Stonehenge

Stonehenge er et fortidsminne fra steinalderen. Yngre steinalder til tidlig bronsealder.

Av /KF-arkiv ※.
Storbritannia og Nord-Irland, kunst, skulptur

Gotikken holdt seg lenge i England: Den oppstod igjen allerede ved midten av 1700-tallet i den såkalte «gothic revival» og igjen på 1800-tallet med nygotikken. Bildet viser Albert Memorial i Kensington Gardens i London, 1863–1871. Det er rundt 57 m høyt og har i alt 175 skulpturer. Det ble bygd av Sir George Gilbert Scott.

Av /NTB Scanpix ※ Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

I forhold til den rollen Storbritannia har spilt økonomisk og politisk, virker landets betydning innen billedkunstens historie beskjeden. Britisk kunst har i perioder i stor grad vært mottaker av impulser utenfra. Innen landskaps- og portrettmaleriet var imidlertid britiske malere ledende på 1700- og tidlig på 1800-tallet, og innen moderne skulptur på 1900-tallet ble det skapt verker av internasjonal betydning. 1960-årenes popkunst og konseptualisme mottok viktige impulser fra britiske kunstnere, og 1990-årenes kontroversielle «Young British Artists» satte britisk kunst på samtidskunstens verdenskart.

Fra forhistorisk tid til middelalder

Bokmaleri fra Eadwine-psalteriet, rundt 1150. Det forestiller munken Eadwine i arbeid. Trinity College, Cambridge

.
Lisens: fri

Med kelternes invasjon på 200- og 100-tallet fvt. ble det innført en kunst preget av La Tène-kunsten, med spiralmønstre og svungne linjer. Under romertiden i England ser man innslag av mer symmetri enn det som var vanlig hos kelterne. Germanernes innvandring og den senere innføringen av kristendommen gav impulser til nye billeduttrykk. På 900-tallet blomstret et miljø rundt biskop Ethelwold i Winchester, der det utfoldet seg kunstnerisk virksomhet knyttet til bokkunst og maleri (Winchesterskolen).

Normannernes invasjon førte med seg fransk innflytelse, noe som tydelig sees i katedralene som ble bygd i tiden som fulgte. Etter hvert ble det normanniske innslaget blandet med det angelsaksiske, og man kan fra begynnelsen av 1100-tallet snakke om en anglonormannisk stil. Et godt eksempel er steinhoggerarbeidene med blomstermotiver ved katedralen i Southwell. Fra samme tid stammer Gloucester-kandelaberen, et praktarbeid i forgylt bronse, med båndfletninger og dyreornamentikk inspirert av kelternes bokkunst. Maleriet er sterkt påvirket av det franske gjennom hele middelalderen. Et godt eksempel er Wilton-diptyken fra slutten av 1300-tallet, laget for Richard 2 i en forfinet linjestil.

Renessansen og barokken

Hundreårskrigens og rosekrigenes tid var magre år for billedkunsten, da en stor del av adelen ble utryddet. Henrik 8s brudd med paven førte også til et brudd med den katolske kirkens kunsttradisjon. Kirkekunsten ble redusert til et minimum. De fleste kunstnerne som virket på denne tiden, var utlendinger, for eksempel Hans Holbein den yngre, som laget en rekke portretter, blant annet av Henrik 8. Situasjonen var lignende under Maria 1 «den blodige» og Elizabeth 1.

Med stuartene (fra 1603) skjer en endring i og med kongehusets interesse for kunst, men det tar lang tid før en kan snakke om en nyskapende nasjonal kunst. Store dekorasjonsarbeider og kongeportretter ble fortsatt utført av utenlandske kunstnere. Verdt å nevne er Peter Paul Rubens' takdekorasjoner i Banqueting House (1629–1635) og Anthonis van Dycks portretter blant annet av Karl 1. Senere skulle Canaletto bosette seg i London i ni år fra 1746, hvor han malte prospekter blant annet ved Themsen og i Eton og Warwick.

1700-tallet

Morgenturen

Det litt oppstilte, men samtidig elegante og lett vemodsfylte portrettmaleriet fikk på 1700-tallet en betydelig representant i Thomas Gainsborough (1727–1788). Han innførte landskapet som stemningsskapende element i sitt maleri. Bildet viser The Morning Walk (Morgenturen), 1785. Oljemaleri, 236 x 179 cm. National Gallery, London

Morgenturen
Av .
Lisens: fri

Først omkring midten av århundret, samtidig med at Storbritannia var i ferd med å bli en stormakt, ble det grunnlagt en nasjonal kunst. Fra denne tiden var Storbritannia ikke lenger bare mottagende, men også nyskapende i billedkunsten. Den sentrale skikkelsen var William Hogarth, som med sine satiriske og moraliserende skildringer søkte å frigjøre kunsten fra gamle konvensjoner og rette den mot virkeligheten. Parallelt med denne realismen fantes en våknende romantisk interesse for så vel historien som naturen og det eksotiske.

Reynolds og Gainsborough

Samtidig med den industrielle revolusjonen opplevde Storbritannia en blomstrende epoke i kunsten. Det ble anlagt landskapshager og bygd gotiske og klassisistiske bygg. Thomas Chippendale laget møbler der gotiske og kinesiske motiver smeltet sammen med tidens rokokko og godt engelsk håndverk.

Innen billedkunsten dominerte fremdeles portrettmaleriet, der de fremste malerne var Joshua Reynolds, som ble The English Royal Academys første leder, Thomas Gainsborough og George Romney. Dessuten sveitsiskfødte Angelika Kauffmann, som sammen med Mary Moser (1744–1819) ble Royal Academys første kvinnelige medlem. Richard Wilson og Gainsborough malte også fine landskaper, men denne sjangeren var ennå ikke særlig populær. Derimot blomstret de typiske engelske motivene som «conversation piece» og heste- og hundemalerier. På denne tiden ble også det engelske akvarellmaleriet utviklet, med Paul Sandby, John Robert Cozens og Thomas Girtin som de ledende representantene.

1800-tallet

Den hoppende hesten
John Constable, Den hoppende hesten, 1825. Royal Academy Collection.
Fred – Bisettelse til sjøs

William Turner regnes som Storbritannias fremste landskapsmaler ved siden av John Constable. Bildet viser maleriet Fred – Bisettelse til sjøs, 1841–1842. Tate Gallery i London.

Av /Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Begynnelsen av århundret ble preget av den voksende industrialismen, napoleonskrigene og Storbritannias stadig sterkere stormaktsstilling. Innen kunsten fortsatte romantikken, med arkitektoniske forbilder så vel i middelalder som det klassiske Hellas og Rom. John Flaxman skapte illustrasjoner til Iliaden og Odysseen og relieffer inspirert av greske vasemalerier. Fine portrettmalere fra disse årene er Sir Henry Raeburn, John Hoppner og Sir Thomas Lawrence.

Romantikk og landskapskunst

I denne perioden etablerte det engelske landskapsmaleriet seg som tidens ledende sjanger, slik det ble skapt av George Morland (1763–1804), John Crome og Richard Parkes Bonington, men fremfor alt av tidens to største kunstnere, John Constable og William Turner. Bonington, Constable og Turner fikk også stor betydning for malerkunsten i Frankrike. På samme tid virket William Blake med sine særpregede, visjonsfylte illustrasjoner til sin egen diktning.

Fra midten av århundret, med dronning Victoria som monark i et verdensrike, var produksjonen av bilder og monumenter stor i Storbritannia, men de fleste har større kulturhistorisk enn kunstnerisk interesse. Det ble utført malerier av historiske slag, fabrikkmiljøer, storbyscener og et stort antall portretter. Monumenter over dronning Victoria ble reist over store deler av imperiet. Hennes monument over sin avdøde gemal prins Albert, Albert Memorial, reist i 1863–1871 etter planer av Sir George Gilbert Scott, med 175 skulpturer i en stor nygotisk ramme, kan stå som eksempel på periodens smak.

Prerafaelitter, impresjonisme og Arts and Crafts

En motsatt tendens representerte de malerne som samlet seg i «Det prerafaelittiske broderskap», stiftet i 1848. De søkte tilbake til tiden før Rafael, i en romantisk flukt til en «ufordervet» fortid. Retningen ble innledet med Madox Brown. Teoretisk talsmann var John Ruskin og deres litterære organ «The Germ» (1850). Ledende representanter var Holman Hunt, Dante Gabriel Rossetti og Sir John Everett Millais. Sir Edward Burne-Jones, Marie Spartali Stillman (1844-1927), Evelyn De Morgan (1855-1919) og «sen-prerafaelittene» Frank W. Brangwyn (1867–1956) og Walter Crane var beslektede ånder.

To kunstnere som skilte seg litt ut fra den tradisjonelle viktorianske akademisme og romantikerne, var tegneren Aubrey Beardsley med sine elegante, dekadente strektegninger, ofte med sterke erotiske overtoner, og amerikanskfødte James McNeill Whistler, bosatt i England fra 1863. Sistnevnte hadde nær kontakt med impresjonistene i Frankrike og utviklet et maleri i nært slektskap med dem.

En annen reaksjon på tendensen i samtiden representerte The Arts and Crafts Movement, med William Morris som lederskikkelse. Bevegelsen ville bekjempe masseproduserte industriprodukter og dårlig håndverk ved å reise et forsvar for den gode brukskunsten. Både teoretisk og praktisk kom dette til å forandre synet på kunstindustri og brukskunst, ikke bare i Storbritannia, men også ellers i Europa.

1900-tallet

Britisk kunst på 1900-tallet var innledningsvis noe forsiktig i forhold til de store og radikale omveltningene i kunsten, noe som har vært sett på som et resultat av øyboeres isolasjon og britenes påståtte konservatisme.

På begynnelsen av århundret var det særlig to overleveringer fra 1800-tallet som skulle få betydning for utviklingen av britisk kunstliv. For det første Arts and Crafts-bevegelsen, som la vekt på sammenhengen mellom kunstartene og håndverket, for det andre den detaljerte og litterære, nesten illustrative, viktorianske malerkunsten. Arts and Crafts-bevegelsen fortsatte i engelsk modernisme gjennom Bloomsbury-kretsens arbeid. Vorticistene derimot forkastet de lyriske og pastorale uttrykkene i deler av viktoriatidens maleri og forsøkte å bringe den nye verdens mekanisk harde realiteter inn i kunsten. Ved siden av disse to grupperingene var det Camden Town Group som i første del av århundret forsøkte å modernisere britisk malerkunst.

Camden og Bloomsbury

Tynne Adeline
Walter Sickert, Reclining Nude (Thin Adeline), 1906.
Av .

Britisk kunst rundt 1910 viste i stor grad en tillempning og utvikling av franske metoder: dels en neo- og post-impresjonistisk tendens i Camden Town Group og Bloomsburygruppen, dels en ganske presis og fargerik utgave av fauvismen. Vorticistene utviklet en fasettert og mosaikkoppdelt billedflate som er i slekt med den analytiske kubismen og futurismens skarpe dynamikk.

Camdengruppens seniorfigur var Walter Richard Sickert. Hans maleri var opprinnelig dempet i fargen, og det lå ganske nær franske Edouard Vuillards koloritt og stemningsleie. Spencer Gore fikk stor betydning både for Sickert og de andre i gruppen (som Harold Gilman) ved at han hadde tilegnet seg en pointillistisk teknikk og sett betydningen av å bruke rene og sterke farger. Kunstnerne i Camdengruppen feiret den moderne virkeligheten gjennom skildringer av forlystelsesliv og livet på gater og plasser. Blant de beste bildene er en rekke interiører og portretter, som viser en intimistisk tendens. Gilman var i 1913 på studietur til Norge og Sverige og malte blant annet et kjent bilde fra Kirkegaten i Flekkefjord.

En kunstnerisk konservatisme og aksept av nære menneskelige verdier fantes hele tiden i Camdengruppen. Med utgangspunkt i den franske post-impresjonismen og fauvismen malte Matthew Smith fargesterke landskapsscener og aktstudier, inntil han i 1920-årene, som mange andre vestlige kunstnere på den tiden, søkte forankring i kunsthistorien (Eugène Delacroix og Peter Paul Rubens). En intimistisk tendens var også merkbar fra 1910, i Gwen Johns portretter og stilleben.

Vanessa Bell og Duncan Grant var de mest sentrale kunstnere i Bloomsburykretsen, som viste interesse og kjennskap til nyere fransk maleri. De hadde også tilegnet seg mye av kunsthåndverksbevegelsens moral: at dagliglivets omgivelser og gjenstander skulle gis en estetisk høyverdig form. Et særlig kjent eksempel på disse dekorasjonene finnes i Clive og Vanessa Bells landsted i Surrey, på gården Charleston. Bloomsburygruppen hadde også teoretisk og litterært stor betydning.

Vorticismen

Blast
Coveret på andre og siste utgave av vorticistenes eget tidsskrift Blast, utgitt av Wyndham Lewis og venner (1915).
Av .

Vorticismen var den tidligmodernistiske retningen som skilte seg sterkest fra den tradisjonelle billedkunsten. Wyndham Lewis ledet vorticistene sammen med den amerikanske lyrikeren Ezra Pound. Retningen fikk sitt navn fra det Pound kalte «The Great English Vortex», kjennetegnet av vinkelskarpe elementer som svinger om en midtvirvel (vortex). Retningen var opptatt av at det var et energisk oppladet stillhetens sentrum i denne virvelen.

Vorticistene hadde et åpent, men tvetydig forhold til den industrielle storbyen og maskinens plass i produksjonslivet. Denne forestillingen skilte deres ideer og formspråk fra både kubismen og futurismen, som deres arbeider overflatisk sett kan synes å ligne på. Man var opptatt av dynamikk, og danseren, maskinen og storbyen var blant deres vanligste motiver. Men den tidsflyten og modernitetsfeiringen som preget futuristenes bilder, var fremmed for britene. Deres bilder hadde en krystallinsk struktur med stålsterke konturer spredt som visuelle ekkoer i billedflaten. Formspråket var enkelt og geometrisk. Man dyrket energien og kraften, men var ikke fremmed for den skadelige potens i den moderne effektiviteten.

William Wadsworth og William Roberts var ved siden av Wyndham Lewis blant vorticist-bevegelsens viktigste malere. Henri Gaudier-Brzeska og Jacob Epstein var sentrale billedhoggere. Gruppens ideer ble uttrykt med et betydelig engasjement av Lewis og andre i tidsskriftet Blast, som utkom med to nummere i 1914 og 1915.

Et levende miljø

Jacob Epstein i atelier ved Ecce Homo

Jacob Epstein med sin store Kristus-figur, Ecce Homo, fotografert i sitt atelier

Jacob Epstein i atelier ved Ecce Homo
Av /Kunnskapsforlaget/NTB Scanpix ※.

Gaudier, Epstein og Eric Gill, og Frank Dobson noe senere, var mest inspirert av primitivismen og Constantin Brâncuși. Bruken av den monolittiske blokken som utgangspunkt for skulpturen gjorde at både Gaudier og Epstein laget mer lyriske og tradisjonelt vakre skulpturer enn det som kan sammenfattes under vorticist-ideologien. Den samme bruken av enkel, formbevisst inngripen i monolittiske blokker kom til å prege de geometriske komposisjonene i Ben Nicholsons relieffer i 1930-årene og i de biomorfe, surrealistisk inspirerte skulpturene til Henry Moore og Barbara Hepworth. Denne tendensen mot abstraksjon eller i Nicholsons tilfelle, konstruktivisme, kan sees i deres utgangspunkt i en kubistisk billed- og romforståelse.

Tiden før første verdenskrig var en svært spennende og aktiv periode i britisk kulturliv. Kritikeren Roger Fry startet i 1913 The Omega Workshop, hvor det ble laget brukskeramikk, tapeter og så videre med ledende yngre kunstnere i Storbritannia som designere. Fry gjorde også det britiske kunstpublikum kjent med nyere fransk kunst, gjennom to utstillinger av post-impresjonistisk maleri (en term han skapte) i Grafton Galleries på denne tiden. Kritikeren Clive Bell skapte det innflytelsesrike begrepet «significant form» (i boken Art fra 1914), som er et av kjernebegrepene i den modernistiske formalismens interesse for «ren form».

Ezra Pound var en sentral skikkelse i miljøet, som dyrket en fargerik og livsbejaende holdning til livet. I kjelleren The Cave of the Golden Calf i Madame Strindbergs Cabaret Theatre Club i Heddon Street i 1912–1914 kunne londonerne svinge seg gjennom natten. Utsmykningen av disse lokalene ble selve utstillingsvinduet for frisk, ny kunst på de britiske øyer. Motivene var hentet fra dansen rundt gullkalven og utført i rene, sterke farger. I Golden Calf-utsmykningene møttes kunstnere fra Camden-gruppen og vorticistene i ett felles prosjekt, men deres veier skiltes senere.

Britisk figurativt maleri

Dead Sea
Dead Sea av Paul Nash, 1940–1941
Storbritannia og Nord-Irland, kunst

Francis Bacon utviklet en ekspresjonistisk stil hvor angst, ensomhet og pessimisme er fremherskende. Han regnes som en av Storbritannias fremste kunstnere på 1900-tallet. Bildet viser Hode nr. VI. fra 1949. Arts Council of Great Britain, London

© /F. Bacon/BONO 1998.
Lisens: Vernet verk

Det har gjennom hele 1900-tallet vært en sterk strøm av såkalt figurativt maleri i Storbritannia, det vil si et representerende maleri med respekt for tradisjonelt, klassisk maleri koblet med et nært studium av kunstnernes umiddelbare, visuelle omgivelser. Også malerne i vorticistgruppen ble i møtet med den første verdenskrigens redsler mindre opptatt av formalistisk nyvinning.

Under første verdenskrig utførte britiske malere bilder fra krigen. Christopher Nevinson og Paul Nash malte sterke scener fra en nådeløs og utmattende krigføring. I deres bilder sees en dyster skildring av hva krigen gjorde med soldatene og landskapet. I mellomkrigstiden utviklet både vorticisten Edward Wadsworth og den visjonære naturlyrikeren Paul Nash seg i retning av surrealismen. Man finner også en surrealistisk understrøm i Edward Burras malerier. De er frodige og frivole, nesten sydlandske i sin fargerikdom og temperatur. Britisk surrealisme viser mer en undring over pussige og litt mystiske situasjoner enn den dype sjelegranskingen som man kan finne i kontinental surrealisme.

En presis og nøktern figurfremstilling som hos Walter Sickert og Gwen John inspirerte i slutten av 1930-årene en ny gruppe kunstnere i Euston Road Group, med interesse for det figurative og partikulære mer enn det formalistiske og abstrakte. I denne gruppen arbeidet William Coldstream, Victor Pasmore og Rodrigo Monyhan med sine analytiske og klart definerte by- og figurbilder.

En klassisk forankring fantes også hele tiden i Stanley Spencers karakteristiske og religiøst inspirerte bilder, helt fra han tjenestegjorde som krigskunstner under første verdenskrig. Som hos Mark Gertler er det en presisjon og tradisjonsforankret tendens i Spencers formspråk, men den nye tids uro ligger hele tiden under som en fremmed klang. Denne tendensen i retning av et individualistisk og eksistensielt betinget figurmaleri som vi finner hos Spencer, Sickert og Bomberg, har hatt direkte innflytelse på tre av de mest betydelige britiske malerne mot slutten av 1900-tallet: Lucian Freud, R. B. Kitaj og Frank Auerbach. Sammen med Francis Bacon, Anne Dunn, Leon Kossoff og Michael Andrews gjorde disse malerne seg fra 1940- og 1950-årene bemerket som gruppe, som etter hvert skulle få betegnelsen London-skolen (School of London).

Skulptur

I mellomkrigstiden skapte Frank Dobson og Eric Gill uttrykksfulle og kompakte skulpturer. Den dominerende skulptøren i britisk modernisme er Henry Moore. I perioden etter hans storhetstid, med myke, organiske figurer fra 1930- til 1950-årene, vokste det frem flere betydelige britiske billedhoggere, hvorav Barbara Hepworth regnes blant de fremste. Anthony Caro begynte som assistent hos Moore tidlig i 1950-årene. Hans malte, sammensveisede metallskulpturer kom til å bli et viktig bidrag til 1960-årenes kunst. Forståelsen av skulptur som sammensetning av plan, overflate og organisering av mellomrom (i motsetning til de kompakte og sluttede volumenes) kom etter at Caro under et USA-besøk kom i kontakt med den amerikanske, abstrakte maleren Kenneth Noland og den innflytelsesrike kritikeren Clement Greenberg.

1960–1970-årene: popkunst og konseptualisme

Hockney, David

David Hockney er en av Storbritannias mest kjente og anerkjent kunstnere i moderne tid. To gutter i et svømmebasseng er malt i 1965. Collection Lord & Lady Beaumont of Whitley, London.

Av /NTB Scanpix ※.
Interiør II

Interiør II av Richard Hamilton, 1964. 122 x 62,5 cm. Tate Gallery, London

© /R. Hamilton/BONO 1997.
Lisens: Vernet verk

I 1960-årene dukket en ny avantgarde opp i Storbritannia. Popkunsten hadde sett sin første spire allerede tidlig i 1950-årene, da kunstnere som Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton og arkitektene Alison og Peter Smithson hadde sett hvilke muligheter som lå i populærkulturen. Dette dannet bakgrunnen for britisk popkunst i 1960-årene, med utøvere som Allen Jones og Peter Blake samt arkitekter i gruppen Archigram og designere som Mary Quant.

Kunstnerduoen Gilbert & George og John Latham satte i 1970-årene preg på britisk avantgarde-kunst. Gilbert & George holdt performance som stående og gående «living sculptures», dekket med gullmaling. De gikk senere over til fotobaserte malerier og rene fotomontasjer i store formater. Latham laget konseptuelt pirrende malerier der han, i tillegg til en sanselig rikdom med svimerkede bøker festet med lim til lerretet, demonstrerte naturvitenskapelige teser. Stuart Brisley ble internasjonalt kjent som performancekunstner da han satte sin egen kropp på prøve i ekstreme og sivilisasjonskritiske situasjoner.

I slutten av 1960-årene dukket en rekke av Storbritannias konseptuelle kunstnere opp, blant annet gruppen Art & Language. Med kunstnere som Terry Atkinson og Ian Burn i spissen drev de kollektivt dels ap med det monokrome lerretet som var modernismens seriesymbol, dels drev de språkfilosofiske undersøkelser på hvilken funksjon kunstgjenstander og ordet kunst spilte i kunstlivet.

Konseptkunsten i Storbritannia var i slutten av 1960-årene nært forbundet med de mer teoretiske delene av det amerikanske miljøet. Som i USA var noe av kritikken rettet mot det senmoderne maleriet som var utviklet i kjølvannet av New York-skolen i 1940- og 1950-årene. Også i Storbritannia fikk man i 1950-årene nedslag av abstrakt maleri med djerv penselføring, for eksempel hos Alan Davie og Roger Hilton. Tendensen mot et rent optisk, perseptuelt maleri førte til retningen op-kunst, som hadde en av sine ledende internasjonale utøvere i Bridget Riley.

Som i USA vokste land art frem parallelt med konseptkunsten i Storbritannia. I 1970-årene ble rammen for skulptur utvidet, med fotografisk dokumenterte turer i villmarken og utforming av enkle former laget med stedets egne materialer. Richard Long og Hamish Fulton var de viktigste eksponentene for dette. Fulton arbeider også med tekster, men på en mer poetisk og mindre systemkritisk måte enn Art & Language.

1980-årenes postmodernisme

1980-årene kjennetegnes av en kraftig ny bølge av britisk skulptur, med kunstnere som Tony Cragg, Anish Kapoor, Richard Deacon, Alison Wilding, Anthony Gormley og Mona Hatoum. Karakteristisk for deres verker er en poetisk bruk av materialer og fremstillingsmetoder hentet fra mekanisk industri, noe som ga arbeidene en sterk fysisk og sensuell karakter. Denne generasjonens assosiasjonsrike kunst ble laget i en periode da den tradisjonelle verksted- og småindustrielle produksjonen var på retur i Storbritannia.

Med 1980-årenes postmodernisme kom tradisjonsforankret, figurativt maleri igjen i søkelyset. En viktig utstilling i Royal Academy of Arts i London i 1981 ble kalt A New Spirit in Painting. Med på utstillingen var flere av de sentrale malerne fra London-skolen: Francis Bacon, Lucian Freud, Leon Kossoff, Frank Auerbach, Michael Andrews og Ronald B. Kitaj. Verdt å legge merke til er at flere av disse kunstnerne hadde praktisert siden slutten av 1930-årene og vært sentrale i britisk kunstliv i 1940- og 1950-årene. Andre sentrale malere som deltok på denne utstillingen, var Allen Jones, Howard Hodgkin og David Hockney. Alle tre hadde sitt gjennombrudd i 1960- og 1970-årene. Hockney regnes som en av 1900-tallets ledende britiske kunstnere, mens Hodgkin ble vurdert som en av sin tids fremste kolorister.

1990-årene og Young British Artists

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living
Damien Hirst vakte oppsikt med sine dyrekadavre lagt i beholdere fylt med formalin. The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living er laget i 1991.
Tracey Emin «My Bed»
Tracey Emin foran sitt kjente verk My Bed fra 1998.
Av /Reuters/Scanpix.

Anført av samtidskunstens enfant terrible på de britiske øyer, Damien Hirst, dukket det opp flere nykommere i begynnelsen av 1990-årene som arbeidet med nye temaer og metoder i maleri, skulptur, video, installasjon og performance. Det som kjennetegner den såkalte YBA-generasjonen kunstnere (Young British Artists), er en postkonseptuell letthet og briljans i uttrykket. I formen har de hentet mye hos den såkalte neo-geo og neo-konseptuelle generasjonen i amerikansk samtidskunst, men hos disse britene er det en større grad av privat og utleverende tematikk. Arbeider av Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas, Gillian Wearing, Chris Ofili, Richard Billingham og brødrene Jake og Dinos Chapman kan være både private og vulgære. Blant oppsiktsvekkende verker av YBA-kunstnerne finnes Hirsts dyrekadavre lagt i vitriner fylt med formalin, Emins uoppredde seng My Bed (1998), Marcus Harveys maleri av barnemorderen Myra Hindley (Myra, 1995) og Marc Quinns skulpturelle selvportrett støpt i kunstnerens eget blod (Self, 1991).

Med utstillingen Sensation vinteren 1997–1998 i Royal Academy of Arts ble denne bølgen særlig tydelig, med så radikale uttrykk for kunst og livsførsel at sjokkbølgene gikk langt inn i det gamle akademiets bygnings- og medlemsmasse. Utstillingen var en lansering av reklamemannen Charles Saatchis samling (Saatchi Gallery). I en særstilling blant kunstnere i denne samlingen står Rachel Whiteread, Damien Hirst og Gary Hume, som har skapt intelligente og meningsfulle variasjoner over formale løsninger. Sammen med den mye medieomtalte kunstprisen Turner Prize bidro Sensation-utstillingen til å sette nyere britisk kunst på samtidskunstens verdenskart.

Nyere samtidskunst

kunstutstilling
Liam Gillick, Coats of Asbestos Spangled With Mica. Installasjonen var Gillicks bidrag til Turnerpris-utstillingen på museet Tate Britain i 2002.
Av /Scanpix.

Britisk kunst etter 2000 har ikke i samme grad dominert den internasjonale samtidskunsten. Skal man dømme etter kandidatene til Turnerprisen fra slutten av 2010-årene, har utviklingen gått mot kollektive prosjekter og en orientering mot samarbeid og samfunnsansvar, snarere enn den individualistiske og tidvis sjokkartede konseptualismen som kjennetegnet YBA-generasjonen. I 2019 ble prisen delt mellom alle de fire nominerte, etter initiativ fra kunstnerne selv, og i 2021 utgjorde kunstnerkollektiver og aksjonistgrupper samtlige fem nominerte.

Jeremy Dellers (1966–) Battle of Orgreave fra 2001 er eksempel på et kunstnerisk prosjekt som skilte seg fra 1990-årenes utleverende sensasjonalisme. Verket er en performativ gjenskapelse, såkalt reenactment, av konflikten mellom demonstrerende gruvearbeidere og politi i byen Orgreave, i forbindelse med gruvearbeiderstreikene i England i 1980-årene. Aldersmessig tilhører Deller YBA-generasjonen; denne uformelle gruppen favner også flere som har vist en mer ettertenksom, intellektuell og underfundig konseptualisme, som Liam Gillick, Fiona Banner (1966–), Simon Starling (1967–) og Tacita Dean.

Innen maleri har blant andre Jenny Saville (1970–), Cecily Brown (1969–) og Lynette Yiadom-Boakye (1977–) gjort seg bemerket. Grayson Perry har markert seg med fortellervillige arbeider i keramikk og tekstil, som drar veksel på folkekunst og tradisjonelt kunsthåndverk. Ceal Floyers (1968–) skulpturer karakteriseres av en poetisk konseptualisme uttrykt i readymades og enkle materialer. Filmskaperen Isaac Julien (1960–) skaper komplekse, romlige kollasjer av levende bilder, mens Helen Marten (1985–) lager innholdsrike skulpturer, videoarbeider og installasjoner i både tradisjonelle og digitale medier. I 2022 ble Sonia Boyce (1962–) den første svarte kvinne valgt til å representere Storbritannia på den toneangivende Veneziabiennalen, hvor hun mottok Gulløven for beste nasjonale paviljong.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg