En biskop er den øverste kirkelige lederen i et bispedømme. Bispeembetet er felles for en rekke større kirkesamfunn. Den norske kirke har tolv biskoper (2016). Bispemøtet, bestående av alle tjenestegjørende biskoper, ledes av preses (ledende biskop), som siden 2011 er knyttet til et eget bispeembete.

I Det nye testamente omtales ofte biskop ved siden av presbytere (gresk 'eldste'; Apg 20,17 og 28; Tit 1,5 og 7, jfr. Fil 1,1; 1 Tim 3,1 ff.). Om disse navn betegner det samme embete, eller om biskop er en annen gruppe embetsmenn enn presbyterne, er omstridt. Det varte imidlertid ikke lenge før det monarkiske episkopat utviklet seg i kirken, det vil si en forfatningsform hvor hver menighet styres av én biskop.

I begynnelsen av 100-tallet har vi i Ignatius' brev vitnesbyrd om de tre embeter: biskoper, presbytere og diakoner som en fast kirkelig ordning. Kampen mot gnostikere og vranglærere bidrog ytterligere til å befeste bispestillingens makt. I hvert fall fra slutten av 100-tallet inntok biskopen av Roma en særstilling, som etter hvert førte til at han som pave gjorde krav på anerkjennelse som hele kirkens overhode.

Den romersk-katolske oppfatning går ut på at biskopene er apostlenes etterfølgere, som gjennom den apostoliske suksesjon har mottatt Den Hellige Ånds nådegave. Handlinger som bare en biskop kan utføre, er ordinasjon, konfirmasjon, tilberedelse av den hellige salve, innvielse av res sacrae, for eksempel kirkeinnvielse, innvielse av abbeder og abbedisser og salving av konger. Biskopen utøver den kirkelige regjeringsmyndighet og har doms- og dispensasjonsrett i kirkelige saker i sitt bispedømme.

Biskopene fører ærestittelen reverendissimus ('høystærverdige'), plikter å bo i bispedømmet og å sende innberetninger til pavestolen. Utnevnelsen av biskoper har i den romersk-katolske kirke ført til mye strid mellom kirke og stat. I dag er bispeutnevnelser stort sett en kirkelig sak. Biskopens e mbetstegn er bispelue.

Ved reformasjonen ble bispeembetet utsatt for kraftig kritikk. Likevel ble det beholdt også i mange evangeliske kirker. Etter 1918 er bispeembetet etter hvert gjeninnført i de fleste tyske landskirker. I England og Sverige ble den apostoliske suksesjon, i form av biskoppelig ordinasjonskontinuitet, bevart ved innvielsen av de første evangeliske biskoper. I Danmark og Norge ble den brutt, da de første evangeliske biskoper (først kalt superintendenter) ble ordinert i 1537 av reformatoren Johannes Bugenhagen, som ikke selv var bispeviet. I de norsk-lutherske kirkesamfunn i Amerika er tittelen biskop ikke beholdt; det tilsvarende embete bestyres av en president, valgt til dette.

Biskopene i Den norske kirke ansettes av Kirkerådet etter et rådgivende bispevalg. En biskop innsettes i sin tjeneste ved en egen vigselshandling, bispevielse. Blant biskopenes viktigste oppgaver i Den norske kirke er å føre tilsyn med prestenes liv og lære, blant annet ved å foreta bispevisitas i hvert sokn minst hvert åttende år.

Biskopene innvier kirker og ordinerer nye prester. De medvirker også ved tilsetting av prester og er rådgivere for prestene og de kirkelige organer innenfor bispedømmet. Biskopene er også medlemmer av Kirkemøtet. Bispemøter er fra 1917 blitt en fast institusjon.

Opprettet cirka 1075. Fra 1537 til 1864 også med Hamar, fram til 1948 også med Tunsberg, fram til 1969 også med Borg. Bispesete: Oslo

Innsettelsesår Navn Leveår
1541 Hans Ræv ca. 1480–1545
1545 Anders Madssøn død 1548
1548 Frants Claussøn Berg ca.1500–1591
1580 Jens Nilssøn 1538–1600
1601 Anders Bendssøn Dal 1550–1607
1607 Niels Claussøn Senning død 1617
1617 Niels Simonssøn Glostrup ca. 1585–1639
1639 Oluf Boesen 1583–1646
1646 Henning E. Stockfleth død 1664
1664 Hans Rosing 1625–1699
1699 Hans Munch (se Agder) 1654–1712
1713 Bartholomæus Deichman 1671–1731
1730 Peder Hersleb 1689–1757
1738 Niels Dorph 1681–1758
1758 Frederik Nannestad (se Nidaros) 1696–1774
1773 Christen Schmidt 1727–1804
1805 Fredrik Julius Bech 1758–1822
1823 Christian Sørensen (se Agder) 1765–1845
1846 Jens Lauritz Arup 1793–1874
1875 Carl P. Parelius Essendrop (se Hålogaland) 1818–1893
1893 Fredrik W. K. Bugge 1838–1896
1896 Anton Chr. Bang 1840–1913
1912 Jens Frølich Tandberg 1852–1922
1922 Johan Peter Lunde 1866–1938
1937 Eivind Josef Berggrav (se Hålogaland) 1884–1959
1951 Johannes Smemo (se Agder) 1898–1973
1968 Fridtjov Søiland Birkeli (se Stavanger) 1906–1983
1972 Kaare Støylen (se Agder) 1909–1989
1977 Andreas Aarflot (se Borg) 1928–
1998 Gunnar Stålsett 1935–
2005 Ole Christian Mælen Kvarme (se Borg) 1948–
2017 Kari Veiteberg 1961-

Opprettet 1969. Bispesete: Fredrikstad

Innsettelsesår Navn Leveår
1969 Per Lønning (se Bjørgvin) 1928–2016
1976 Andreas Aarflot (se Oslo) 1928–
1978 Gunnar Oliver Lislerud 1921–1998
1990 Even Kvisgaard Fougner 1933–2002
1998 Ole Christian Mælen Kvarme (se Oslo) 1948–
2005 Helga Haugland Byfuglien 1951–
2012 Atle Sommerfeldt 1951–

Opprettet 1152/53; gjenopprettet 1864. Bispesete: Hamar

Innsettelsesår Navn Leveår
1864 Halvor O. Folkestad 1807–1889
1887 Arnoldus Marius Hille 1829–1919
1906 Christen Brun 1846–1917
1917 Otto Jensen 1856–1918
1918 Gustav J. F. Dietrichson (se Hålogaland) 1855–1922
1922 Mikkel Bjønness-Jacobsen 1863–1941
1934 Henrik Greve Hille 1881–1946
1947 Kristian V. Koren Schjelderup d.y. 1894–1980
1964 Alexander Lange Johnson 1910–1989
1974 Georg Hille 1923–
1993 Rosemarie Köhn 1939–
2006 Solveig Fiske 1952–

Opprettet 1949. Bispesete: Tønsberg

Innsettelsesår Navn Leveår
1948 Bjarne Skard 1896–1961
1961 Dagfinn Hauge 1908–2007
1978 Håkon Edvard Andersen 1925–2012
1991 Sigurd Osberg 1933–
2002 Laila Riksaasen Dahl 1947-
2014 Per Arne Dahl 1950-
2018 Jan Otto Myrseth 1957-

Før 1684 Stavanger bispedømme, til 1925 med Stavanger. Bispesete: Kristiansand

Innsettelsesår Navn Leveår
1541 Jon Guttormssøn død 1576
1558 Jens Gregerssøn Riber 1470–1571
1571 Jørgen Erikssøn 1535–1604
1605 Laurids Scavenius (Skabo) 1562–1626
1627 Thomas Cortsøn Wegener 1588–1654
1655 Marcus Christensen Humble 1601–1661
1661 Christian Madssøn Tausan død 1680
1680 Jacob Jenssøn Jersin 1633–1694
1694 Hans Munch (se Oslo) 1654–1712
1699 Ludvig Stoud 1649–1705
1705 Jens Bircherod 1664–1720
1720 Christopher Nyrop 1680–1733
1733 Jacob Kærup 1682–1751
1751 Rasmus Paludan 1702–1759
1759 Jens Christian Spidberg 1684–1762
1762 Ole Tidemand (se Bjørgvin) 1710–1778
1778 Eiler Hagerup d.y. (se Bjørgvin) 1718–1789
1789 Hans Heinrich Tybring 1732–1798
1798 Peder Hansen (Fyn 1804) 1746–1810
1804 Jens Bloch (Viborg 1805) 1763–1830
1805 Johan Michael Keyser 1749–1810
1811 Christian Sørensen (se Oslo) 1765–1845
1832 Johan Storm Munch 1778–1832
1832 Mathias Sigwardt 1770–1840
1841 Jacob von der Lippe 1797–1878
1874 Jørgen Engebretsen Moe 1813–1882
1882 Johan Jørgen Tandberg 1816–1884
1885 Jacob Sverdrup Smitt (se Hålogaland) 1835–1889
1889 Johan Christian Heuch 1838–1904
1904 Gunvald C. Bernhard Thorkildsen 1845–1908
1908 Kristian V. Koren Schjelderup d.e. 1853–1913
1913 Bernt Andreas Støylen 1858–1937
1930 James Maroni 1873–1957
1946 Johannes Smemo (se Oslo) 1898–1973
1951 Johannes Smidt 1887–1973
1957 Kaare Støylen (se Oslo) 1909–1989
1973 Erling G. Utnem 1920–2006
1983 Halvor Bergan 1931–2015
1998 Olav Skjevesland 1942-
2012 Stein Reinertsen 1960-

Gjenopprettet 1925. Bispesete: Stavanger

Innsettelsesår Navn Leveår
1925 Jacob Christian Petersen 1870–1964
1940 Gabriel Skagestad 1879–1952
1949 Karl Marthinussen 1890–1965
1960 Fridtjov Søiland Birkeli (se Oslo) 1906–1983
1968 Olav Hagesæther 1909–1999
1977 Sigurd Lunde 1916–2006
1985 Bjørn Bue 1934–1997
1997 Ernst Oddvar Baasland 1945–
2009 Erling Pettersen 1950-
2017 Ivar Braut 1956-

Opprettet cirka 1070. Bispesete: Bergen

Innsettelsesår Navn Leveår
1537 Geble Pederssøn ca. 1490–1557
1557 Jens Pedersen Skjelderup ca. 1510–1582
1583 Anders Foss 1543–1607
1607 Anders Mikkelsen Colding 1560–1615
1616 Nils Paaske 1568–1636
1636 Ludvig Hanssøn Munthe 1593–1649
1649 Jens Pedersen Skjelderup 1604–1665
1665 Nils Enevoldsen Randulff 1630–1711
1711 Nils Pederssøn Smed 1655–1716
1716 Clemens Schmidt 1671–1723
1723 Marcus Müller 1684–1731
1731 Oluf Cosmussen Bornemann 1683–1747
1747 (Ole Tidemand konstituert) 1710–1778
1747 Erik L. Pontoppidan d.y. 1698–1764
1757 Ole Tidemand (se Agder) 1710–1778
1762 Frederik Arentz 1699–1779
1774 Eiler Hagerup d.y. (se Agder) 1718–1789
1778 Søren Friedlieb 1717–1779
1779 Ole Irgens 1724–1803
1804 Johan Nordahl Brun 1745–1816
1816 Claus Pavels 1769–1822
1822 Jacob Neumann 1772–1848
1848 Peder Chr. H. Kjerschow (se Hålogaland) 1786–1866
1858 Jens Math. Pram Kaurin 1804–1863
1864 Peter H. Graah Birkeland 1807–1896
1881 Fredrik Waldemar Hvoslef (se Hålogaland) 1825–1906
1898 Jakob Liv Rosted Sverdrup 1845–1899
1899 Johan Willoch Erichsen 1842–1916
1916 Peter Hansson Hognestad 1866–1931
1932 Andreas Fleischer 1878–1957
1948 Ragnvald Andreas Indrebø 1891–1984
1961 Per Juvkam 1907–2003
1977 Thor Scherffenberg With 1918–1997
1987 Per Lønning (se Borg) 1928–2016
1994 Ole Danbolt Hagesæther 1941–
2009 Halvor Nordhaug 1953-

Opprettet 1983. Bispesete: Molde

Innsettelse Navn Leveår
1983 Ole Nordhaug 1925–
1991 Odd Bondevik 1941–2014
2008 Ingeborg Synøve Midttømme 1961–

Opprettet cirka 1075. Til 1804 med Hålogaland. Bispesete: Trondheim

Innsettelsesår Navn Leveår
1546 Torbjørn Olavssøn Bratt død 1548
1549 Hans Gaas ca. 1500–1578
1578 Hans Mogenssøn 1524–1595
1596 Isack Grønbeck 1564–1617
1618 Anders Arrebo 1587–1637
1622 Peder Jenssøn Skjelderup 1571–1646
1643 Erik Bredal 1607–1672
1672 Arnold de Fine 1614–1672
1673 Erik Pontoppidan d.e 1616–1678
1678 Christopher H. Schletter 1629–1688
1689 Peder Krog 1654–1731
1731 Eiler Hagerup d.e. 1685–1743
1743 Ludvig Harboe 1709–1783
1748 Frederik Nannestad (se Oslo) 1696–1774
1758 Johan Ernst Gunnerus 1718–1773
1773 Marcus Fredrik Bang 1711–1789
1788 Johan Chr. Schønheyder 1742–1803
1804 Peter Olivarius Bugge 1764–1849
1843 Hans Riddervold 1795–1876
1849 Hans Jørgen Darre 1803–1874
1861 Andreas Grimelund 1812–1896
1884 Niels Jacob Laache 1831–1892
1892 Johannes Nilsson Skaar (se Hålogaland) 1828–1904
1905 Vilhelm Andreas Wexelsen 1849–1909
1909 Peter W. Kreydahl Bøckman (se Hålogaland) 1851–1926
1923 Jens Gran Gleditsch 1860–1931
1928 Johan Støren (se Hålogaland) 1871–1956
1945 Arne Fjellbu 1890–1962
1960 Tord Godal 1909–2002
1979 Kristen Kyrre Bremer (se Nord-Hålogaland) 1925–2013
1991 Finn Wagle 1941–
2008 Tor Singsaas 1948-
2017 Herborg Finnset 1961-

Opprettet 1804, delt 1952. Bispesete: Tromsø

Innsettelsesår Navn Leveår
1804 Matthias Bonsach Krogh 1754–1828
1830 Peder Chr. H. Kjerschow (se Bjørgvin) 1786–1866
1849 Daniel Bremer Juell 1808–1855
1855 Knut Gislesen 1801–1860
1861 Carl P. Parelius Essendrop (se Oslo) 1818–1893
1868 Fredrik Waldemar Hvoslef (se Bjørgvin) 1825–1906
1876 Jacob Sverdrup Smitt (se Agder) 1835–1889
1885 Johannes Nilsson Skaar (se Nidaros) 1828–1904
1893 Peter W. Kreydahl Bøckman (se Nidaros) 1851–1926
1910 Gustav J. F. Dietrichson (se Hamar) 1855–1922
1918 Johan Nicolai Støren (se Nidaros) 1871–1956
1928 Eivind Josef Berggrav (se Oslo) 1884–1959
1937 Sigurd Johan Normann 1879–1939
1940 Wollert Krohn-Hansen 1889–1973

Opprettet 1952. Bispesete: Bodø

Innsettelsesår Navn Leveår
1952 Wollert Krohn–Hansen 1889–1973
1959 Hans Edvard Wisløff 1902–1969
1969 Bjarne Odd Weider 1913–1985
1982 Fredrik Grønningsæter 1923–2016
1992 Øystein Ingar Larsen 1941–
2007 Tor Berger Jørgensen 1945-
2015 Ann-Helen Fjeldstad Jusnes 1956-

Opprettet 1952. Bispesete: Tromsø

Innsettelsesår Navn Leveår
1952 Alf Kristian Theodor Wiig 1891–1974
1961 Monrad Oskar Norderval 1902–1976
1972 Kristen Kyrre Bremer (se Nidaros) 1925-2013
1979 Arvid H. Nergård 1923–2006
1990 Ola Markus Steinholt 1934–2009
2002 Per Oskar Kjølaas 1948-
2014 Olav Øygard 1956-

Opprettet: 2011. Bispesete: Trondheim

Innsettelsesår Navn Leveår
2011 Helga Haugland Byfuglien (se Borg) 1951-

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

13. oktober 2016 skrev Jardar Seim

Går man til oversikten til slutt i artikkelen om bisper i Norge etter reformasjonen, er det fort gjort å se at den ikke er oppdatert på noen år. Det samme kan være tilfelle med artikkelen ellers, uten at jeg har sjekket det (har verken kompetanse eller tid til det). Men jeg oppdaget uten videre at det som er oppgitt om minste tid mellom hver bispevisitas, er feil. I artikkelen står det seks år. Følger man linken til "bispevisitas", står det åtte år (hvilket, så vidt jeg vet, er riktig). Til slutt: I overskriften over bispeoversikten er det prestert å skrive norge i stedet for Norge.

19. oktober 2016 svarte Hallgeir Elstad

Takk for innspel! No er oversikta ajourført!

mvh Hallgeir Elstad

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.