Økonomi og næringsliv i Russland

Industri (asiatisk del)

Av /Store norske leksikon ※.

Industri (europeisk del)

Av /Store norske leksikon ※.

Mineraler, energi (asiatisk del).

Av /Store norske leksikon ※.

Mineraler, energi (europeisk del).

Av /Store norske leksikon ※.

Havnen i Petropavlovsk-Kamtsjatskij på sørøstkysten av Kamtsjatka. De sibirske ishavshavner har etter hvert fått større betydning, fordi kraftige isbrytere har lettet skipsfarten. En stor fiskeflåte er stasjonert her. Den fisker spesielt etter krabbe og laks. I bakgrunnen vulkanen Korjakskaja Sopka (3456 moh.).

Av /NTB Scanpix ※.

Til tross for at privat jordbruk ble tillatt fra 1990, er det få selvstendige bønder. Jordbruket drives mange steder som aksjeselskaper eller jordbrukskooperativer. Bildet viser innhøsting av squash på et stort bruk.

Av /NTB Scanpix ※.

Rask industrialisering var et av hovedmålene i sovjetisk økonomisk politikk. Stadig er tungindustrien av meget stor betydning for Russlands økonomi. Bildet viser produksjonshallen i et stålvalseverk i Magnitogorsk, ved sørenden av Uralfjellene.

Av /KF-arkiv ※.

Sveisearbeid ved en av de mange gassledningene i Sibir, som fører gass frem til den europeiske delen av Russland, og videre til øst- og vesteuropeiske land. Over halvparten av Russlands naturgassreserver ligger i Vest-Sibir.

Av /NTB Scanpix ※.

Ved byen Bratsk er elven Angara demmet opp med en er ca. 5 km lang og 125 m høy demning, som danner en kunstig innsjø på ca. 5500 km2. Den forsyner det store kraftverket, som er et av de største i verden. Angara er avløp for Bajkalsjøen.

Av /KF-arkiv ※.

I Barentshavet og Norskehavet driver havgående trålere et utstrakt fiske. Mange av de russiske trålerne er i dårlig forfatning. Bildet viser en slik tråler utenfor Murmansk.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Russlands økonomi er verdens ellevte største. Russland er verdens største produsent av naturgass, verdens største hveteeksportør og har mer skog og mark enn noe annet land. BNP per capita er 10 282 euro (2019).

Russisk økonomi har gjennomgått tre større økonomiske sjokk på 2000-tallet. Finanskrisen i 2008 rammet Russland særlig hardt, men regjeringen og sentralbanken handlet raskt og beskyttet viktige sektorer av økonomien, blant dem særlig banksektoren. Innen 2010 var økonomien i vekst igjen. Etter at Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, har økonomien vært rammet av vestlige sanksjoner og redusert investeringslyst fra utenlandske aktører. Rublene tapte 46 prosent av sin verdi mot US-dollar i 2014. Annekteringen av Krim førte også til at russisk medlemskap i OECD har blitt satt på vent. Som i alle andre land, ble Russlands økonomi utfordret av koronapandemien i 2020.

Den russiske økonomien er preget av at politisk innflytelse og tilegnelse av eiendom ofte går hånd i hånd. Korrupsjon er utbredt. Domstolene lar seg til tider innvirke av press fra tunge politiske og økonomiske aktører.

Russland har ikke progressiv inntektsskatt, men praktiserer en flat skatt på 13 prosent. Bedrifter betaler 20 prosent. Det russiske skattesystemet bidrar i liten grad til utjevning og til å motvirke fattigdom. Pensjonssystemet, derimot, har noe av disse effektene. Fagbevegelsen har primært en velferdsfunksjon og spiller liten rolle i forsvaret av arbeidstakernes interesser. En russisk gjennomsnittsfamilie bruker rundt en tredel av inntekten på grunnleggende matvarer. Arbeidsledigheten har siden 2013 ligget rundt fem prosent.

Russisk eksport går hovedsakelig til andre europeiske land (60 prosent), mens Asia utgjør 30 prosent. Råolje, petroleumsprodukter og naturgass utgjør rundt 60 prosent av Russlands eksport til utlandet, noe som gjør økonomien svært sårbar for prissvingninger på verdensmarkedet. 40–50 prosent av det føderale budsjettet er basert på inntekten fra disse produktene. Russlands avhengighet av å eksportere råvarer som gjør økonomien særlig sårbar for svingninger i de globale markedene. De viktigste importproduktene er matvarer og kjøretøyer, som hver utgjør 12-13 prosent av de totale innførslene.

Russland opplevde jevn økonomisk vekst i perioden 1998–2008, i all hovedsak på grunn av høye oljepriser. Siden 2008 har landets økonomiske vekst stagnert.

År Vekst (i %)
2013 1,8
2014 0,7
2015 – 2,0
2016 0,3
2017 1,8
2018 2,5
2019 1,3

(Kilde: Rosstat)

Perestrojka og Jeltsins presidentperiode (1991–2000)

Russland har gjennomgått store økonomiske endringer siden Sovjetunionens oppløsning i 1991. Den første tiden etter unionsoppløsningen under Boris Jeltsins presidentperiode var preget av masseprivatisering, økonomisk ustabilitet og høy inflasjon.

Avvikling av planøkonomien

De nye russiske myndighetene sto overfor store problemer da Russland ble etablert som en separat stat mot slutten av 1991. Den sentralplanlagte økonomien var i ferd med å bryte sammen, og faren for en omfattende forsyningskrise virket overhengende. Russiske myndigheter anså tiltak som kunne stabilisere situasjonen på kort sikt, som nødvendig. Men reformistene som hadde kommet til makten, hadde langt mer omfattende ambisjoner. De ønsket å avvikle det sovjetiske økonomiske systemet fullstendig og erstatte det med en markedsbasert økonomi. I perioden 1990–1991 var det gjennomført omfattende reformer i flere øst- og sentraleuropeiske land, men det fantes ingen etablert «oppskrift» for hvordan overgangen fra en sentralplanlagt økonomi skulle gjennomføres. Oppgaven var uansett mer komplisert i Russland fordi planøkonomien hadde eksistert lenger der enn i Øst-Europa. I tillegg bød landets enorme størrelse på ekstra utfordringer.

Det var forholdsvis klart for det russiske lederskapet hvilke tiltak som måtte gjennomføres, men de var uenige om periodisering og omfang. I den sovjetiske økonomien var næringslivet ikke bare statseid, det var innvevd i staten. I industriutviklingen hadde idealet vært å skape store enheter som kunne drive rasjonelt. Mange produkter hadde bare en eller to produsenter under Sovjet-tiden. Ved avviklingen av sentralstyringen ville man stå overfor monopolproblemer i de fleste sektorer av økonomien. Et annet kjennetegn ved den sentralplanlagte økonomien var administrativt fastsatte priser. Prisene ble holdt mest mulig konstante, selv om både de underliggende produksjonsbetingelsene og etterspørselen forandret seg.

De siste par årene av sovjetperioden var preget av vareknapphet. Dette skyldtes delvis av at produsenter hadde fått en viss selvstendighet gjennom Gorbatsjovs reformer, og ikke fant det verdt å produsere og levere til de fastsatte prisene. Myndighetene grep fatt i det sistnevnte problemet først, og prisene på de aller fleste varer ble sluppet fri i januar 1992. Det ble gjort unntak for en del viktige produkter, spesielt energi og brensel. Resultatet lot ikke vente på seg, og prisene tredoblet seg over natten. Mengder av varer som tidligere var holdt tilbake, ble nå lagt ut for salg, og inntrykket av at det var varemangel tapte seg.

Prisøkningen førte imidlertid ikke til en økning i produksjonen, bare til en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. I en del tilfeller reduserte monopolprodusenter produksjonen for å oppnå enda høyere priser. Myndighetene klarte ikke å gjennomføre den såkalte «sjokk-terapien» de opprinnelig hadde tatt sikte på, og kompenserte næringslivet med økende overføringer og kreditter. Prisstigningen ble derfor liggende på et høyt nivå gjennom hele 1992 og 1993, med en månedlig økning i prisene på forbruksvarer på cirka 20 prosent. Lønningene ble også regulert, men mange ble ikke fullt kompensert for prisstigningen slik at det skjedde store endringer i reallønnssituasjonen for mange vanlige lønnsmottakere. Samtidig sørget inflasjonen for at alle oppsparte penger mistet sin verdi.

Russland var på randen til hyperinflasjon, men myndighetene klarte, ved en stram pengepolitikk å få situasjonen under kontroll. I 1995 var den månedlige prisveksten på under ti prosent, og i 1997 var den nede i ca. én prosent. I august 1998 devaluerte regjeringen rubelen, etterfulgt av betydelig turbulens i økonomien og ny høy inflasjon en tid. Devalueringen gjorde innenlandsk produserte varer mer konkurransedyktige og bidro til en vekstperiode i økonomien.

Den fallende industriproduksjonen hadde flere årsaker: Sammenbruddet i det gamle sentrale forsyningssystemet gjorde det vanskelig å få råvarer og del-leveranser, likeledes var det manglende kanaler mellom produsenter og marked. Etablerte bånd med fabrikker i andre deler av Sovjetunionen ble brutt, med store konsekvenser for enkelte sektorer. Mange sektorer slet også med nedslitt produksjonsutstyr, som skyldtes for lave investeringer over en årrekke. Fra 1990 til ut 1996 falt industriproduksjonen med 50 prosent. Fallet reflekterte i stor grad den økonomisk krisen og redusert økonomisk aktivitet. Men fallet var også forbundet med omstrukturering av økonomien, bort fra de områdene som var prioritert under planøkonomien. Den voldsomme reduksjonen i stålproduksjonen hadde sammenheng med redusert militær opprustning. Fra 1997 til 1999 så man de første tegnene til ny vekst i industriproduksjonen.

Privatisering

For de reformorienterte myndighetene var det helt fra begynnelsen klart at en endring i eiendomsforholdene måtte gjennomføres, dersom økonomien skulle bedre seg. Dermed la de opp til et privatiseringsprogram uten sidestykke. Det var imidlertid svært lite privat kapital tilgjengelig som kunne brukes til å kjøpe de enorme verdiene som staten eide. Myndighetene valgte i august 1992 å utstede en privatiseringssjekk eller voucher til hver innbygger, som kunne brukes til å kjøpe aksjer i bedrifter som ble privatisert. Dette ble forklart med at alle egentlig hadde del i de verdiene som var bygd opp. Metoden ga ingen inntekter til staten, men sørget for at statlig eiendom ble omfordelt.

Prosessen ble kritisert av mange fordi den ga bort store verdier for ingenting. Det viste seg raskt at ledelsen i privatiserte bedrifter i de fleste tilfeller fikk kontrollen, og at de motsatte seg at utenforstående eiere kom inn. Selv om ledelsen fikk sterkere interesser i at bedriftene arbeidet godt, ble ikke effektiviseringsgevinsten så stor som mange hadde håpet. Reformpolitikerne hadde imidlertid også en politisk begrunnelse for den raske privatiseringen: Ved å omfordele verdiene i økonomien, ville de gjøre det umulig å vende tilbake til det gamle politiske systemet. Sjekk-privatiseringen ble avsluttet i juni 1994.

I neste runde av privatiseringen betalte kjøperne med «virkelige» penger. Mange av de personene og selskapene som nå hadde penger å sette inn i oppkjøp, hadde etablert sine formuer gjennom gunstige posisjoner i det gamle systemet, som de så hadde utnyttet under sjekk-privatiseringen. I perioden 1995–1997 skjedde det en voldsom konsentrasjon av økonomiske ressurser og makt, med en gruppe Moskva-banker og deres ledere som en ny maktelite i Russland. Staten beholdt lenge aksjemajoriteten i bedrifter i strategisk viktige sektorer som energiproduksjon og telekommunikasjon, men i løpet av 1997 var også eierskapet i de fleste slike selskaper overført til private.

Statsfinansene var imidlertid ikke gode, og staten opptok store lån gjennom utstedelse av statsobligasjoner til høy rente som særlig russiske banker kjøpte. I august 1998 måtte myndighetene erklære at de ikke kunne innfri gjelden. Svært mange russiske banker gikk over ende og innskyterne mistet alle sparepengene sine. Rubelen ble kraftig devaluert. Mange ventet en langvarig økonomisk krise, men den russiske økonomien tok seg fort opp igjen. Devalueringen gjorde russiske produkter konkurransedyktige på innenlandsmarkedet igjen.

Økonomien under Vladimir Putin (2000-)

Etter den økonomiske krisen på 1990-tallet, og spesielt etter presidentskiftet i 2000, ble den økonomiske politikken mindre reformvennlig. Forholdet mellom den russiske regjering og Det internasjonale valutafondet (IMF), som hadde støttet reformprosessen med store lån, ble svært anstrengt.

Fra 2003 ble det klart at president Vladimir Putin ikke bare ønsket å redusere den politiske makten finanseliten hadde fått under Jeltsin, men også å øke det direkte statlige eierskapet i strategiske sektorer, spesielt energisektoren. Den sterkeste uttrykket for denne linjen var prosessen mot Russlands største oljeselskap – Yukos – og dets leder og hovedeier Mikhail Khodorkovskij, landets rikeste mann. Khodorkovskij ble arrestert i oktober 2003, anklaget og senere dømt for skattesvik. Selskapet ble brutt opp og viktigste aktiva solgt til et statlig kontrollert selskap – Rosneft.

Bildet av Russlands økonomi er dermed blandet. Etter mange år med krise, kom statens budsjetter i balanse og den makroøkonomiske situasjonen ble sterkt forbedret. Den økonomiske veksten i perioden 1998–2008 var i gjennomsnitt på sju prosent. Vanskelige omstillingsprosesser begynte å gi resultater, men økende energieksport og høye verdensmarkedspriser for olje og gass har også spilt en viktig rolle. Energisektoren står for 50 prosent av statens inntekter. Utenlandsgjeld er nedbetalt takket være eksportoverskudd. Statens rolle som eier er økende igjen, men rundt tre fjerdedeler av næringslivet er privateid. Mange bedrifter er likevel svært avhengige av staten for for eksempel eksporttillatelser og skattefordeler. Lovverket og skattesystemet er mangelfullt, og mange spørsmål må avgjøres gjennom uoversiktlige og tidkrevende forhandlingsprosesser. Korrupsjon er blitt et økende problem. De sosiale forskjellene er blitt meget store, med en del svært rike mennesker og mange millioner under fattigdomsgrensen. Likevel har de aller fleste russere har fått økt levestandard i løpet av Putins år ved makten.

Utenlandske selskaper har ikke fått spille noen virkelig avgjørende rolle i omformingen av den russiske økonomien. Generelt har utenlandske selskaper vært tilbakeholdne med tunge investeringer fordi de oppfatter russisk lovverk og skattesystem som for uforutsigbart. De største utenlandske investeringene er gjort i oljeindustrien i forbindelse med offshore-utbyggingen ved Sakhalin i russisk Fjernøsten. Den største norske investeringen er gjort av Telenor som har investert tungt i russisk telekommunikasjon, særlig mobiltelefonselskapet Vimpelcom. Se også Vimpelcom-saken.

Jordbruk

De fysiske forholdene er mange steder ugunstige for jordbruk. Rundt fem prosent av Russlands areal er oppdyrket, åtte prosent er beiteland. 80 prosent ligger i den europeiske delen. På grunn av sin enorme størrelse har Russland likevel en stor jordbruksproduksjon, se tabell.

Jordbruket ble nasjonalisert under sovjetstyret, og store deler ble tvangskollektivisert i mellomkrigstiden. I desember 1990 vedtok Russlands øverste sovjet å tillate at mindre jordeiendommer kunne selges til private bønder. Men det har vist seg vanskelig å etablere en ny stand av selvstendige bønder. Mange tidligere stats- eller kollektivbruk er omgjort til aksjeselskaper eller jordbrukskooperativer. En ny lov om eiendomsrett til land fra 2002 har gitt utlendinger mulighet til å leie jordbruksland i 49 år. Investeringer i sektoren er økende. Jordbruket er den eneste sektoren med betydelig vekst siden 2014.

Produksjon av viktige vekster, angitt i tonn:

Vare 2003 2015
Poteter 36 746 500 31 501354
Hvete 34 063 300 70 000 000 (estimat for 2016)
Sukkerbeter 19 383 600 33 513369
Bygg 17 968 000 20 444258

Skogbruk

Russland har enorme skogressurser, særlig i sine nordområder, men manglende infrastruktur gjør rundt 40 prosent utilgjengelige. Tilgjengelige områder, særlig nær elvene, er ofte blitt overbeskattet. Skogbruket har vært inne i en dyp krise, som blant annet skyldtes underinvesteringer. I 2005 ble det utvunnet i alt 183 millioner kubikkmeter, og tallet var i 2015 sunket til 120,7 kubikkmeter.

Fiske

Russisk havfiske, som har sine største tyngdepunkter på Kolahalvøya og ved Stillehavet, har også gjennomgått store endringer. Fisket i fjerne farvann er blitt sterkt redusert på grunn av for høye kostnader i det nye økonomiske systemet. Total fangstmengde gikk ned fra 7,9 millioner tonn i 1990 til tre millioner tonn i 2004. I 2014 var den totale fangstmengden på 4,2 millioner tonn.

Russiske fiskebåter begynte i midten av 1990-årene å levere store volumer, særlig torsk, til fiskebruk i Nord-Norge, fordi de ga bedre priser og raskere behandling enn de russiske mottakene. Verdien av norsk import av fisk fra Russland nådde to milliarder kroner på årsbasis, men gikk markert tilbake da russiske fiskere begynte å levere direkte til kontinentet. Samtidig eksporterer Norge halv- og helfabrikata, først sild og makrell, men etterhvert store mengder laks. I 2006 utgjorde den norske eksporten over tre milliarder kroner. Russland ble senere den viktigste eksportdestinasjonen for norsk sjømat, og hadde i 2013 en totalverdi på 6,5 milliarder kroner. På grunn av konflikten omkring Ukraina-krisen innførte Russland importforbud mot norsk sjømat sommeren 2014.

Bergverk og energi

Elvekraftverket Divnogorsk i Jenisej er blant verdens største.

Av .
Lisens: CC BY 2.0

Russland har rik tilgang på mineraler og energiressurser. Etter å ha gått drastisk tilbake frem til slutten av 1990-årene begynte produksjonen begynt å stige igjen. Det ble produsert 349 millioner tonn kull i 2015. Russland utvinner også store mengder jernmalm, 97,6 millioner tonn (2015). De største forekomstene ligger i Uralfjellene, men større mengder jernmalm utvinnes også på Kolahalvøya og flere steder i Sibir, og ikke minst i Kursk-området («Kursk magnetiske anomali»). Det utvinnes også betydelige mengder gull (10,4 millioner unser i 2015), kobber, tinn, nikkel, platina og diamanter. Russland er verdens nest største oljeprodusent med 10,25 millioner fat per dag produsert i 2014. Rundt to tredjedeler kommer fra oljefeltene i Tjumen fylke i Det vestsibirske lavlandet, særlig Khanty-Mansijsk autonome område.

Russland er verdens nest største naturgassprodusent etter USA, med 603,9 milliarder kubikkmeter produsert i 2014. Landet har dermed nærmere 40 prosent av verdens samlede påviste reserver. Over 90 prosent av Russlands produksjon finner sted nord i Tjumen fylke (se Jamal-Nenets autonome område). Både gass og olje fraktes gjennom omfattende rørledningssystemer til andre deler av Russland, det tidligere Sovjetunionen, samt eksportmarkedene i Sentral- og Vest-Europa. Olje fraktes også ut med skip fra Nordvest-Russland og Svartehavet. Russlands primærenergiforbruk dekkes av naturgass (53 prosent), olje (22 prosent), kull (14 prosent), mens kjernekraft og fornybar energi står for 11 prosent til sammen (2013). Av elektrisiteten produseres rundt 64 prosent ved hjelp av fossile brennstoffer (naturgass og kull), 17 prosent av vannkraft og cirka 18 prosent av kjernekraft (2016).

Blant de viktigste vannkraftverkene er flere anlegg langs Volga og de meget store anleggene ved Jenisej (Krasnojarsk, Sajano-Sjusjenskoje) og Angara (Bratsk, Irkutsk, Ust-Ilimsk). Russland har ti atomkraftverk med til sammen 36 reaktorer i drift (2018). Atomkraftindustrien fikk styrket sin posisjon etter at Putin ble president, og flere nye reaktorer er under bygging eller planlagt.

Se også kjernekraft i Russland.

Industri

Russland har fortsatt stor tungindustri, selv om produksjonen gikk sterkt ned etter oppløsningen av Sovjetunionen. I 2015 ble det produsert 71,1 millioner tonn stål mot 89,6 millioner tonn i 1990. De viktigste tungindustriområdene ligger i Uralfjellene og i Kuznetskbassenget.

Den kjemiske og mekaniske industrien og tekstilindustrien er sterkest utviklet i den europeiske delen av Russland, særlig i Moskva-regionen, som økonomisk sett er landets viktigste industriområde. Ved de store elvene og særlig ved ishavshavnene finnes det en stor treforedlingsindustri.

Bilindustrien har sitt tyngdepunkt i Volga-området. Det ble solgt 756 000 personbiler av russisk merke i 2007 (se Samara, Tatarstan og Nizjnij Novgorod). De utgjorde cirka 25 prosent av antall solgte personbiler. En raskt økende andel av markedet dekkes av utenlandske merker produsert i Russland (cirka 15 prosent i 2007), særlig i St. Petersburg–området. Import av nye, og særlig brukte biler økte også. I årene 2012–2014 stupte imidlertid det russiske bilsalget fra 2,8 til 1,3 millioner solgte biler. Salget av russiske bilmerker har også gått kraftig ned: fra 410 000 i 2014 til 259 000 i 2015.

Våpenproduksjon og -eksport har imidlertid fortsatt å vokse. Eksportinntektene derfra utgjorde i 2005 cirka 6,1 milliarder dollar, og i 2014 8,6 milliarder dollar. Dette gjør Russland til verdens tredje største våpeneksportør etter USA og Storbritannia.

Samferdsel

Jernbanenettet hadde i 2014 en samlet lengde på cirka 87 000 kilometer. Nettet er tettest i den europeiske delen av landet, mens det i Sibir er bygd flere gjennomgående baner, blant annet den transsibirske jernbane og Bajkal–Amur-banen. De russiske jernbanene har større sporvidde (1524 millimeter) enn det vesteuropeiske jernbanenettet. Utenlandstrafikken må derfor kjøres med materiell hvor sporvidden kan varieres eller med utskiftbare boggier.

I 2012 fantes det rundt 927 721 kilometer veier med fast dekke. Av disse veiene er 39 143 kilometer motorveier. De innenlandske vannveiene er også viktige transportårer for gods, til sammen utgjør de 96 000 kilometer. Sammenlignet med andre industrialiserte land spiller jernbanen en mye større rolle enn veitransport i godstransporten. Personbiltettheten økte fra 60 til 285 biler per 1000 innbyggere fra 1995 til 2016.

Utenrikshandel

Russlands utenrikshandel er siden oppløsningen av Sovjetunionen dreid bort fra de tidligere sovjetrepublikkene til fordel for andre markeder. I 2008 utgjorde handelen med stater innenfor bare SUS 14,7 prosent av den anslåtte totale utenrikshandel på 685 milliarder dollar. I 2008 sto handelen med EU-land for 52,2 prosent, hvor Tyskland var den klart viktigste enkelt-handelspartner med cirka 9,1 prosent av russisk utenrikshandel. I 2015 var de viktigste handelspartnerne Nederland (11,9 prosent), Kina (8,3 prosent), Tyskland (7,4 prosent), Italia (6,5 prosent), Tyrkia (5,6 prosent), Hviterussland (4,4 prosent) og Japan (4,2 prosent).

Olje og gass er de dominerende eksportprodukter og har i flere år utgjort 50 prosent av vareeksporten. Med stigende priser utgjorde de cirka 70 prosent av vareeksporten i 2007–2008. Etter fallet i oljeprisen og de vestlige sanksjonene lå eksporten av fossilt brennstoff på 63 prosent i 2015. Andre viktige eksportvarer er metaller (9,6 prosent), tømmer (2,9 prosent) og kjemikalier (5,2 prosent). Ifølge amerikanske myndigheter falt Russlands eksportinntekter fra 342 til 259 milliarder amerikanske dollar fra årene 2015 til 2016.

På importsiden dominerer maskiner og utstyr. I tillegg til den offisielt registrerte utenrikshandelen foregår det mye uregistrert grensehandel med mat- og forbruksvarer.

WTO-medlemskap

Russland ble medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO) 22. august 2012, etter 19 år med forhandlinger. Før Russland gikk inn i organisasjonen anslo verdensbanken at landet ville ha en kortsiktig økonomisk vekst på litt over 3 prosent, og en langsiktig vekst på rundt 11 prosent. Større utenlandske investeringer og konkurranse innenfor enkelte sektorer, særlig i tjenestesektoren, ble trukket fram som positivt for den russiske økonomien.

Den økonomiske veksten lot imidlertid vente på seg: Ett år etter Russland ble medlem i WTO hadde landets overskudd gått ned med 0,4 prosent. Eksporten sank med 3,8 prosent, mens importen økte med 4,4 prosent. Russland havnet også i konflikt med flere av WTOs medlemsland kort etter inntreden i organisasjonen. Tre måneder etter Russland gikk inn i WTO, framsatte USA, EU og Japan en formell klage på at Russland fortsatt hadde handelsbarrierer som var i strid med organisasjonens regelverk. 11 måneder inn i medlemskapet ble Russland anklaget av blant andre EU, Kina, Tyrkia, USA og Japan for å ha innført skatt på importerte biler.

WTO anslo at den økonomiske veksten relatert til russisk medlemskap i organisasjonen ville komme først i 2016, men krisen i Ukraina og de vestlige sanksjonene har gjort at denne veksten har latt vente på seg.

Økonomiske sanksjoner (2014-)

EU og USA innførte i 2014 en rekke diplomatiske og økonomiske sanksjoner mot Russland på grunn av russisk støtte til separatistgrupper i Øst-Ukraina og på grunn av annekteringen av Krim og Sevastapol. Mange av sanksjonene er like, men USA har flere målrettede sanksjoner mot enkeltpersoner i det russiske lederskapet. Norge har i all hovedsak rettet seg etter EUs sanksjoner. I løpet de syv første månedene av 2015 falt verdien av norsk vareeksport til Russland fra 3,2 milliarder til 1 milliard kroner.

EU

EU mente at Russlands fremtreden var ulovlig, og innførte i juli 2014 et forbud mot import fra de annekterte områdene. I desember 2014 ble det innført et forbud mot import fra Krim og Sevastapol, samt forbud mot å tilby turisttjenester der. 17 juli 2016 ble disse tiltakene forlenget til 23 juni 2017.

I tillegg innførte EU en rekke økonomiske sanksjoner som skulle ramme forskjellige økonomiske sektorer i Russland. I mars 2015 vedtok EU at disse tiltakene skulle knyttes til hvorvidt Russland etterlevde kravene i Minsk-avtalen. I desember 2016 ble tiltakene forlenget til 31 juli 2017. Tiltakene er:

  • Hindre fem store statseide russiske finansinstitusjoner, tre forsvarsindustriselskaper og tre energiselskaper tilgang til EUs indre marked;
  • Innføre forbud mot våpenimport og eksport til og fra Russland;
  • Innføre et forbud mot eksport av varer som ender i den russiske våpenindustrien;
  • Innføre restriksjoner på russisk tilgang på teknologi som kan brukes til oljeutvinning.

I tillegg innførte EU sanksjoner på økonomisk samarbeid: Den europeiske investeringsbanken sluttet å sette i gang nye finansoperasjoner i Russland, og enkelte av EUs bilaterale og regionale samarbeidsprogrammer med Russland ble avviklet.

USA

I likhet med EU, baserer USAs økonomiske sanksjoner seg på Russlands fremtreden i Øst-Ukraina samt annekteringen av Krim. USAs økonomiske sanksjoner er blant andre:

  • Sanksjoner mot individer, organisasjoner og institusjoner. Disse sanksjonene dreier seg blant annet om reiserestriksjoner for for individer og tjenestemenn som USA mener er ansvarlige for situasjonen i Ukraina.
  • Restriksjoner på eksport og støtte til 14 russiske forsvarsindustriselskaper;
  • Restriksjoner på finansiering av seks av Russlands største banker og fire energiselskaper;
  • Forbud mot å finansiere tiltak som oppfordrer til eksport til Russland og økonomisk utvikling i Russland;
  • Forbud av eksport og videreeksport av varer, tjenester og teknologi som kan brukes til oljevirksomhet til fem store russiske energiselskaper.

Det strides om hvorvidt sanksjonene virkelig er i stand til å korrigere Russlands oppførsel på den internasjonale arenaen. Noen mener at sanksjonene bidrar til å marginalisere det provestlige segmentet av Russlands befolkning, og at det oppfordrer Russland til å konkurrere med Vesten militært heller enn økonomisk. Andre hevder at sanksjonene er et effektivt virkemiddel for å legge bånd på det de mener er Russlands aggressive utenrikspolitikk.

Russland har på sin side svart med å innføre embargo på en rekke matvarer fra EU, Tyrkia, Norge, USA og Canada. Dette fikk store konsekvenser for russiske forbrukere. I 2015 steg prisene på forskjellige typer kjøtt med 15 prosent, mens prisene på grønnsaker steg med 25 prosent.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg