permittering

Stengt kaffebar. Permittering av ansatte kan være aktuelt hvis for eksempel et serveringssted må holde stengt for en tid eller opplever sterkt redusert omsetning.
Stengt
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Permittering er pålegg fra arbeidsgiver som medfører midlertidig opphør av arbeidstakernes plikt til å utføre arbeid i virksomheten, og av arbeidsgivers plikt til å betale lønn. Selve arbeidsforholdet mellom partene består fortsatt. Permittering må ikke forveksles med permisjon.

Faktaboks

Uttale
permittˈering

Permitterte arbeidstakere har krav på lønn fra arbeidsgiver de første dagene etter permittering, den såkalte arbeidsgiverperioden. Lengden på arbeidsgiverperioden har vært justert flere ganger. I perioden inntil mars 2020 var den på 15 dager. I forbindelse med koronavirus-pandemien i 2020 ble disse reglene justert, se nedenfor.

Adgangen til å gå til permittering

Det fins ingen lov som regulerer adgangen til å permittere arbeidstakere, men at det er adgang til dette, er forutsatt i enkelte lovbestemmelser, blant annet i arbeidsmarkedsloven § 8 og i lønnspliktloven (se nedenfor). Adgangen til permittering og vilkårene for denne fremgår av en rekke tariffavtaler. Selv om en tariffavtale er direkte gyldig bare mellom partene i avtalen, er det vanlig at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, bruker reglene i Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) kapittel VII som mønster hvis de går til permittering. I Hovedavtalen § 7–1 heter det at permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Dette antas å være et generelt prinsipp i norsk arbeidsliv. Saklig grunn kan for eksempel være ordresvikt eller svikt i transportsystemet, noe som blant annet kan skyldes konjunktursvingninger, klimaforhold eller epidemier.

I arbeidsmarkedsloven § 8 heter det at det skal gis melding til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) dersom arbeidstakerne vil bli permittert uten lønn eller dersom de i mer enn fire uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent. Hva meldingen skal inneholde, framgår av arbeidsmiljøloven § 15–2 tredje ledd. Av disse lovene følger det også at arbeidsgiver tidligst mulig og senest samtidig med at arbeidsgiver innkaller til drøftinger, skal gi NAV melding dersom 10 arbeidstakere eller flere vil bli permittert, eller i mer enn fire uker vil få sin ukentlige arbeidstid innskrenket med mer enn 50 prosent.

Normalt skal det gis 14 dagers skriftlig varsel før permittering iverksettes. Før varsel gis, skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte. Varselet skal angi permitteringstidens sannsynlige lengde. Varselet skal normalt gis skriftlig til hver enkelt arbeidstaker.

Lønnsplikt og dagpenger

Ved lov av 6. mai 1988 nr. 22 med senere endringer (lønnspliktloven) er det gitt bestemmelser om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering. Formålet med loven er å motvirke uheldig bruk av helt kortvarige eller svært langvarige permitteringer. I den første tiden etter iverksatt permittering (arbeidsgiverperioden) hadde arbeidstaker fram til mars 2020 krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver i 15 arbeidsdager. Deretter gikk vedkommende normalt over på dagpenger ved arbeidsløshet (arbeidsledighetstrygd).

På grunn av den økonomiske krisen som følge av koronapandemien i 2020 ble de politiske partiene på Stortinget 16. mars 2020 enige om en økonomisk krisepakke som blant annet omfattet endringer i permitteringsreglene. Etter endringene, som trådte i kraft 23. mars 2020, er arbeidsgiverperioden satt ned fra 15 til to dager. Deretter dekker staten (NAV) full lønn fra og med dag 3 til og med dag 20 hvis lønnen ikke overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp (cirka 600 000 kroner). Fra og med dag 21 har den permitterte krav på dagpenger under arbeidsløshet såfremt vedkommende har en inntekt på årsbasis tilsvarende 3/4 av folketrygdens grunnbeløp, det vil si 74 894 kroner (august 2020).

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Noen lønnsplikt gjelder heller ikke ved permittering som er følge av arbeidskamp.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg