Faktaboks

Johan Nygaardsvold

tilnamn «Gubben»

Fødd
6. september 1879, Malvik
Død
13. mars 1952, Trondheim
Verke
Politiker
Familie

Foreldre: Husmann Anders Nygaardsvold (1839–1897) og Andrea Ratvold (1845–1929).

Gift i 1901 med Albine («Bine») Regine Brandslet (1878–1961), datter av husmann Peter Brandslet (1844–1925) og Kjersti Svian (1845–1929).

Johan Nygaardsvold
Johan Nygaardsvold var statsminister i Noreg frå 1935 til 1945. I krigsåra 1940–1945 arbeidde regjeringa i eksil frå London.
Av .
Londonregjeringa
Johan Nygaardsvold var statsminister under andre verdskrigen, då den norske regjeringa opphaldt seg i London. Norske regjeringsmedlemmer fotografert i London på kong Haakons 70-årsdag 3. august 1942. Nygaardsvold lengst til høgre, Trygve Lie ved sida av han.
Av /Riksarkivet.
Lisens: CC BY 4.0

Johan Nygaardsvold var ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet, stortingsrepresentant i over 30 år og statsminister frå 20. mars 1935 til 25. juni 1945.

Som reformpolitikar før andre verdskrigen og som regjeringssjef ved krigsutbrotet i 1940 er Nygaardsvolds ettermæle todelt.

Meir enn nokon annan har han æra for at viktige velferdsordningar vart vedtekne og gjennomførte. Prisen var at det militære forsvaret i landet vart forsømt. Nygaardsvold er derfor i auga til mange gjort ansvarleg for at Noreg vart eit lett byte for okkupasjonsmakta i 1940.

I krigsåra, derimot, var han saman med kong Haakon 7. ein samlande figur i den norske motstandskampen, og leia Londonregjeringa.

Undersøkingskommisjonen av 1945 fann ikkje å kunne frita Nygaardsvold for ein del av ansvaret for den manglande forsvarsberedskapen før og ved krigsutbrotet, men ytte han anerkjenning for arbeidet i London.

Johan Nygaardsvold var ein av Arbeidarpartiets sterkaste og mest samlande krefter både som talar og agitator. Ved sida av Einar Gerhardsen har han vorte ståande som den mest ruvande leiarskikkelsen i Arbeidarpartiet i det tjuande hundreåret. Nygaardsvold var også personleg populær innan alle dei andre politiske partia.

Bakgrunn og familie

Johan Nygaardsvold og kona Albine
Johan Nygaardsvold og kona Albine, truleg fotografert rundt 1910
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Johan Nygaardsvold voks opp på husmannsplassen Nygårdsvollen under garden Karlslyst utanfor tettstaden Hommelvik i Malvik kommune. Plassen låg under storgarden Karlslyst og var rydda av Nygaardsvolds bestefar. Mot slutten av 1800-talet vaks Hommelvik fram til å bli eit betydeleg industri- og transportsentrum. Som husmenn under Karlslyst hadde bestefaren og faren til Nygaardsvold pliktarbeid på gardens sagbruk og teglverk nede i Hommelvik.

Medan mora og bestemora til Nygaardsvold var djupt religiøse, var ektemennene deira frilynte menn som følgde aktivt med i politikk og samfunnsliv. Saman med ein bonde i nærleiken abonnerte dei på den radikale venstreavisa Verdens Gang, som vart lest høgt for heile familien i helgene. Frå 1883 var faren første og einaste husmann i Malvik heradsstyre, der han representerte Venstre.

Alt som liten gut vart Johan på denne måten godt kjend med norsk politikk, og han lærde å lese lenge før han byrja på skulen. På den todelte skulen byrja han rett i fjerde klasse og gjekk i storskulen alle dei sju åra på folkeskulen. Læraren, som var ivrig venstremann, fôra han med historisk litteratur, og han vart storforbrukar på folkebiblioteket. Leselysta følgde Nygaardsvold livet ut, og det var ikkje dokument han likte best å lese, men skjønnlitteratur og historiske bøker.

Tidleg arbeidsliv

Johan Nygaardsvold fotografert rundt 1900
Nygaardsvold vart tidleg på 1900-talet politisk aktiv og leiande i fagrørsla i Hommelvik. Biletet viser Nygaardsvold (til venstre) som ung. Mannen i midten er hans svoger Johan Brandslet.

Nygaardsvolds oppvekst og ungdom fall saman med ein av dei sterkaste brytningsperiodane i moderne norsk historie. På teglverket og sagbruket under Karlslyst, der Nygaardsvold arbeidde ved sidan av skulen frå tolvårsalderen, hadde husmennene pliktarbeid med tolv timars dag, medan det var ti timars dag på dei nye og moderne trelastbedriftene. Alt som ung deltakar i tømmerfløyting gjekk Nygaardsvold i spissen for å få godseigaren på Karlslyst til å redusere arbeidsdagen til elleve timar.

I 1897 døydde faren, og 18-årige Johan overtok som familieforsørgar. Han flytta husa på Nygårdsvollen ned til Hommelvik og slo seg ned der med familien. Så byrja han som fri lønnsarbeidar på det moderniserte teglverket på Karlslyst, der han arbeidde saman med si komande hustru. I 1899 bygde eigaren av Karlslyst, i spissen for eit nytt industriaksjeselskap, opp eit nytt moderne sagbruk, som skulle baserast på lønnsarbeid og ikkje pliktarbeid.

Industrireisinga i Hommelvik kom på toppen av ein langvarig økonomisk oppgang, men omkring 1900 vart høgkonjunkturen brått avløyst av ein depresjon som hausten 1901 medførte stans i bedriftane på Karlslyst. Same år hadde Nygaardsvold gifta seg, og han stod no som nybakt ektemann og familiefar utan arbeid og inntekt. I likheit med mange av arbeidskameratane såg han ingen annan utveg enn å reise til Amerika, der han budde frå 1902 til 1907. Han budde først i Canada, deretter i USA. I hovudsak arbeidde han på jernbaneanlegg saman med svenske rallarar. Under dette opphaldet lærte han seg både å snakke og å skrive nokolunde engelsk, og det skulle kome han til nytte seinare i livet. «Over there» kalla han seg John Westby. Det rette namnet vart for vanskeleg.

I 1907 vart det endeleg økonomisk mogleg å reise heim for å hente familien. Men medan eldstebroren var igjen i USA, døydde yngstebroren i 1908. Nygaardsvold syntest verken han kunne etterlate mora si åleine i Noreg eller ta ho med tilbake. No hadde dessutan konjunkturane betra seg, og i 1909 fekk han jobb på Hommelvik Bruk.

Lokalpolitikar

Nygaardsvold kom i kontakt med fagrørsla og vart formann i den lokale foreininga av Arbeidsmannsforbundet, og ei politisk foreining tilknytta Arbeidarpartiet vart danna. Nygaardsvold vart snart leiande i denne rørsla, som i Hommelvik fekk ord på seg for å tilhøyre tranmælittane. Sjølv distanserte imidlertid Nygaardsvold seg frå det som kan kallast Martin Tranmæls syndikalisme, spesielt frå tesa om at den faglege kampen var viktigare enn den politiske på vegen mot sosialismen.

Nygaardvolds posisjon i fagrørsla opna også for posisjonar i lokalpolitikken. Alt i 1910 vart han medlem av skulestyret i Malvik, der han gjorde ein stor innsats. Han var medlem av Malvik heradsstyre frå 1914 til 1916 og frå 1920 til 1931, og ordførar i kommunen frå 1920 til 1922.

Nygaardsvold var i mange år formann i Sør-Trøndelag Arbeidarparti, og frå 1923 til sin død var han medlem av Arbeidarpartiets landsstyre.

Stortingsrepresentant

I 1915 sørga Nygaardsvolds lokale partifeller for at han, motvillig, vart Arbeidarpartiets stortingskandidat frå Strinda krets. Han mangla tillit til eigne talegåver og nekta å tale i valkampen, men vart likevel vald. Han var då den nest yngste på Stortinget.

Etter ein periode på Stortinget (1915–1918) sa han også frå seg attval, men vart pressa til å stille på nytt. Det var Nygaardsvold som definerte ein treårig stortingsperiode slik: Første året går ein berre og lengtar etter at dei tre åra skal vere slutt, slik at ein kan reise heim att. Andre året finn ein ut at det ikkje er så verst likevel, og tredje året tek ein til å spekulere på korleis ein skal sikre attval.

Etter dette nekta ikkje Nygaardsvold lenger å la seg renominere, sjølv om han mistrivdes på Stortinget og lengta heim til familie og vener i Hommelvik. Han kunne ikkje slå seg til ro med berre å snakke utan å få utrette noko handgripeleg i eit storting der Arbeidarpartiet var utan innverknad. Trass i at han mistrivdes, vart Nygaardsvold i løpet av få år ein av dei leiande i stortingsgruppa til Arbeidarpartiet.

Stortingsposisjonar

Nygaardsvold var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag frå 1916 til 1949; visepresident i Stortinget frå 1928, formann i stortingsgruppa frå 1932 til 1935, lagtingspresident frå 1929 til 1933 og stortingspresident frå 1934 til 1935.

Moskvatesene

I striden om Arbeidarpartiets deltaking i Komintern frå 1918 og utover, følgde Nygaardsvold Martin Tranmæls kurs. Då den kommunistiske verdskongressen i Moskva i 1920 vedtok dei såkalla «Moskvatesene» var Nygaardsvold ein av motstandarane, men han vart verande i partiet trass i at tesene vart akseptert. Han var sterk motstandar av partisplittinga som skjedde då sosialdemokratane braut ut i 1921 og skipa sitt eige parti, Noregs Socialdemokratiske Arbeidarparti. På landsmøtet hausten 1923, der Arbeidarpartiet braut med Komintern, var Nygaardsvold ein av dei som skreiv under på framlegget som fekk fleirtal og som i realiteten var eit brot med Moskva. Han var også ein av dei to dirigentane på dette landsmøtet, og vart lagt merke til.

Landbruksminister (1928)

Då Arbeidarpartiet skulle skipe si første regjering i 1928, ville Martin Tranmæl ha Nygaardsvold som statsminister. Då truga han med å reise heim att til Hommelvik. Han nekta plent, reiste seg «som en rasende slagbjørn» og gjekk til Standard Hotell, der han budde, for å pakke kofferten. Partiformannen, Oscar Torp måtte gå etter han til hotellet for å hindre at han reiste. I staden tok Christopher Hornsrud på seg oppdraget. Nygaardsvold gjekk inn i regjeringa som landbruksminister. Kameratane heime i Hommelvik hadde mykje moro av at han Johan, eigaren av eitt mål jord, hadde overteke den statsrådposten som berre storbønder tidlegare hadde hatt. Denne regjeringa sat berre i snaue tre veker. I 1928 kom Nygaardsvold også inn i utanriks- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Nygaardsvold var svært skeptisk til den radikaliseringa som kom til syne i Arbeidarpartiets program i 1930. I det nye programmet heitte det at partiet kunne erobre makta også utan å oppnå fleirtal blant veljarane. Formuleringane fekk eit noko meir revolusjonært preg som Nygaardsvold var sterk motstandar av. Han var tilhengar av ei nasjonal og jordnær form for sosialisme, og det var etter kvart Nygaardsvolds kurs som vart partiets kurs.

Nygaardsvold opparbeidde seg etter kvart ein svært sterk posisjon både i Arbeidarpartiet og på Stortinget. Han var den pragmatiske parlamentarikaren som hadde liten sans for partifellar som rei ideologiske kjepphestar.

Kriseforliket

Johan Nygaardsvold
Johan Nygaardsvold var sentral i utforminga av kriseforliket mellom Arbeidarpartiet og Bondepartiet i 1933. Foto frå 1934.
Av /Oslo Museum.

Etter nederlag ved valet i 1930 la Arbeidarpartiet om kursen i retning av eit program som ikkje begrensa seg til å ville revolusjonere samfunnet, men tok sikte på å kjempe mot den økonomiske krisa og arbeidsløysa innanfor rammene av kapitalismen og det parlamentariske demokratiet.

No vart Nygaardsvold partiets frontfigur. Han forma dei nye slagorda «Fleirtalet og regjeringsmakta til Arbeidarpartiet» og «Heile folket i arbeid» som Arbeidarpartiet vann valet med i 1933. Partiet fekk 40 prosents oppslutning, men ikkje fleirtal.

Då var det ingen tvil om at Nygaardsvold skulle bli Arbeidarpartiets statsministerkandidat, men han måtte vente til 1935 før Venstres Johan Ludwig Mowinckel vart kasta. Då hadde det gode tilhøvet mellom Nygaardsvold og Bondepartiets leiar, Jens Hundseid, skapt klima for eit kriseforlik mellom Arbeidarpartiet og Bondepartiet.

Kriseforliket var ingen skriftleg avtale, men ei semje om endringar i regjeringa Mowinckels budsjett. Hovudpoenget var at dei offentlege løyvingane til kriseutsette grupper skulle auke, samtidig som forliket innfridde bøndenes krav om auka prisar på landbruksvarer. Også i 1936 var det samarbeid mellom Ap og Bondepartiet om budsjettet, men seinare skilde Arbeidarpartiet og Bondepartiet lag i synet på auka løyvingar til Forsvaret, og det vart i staden Venstre som sikra fleirtal for varsemd når det galdt å auke forsvarsløyvingane.

Statsminister

Johan Nygaardsvold utenfor Stortinget som nyvalt statsminister i 1935
Johan Nygaardsvold utanfor Stortinget som nyvald statsminister i 1935
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

På grunnlag av kriseforliket med Bondepartiet i 1935 danna Nygaardsvold den arbeidarpartiregjeringa som vart sitjande heilt til etter frigjeringa i 1945. Ingen annan nordmann har vore regjeringssjef samanhengande så lenge etter gjennombrotet til parlamentarismen.

Dei borgarlege ville neppe ha godtatt nokon annan Arbeidarparti-statsminister enn Nygaardsvold, som var høgt respektert for sin sterke personlege integritet på tvers av alle politiske motsetningar.

Regjeringsmedlem og samarbeidspartnarar

Nygaardsvolds regjering

Johan Nygaardsvold danna regjering i 1935. Bak frå venstre: sosialminister Kornelius Bergsvik, handelsminister Alfred Martin Madsen, undervisningsminister Nils Hjelmtveit og justisminister Trygve Lie. Framme frå venstre: forsvarsminister Fredrik Monsen, utanriksminister Halvdan Koht, statsminister Johan Nygaardsvold, finansminister Adolf Indrebø og landbruksminister Hans Ystgaard.

Av /Kraftmuseet.
Lisens: CC BY NC SA 4.0

Det var Stortinget som var Nygaardsvolds basis, og han hadde bakgrunnen sin frå lokalpolitikken. Då han skipa regjering, valde han sju av ni statsrådar med forankring i det parlamentariske livet og i lokalpolitikken. På mange måtar vart dei ei distriktsregjering. Berre to kom frå Arbeidarpartiets sentralstyre. Først etter eit halvt år slapp partiformann Oscar Torp til i regjeringa. På den måten opna Martin Tranmæl for avansement for nestformann Einar Gerhardsen som den neste partiformann og statsminister. I realiteten fekk Arbeidarpartiet med denne regjeringa ein ny maktbase ved sidan av sentral- og landsstyret, og snart vart regjeringa den viktigaste. Utviklinga styrka stillinga til Nygaardsvold og stortingsgruppa innan partiet, på bekostning av det utanomparlamentariske partiapparatet på Youngstorget.

Nygaardsvold hadde ikkje noko nært venskapeleg forhold til krinsen rundt Tranmæl, og heller ikkje til LO. Hans næraste samarbeidspartnar og venn i regjeringa var kanskje Nils Hjelmtveit, som var kyrkje- og undervisningsminister i heile Nygaardsvold si regjeringstid. Han sto óg personleg på god fot med Venstre-leiaren Johan Ludwig Mowinckel, og ikkje minst med sin argaste politiske motstandar, Høgre-leiaren Carl J. Hambro.

Velferdspolitiske reformer

Johan Nygaardsvold

Fundamentet for den moderne velferdsstaten vart lagd under Johan Nygaardsvolds første regjeringsperiode. Valgplakat frå stortingsvalget 1936.

Johan Nygaardsvold
Av /NTB Scanpix ※.

Nygaardsvold-regjeringa som vart danna i 1935 er blitt sett på som eit tidsskilje, dels fordi politikken vart lagt om i retning auka offentleg styring og innsats i samfunnet, men ikkje minst fordi dette innevarsla nesten 30 år med Ap-regjeringar.

Gjennom ein aktiv tiltakspolitikk lukkast Nygaardsvold-regjeringa i å utnytte dei betra internasjonale konjunkturane til å senke arbeidsløysa og skape nytt pågangsmot og ny tru på framtida i befolkninga. Den nye regjeringa auka krisebevilgningane til sysselsetjingstiltak, auka støtte til kommunane og prøvde å styrke industrien. Særleg viktig var innsatsen overfor primærnæringane. Gjennom nedskriving av gjeld og tilgang til billige nye lån vart den negative tendensen blant bøndene snudd. Ei ny lånekasse for fiskarar gav kreditt til mindre fiskefartøy, og sjarkane som vart finansiert av denne ordninga vart kalla «Nygaardsvold-båtar».

Særleg sosialpolitikken interesserte Nygaardsvold, og det kom ei lang rekkje sosialpolitiske reformer frå 1935 til 1938, då fundamentet for den moderne velferdsstaten vart lagd. Statens utgifter til sosiale formål vart meir enn dobla. Lov om alderstrygd var viktigast, og åtte timars arbeidsdag for alle vart lovfesta. Det same galdt retten til ni dagars ferie. Lov om arbeidsløysetrygd kom i 1938, og ei ny lov om arbeidarvern avløyste fabrikktilsynslova av 1892. Også funksjonshemma fekk sine første rettar frå det offentlege. Regjeringsdanninga i 1935 markerte eit definitivt brot med det dåverande fattigvesenet. Også innanfor skulepolitikken kom det omfattande reformer.

Nygaardsvold sjølv fekk mykje av æra for Arbeidarpartiets valresultat i 1936, som gav partiet 70 mandat på Stortinget og gjorde at reformpolitikken kunne halde fram. Men regjeringa var stadig i mindretal og var hindra frå å gjennomføre meir vidtgåande samfunnsendringar.

Forsvarspolitikk

Det var kampen for småkårsfolket Nygaardsvold ville føre, men etter kvart som krigsfaren nærma seg, vart politikken meir og meir prega av ein debatt om Forsvaret. Nygaardsvold var antimilitarist og meinte at smør var viktigare enn kanoner, og det meinte han heilt til krigen kom.

Saman med Johan Ludwig Mowinckel var Nygaardsvold ein motstandar av auka militærløyvingar utover i 1930-åra. Sjølv då Arbeidarpartiet i siste halvdel av 1930-åra la om politikken sin i meir forsvarsvennleg lei, vart Nygaardsvold ein bremsekloss. Dette var då også mykje av grunnen til den kritikken som kom mot han i krigsåra. Det er rett å seie at krigen kom som eit sjokk på Nygaardsvold. Han trudde nok at den norske nøytralitetspolitikken, som særleg utanriksminister Halvdan Koht var talsmann for, og som offisielt hadde vore norsk utanrikspolitikk sidan 1905, skulle halde Noreg utanfor også denne verdskrigen.

I stor grad overlot Nygaardsvold utanrikspolitikken til Koht, som likte å pusle med dette for seg sjølv. Mangel på kontakt med dei andre regjeringsmedlemene skal ha vore eit typisk trekk ved Koht, og han vart då også kritisert av Undersøkingskommisjonen av 1945 for manglande informasjon både til regjeringa og Stortinget i dagane før 9. april.

Andre verdskrigen

Kongens nei
Både regjeringa og kong Haakon 7 («Kongens nei») avslo den tyske okkupasjonsmaktas krav om å gjere Vidkun Quisling til statsminister. Biletet viser dokumentet der kongen skriv under på at han avslår. Kongens signatur i midten, Nygaardsvolds til venstre, statssekretær Bredo Rolsteds til høgre. Teksten: «Trysil, 10. april 1940. Statsråd hos Kongen. Kronprinsen var tilstede. Statsminister Nygaardsvold samt statsrådene Ystgaard, Hjelmtveit, Lie, Støstad, Frihagen, Hindahl og Ljungberg møtte. Utenriksminister Koht samt statsrådene Wold og Torp var fraværende. Statsrådet tilrådde Kongen å meddele avslag på det ultimatum som Tyskland i framlagt utkast har stilt om å utnevne major Quisling til Statsminister. Kongen bifalt Statsrådets tilråding.»
Av /Riksarkivet.

andre verdskrigen kom til landet, med angrepet natta til 9. april, var Nygaardsvold blant dei første til å avvise det tyske ultimatumet. På føremiddagen derimot, då han møtte C. J. HambroHamar, hadde tvilen kome sigande.

Kongen, kronprinsen, regjeringa og Stortinget drog til Hamar for å halde stortingsmøte. På grunn av den tyske framrykkinga vart møtet flytta til Elverum. Nygaardsvold meinte det burde skipast ei samlingsregjering med Hambro som sjef, og då kong Haakon 7. kom, innleverte han søknad om avskjed. Hambro meinte eit regjeringsskifte på dette tidspunktet kunne kome til å forkludre situasjonen og gjere det lettare for tyskarane, og fekk støtte frå kongen i dette synspunktet. Kongen nekta å godta avskjedssøknaden frå Nygaardsvold. Stortinget stadfesta seinare avslaget. Det var inga stor styringslyst over statsministeren den dagen. Snarare var det eit samanbrot. Framfor alt var det Hambro, nokre av dei andre statsrådane og kong Haakon som hadde styringa.

Regjeringa fekk fullmakt av Stortinget til å ivareta rikets interesser fram til Stortinget kunne samlast på nytt (Elverumsfullmakta), og vart utvida med tre konsultative statsrådar utanfor Arbeidarpartiet.

Nei til Quisling

Neste dag kom det endelege nei til dei tyske vilkåra både frå kongen og regjeringa. Det tyske kravet om Vidkun Quisling som statsminister kunne ikkje aksepterast fordi han ikkje hadde noko som helst slags parlamentarisk grunnlag bak seg, og vala hadde også vist at han mangla tillit i folket. I farens stund og med utsikt til at regjeringa måtte røme landet, var det viktig å halde oppe den konstitusjonelle regjeringsinstitusjonen.

Frå 9. april hadde Arbeidarpartiet blitt både nasjonens og konstitusjonens forsvarar. 9. april var også eit nederlag for den alliansefrie politikken, og dei vedtak som vart gjort den dagen la på mange måtar grunnlaget for den alliansepolitikken som er blitt følgt i etterkrigstida.

dei allierte ga opp krigen i Noreg, takka kongen og regjeringa ja til tilbodet om å ta opphald i Storbritannia for å halde fram frigjeringskampen frå London med basis i Elverumsfullmakta. 7. juni 1940 forlot Nygaardsvold Noreg saman med kongen.

Londonregjeringa

Tekst: City of Westminster. Headquarters of the Norwegian Government-in-Exile located here 1940-1945. Royal Norwegian Embassy.
Londonregjeringas tilhaldsstad var Kingston House i Prince's Gate i Kensington, like søraust for Hyde Park i London. Ein plakett på bygninga til minne om den norske eksilregjeringa.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
Johan Nygaardsvold

Johan Nygaardsvold og prins Harald på Pooks Hill i USA, sumaren 1942. Bilde frå Norsk biografisk leksikon.

Johan Nygaardsvold
Av /NTB Scanpix ※.

Det å styre landet frå London i fem lange år var ikkje enkelt, og særleg i tilhøvet mellom regjeringa ute og heimefronten kom Nygaardsvold til å spele ei heilt sentral rolle. Som historikaren Olav Riste skriv i ei av bøkene sine om Londonregjeringa: «Når Nygaardsvold ruvar og får statsmannsdimensjonar som norsk regjeringssjef i London under krigen, så er det først og fremst som det vi kan kalle utefrontens «innanriksminister». Tilhøvet til heimefronten var det han som tok seg av, og det finst knapt ei einaste viktig politisk sak i tilhøvet mellom regjeringa og heimefronten som ikkje kan førast tilbake til Nygaardsvold. Både sta og oppfarande, og tidvis også konfliktskapande, losa han det livsviktige tilhøvet mellom heime- og utefront gjennom den eine brottsjøen etter den andre, også her med god hjelp og støtte frå kong Haakon.

I London fekk Nygaardsvold rapportar om kva planar som vart laga heime – rapportar som først mange år seinare vart offentleg kjende. Sommaren 1940 fekk Nygaardsvold greie på at Einar Gerhardsen, som var blitt formann i Arbeidarpartiet fordi Oscar Torp var i London, var positiv til at partiet førte forhandlingar med den tyskvenlege leiaren av Fedrelandslaget, Victor Mogens, om å danne ein såkalla Norsk Front og ei regjering av Arbeidarpartiet og Fedrelandslaget under den tyske okkupasjonsmakta. På forsommaren 1941 mottok Nygaardsvold rapport om at dei tre leiarane i KretsenPaal Berg, Gunnar Jahn og Einar Gerhardsen – gjekk inn for at det sittande Stortinget, valt i 1936, ikkje skulle kallast saman igjen etter frigjeringa. Kretsen gjekk òg inn for at Nygaardsvold-regjeringa då måtte avløysast av ei samlingsregjering som skulle styre inntil det skulle haldast val. Dei tre gjekk mellom anna inn for at antalet partier som skulle få stille til val etter krigen, skulle avgrensast til to eller tre, og at det skulle opprettast ein statsstøtta hovudorganisasjon på kvart hovudområde av samfunnslivet.

I eit notat frå Kretsen til Londonregjeringa i september 1941, som var forfatta av mellom andre Paal Berg, oppgav Kretsen at grunnen til at Stortinget hadde sett seg sjølv utanfor, var presidentskapets handlingar under riksrådsforhandlingane i juni–september 1940. Sidan regjeringa til Nygaardsvold var danna utifrå Stortinget av 1936, meinte Kretsen at den måtte gå av så snart kongen kom heim. Verken Nygaardsvold, regjeringa eller kongen kunne gå med på dette konstitusjonelt ulovlege opplegget. Nygaardsvold var imidlertid usikker på stemninga i Noreg, og han var villig til å ofre mykje for å oppretthalde den nasjonale eininga i motstandskampen. Difor gav han i ein radiotale frå London 25. desember 1942 etter for noko av presset ved å erklære at regjeringa ville søke avskjed når kongen og regjeringa var komme heim. Innad i Londonregjeringa inntok Nygaardsvold ei nesten sjølvutslettande haldning for å hindre regjeringa i å revne. Særleg i tilhøvet til dei borgarlege statsrådane som regjeringa var utvida med, dempa han sin eigen politiske profil for å halde regjeringa samla.

Etter krigen

Regjeringa Nygaardsvold kjem heim

Regjeringa Nygaardsvold (Londonregjeringa) kjem heim til Noreg 31. mai 1945. Statsminister Johan Nygaardsvold framme til høyre, Trygve Lie til venstre. Carl J. Hambro står halvt skjult bak Nygaardsvold. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

Regjeringa Nygaardsvold kjem heim
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 3.0

Heimkomsten

Johan Nygaardsvold
Johan Nygaardsvold vinkar til folketoget frå statsministerbustaden 7. juni 1945.
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Nygaardsvolds regjering i juni 1945

Regjeringa Nygaardsvold leverte avskjedssøknaden 12. juni 1945. På biletet sit Nygaardsvold som nummer tre frå venstre.

Av /Nasjonalbiblioteket.
Lisens: CCO 1.0

Endå meir enn resten av «utefronten» var Nygaardsvold uviss og litt redd for kva mottaking han ville få når han etter fem år i utlegd skulle setje foten på norsk jord etter frigjeringa. Jubelbruset som møtte han og regjeringa då dei steig i land i Oslo 31. mai 1945 ga eit første svar, og det varma. Men det skulle snart bli kaldare.

I samråd med Martin Tranmæl hadde Einar Gerhardsen kome fram til at det likevel var best å innkalle Stortinget av 1936 til ein kort sesjon. Medan Nygaardsvold var på veg heimover frå Storbritannia, heldt Arbeidarpartiet eit landsstyremøte som, etter forslag frå Tranmæl og Gerhardsen, vedtok at Stortinget skulle kallast saman, og at den nye samlingsregjeringa måtte setjast saman i samsvar med partistillinga i Stortinget, med borgarleg statsminister og fleirtal av borgarlege statsrådar. Dette utelukka Nygaardsvold.

Etter at han kom heim og i heile denne prosessen hadde Nygaardsvold stort sett vore tilskodar. Gerhardsen unnlot å innkalle Nygaardsvold til fleire møter i Arbeidarpartiets sentralstyre og på andre måtar å rådføre seg med han. Som statsminister var Nygaardsvold bitter for ikkje å ha blitt teken med på råd. Han hadde tenkt seg at han fekk vere med på å legge planane for etterkrigstida. Han ville levere «stafettpinnen» vidare på ein verdig måte, men slik gjekk det ikkje. Det var ikkje ein gong tenkt på at statsministeren skulle halde tale den 7. juni når kongen kom attende til landet. Her greip Hambro inn og ordna det slik at både han sjølv og Nygaardsvold fekk seie «eit par ord» til kongen.

Då Nygaardsvold endeleg vart innkalt til sentralstyret, sa han at sjølv om han etter press hadde lova at regjeringa skulle gå av etter frigjeringa, hadde han aldri uttalt at han ikkje var villig til å danne ny regjering. Han hadde dessutan gått ut frå at når regjeringa kom heim, ville partileiinga vere interessert i å høyre korleis han og regjeringa såg på regjeringssituasjonen. På dette punktet hadde han blitt skuffa, sa han.

Gerhardsen tek over

Gerhardsen og Nygaardsvold

Einar Gerhardsen og Johan Nygaardsvold ved statsministerskiftet 1945.

Gerhardsen og Nygaardsvold
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk

I det første statsrådet etter krigen, den 12. juni 1945, innleverte Nygaardsvold søknaden om avskjed. Han hadde ikkje anna råd å gi kongen om etterfølgjaren enn at han ba kong Haakon snakke med partileiarane, med leiaren i heimefronten, høgsterettsjustitiarius Paal Berg og med stortingspresident Hambro. Rådet frå Hambro og frå partileiarane var at Paal Berg burde prøve å skipe ei samlingsregjering, men det vart snart klart at dette ikkje gjekk. Hambro og Høgre ville ikkje støtte ei regjering der to frå Nygaardsvold-regjeringa, Oscar Torp og Trygve Lie, skulle vere med. Arbeidarpartiet kravde dei med. Der stranda det, og Berg måtte gi seg.

Dermed gjekk oppdraget til Einar Gerhardsen, som – stikk i strid med landsstyrevedtaket nokre veker tidlegare – vart statsminister i ei regjering med eit fleirtal av statsrådar frå Arbeidarpartiet.

Konfliktlinene denne første tida gjekk på eit merkeleg vis mellom parlamentarikarane i utlegd, representert ved Nygaardsvold og Hambro på den eine sida, og utanom-parlamentarikarane med bakgrunn i heimefronten, representert ved Einar Gerhardsen og Paal Berg på den andre.

Nygaardsvold vart attvald til Stortinget ved valet i oktober 1945. Han gjekk inn i sin siste stortingsperiode, og stilte til val for å kunne forsvare seg i den politiske oppvasken han rekna med ville kome med Undersøkingskommisjonens gransking av regjeringa hans.

Undersøkingskommisjonen av 1945

Regjeringa Gerhardsen hadde sett ned ein granskingskommisjon som skulle vurdere regjeringa Nygaardsvold sin handlemåte både før og etter 9. april. Undersøkingskommisjonen av 1945 konkluderte med at det ikkje var nemnande å utsetje på handlemåten til Londonregjeringa, men derimot kom det nokså sterk kritikk av regjeringa sin politikk fram til 9. april 1940. Særleg var kritikken mot Halvdan Koht sterk for hans mangelfulle informasjon både til regjeringskollegaer og til Stortinget i tida før det tyske åtaket.

Johan Nygaardsvold reagerte sterkt på kritikken, og stilte krav om at han skulle stillast for riksrett, slik at han hadde høve til å forsvare seg. Dette vart vurdert av protokollkomiteen i Stortinget, men fleirtalet i komiteen fann at det ikkje var grunnlag for riksrettstiltale. Mindretalet meinte det var slikt grunnlag. Det var Arbeidarpartileiinga som greip inn og sørga for den sjølvmotsigande fleirtalsinnstillinga som hindra ei rettsleg vurdering av anklagane mot Nygaardsvold og regjeringa.

I debatten om saka i Odelstinget hadde Nygaardsvold ordet og tok ein grundig gjennomgang av alle skuldingane mot regjeringa. Han kritiserte Undersøkingskommisjonen for at den konsentrerte seg om regjeringas forsvars- og sikkerheitspolitikk i åra 1935–1940 isolert sett, og at den såg bort frå føresetnadane for denne politikken: nedbygginga av Forsvaret fram til 1935 under dei borgarlege og den tafatte haldninga deira til den økonomiske krisa i landet fram til same tidspunkt. Der enda saka. Odelstinget konkluderte til slutt med at «Saken gir ikke anledning til noen forføyning fra Odelstingets side». Ved avslutninga av debatten konkluderte C. J. Hambro på følgjande måte: «De gjorde så godt de kunne. Deri ligger deres undskyldning og deri ligger deres dom».

I ettertid har historikarane som har granska det som skjedde i tida før krigsutbrotet kome til at feilvurderingane av den tyske krigsmakta som vart gjort her i landet, neppe var særleg meir graverande enn feilvurderingane i andre land. Ute blant folk flest dei første åra etter krigen, vart likevel regjeringa Nygaardsvold, og særleg utanriksminister Halvdan Koht, halden som ansvarleg for 9. april. Stemninga var bitter like etter freden, men mildna med åra.

Siste år

Gravmonument
Gravmonumentet til Johan Nygaardsvold og hans kone Albine ved Hommelvik kyrkje
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Då Nygaardsvolds regjering tredde tilbake, vart han av Stortinget einstemmig løyvd ei æreslønn, som han likevel i si tid som stortingsrepresentant (til 1949) let vere å heve. Etter avslutninga av stortingsperioden i 1949 kunne Nygaardsvold vende heim til familien, venene og bøkene i Hommelvik for godt.

Til førespurnader om føredrag sa han som regel nei, for – som han skreiv i et kjend brev til Jakob Friis i 1950 – kva skulle han då snakke om, no som «socialismen og hvad dermed står i forbindelse ikke er gangbar mynt lenger», bare Koreakrigen, «tanks, kanoner og ammunisjon og nødvendigheten av lengere militærøvelser»?

I staden byrja Nygaardsvold å skrive ned dei personlege erindringane sine. I februar 1952 vart han lagt inn på sjukehus i Trondheim med kreft. Før han døydde i mars 1952, rakk han å få ferdig manuskriptet til boka om barndommen og ungdommen sin, som kom ut første gong i 1953 og vart ein bestseljar.

Utmerkingar

I 1949 fekk han Borgerdådsmedaljen i gull, same år som han trekte seg tilbake frå Stortinget. Det er den høgaste utmerkinga ein nordmann kan få, og han var glad for utnemninga. Han såg det som ei slags oppreising.

Eit måleri av Nygaardsvold, måla av Jean Heiberg i 1948, heng på Stortinget.

Ei byste av Nygaardsvold, utført av Kåre Orud, vart reist i Hommelvik i 1953. Ein bronsestatue, utført av Per Palle Storm, vart avduka i Trondheim 1986. I 1985 vart plassen framfor regjeringsbygget i Oslo kalla opp etter Nygaardsvold.

Utgjevingar

 • Beretning om den Norske regjerings virksomhet fra 9. april 1940 til 25. juni 1945 (1947)
 • Min barndom og ungdom (1952)
 • Norge i krig: 9. april–7. juni 1940, redigert av Kristian Nygaardsvold (1982)
 • Norge i krig: London 1940–1945, redigert av Kristian Nygaardsvold (1983)
 • Dagbøker 1918–48 og utvalgte brev og papirer 1916–52, redigert av Harald Berntsen (1998)

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Berntsen, Harald (1991): I malstrømmen: Johan Nygaardsvold 1879–1952
 • Berntsen, Harald: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Forr, Gudleiv med fleire (2010): Johan Nygaardsvold: Gubben fra Hommelvik, i Mellom plikt og lyst. Norske statsministre 1873–2010
 • Haffner, Vilhelm (1949): Stortinget og statsrådet 1915–1945, bind 1
 • Hambro, Carl Joachim (1964): Dagboksblade og aktstykker til regjeringsdannelsen i 1945
 • Hirsti, Reidar (1982): Gubben: Johan Nygaardsvold. Mannen og epoken
 • Hvem er hvem (1950)
 • Koht, Halvdan: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 10, 1949
 • Stortinget, regjeringen og hjemmefronten under krigen, aktstykker utgitt av Stortinget, 1948
 • Kjølås, Harald (1999): Norske statsministrar, Det Norske Samlaget

Faktaboks

Johan Nygaardsvold
Historisk befolkingsregister-ID
pf01036849002080

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg