen.

Det formelle stil-interiøret var likevel ennå rådende. Århundreskiftets interiør skilte seg klart fra historismens overmøblerte rom som rådet sent på 1800-tallet. Den tyske jugendstilen var en reaksjon mot historismen, og i norsk arkitektur og interiør falt den sammen med stiluttrykket kalt dragestil, som var inspirert av norrøn mytologi og dyreornamentikk. Stilen fantes også ellers i Norden, men ble særlig utbredt i Norge i en tid med unionsoppløsning, store vikingtidsfunn, og landet var preget av sterke nasjonale strømninger. Mange finere sveitservillaer fikk spisestueinnredning med rikt utskårne vegg- og takpaneler og møbler i eik, med dyrefigurer, slyngende linjer og motiver fra sagatiden. Et nasjonalt senter for jugendstil er etablert i Ålesund, hvor gjenoppbyggingen av byen etter en bybrann i 1904 skapte et av Europas mest karakteristiske bygningsmiljøer i jugendstil. I jugendstilsenteret vises hele interiør og møbler i denne stilen.

Arkitekter, møbeltegnere og kunstnere med bakgrunn fra Tegneskolen utformet møbler og hele interiør som visuelt sammenhengende verk. Interiørene i Historisk museum i Oslo (1903) er et eksempel, hvor arkitekturen og interiøret i alle detaljer danner en gjennomført kunstnerisk helhet i norrønt inspirert jugendstil. Arkitekten var Henrik Bull, som også var direktør på Tegneskolen og lærer for kommende arkitekter og interiørarkitekter. Han tegnet også Finansdepartementets bygning i samme stil, og han engasjerte Marie Karsten til å tegne møbler.

Billedkunstneren Gerhard Munthe tegnet møbler, tekstiler og veggdekorasjoner, og han utsmykket interiørene i en personlig, nasjonal og fargesterk stil. Han var genuint original i uttrykket, men var inspirert av norsk folkekunst, norrøn mytologi og dragestil med trekk av jugendstil. Interiørene i hans egen bolig Leveld på Lysaker i Bærum og Håkonshallen i Bergen (ødelagt i 1944) er eksempler. Også en kunstner som Gustav Vigeland designet møbler, tekstilmønstre og gjenstander. Han skapte komplette interiør i sin egen, enkle stil i leiligheten sin i Vigeland-museet i Oslo.

Utstilling som virkemiddel

Foreningen Brukskunst ble etablert i 1918 og var samlende for dem som hadde bakgrunn fra Tegneskolens fagområder. Marie Karsten var en av initiativtakerne til stiftelsen av foreningen. Foreningens formål var å samle norske formgivere og industrien for å styrke en selvstendig norsk kunstindustriell produksjon. Utstillinger var et viktig virkemiddel for å fremme dette i boliger og interiør. Utstillinger som Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 og Østkantutstillingen fra 1920 og fremover, viste forbilder for boliginteriør og møbler som var enkle, praktiske og passende for moderne, vanlige mennesker.

Ny retning 1920–1945

Funksjonalisme

FNs sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådssalen i FNs hovedkvarter i New York var en gave fra Norge til FN. Salen ble utformet av Arnstein Arneberg (1882–1961) og det store veggmaleriet er av Per Krogh. På bildet avholdes det aller første møtet i salen, 1. januar 1952. I 2013 ble salen pusset opp, også dette betalt av Norge.

Av /UN Photo.
Villa Savoie stue
Med Le Corbusiers prinsipp om «den frie plan» ble interiørarkitekturen endret; bærende vegger ble erstattet med søyler, slik at skillevegger og lysåpninger kunne plasseres fritt innenfor søylesystemet.
Villa Savoie stue
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0
Le Corbusiers hvilestol

Le Corbusiers hvilestol fra 1929 er blitt et design-ikon og er fremdeles i produksjon.

Av /NTB Scanpix ※.

Industrialiseringen av samfunnet på 1800-tallet hadde satt nye krav til produksjonsformer og materialer, og behovet for nye form-idealer i arkitekturen trengte seg frem. Arkitekten og billedkunstneren Le Corbusier var særlig den som proklamerte den nye retningen vi kaller funksjonalismen. Den ble arkitektur-programmet som i 1920–1930-årene representerte den nye tidsånden i Europa, hvor industrifremstilling, funksjon og enkelhet var bestemmende for formuttrykket.

Den klassiske arkitekturen var bygninger med dekor-elementer både i interiør og eksteriør, og med bærende fasader som grense mellom inne og ute. Med Le Corbusiers prinsipp om «den frie plan» (se Villa Savoye) ble interiørarkitekturen endret; bærende vegger ble erstattet med søyler av stål eller betong, slik at yttervegger kunne oppløses, og skillevegger og lysåpninger kunne plasseres fritt innenfor søylesystemet. Bygningskonstruksjonen oppløste dermed rommet som en avgrenset enhet. Rommets tradisjonelle form med begrensende vegger ble fjernet; interiøret var ikke lenger omsluttet av faste rammer, men var en integrert del av arkitekturens åpne plan og skiftende romforløp.

Faste møbler ble innbygget i arkitekturen, og løse møbler ble et uavhengig supplement. Ornament og dekor var ikke lenger ønsket. Bygninger formet i maskinalderens ånd med rene flater, mye lys, åpne rom og fastbygde innredningselementer ble etter hvert utbredt i også i Norge. Møbeldesign fulgte samme form-ideal, forenklet til ren, funksjonell form tilpasset industriell fremstilling, gjerne utført i tidligere uprøvde materialer som bøyet stålrør.

Interiøret var ikke lenger en estetisk helhet med listverk, detaljer og håndverks-fremstilte møbler. Med den nye tidsånden var det tidligere komplette stil-interiørets tid forbi. Restaurant Skansen (1927) og Ekebergrestauranten (1929) i Oslo, begge tegnet av arkitekt Lars Backer, var av de aller første funksjonalistiske bygg i Norge, hvor interiørene var en ren funksjon av bygningens arkitektur. Backer var, sammen med arkitekter som Ove Bang og Arne Korsmo, av de mest banebrytende for funksjonalistisk arkitektur i Norge. Korsmo tegnet også interiør, møbler og gjenstander som for eksempel spisebestikk.

Funksjonalismen var også et sosialpolitisk program. Ideene om en moderne livsstil og gode boliger for folk flest, inspirert av Svenska Slöydförbundets slagord «vackrare vardagsvaror», ble et hovedanliggende for sosialt og politisk engasjerte arkitekter og interiørarkitekter i Norge. Den store Stockholmsutstillingen i 1930 var en stor inspirasjon for dem. Interiørarkitektur ble et spørsmål om interiørets funksjon, enkel og rasjonell boliginnredning og sunne boforhold for vanlige forbrukere. Med dette programmet var den moderne oppfattelsen etablert, at boligens utforming og interiør har betydning for menneskers fysiske og mentale sunnhet og helse.

Til tross for sitt radikale uttrykk bygget funksjonalistisk arkitektur på den klassiske arkitekturens grunnleggende estetiske prinsipper om orden og proporsjoner og om bærende og ikke-bærende elementer (se arkitektur), men tolket disse idealene på en ny måte. Parallelt med funksjonalismens progressive arkitektur-idealer fortsatte mange norske arkitekter å forme arkitektur og interiør i tradisjonell form med omsluttende og stemningsskapende interiør. Norges første funksjonalistiske arkitekt Lars Backer var klassisk skolert og tegnet blant annet interiøret i Frogner kino i Oslo (1926, tilbakeført i 2019) i nyklassisistisk, illusjonsskapende stil. Arkitekt Arnstein Arneberg skapte detaljerte klassiske interiør i både boliger og i offentlige bygninger. Den franske sal i nordfløyen av Nasjonalgalleriets bygning fra 1924 (tilbakeført i 2002) er et eksempel. Mange av hans offentlige interiør betegnes som restaureringsarbeider, men er i stor grad også uttrykk for Arnebergs egen kreativitet.

Art deco

Centralteatret, interiør (1927)
Interiøret i Centralteatret er et eksempel på art deco fra 1927.
Av /Oslo museum, Byhistorisk samling.
Lisens: CC BY SA 3.0

I 1920-årenes Europa og USA ble art deco utviklet som en stilretning samtidig med funksjonalismen. I motsetning til funksjonalismen dyrket art deco nettopp dekor og eksklusivitet. Formspråket var inspirert både av jugend og av abstrakt og ekspresjonistisk kunst, eksklusive materialer og geometriske former. Stilen preget arkitektur, men særlig interiør, møbler, grafisk design og brukskunst. Typiske art-deco interiør fant man gjerne i teatre, kinoer, restauranter og eksklusive passasjerskip. I Norge finner vi få interiør rendyrket i denne stilen. Inngangspartiet i Sjøfartsbygningen i Oslo, tegnet av Arnstein Arneberg, er et eksempel, og interiøret i Oslo Nye Teater (Centralteatret) et annet. I norsk versjon ble stilen mindre eksklusiv og faller stilmessig ofte sammen med funksjonalismen.

Etablering av fagutdannelse

De tradisjonelt tette båndene mellom arkitektur og kunsthåndverk ved SHKS ga grobunn for at skolen etter 1934 la om undervisningen til prinsippene fra Bauhaus-skolen i Tyskland (opprettet i 1919), som praktiserte ideen om arkitektur, interiør, møbeldesign, kunsthåndverk og billedkunst som et helhetlig kunstnerisk uttrykk og kalte det Gesamtkunstwerk (se også arkitektfagets historie i Norge). Det la grunnlaget for utviklingen av interiørarkitektur som fagretning. Den omfattet undervisning i både romutforming og møbeltegning og ble utviklet av lærerne Arne Korsmo og Knut Knutsen, som begge var arkitekter. Korsmo kalte faget romkunst.

I 1945 etablerte ferdig utdannede interiørarkitekter foreningen som i dag er Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL. Foreningens formål var å fremme faget interiørarkitektur og møbeldesign, og å fremme fagutøvernes profesjon. Blant initiativtakerne var blant andre anerkjente interiørarkitekter og formgivere som Aage Schou, Birger Dahl og Rolf Rastad.

Fra 1951 var interiørarkitektur og møbeldesign en fagretning også ved Bergen Kunsthåndverksskole (grunnlagt 1909, senere Kunst- og designhøgskolen i Bergen, nå del av Universitetet i Bergen).

Interiørarkitektur og fagutdannelse 1945–1980

Modell Scandia jr. Design Hans Brattrud 1961.
Interiør

Hjørnesofaen utenfor direktørrommet i Denofas administrasjonsbygg er stedstilpasset og antagelig utført i 1949.

Interiør
Tormod Alnæs. Modell: Pony. Tegnet i 1953 og i produksjon fra 1954.
Interiør
Torbjørn Afdal var en av de mest sentrale møbeldesignerne under Scandinavian design perioden.
Interiør
Av .

I modernismen etter 1945 var interiørarkitektur – i betydningen helhetlig utforming av både bygningens innside og innredningselementer – i liten grad vurdert som et selvstendig designfelt. Romutforming ble sett på bare som del av arkitekturen, mens møbler var et uavhengig tillegg til rommene. Møbeldesign ble derfor hovedbeskjeftigelsen for mange av interiørarkitektene i 1950- og 1960-årene. Scandinavian design ble et begrep internasjonalt og førte til økt eksport av også norske møbler, etter statlige fremstøt med utstillinger arrangert blant annet i USA, og designernes deltagelse på messer i Europa. Utover i 1960-årene ble møbelproduksjonen mer industrialisert og spesialisert, og designerne valgte enten møbeldesign eller romdesign som hovedbeskjeftigelse.

Under andre verdenskrig hadde Oslo Byes Vel organisert en stor boligundersøkelse som viste hvor dårlig boligsituasjonen var for mange mennesker. Både arkitekter og interiørarkitekter deltok i arbeidet med undersøkelsen og ble sterkt engasjert i arbeidet med å bedre boligforholdene. Undersøkelsen fikk derfor stor innflytelse på utforming av boligarkitektur og innredning i årene etter krigen. Mange interiørarkitekter var aktive deltagere i de årlige boligsutstillingene i regi av Foreningen Brukskunst og engasjerte seg i opplysningsvirksomhet for å fremme enkle og praktiske interiør og bruk av funksjonelle, norske møbler.

Tidsskriftet Bonytt ble utgitt første gang i 1941, startet av Per Tannum og interiørarkitekt Arne Remlov. Det var det første norske tidsskriftet for arkitektur, design, kunst og brukskunst, og det bidro til folkeopplysning om god kvalitet i boligutforming, innredning og kunsthåndverk i etterkrigstiden. Interiørarkitektur ble også fremmet gjennom artikler i dagspressen og fagbøker forfattet av interiørarkitekter. Trinelise Dysthe og Gunvor Øverland Bergan var viktige bidragsytere til det.

Interiørarkitekter som arbeidet med romutforming, var i denne tiden vanligvis ansatt som assistenter hos arkitekter. Foruten tegnehjelp og fargesetting bidro de med design av praktiske møbel- og innrednings-systemer. For eksempel designet Solveig Lønne Christiansen midt på 1970-tallet møbelserien Bombibitt for skoler og barnehager. Hun var engasjert i bolig- og barnehageutforming i den nye drabantbyen Romsås i Oslo og så det udekkede behovet for funksjonelle, fleksible møbler som dannet rom, og som var tilpasset barna.

I tillegg til omfattende boligbygging ble det i de første tiårene etter krigen også reist flere nye offentlige, representative bygg. Interiørene var viktige som markør av disse bygningenes verdighet og symbolverdi. Oslo rådhus, som ble fullført i 1950, er et eksempel, hvor interiørene fikk et selvstendig kunstnerisk uttrykk, med gjennomført formgivning av alle flater, inventar og detaljer. Ansvarlige arkitekter for både bygg og interiør var Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Kunstnerisk veggutsmykning, utført av tidens fremste norske kunstnere, utgjør en vesentlig del av interiørene. Ellers preges interiørene av spesialdesign av tekstiler, møbler, lamper, dekketøy og andre gjenstander, utført av interiørarkitekter og designere, i samarbeid med arkitektene. Blant dem var interiørarkitektene Finn Gøsta Nilsson og Aage Schou, som var ansatt hos henholdsvis Arneberg og Poulsson og tegnet møbler; Birger Dahl og Bendt Winge utformet møbler til en mindre del av rådhuset.

Arnebergs kontor utformet også interiøret i FNs sikkerhetsråds sal i New York i 1952. Finn Gøsta Nilsson var interiørarkitekt også her. Et klassisk, historisk interiør som Stiftsgården i Trondheim ble i begynnelsen av 1950-årene nennsomt modernisert. Nye møbler ble utformet av interiørarkitekt og møbeldesigner Bjørn Ianke. Hans møbler ga interiøret moderne komfort i et originalt, modernisert klassisk formspråk.

Viktige arkitekturverk fra perioden, som regjeringsbygget Høyblokken (ferdig i 1959, arkitekt Erling Viksjø) og Asker rådhus (ferdig 1964, arkitekter Kjell Lund og Nils Slaatto) er modernistiske eksempler på totaldesign av bygg og interiør hvor kunst, tekstildesign og interiørelementene inngår som del av bygningens totale arkitektur. Til Asker rådhus bidro industridesigner og interiørarkitekt Bjørn A. Larsen med design av møbler og lamper, og med design av dørvridere til Høyblokken. Her utformet Birger Dahl lamper og Alf Sture møbler.

Interiør i kirkebygg fra denne perioden ble skapt i samarbeid mellom arkitekter, kunstnere og interiørarkitekter, for eksempel i Ishavskatedralen, tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig (1962). Interiørarkitekt Bitten Hopstock designet kirkebenker og lysekroner.

Utstillingsdesign ble en viktig offentlig form for interiørarkitektur fra 1960-årene og fremover. Internasjonale vandreutstillinger ble designet av interiørarkitekt Tormod Alnæs for Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB), og for Utenriksdepartementet av Bjørn A. Larsen. Utstillingen Status og Fattigdom i 1974 ble arrangert i Oslo av NIL ved interiørarkitektene Bitten Hopstock og Rannveig Getz. Utstillingen satte interiørarkitektur for første gang inn i et miljøperspektiv og advarte mot overforbruk og sløsing med ressurser. Som fast utstillingsarkitekt for LNB gjennom hele 1980-tallet og frem til begynnelsen av 2000-tallet designet interiørarkitekt Aud Dalseg et stort antall utstillinger både innenlands og utenlands.

Den økonomiske oppgangstiden fra midt i 1970-årene førte til oppføring av mange nye, store næringsbygg. Moderne byggemetoder og tidens arkitektur resulterte i bygninger med generelle, åpne arealer for fleksibel bruk. Innredning og rommenes identitet ble en oppgave for interiørarkitektene. Bygningene rommet mange arbeidsplasser organisert i store kontorlandskap etter ideer hentet fra USA og Sverige. Det ga nye muligheter for friere utforming av rom og møblering, hvor rom-inndelingen ble del av møbleringen. Interiørene kunne derfor «skreddersys» til brukernes behov, med større uavhengighet av bygningens struktur.

Selvstendig fagfelt 1980–2000

Armstol

Torstein Nilsen. Armstol. Modell: Totem. Produsert av Møremøbler. I produksjon fra 1983.

Brødrene Berg café og bar i Oslo, 1983
.
Stol

Terje Hope. Stol. Modell: Spring. Produsert av Møremøbler. Rundt 1985.

Postmodernismen

Postmodernismen i arkitekturen i 1980-årene sprengte grensene for den nøkterne modernismen, som hadde nedprioritert formglede, detaljer og estetikk. Historiske former ble nå tatt frem igjen og sammenstilt på nye, tvetydige måter som skapte overraskelse og gjenkjennelse. Stilen var både kontroversiell og populær. Et eksempel er arkitektene Jan Digerud og Jon Lundbergs interiør i Universitetsforlaget i Oslo (1981), som er belønnet med Houens Fonds diplom for god arkitektur. Postmodernismen betydde en gjenoppdagelse av interiøret som selvstendig del av arkitekturen.

Utelivsbransjen blomstret i 1980-åene, og behov oppsto for interiør som hadde underholdningsverdi og kunne gi atmosfære og opplevelser. Oppdragsmengden for interiørarkitekter økte både i antall og omfang. Flere interiørarkitekter etablerte egne firma, etterhvert med flere ansatte. Petter Abrahamsen startet Riss interiørarkitekter. Han omfavnet postmodernismen og utviklet interiøret som en integrert del av forretningskonsepter for restauranter og barer, som en iscenesettelse for definerte kundegrupper. Med basis i grundig analyse av kundegrupper, funksjoner og bevegelsesmønstre ble interiørene formet med frodig detaljrikdom og visuell spenning. Fun Pub og Brødrene Berg café og bar i Oslo (1983) er de første eksemplene, og de ble forbilder i bransjen. Disse scenografiske interiørene var en del av et hurtig skiftende motebilde og ble fornyet etter få år. Formgleden og detaljrikdommen i postmodernismen virket imidlertid frigjørende på interiørarkitektur også for andre formål, både offentlige og private.

Samfunnsutviklingen under og etter postmodernismen var preget av markedsøkonomi og individualisme. Det bidro til en ny tidsånd som skapte behov for identitetsmarkører. Interiørarkitektur ble én slik markør, både i det offentlige rom og i private boliger. Det ble investert mer enn tidligere i innredning av alle typer bygg. I kommersielle lokaler ble interiørene et middel til å forme bedriftenes visuelle identitet. Butikker, hoteller og restauranter i eksisterende lokaler ble fornyet med en tydelig visuell idé og interiørprofil som virkemidler i konkurransen om kundene. Stadig større kontorbygg ble reist, med høyt antall arbeidsplasser som krevde omfattende detaljplanlegging.

Interiørutforming fikk økende betydning som fagfelt, og interiørarkitektene fikk en mer selvstendig posisjon i byggprosjektene som mellomledd mellom fremtidige brukere av lokalene og byggeprosessen. Et eksempel er VG-huset i Akersgaten i Oslo (1994), hvor bygg og interiør bevisst ble utformet uavhengig av hverandre; arkitekter for bygget var Lund & Slaatto Arkitekter, mens interiørene ble utformet for brukerne av bygget av ArkiForum ved interiørarkitekt Elisabeth Paus.

I andre interiørprosjekter, som for eksempel i Tinghuset i Oslo fra samme år, tok interiørarkitekt Beate Ellingsen utgangspunkt i arkitektenes intensjoner for bygget (Østgaard Arkitekter) og skapte interiør og møbler som innordnet seg bygningen arkitektur og samtidig oppfylte brukernes behov for funksjon og formuttrykk.

1990-årene

Store seremonirom i Oslo Tinghus
Store seremonirom i Oslo Tinghus er designet av Beate Ellingsen.
Store seremonirom i Oslo Tinghus
Av .
David Andersen showroom, Oslo 1994
David Andersen showroom designet av Petter Abrahamsen, Oslo 1994.
David Andersen showroom, Oslo 1994
Av .

I andre halvdel av århundret kom større oppmerksomhet og bevissthet om enkeltindividers rettigheter og muligheter for livsutfoldelse. Dette ble gjenspeilet i nye offentlige krav og forskrifter, for eksempel krav om tilrettelegging for universell utforming og for bedre arbeidsmiljø. Psykologisk forskning påviste den store betydningen omgivelsenes utforming har på menneskers helse og trivsel. Interiørarkitektur ble et viktig element til å imøtekomme de nye kravene og medførte at det ble lagt større vekt på interiørenes utforming i alle typer offentlige bygg. I kulturhus, rådhus, sykehus, sykehjem, skoler og andre institusjoner ble interiørarkitektur en viktig faktor, til glede for publikum, pasienter, beboere, brukere og ansatte.

Etter år 2000 – Bærekraft og gjenbruk

Interiøret i Deichmanske hovedbibliotek i Oslo

Bygget er tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo. Interiør ved AS Scenario Interiørarkitekter

Interiøret i Deichmanske hovedbibliotek i Oslo
Av .

Økt bevissthet om verdens klimaproblemer har fått følger også for interiørarkitekturen. Etter årtusenskiftet har bærekraftig arkitektur, sirkulær økonomi og gjenbruk blitt et stadig viktigere tema også i interiørarkitektur. Endring og transformasjon av rom i eksisterende bygninger har alltid vært et kjerneområde i faget. Gjenbruk og bærekraftig utforming av gamle rom reduserer behovet for å bygge nye bygninger som krever stort forbruk av nye materialer og øker klima-belastningen. Bærekraftig bruk og gjenbruk av møbler og materialer er derfor blitt et vesentlig moment når interiørarkitektur skapes i vår tid.

Et pilotprosjekt for gjenbruk av både bygg, interiør og møbler i Kristian Augusts gate 13 i Oslo, eiet av Entra Eiendom, har satt ny standard for bærekraftig utvikling av eiendommer. Prosjektet fikk Statens pris for byggkvalitet i 2021. Arkitekter var MAD arkitekter AS. AS Scenario var interiørarkitekter.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg