Ålesund

Faktaboks

Landareal
608 km²
Innbyggertall
65 633
Administrasjonssenter
Ålesund
Fylke
Møre og Romsdal
Innbyggernavn
ålesunder, ørskogbygdar, skodjebygdar, sandøying
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1507 (fra 01.01.2020, tidligere 1504)
Høyeste fjell
Lauparen (1434 moh.)

Ålesunds kommunevåpen (fastsatt i 1898)

Kart over Nye Ålesund kommune. I nord ble Orta og Lyngværet overført fra Sandøy til Aukra fra 1.1.2020
Ålesund kommune
Ålesund kommune.

Ålesund. I forgrunnen, på Tueneset, sees akvariet Atlanterhavsparken. Ålesund by i bakgrunnen.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ålesund er en kommune i Møre og Romsdal. Kommunen fikk nye grenser fra 1. januar 2020 etter at tidligere Ålesund kommune ble slått sammen med Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog som del av kommunereformen.

Kommunesenteret Ålesund ligger på øyer og halvøyer lengst vest i kommunen, ved innløpet til fjordene på Sunnmøre. Kommunen strekker seg østover langs nordsiden av Storfjorden, og nordover på Nordøyane helt nord til Ona ytterst i Romsdalsfjorden. Mens den gamle Ålesund kommune omfattet 98 kvadratkilometer, er arealet mangedoblet til 608 kvadratkilometer fra 2020.

I nord har Ålesund sjøgrense til Aukra og Molde, i øst grense til Vestnes og Fjord, i sør sjøgrense mot Sykkylven og Sula og i nordvest mot øykommunen Giske i Valderhaugfjorden.

Natur

Ona.
Ona havna

Gamle Ålesund lå på øyer ved munningen av de viktigste fjordsystemene på Sunnmøre. De største bebodde øyene, som alle har fastlandsforbindelse, er regnet fra vest: Hessa (4,0 kvadratkilometer), Aspøya (0,5 kvadratkilometer), Nørvøya (5,0 kvadratkilometer) og Uksenøya samt Tørla (1,5 kvadratkilometer) og Humla (0,9 kvadratkilometer) i Åsefjorden sør for Uksenøya. I nord ligger den langstrakte Ellingsøya (28 kvadratkilometer).

Berggrunnen i hele kommunen er grunnfjell som i betydelig grad er påvirket av den kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese); grunnfjellet består av ulike typer gneis. Strukturen i berggrunnen finner en igjen i de mange langstrakte øyene med en øst–vestlig retning, ofte med bratte sider mot nord og vest og med slakere sider mot øst.

Halvøya i nord mellom Grytafjorden og Midfjorden (tidligere Haram) er berglendt og har topper opptil 1069 meter over havet (Blåskjerdingen) i øst. Halvøya blir nesten skåret tvers over av Samfjorden og Vatnefjorden; lave eid fortsetter fra fjordbotnene sørover mot Grytafjorden.

Langs Storfjorden er det slake lier og lavland mens landskapet stiger og blir berglendt i de indre deler. Høyeste topp er Lauparen (1434 meter over havet) på grensen mot Vestnes og Fjord i sørøst. Vannskillet på E136 over Ørskogfjellet ligger på 338 meter over havet.

Det høyeste punktet på de ytre øyene er Skulen på Skuløya (492 meter over havet). På Harøya når Harøyburet 156 meter over havet, mens øyene Fjørtofta, Sandøya og Ona er forholdsvis lave. Farvannet rundt Nordøyane er temmelig urent, og området har flere større kystfyr (blant annet Hellevik, Ulla, Fjørtoftneset og Ona).

Det er forekomster av dypbergarten eklogitt vest og nord på Harøya. En ilmenittforekomst finnes nord for Sjøholt. Det er eklogitt på Skuløya og Fjørtofta.

Bosetning

Folketallet i bykommunen har økt med 38 prosent siden 1977, mens det samlede folketallet i hele den nye kommunen har økt med 33 prosent.

De fleste innbyggerne i kommunen bor i tettstedet Ålesund (68 prosent, 2018). For øvrig finnes tre tettsteder på Ellingsøya: Hoffland, Myklebost og Årset, og tettstedene Skodje, Valle (i tidligere Skodje kommune), Brattvåg, Austnes, Vatne, Søvik (i Haram), Sjøholt (i Ørskog), og Steinshamn (i Sandøy).

Folketallet i den nye kommunen har vokst med 11 prosent i perioden 2010-2019, mot 6,4 prosent vekst i fylket som helhet. Veksten har vært størst i bykommunen Ålesund og i pendlerkommunen Skodje.

Næringsliv

Sildefiske i Ålesund. Foto fra februar 1959.

I andre halvdel av 1800-tallet vokste byen frem på grunnlag av fiskerinæringen, og i dag er Ålesund sentrum for en av Norges største og mest moderne havfiskeflåter. Det drives fiske over store havområder, men byen betyr likevel mest som ilandføringssted for fisk. I 2015 ble det i daværende Ålesund brakt i land fisk til en førstehåndsverdi på 2977 millioner kroner, som utgjør 15,3 prosent av samlet ilandføring i Norge.

Ålesund er et betydelig regionsenter for hele Sunnmøre og en viktig eksporthavn. Viktige eksportvarer er fisk, fiskeprodukter, verkstedprodukter og møbler. Næringslivet er preget av senterfunksjonen, med varehandel og tjenesteyting som store næringer. 13 prosent av sysselsettinga er i industrien, 2 prosent i jordbruk og fiske (2018).

I Ålesund utkommer dagsavisen Sunnmørsposten. I Brattvåg utkommer ukeavisen Nordre (tidligere Haramsnytt), og på Sjøholt utkommer Bygdebladet to ganger i uka.

Samferdsel

Omfattende veganlegg og bruer kreves for å knytte kommunens mange øyer sammen. Her vegforbindelsen mellom Haramsøya og Skuløya.

Av /NTB Scanpix ※.

Fra Ålesund sentrum går E136 østover til Åndalsnes, Dombås og E6. Gjennom kommunen går E39 (Kristiansand–Trondheim) via fergeforbindelsen Solavågen-Festøya. E39 og E136 har felles trasé fra Moa i Ålesund til Skorgeneset i Vestnes.

Byen har god forbindelse til andre deler av Sunnmøre med ferjer, veger, tunneler og hurtigbåter. Fylkesveg 61 går via fergeforbindelsen Hareid-Sulesund til de ytre delene av Sunnmøre, mens fylkesveg 60 via fergeforbindelsen Magerholm-Aursnes fører til Sykkylven og Stranda. Fylkesveg 650 går langs Storfjorden til de indre bygdene på Sunnmøre.

Ålesund by anløpes av Hurtigruta. Det er hurtigbåtruter til en rekke steder på kysten og til øyene nord og sør for byen.

På øya Vigra i Giske kommune ligger Ålesund lufthavn, Vigra. Ålesund har fergefri veg dit via undersjøiske vegtunneler til Ellingsøya og videre til Valderøya med bru til Vigra. Dette Vigrasambandet gir også fastlandsforbindelse til de øvrige større øyene i Giske.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Skodje. Utsikt fra Nihusen mot tettstedet Skodje og Storfjorden.

Av /NTB Scanpix ※.

I Ålesund finnes NTNU Ålesund, med avdelinger for blant annet ingeniørfag og maritime fag, elektrofag og helsefag. Det er tre videregående skoler i Ålesund sentrum og en i Brattvåg. Ålesund sykehus tilhørende Helse Møre og Romsdal HF ligger ved Åsestranda på Uksenøya.

Ålesund er hovedsete for Kystverket.

Ålesund hører til Møre og Romsdal politidistrikt, for det meste til Sunnmøre tingrett og til Frostating lagmannsrett. Sandøy hører til Romsdal tingrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Ålesund kommune tilsvarer de 13 soknene Borgund, Ellingsøy, Spjelkavik, Volsdalen, Ålesund, Skodje, Brattvåg, Fjørtoft, Hamnsund, Haram, Vatne, Ørskog og Sandøy i Nordre Sunnmøre prosti i Møre Bispedøme i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte det aller meste av Ålesund kommune til Søndmør fogderi i Romsdals amt. Sandøy herred lengst i nord hørte imidlertid til Romsdal fogderi.

Historikk og kultur

Ålesund. Foto fra 1959.

Av /KF-arkiv ※.
Borgund var en landkommune som helt omkranset bykommunen Ålesund.
Borgund kommune ved folketellinga i 1960
Kart fra SSB.

Ålesund ble opprettet som bykommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. De tidligere kommunene Ålesund og Borgund ble slått sammen til én kommune i 1968. I 1977 ble øya Sula, som utgjorde søndre del av det tidligere Borgund, skilt ut som egen kommune.

Skodje kommune ble opprettet i 1849 ved deling av Borgund, og fikk sine endelige grenser i 1916. Ørskog kommune ble opprettet da det lokale selvstyret ble innført i 1837. Fra Ørskog ble Sykkylven utskilt i 1883. I 1965 ble Stordal og Skodje slått sammen med Ørskog til den nye Ørskog kommune, men denne ble oppløst i 1977 og de tre kommunene gjenoppstod.

Haram kommune ble opprettet i 1837. Herfra ble Vigra skilt ut i 1890. Sine siste grenser fikk Haram i 1965 ved sammenslutning av Haram (unntatt Harøya), Vatne (unntatt Dryna og Midøya som gikk til Midsund) og Borgunds områder på nordsiden av Grytafjorden (Grytastranda, Søvik og Gamlem). Sandøy kommune ble opprettet i 1867 ved deling av daværende Aukra kommune. Sandøy fikk sine siste grenser i 1965, da den sørlige delen av Harøya ble overført fra Haram. Den bebodde øya Orten/Orta og de ubebodde øyene Gåsøya og Lyngværet overført fra Sandøy til Aukra i forbindelse med kommunesammenslåinga i 2020.

Den viktigste bydannelsen på Sunnmøre i middelalderen var Borgundkaupangen på en halvøy lengst vest på Uksenøya. Flere andre handelsplasser vokste opp ved Borgundfjorden, men først på 1700-tallet ble handelsvirksomheten samlet i strandstedet Ålesund, ved sundet mellom Aspøya og Nørvøya. Ålesund fikk begrensede ladestedsrettigheter i 1793 og fulle rettigheter i 1824, og som ladested fikk Ålesund status som bykommune ved innføringen av det lokale selvstyret 1837. Ålesund fikk fulle kjøpstadsrettigheter i 1848.

Utviklingen av byen skjøt særlig fart med veksten i fisket, samt i fiskeforedling og -eksport i siste del av 1800-tallet. Etter en katastrofal brann i 1904 som la hele den sentrale delen av byen i aske, ble Ålesund i løpet av få år bygd opp som en moderne by i jugendstil. Husene fra denne tiden preger ennå de gamle bydelene.

Ved Borgund kirke, som har rester av en middelalderkirke, ligger Sunnmøre Museum – Borgundkaupangen, distriktsmuseum for Sunnmøre med blant annet fiskeriavdeling. I nærheten ligger utgravingene fra kaupangen fra vikingtiden. På Tueneset ytterst på Hessa ligger Atlanterhavsparken, Nordens største akvarieanlegg, som viser dyrelivet i Atlanterhavet fra nord til sør med vekt på Vestlandsregionen.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1898) har på rød bakgrunn en sølv båt på fire stiliserte bølger med tre torsker nederst; motivet illustrerer fisket.

Navnet kommer av norrønt Álasund der førsteleddet trolig er genitiv flertall av fiskenavnet ål, eller det kan ha sammenheng med forekomst av ålegras. Således har Hellesundet (Ålesundet) mellom Aspøya og Nørvøya hatt godt ålefiske, og det vokser ålegras her. Førsteleddet kan også ha sammenheng med áll, ‘stripe, smal renne’ og kan i så fall også henspille på sundet mellom Aspøya og Nørvøya.

Historisk oversikt

Årstall Hendelse
1200-tallet Kaupangen i Borgund er på det høyeste i sin utvikling som sentrum på Sunnmøre.
Ca. 1450 Borgund mister sine kjøpstadsprivilegier
Nyere tid
1793 Ålesund få begrensede ladestedsrettigheter, fulle rettigheter i 1824
1812 Handelshuset Rønneberg grunnlegges
1837 Ladestedet Ålesund blir bykommune
1845 Klippfiskeksport til Mellom-Amerika
1848 Ålesund blir kjøpstad
1853 O. A. Devold grunnlegger trikotasjefabrikk som blir fylkets største; flyttet til Langevåg 1868
1855 Byen får kirke
1861 N. A. Liaaen grunnlegger skipsverft, se Liaaen Industrier
1875 Del av Borgund med 902 innbyggere overføres til Ålesund
1904 Stor bybrann; 12 000 blir husløse. Bykjernen gjenoppbygges i jugendstil
1922 Del av Borgund med 1148 innbyggere overføres til Ålesund
1950-årene Ålesund er sentrum for de største sildefiskerier landet har opplevd
1958 Ålesund lufthavn, Vigra, åpnes
1968 Sammenslutning av Ålesund og Borgund kommuner
1977 Sula, som utgjør søndre del av tidligere Borgund, skilles ut som egen kommune
1987 Undersjøiske veitunneler til Valderøya og Ellingsøya åpnes, likeledes broer til Giske og Vigra og tunnel til Godøya
2002 Kystdirektoratet etablerer seg i Ålesund

Kart

Kart over Ålesund sentrum. Tallene på kartet viser til: 1) Rådhus. 2) Aalesunds Museum. 3) Busstasjon. 4) Ålesund kirke. 5) Tinghus. 6) Atlanterhavsparken (akvarium).

Av /KF-arkiv ※.
Ålesund kommune.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Bugge, Kristian: Aalesunds historie, 1923, Finn boken
  • Grytten, Harald: Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998, 1998-99, 2 b., Finn boken
  • Havran, Jiri & Harald Grytten: Ålesund: jugendbyen, 1996, isbn 82-91399-02-6, Finn boken
  • Thorson, Odd: Ålesund 1848-1948 : økonomisk og kommunal historie, 1948-52, 2 b., Finn boken

Kommentarer (2)

skrev Jonill Storøy

Lenka i første avsnitt til Sula går til feil Sula, den peikar mot Solund kommune i ytre Sogn, ikkje Sula kommune på Sunnmøre.

svarte Gunn Hild Lem

Takk for tipset. Lenka er nå rettet til riktig Sula.Hilsen Gunn Hild Lem, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg