Logo
Av .

Arbeiderpartiets ledelse med partileder Jonas Gahr Støre til høyre, videre nestleder Hadia Tajik, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran. Fra partiets landsmøte på Folkets Hus i Oslo, 7. april 2019.

Aps ledelse 2019
Av /NTB.
Tidligere nestleder Trond Giske, generalsekretær Kjersti Stenseng, leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2015.

Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter andre verdenskrig. Med Jonas Gahr Støre som leder gikk Arbeiderpartiet tilbake i alle fylker.

Fra 2005 til 2013 satt Ap i regjering med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Dette var første gang partiet delte regjeringsmakten med andre, bortsett fra årene 1940–1945, under og like etter andre verdenskrig. Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, var statsminister fra 2005 til 2013.

Ved stortingsvalget i 2013 tapte den rødgrønne regjeringskoalisjonen. Ap reduserte sin oppslutning med 4,5 prosentpoeng og mistet ni mandater på Stortinget.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 var et kraftig nederlag for Arbeiderpartiet som hadde den største tilbakegangen av samtlige partier i forhold til lokalvalgene fire år tidligere. Arbeiderpartiet fikk 24,8 prosent ved kommunestyrevalget i 2019 (tilbake 8,2 prosentpoeng) og 24,2 prosent ved fylkestingsvalget (tilbake 9,5 prosentpoeng).

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 fikk Arbeiderpartiet en liten fremgang i forhold til 2011-valget. Ap kom i posisjon i storbyer som Oslo og Bergen.

Jens Stoltenberg trakk seg i 2014 som partileder etter tolv år. Han ble etterfulgt av Jonas Gahr Støre, som hadde vært både utenriksminister og helse- og omsorgsminister i den rødgrønne regjeringen. Hadia Tajik og Trond Giske var fra 2015 likestilte nestledere i partiet, men Giske trakk seg i 2018 fra dette vervet etter at flere kvinner i såkalte varslersaker beskyldte ham for krenkende atferd av seksuell karakter. Sammen med Tajik er også Bjørnar Skjæran fra 2019 nestleder i Arbeiderpartiet. Kjersti Stenseng er partisekretær.

Partiets ungdomsorganisasjon heter Arbeidernes ungdomsfylking (AUF). Leder fra 2020 er Astrid Willa Eide Hoem. Hun etterfulgte Ina Langønes Libak.

Formål og ideologi

Arbeiderpartiet har i likhet med andre sosialdemokratiske partier sine røtter i en sosialistisk idétradisjon.

Partiets formål er nedfelt i vedtektene, som innledes med at «Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vi ønsker en verden uten krig og fattigdom, der frie og likestilte mennesker har innflytelse på sine livsvilkår, der menneskene lever i harmoni med naturen, og der kapitalistisk utbytting bekjempes.»

I den økonomiske politikken har Arbeiderpartiet stått for en blandingsøkonomi basert på en balanse mellom tre maktinstanser – arbeidsgivere gjennom deres organisasjoner, fagforeningene og det offentlige, gjennom statlige reguleringer. Dette gjenspeiles også i formålsparagrafen der det heter at partiet «vil bygge på et samvirke mellom arbeid og kapital».

Navn

Artikkel om Arbeiderpartiet fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: fri

Arbeiderpartiet ble stiftet i 1887 som Det Forenede norske Arbeiderparti, forkortet DNA. Fra 1891 het partiet Det norske Arbeiderparti.

I 2011 ble navnet offisielt forenklet til Arbeiderpartiet, som også har vært den daglige betegnelsen på partiet i flere tiår.

Opphav

Det Forenede norske Arbeiderparti ble stiftet 21.–22. august 1887 i Arendal. I løpet av ett år var imidlertid ledelsen i partiet flyttet til Kristiania, der Den socialdemokratiske Forening var blitt stiftet to år tidligere med Christian Holtermann Knudsen og Carl Jeppesen som førende skikkelser. Arendals-møtet vedtok ikke noe sosialistisk program, men stilte opp alminnelig stemmerett som det dominerende politiske krav.

Først i 1889 ble det vedtatt en kort erklæring om at «råstoffene og produksjonsmidlene (bør) etter hvert tilfalle dem der har frembrakt samme», og 1891 et mer utførlig sosialistisk prinsipp-program.

I politikken om den norske unionen med Sverige hevdet partiet alt fra 1892 at «broderfolkenes vel krever unionens oppløsning». Gjennom 100 år bygde Arbeiderpartiet i stor utstrekning sin organisasjon på kollektiv tilslutning fra fagforeninger, og fungerte i sine første år som en landssammenslutning for ulike fagforeninger.

Da Landsorganisasjonen (LO) i Norge ble dannet i 1899, var det som et resultat av at de fagorganiserte så det som mest hensiktsmessig at fagforbundene samlet seg i en egen felles organisasjon som i politiske saker likevel skulle ha tett samarbeid med Arbeiderpartiet. LO og Arbeiderpartiet har siden den gang samarbeidet nært, og det er tradisjon for at ledende tillitsvalgte i LO velges inn i partiets sentralstyre. Fra 2017 er blant andre LO-leder Hans-Christian Gabrielsen medlem av sentralstyret.

Etter 1900

Det norske Arbeiderpartis berømte valgplakat fra 1933. Partiet gikk til valg på et reformistisk program og henvendte seg til hele folket, ikke bare til arbeiderklassen.

Av /※.

Fra 1945 til 1961 hadde Arbeiderpartiet rent flertall i Stortinget. Den ledende politikeren i disse årene var Einar Gerhardsen. Bildet viser ham sammen med Johan Nygaardsvold ved statsministerskiftet 1945.

Gerhardsen og Nygaardsvold
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ved valget i 1903 fikk Arbeiderpartiet sine første stortingsrepresentanter og gjorde seg fra denne tid også gjeldende i kommunepolitikken. Med utgangspunkt i Fagopposisjonen av 1911 og i Arbeiderpartiets ungdomsbevegelse dannet det seg en revolusjonær fløy innenfor partiet under ledelse av Kyrre Grepp og Martin Tranmæl.

Skarpere klassemotsetninger under første verdenskrig og inntrykkene fra den russiske revolusjon styrket venstrefløyen og førte til et fullstendig lederskifte på landsmøtet i 1918. Kyrre Grepp ble formann i partiet, Martin Tranmæl ble sekretær.

Året etter meldte Arbeiderpartiet seg inn i den nystiftede tredje kommunistiske internasjonale, også kalt Komintern, og aksepterte dermed tanken om proletariatets diktatur bygd på en rådsforfatning.

Under striden om Moskva-tesene brøt en fløy ut av partiet i 1921 og dannet Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti.

Arbeiderpartiet brøt med Komintern i 1923, og dette førte til dannelsen av Norges Kommunistiske Parti. Arbeiderpartiet betraktet seg imidlertid fortsatt som revolusjonært.

I 1927 ble Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti slått sammen med Arbeiderpartiet igjen, og ved stortingsvalget samme år gikk det gjenforente partiet sterkt frem. I 1928 dannet så Arbeiderpartiet sin første, kortvarige regjering under ledelse av Christopher Hornsrud.

Preget av valgnederlaget i 1930, den økonomiske krisen og fascismens fremvekst la Arbeiderpartiet i første halvdel av 1930-årene om sin politikk for godt fra en revolusjonær til en reformistisk linje. Partiet viste vilje til å bekjempe krisen innenfor rammen av en kapitalistisk samfunnsorden og godta det parlamentariske demokrati.

Etter et kriseforlik med Bondepartiet dannet Johan Nygaardsvold i 1935 en regjering som ble sittende til 1945, fra 1940 riktignok i eksil som en samlingsregjering med enkelte borgerlige representanter.

Etterkrigstiden

1. mai-feiring på Youngstorget. Hovedtaler er statsminister Einar Gerhardsen (med ryggen til). Folketeaterbygningen i bakgrunnen.
Einar Gerhardsen
Av /SCANPIX.

Etter andre verdenskrig hadde Arbeiderpartiet absolutt flertall på Stortinget i fire valgperioder mellom 1945 og 1961. Einar Gerhardsen ble i etterkrigstiden den ledende personlighet i partiet, som fikk et hovedansvar for gjenreisingen etter krigen, førte videre utbyggingen av den moderne velferdsstaten og satset etter hvert på en vestvendt sikkerhetspolitikk og opprustning i tilknytning til NATO.

Partiet oppgav samtidig ytterligere en del av sitt tradisjonelle sosialistiske tankegods fra før krigen. Fra 1961 møtte Arbeiderpartiet konkurranse på venstresiden gjennom dannelsen av Sosialistisk Folkeparti (SF), og etter valget i 1965 ble det for første gang etter andre verdenskrig etablert en levedyktig borgerlig regjering, ledet av Per Borten fra Senterpartiet.

Etter 1970

EF-striden i 1971–1972 viste seg å svekke partiet midlertidig, da SF og senere SV gjorde store innhogg i velgermassen. Fra slutten av 1970-årene tapte imidlertid også partiet en del velgere til høyresiden, selv om den såkalte høyrebølgen gjorde størst innhogg i mellompartienes oppslutning.

Under Gro Harlem Brundtlands ledelse (1981–1992) greide partiet å appellere til nye grupper og dermed beholde sin høye oppslutning, på tross av at den tradisjonelle industriarbeiderklassen utgjorde en stadig mindre andel av befolkningen.

EU-striden i første del av 1990-årene ble også en mindre belastning for partiet enn mange hadde fryktet. Siden 1927 har Arbeiderpartiet vært landets ubestridt største parti, men oppslutningen var dalende i 1990-årene. Nedgangen fortsatte utover på 2000-tallet.

Stortingsvalget i 2001 var en katastrofe for partiet, som gjorde sitt dårligste valg siden 1924 og mistet sin posisjon som det dominerende parti, selv om det fortsatt var landets største. Dette førte til en nyorientering i partiet, som for første gang resulterte i at Arbeiderpartiet inngikk forpliktende samarbeid med andre partier med tanke på å danne en flertallsregjering.

Et styrket Arbeiderparti dannet etter valget i 2005 regjering sammen med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Regjeringen fikk fornyet tillit ved valget i 2009, da Arbeiderpartiet noterte seg for en klar fremgang. I perioden 2009–2013 hadde Arbeiderpartiet 12 av 20 statsråder i regjeringen.

For valgresultater, se Stortingsvalget i 2005, Stortingsvalget i 2009, Stortingsvalget i 2013 og Stortingsvalget i 2017. Se også tabell over Stortingsvalg.

Regjeringsmakt og statsministre

Gro Harlem Brundtland var Arbeiderpartiets leder 1981–1992. Hun var statsminister i 1981, i årene 1986-1989 og igjen årene 1990-1996.
Av /Stortingsarkivet.

På tross av manglende flertall og i perioder synkende oppslutning har Arbeiderpartiet likevel vist seg som et styringsdyktig regjeringsparti, i perioder det eneste reelle regjeringsalternativ.

I perioden fra 1945 til 1965 satt partiet med makten sammenhengende, med unntak av én måned. Senere har det hatt regjeringsmakt i følgende perioder:

  • 1971–1972 under Trygve Bratteli,
  • 1973–1981 (1973–1976 under Bratteli, 1976–1981 under Odvar Nordli, 1981 under Brundtland),
  • 1986–1989 under Brundtland,
  • 1990–1997 (1990–1996 under Brundtland, 1996–1997 under Jagland),
  • 2000–2001 under Stoltenberg og
  • 2005–2013 under Stoltenberg (koalisjonsregjering).

I perioden siden 1935 er det altså bare omtrent 19 år der Arbeiderpartiet ikke har hatt statsministeren.

Partiet har hatt følgende statsministere:

Partiledere

Partileder Jonas Gahr Støre på ekstraordinært landsmøte 14. juni 2014 med tidligere nestleder Helga Pedersen og tidligere partileder Jens Stoltenberg.

Periode Partileder
1887–1888 Anders Andersen
1888–1889 Hans G. Jensen
1889 Christian Holtermann Knudsen
1890–1892 Carl Jeppesen
1892–1893 Ole Georg Gjøsteen
1893–1894 G. A. Olsen Berg
1894–1897 Carl Jeppesen
1987–1900 Ludvig Meyer
1900–1902 Christian Holtermann Knudsen
1903–1906 Christopher Hornsrud
1906–1911 Oscar Egede Nissen
1912–1918 Christian Holtermann Knudsen
1918–1922 Kyrre Grepp
1922–1923 Emil Stang
1923–1945 Oscar Torp
1945–1965 Einar Gerhardsen
1965–1975 Trygve Bratteli
1975–1981 Reiulf Steen
1981–1992 Gro Harlem Brundtland
1992–2002 Thorbjørn Jagland
2002–2014 Jens Stoltenberg
2014– Jonas Gahr Støre

Parlamentariske ledere

Periode Parlamentarisk leder
1903–1906 Alfred Eriksen
1906–1909 Christian Holtermann Knudsen
1910–1912 Alfred Eriksen
1912–1915 Christian Holtermann Knudsen
1916–1920 Anders Buen
1921 Christopher Hornsrud
1922–1923 Olav Scheflo
1923–1928 Alfred Madsen
1928 Sverre Støstad
1928–1931 Alfred Madsen
1932–1935 Johan Nygaardsvold
1935–1939 Sverre Støstad
1939–1940 Magnus Nilssen
1940 Alfred Madsen
1945 Fredrik Monsen
1945–1949 Sverre Støstad
1949–1951 Oscar Torp
1951–1954 Einar Gerhardsen
1955–1964 Nils Hønsvald
1964–1971 Trygve Bratteli
1971–1972 Guttorm Hansen
1972–1973 Trygve Bratteli
1973–1975 Odvar Nordli
1976–1981 Trygve Bratteli
1981–1986 Gro Harlem Brundtland
1986–1989 Einar Førde
1989–1990 Gro Harlem Brundtland
1990–1992 Gunnar Berge
1992–1993 Kjell Borgen
1993–1996 Thorbjørn Jagland
1996–1997 Tom Thoresen
1997–2000 Thorbjørn Jagland
2000 Jens Stoltenberg
2000–2001 Hill-Marta Solberg
2001–2005 Jens Stoltenberg
2005–2009 Hill-Marta Solberg
2009–2013 Helga Pedersen
2013–2014 Jens Stoltenberg
2014– Jonas Gahr Støre

Partisekretærer

Periode Partisekretær
1901–1918 Magnus Nilssen
1918–1921 Martin Tranmæl
Stillingen opphevet 1921
1923–1926 Einar Gerhardsen
Stillingen opphevet 1926
1945 Trygve Bratteli
1945–1969 Haakon Lie
1969–1975 Ronald Bye
1975–1986 Ivar Leveraas
1986–1992 Thorbjørn Jagland
1992–1996 Dag Terje Andersen
1996–2002 Solveig Torsvik
2002–2009 Martin Kolberg
2009–2015 Raymond Johansen
2015– Kjersti Stenseng

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Brandal, Nik., Øivind Bratberg og Dag Einar Thorsen: Sosialdemokratiet: Fortid – Nåtid – Framtid, 2011.
  • Bull, Edvard: Arbeiderklassen i norsk historie, 1947
  • Bull, Edvard m.fl. (red.): Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 1985–1990, 6 bind.
  • Koht, Halvdan (red.): Det norske arbeiderpartis historie 1887–1937, 1937–1939, 2 bind.

Kommentarer (1)

skrev Song Solli

Hvilke tiltak preget Arbeiderpartiets forsøk på planøkonomi i årene 1945-1952/53?

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg