Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Ålesund. I forgrunnen, på Tueneset, sees akvariet Atlanterhavsparken. Ålesund by i bakgrunnen.

Atlanterhavsparken. Begrenset gjenbruk

Ålesund, kommune i Møre og Romsdal fylke, på øyer ved munningen av de viktigste fjordsystemene på Sunnmøre. De største bebodde øyene, som alle har fastlandsforbindelse, er regnet fra vest: Heissa (3,6 km2), Aspøya (0,5 km2), Nørvøya (5,6 km2) og Oksenøya (vestre del tilhørende Ålesund 58 km2), samt Tørla (1,5 km2) og Humla (0,9 km2) sør for Oksenøya. I nord ligger den langstrakte Ellingsøya (29,3 km2). Til Ålesund hører også flere små øyer, de aller fleste ubebodde.

Ålesund ble opprettet som bykommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. De tidligere kommunene Ålesund og Borgund ble slått sammen til én kommune i 1968, og fikk sine nåværende grenser 1977, da øya Sula, som utgjorde søndre del av det tidligere Borgund, ble skilt ut fra Ålesund som egen kommune.

I nord går kommunegrensen mot Haram i Grytafjorden mellom Ellingsøya og fastlandet, i nordvest mot øykommunen Giske i Valderhaugfjorden og i sør mot Sula i Heissafjorden/Borgundfjorden. I øst grenser Ålesund til Skodje.

Ålesund utgjør også et tettsted som i tillegg til den bymessige bebyggelsen innenfor Ålesund kommunes grenser også omfatter den sammenhengende tettbebyggelsen på nordsiden av øya Sula i sør, blant annet Langevåg, Fiskarstrand, Mauseidvåg og Veibust. Denne henger ved Vegsundet sammen med tettbebyggelsen som strekker seg østover fra Ålesund sentrum.

Ålesund, Sandøy og Skodje har vedtatt å slå seg sammen til nye Ålesund kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform.

Berggrunnen i hele kommunen er grunnfjell, i atskillig grad påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese), og består av ulike typer gneis. Strukturen i berggrunnen finner en igjen i de mange langstrakte øyene med en øst–vestlig retning, ofte med bratte sider mot nord og vest og med slakere sider mot øst.

Landskapet er kupert med til dels markerte fjelltopper som Sukkertoppen (314 moh.) på Heissa og utsiktspunktet Aksla (189 moh.) på Nørvøya. Høyeste punkt i kommunen er Vasstrandfjellet på Oksenøya, som på grensen til Skodje når 561 moh.

Bysenteret ligger på Aspøya og Nørvøya, ved Hellesundet mellom øyene og mot havneområdene i sør. Her ligger forretninger, administrasjon, hoteller og offentlig og privat tjenesteyting, og det er betydelige kaianlegg både på sør- og nordsiden av øyene; indre havnebasseng ved nordre munning av Hellesundet. Sentrumsarealene er små, og senteret trangt. Det særpregede fuglefjellet Rønneberghaugen ble etter stor strid skutt vekk for å gi større plass til sentrum.

Byutviklingen har siden 1980-årene i stor grad skjedd østover fra bysenteret, langs E 136 og Fv. 60. Tettbebyggelsen dekker store deler av øyene Heissa, Aspøya, Nørvøya og Oksenøya og strekker seg gjennom Spjelkavik nesten til Magerholm på Fv. 60, likeledes sørover langs E 39 over Vegsundet til nabokommunen Sula. Her fortsetter tettbebyggelsen fra nordsiden av øya Sula vestover til Langevåg. Denne tettbebyggelsen i Ålesund og Sula kommuner utgjør til sammen tettstedet Ålesund med 50 917 innbyggere (2015), hvorav 84 prosent i Ålesund kommune, resten i Sula. For øvrig har Ålesund tre tettsteder på Ellingsøya: Hoffland, Myklebost og Årset med henholdsvis 800, 310 og 691 innbyggere (2015). Samlet bodde 96 prosent av Ålesund kommunes befolkning i tettsteder dette året mot 71 prosent i fylket som helhet.

Folketallet i Ålesund økte relativt sterkt etter andre verdenskrig, 1950–60 med gjennomsnittlig 2,0 prosent årlig (med dagens grenser). På 1960-tallet ble befolkningsveksten betydelig redusert, og på 1970-tallet lå den på bare 0,4 prosent årlig, lavere enn i fylket som helhet som da hadde en vekst på 0,6 prosent. Først på 1990-tallet fikk Ålesund igjen økt vekstrate, og i tiårsperioden 2005–15 økte folkemengden i kommunen med gjennomsnittlig 1,4 prosent årlig mot 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent i fylket som helhet

I andre halvdel av 1800-tallet vokste byen frem på grunnlag av fiskerinæringen. Ålesund er i dag sentrum for en stor og moderne havfiskeflåte som driver fiske over store havområder, men byen betyr likevel mest som ilandføringssted for fisk. I 2013 ble det i Ålesund brakt i land fisk til en førstehåndsverdi på 2,025 milliarder kroner, som utgjør 14,8 prosent av samlet ilandføring i Norge. Bare Tromsø hadde høyere prosentandel dette året.

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er viktigste næring i Ålesund varehandel/overnattings- og serveringsvirksomhet med 21 prosent av arbeidsplassene i kommunen fulgt av finansieringsvirksomhet/forretningsmessig og privat tjenesteyting med 16 prosent (2014). Industrien har 9 prosent av arbeidsplassene, 17 prosent inkludert bygge- og anleggsvirksomhet/kraft- og vannforsyning.

De store fiskefangstene som ilandføres i Ålesund gir grunnlag for en betydelig fiskeforedlingsindustri. Denne utgjør sammen med annen næringsmiddelindustri 38 prosent av industrisysselsettingen (2013). Også annen industri knyttet til sjøen som verkstedindustri står sterkt i kommunen med i alt 37 prosent av industriens ansatte; av særlig betydning er bygging av skip og boreplattformer og maskinindustri. Ellers er det flest sysselsatte innen (prosentandel av industriens sysselsetting 2013): gummi-, plast- og mineralsk industri (8), kjemisk industri (7) trykking/grafisk industri (3) og tekstil- og bekledningsindustri (3).

Ålesund er et betydelig regionssenter for hele Sunnmøre og en viktig eksporthavn. Viktige eksportvarer er fisk og fiskeprodukter og verkstedprodukter, samt møbler.

I Ålesund utkommer dagsavisen Sunnmørsposten. Gratisavisen Nytt i Uka distribueres ukentlig til Ålesund og åtte omkringliggende kommuner på Sunnmøre.

Ålesund er viktig som arbeidssted for store deler av Sunnmøre. I 2014 var 30 prosent av de ansatte ved arbeidsplassene i kommunen innpendlere. Av disse kom 24 prosent fra kommunene på Sunnmøre; av enkeltkommuner hadde Sula, Giske og Skodje størst andel med henholdsvis 7, 5 og 3 prosent.

Ålesund har med E 136 direkte veiforbindelse over Åndalsnes til Dombås og E 6. Gjennom kommunen går E 39 (Kristiansand–Trondheim) via fergeforbindelsen Hareid-Sulesund. E 39 har felles trasé med E 136 (Ålesund-Dombås) fra Moa i Ålesund til Skorgeneset i Vestnes.

Ålesund har god forbindelse gjennom et utstrakt nett av ferger og veier til andre deler av Sunnmøre. Av veier sørover i tillegg til E 39 merkes Fv. 60 via fergeforbindelsen Magerholm-Aursnes gjennom Sykkylven og Stranda til E 39 i Grodås i Nordfjord og Rv. 650 som fører langs Storfjorden til de indre bygdene på Sunnmøre.

Byen anløpes av hurtigruten Bergen–Kirkenes, og det er lokale ekspressbåtforbindelser til en rekke steder på kysten og på øyene nord og sør for byen. På øya Vigra i Giske kommune ligger Ålesund lufthavn, Vigra. Ålesund har fergefri forbindelse med Ålesund lufthavn via to undersjøiske tunneler som går fra Ålesund til Ellingsøya og derfra videre til Valderøya. Denne gir også fastlandsforbindelse til de øvrige større øyene i Giske (se Vigrasambandet).

Høgskolen i Ålesund har et bredt studietilbud med hovedvekt på ingeniørfag, maritime fag, bioteknologi, helsefag og økonomi/administrasjon. Ålesund har tre fylkeskommunale videregående skoler: Ålesund videregående skole, Fagerlia videregående skole og Borgund vidaregåande skole. Ålesund sykehus tilhørende Helse Møre og Romsdal HF ligger ved Åsestranda på Oksenøya.

Ålesund er hovedsete for Kystverket.

Ålesund hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd sammen med GiskeHaramHareidHerøyNorddalSandeSandøySkodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog og Ørsta.

Ålesund kommune tilsvarer de fem soknene Borgund, Ellingsøy, Spjelkavik, Volsdalen og Ålesund i Nordre Sunnmøre prosti (Møre Bispedøme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ålesund til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Den viktigste bydannelsen på Sunnmøre i middelalderen var Borgundkaupangen på en halvøy lengst vest på Oksenøya. Flere andre handelsplasser vokste opp ved Borgundfjorden, men først på 1700-tallet ble handelsvirksomheten samlet i strandstedet Ålesund, ved sundet mellom Aspøya og Nørvøya. Ålesund fikk begrensede, senere fulle ladestedsrettigheter, i henholdsvis 1793 og 1824, og fikk status som bykommune ved innføringen av det lokale selvstyret 1837. Ålesund fikk fulle kjøpstadsrettigheter 1848. Utviklingen av byen skjøt særlig fart med veksten i fisket, samt i fiskeforedling og -eksport i siste del av 1800-tallet.

Etter en katastrofal brann i 1904 som la hele den sentrale bydel i aske, ble Ålesund i løpet av få år bygd opp som en moderne by i jugendstil. Husene fra denne tiden preger ennå de gamle bydelene.

Ålesund kirke som ligger på Aspøya, er fra 1909 og er tegnet av Sverre Knudsen med utsmykninger av Enevold Thømt. Aalesunds Museum vest på samme øy har blant annet samlinger som viser fremveksten av byen. Fiskerimuseum i Holmbua nordøst på Aspøya ble åpnet 1998.

Ved Borgund kirke, som har rester av en middelalderkirke, ligger Sunnmøre Museum & Borgundkaupangen, distriktsmuseum for Sunnmøre med blant annet fiskeriavdeling. I nærheten ligger utgravingene fra kaupangen fra vikingtiden. På Tueneset ytterst på Heissa ligger Atlanterhavsparken, Nordens største akvarieanlegg, som viser dyrelivet i Atlanterhavet fra nord til sør med vekt på Vestlandsregionen.

Kommunevåpenet (godkjent 1898) har på rød bakgrunn en sølv båt på fire stiliserte bølger med tre torsk nederst; motivet illustrerer fisket.

Navnet kommer av norrønt Álasund der førsteleddet trolig er genitiv flertall av fiskenavnet ål, eller det kan ha sammenheng med forekomst av ålegras; Hellesundet (Ålesundet) mellom Aspøya og Nørvøya har hatt godt ålefiske, og det vokser ålegras her. Førsteleddet kan også ha sammenheng med áll, 'stripe, smal renne' og kan i så fall også henspille på sundet mellom Aspøya og Nørvøya.

1200-tallet Kaupangen i Borgund er på det høyeste i sin utvikling som sentrum på Sunnmøre.
Ca. 1450 Borgund mister sine kjøpstadsprivilegier
Nyere tid
1793 Ålesund få begrensede ladestedsrettigheter
1812 Handelshuset Rønneberg grunnlegges
1837 Ladestedet Ålesund blir bykommune
1845 Klippfiskeksport til Mellom-Amerika
1848 Ålesund blir kjøpstad
1849 O. A. Devold grunnlegger trikotasjefabrikk som blir fylkets største
1855 Byen får kirke
1861 N. Liaaen grunnlegger skipsverft
1875 Del av Borgund med 902 innbyggere overføres til Ålesund
1904 Stor bybrann; 12 000 blir husløse. Bykjernen gjenoppbygges i jugendstil
1923 Del av Borgund med 1148 innbyggere overføres til Ålesund
1950-årene Ålesund er sentrum for de største sildefiskerier landet har opplevd
1958 Ålesund lufthavn, Vigra, åpnes
1968 Sammenslutning av Ålesund og Borgund kommuner
1977 Sula, som utgjør søndre del av tidligere Borgund, skilles ut som egen kommune
1987 Undersjøiske veitunneler til Valderøya og Ellingsøya åpnes, likeledes broer til Giske og Vigra og tunnel til Godøya
2002 Kystdirektoratet etablerer seg i Ålesund
  • Bugge, Kristian: Aalesunds historie, 1923, Finn boken
  • Grytten, Harald: Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998, 1998-99, 2 b., Finn boken
  • Havran, Jiri & Harald Grytten: Ålesund: jugendbyen, 1996, isbn 82-91399-02-6, Finn boken
  • Thorson, Odd: Ålesund 1848-1948 : økonomisk og kommunal historie, 1948-52, 2 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

20. april 2014 skrev Jonill Storøy

Lenka i første avsnitt til Sula går til feil Sula, den peikar mot Solund kommune i ytre Sogn, ikkje Sula kommune på Sunnmøre.

23. april 2014 svarte Gunn Hild Lem

Takk for tipset. Lenka er nå rettet til riktig Sula.Hilsen Gunn Hild Lem, redaktør

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.