Foto av trespråklig veiskilt i Børselv
Norge har et majoritetsspråk (norsk) og flere minoritetsspråk. Et trespråklig skilt i Børselv: Børselv (norsk), Pyssyjoki (kvensk), Bissojohka (samisk)
Foto av trespråklig veiskilt i Børselv
Av .

Norsk er det språket som brukes av flest i Norge. Det er et nordisk språk som er nært beslektet med dansk, færøysk, islandsk og svensk. Norsk har mange dialekter og to likestilte skriftspråksvarianter, bokmål og nynorsk. Norsk tegnspråk har status som offisielt språk fra 2022.

Norge har også flere språk som brukes av mindre grupper (minoriteter) og som er anerkjent som nasjonale minoritetsspråk. Dette er samisk, kvensk, romanés og romani. Alle disse språkene er beskyttet av minoritetsspråkpakten.

Samisk og norsk har formell status som likeverdige språk i Norge. Samene har status som urfolk i Norge, og samiske språk har derfor sterkere beskyttelse i lovverket enn andre minoritetsspråk. Samisk er ikke ett språk, men en språkfamilie. I Norge brukes tradisjonelt nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, skoltesamisk, pitesamisk og umesamisk. Av disse er nordsamisk størst, fulgt av lulesamisk og sørsamisk.

Det brukes også en rekke andre språk i Norge som resultat av innvandring, for eksempel arabisk, engelsk, svensk, tyrkisk og ukrainsk.

Norsk er administrasjonsspråket i Norge. I tillegg til norsk har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielle språk på kommunalt nivå.

Norsk: bokmål og nynorsk

Kartet viser at det er 26 % kommuner som har vedtak om nynorsk, og de er på Vestlandet. Resten av landet er det like mange som har vedtak om bokmål og nøytral.
Målvedtak i kommunene (Mållova).

Bokmål er utviklet fra dansk skriftspråk på et norsk talemålsgrunnlag, spesielt østlandsk. Nynorsk ble grunnlagt av Ivar Aasen (1813–1896) og er basert på en sammenlikning av de norske dialektene. Begge målformene har nærmet seg hverandre gjennom bruk og gjennom en rekke rettskrivningsreformer. Det offisielle normeringsorganet for norsk skriftspråk er Språkrådet.

Bokmål og nynorsk er formelt likestilte. Bokmålet dominerer kvantitativt, ikke minst på grunn av sin dominans i hovedstadsområdet og i andre storbyområder. 11,5 prosent av grunnskoleelevene hadde nynorsk som opplæringsspråk i skoleåret 2022/2023. Statistikk over totalt antall nynorskbrukere finnes ikke, men tallet blir alminnelig antatt å ligge mellom 10 og 15 prosent.

Nynorskens kjerneområde som primærspråk på alle samfunnsområder er det meste av landsbygda og en del tettsteder på Vestlandet pluss fjellbygdene i Nord-Gudbrandsdal, deler av Valdres og Hallingdal, Vest-Telemark og Setesdal. Utenfor dette kjerneområdet står nynorsken sterkest i offisiell språkbruk og i kulturlivet (litteratur, teater, kringkasting, kirke).

Samisk

Samiske språkforvaltningsområder i Norge, Sverige og Finland.

De eldste minoritetsspråkene vi kjenner i Norge tilhører den samiske språkfamilien. Samisk har vært talt i landet lenger eller like lenge som norrønt, som er forløperen til moderne norsk. Samefolkets hjemland, Sápmi, er delt mellom fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland. Til den norske delen av Sápmi regner man i dag Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag og noen områder umiddelbart sør for Trøndelag. I eldre tid ble samisk talt også sør for dette området.

Finnmark og Troms er et nordsamisk område med unntak av noen områder i Sør-Varanger, der man fra gammelt av har talt skoltesamisk. I Nordland tales de tradisjonelle samiske språkene nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, pitesamisk og umesamisk. De to sistnevnte er imidlertid i liten bruk. I Trøndelag og sør for dette er sørsamisk det tradisjonelle samiske språket.

Nordsamisk, det største av de samiske språkene, er i dag også utbredt utenfor det området hvor det opprinnelig ble talt. Det finnes blant annet mange nordsamisktalere i Oslo og omegn.

Fra og med midten av 1800-tallet utførte den norske staten en aktiv fornorskingspolitikk mot samene, som medførte at språket forsvant fra store områder av Sápmi. Skjønt det har foregått en samisk revitalisering av kultur, identitet og språk siden andre halvdel av 1900-tallet, er de samiske språkene fortsatt truet.

I dag har samisk særskilt vern i Grunnloven, Sameloven og Opplæringsloven. Personer som bruker eller ønsker å lære seg samisk er beskyttet av visse rettigheter som skal sikre dem muligheten til å gjøre dette. Noen av disse rettighetene er gyldige i hele landet, andre er begrenset til samisk språkforvaltningsområde. Dette området består av kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger og Tana i Finnmark; Kåfjord og Lavangen i Troms; Hattfjelldal og Tysfjord i Nordland; og Snåsa og Røyrvik i Trøndelag. Fylkeskommunene som disse kommunene ligger i, er også omfattet av forvaltningsområdet.

Andre minoritetsspråk

Kvensk og finsk

På 1600-tallet fant det sted en finsk innvandring til Østerdalen og skogområdene rundt Oslo. I dag er denne finske minoriteten språklig utvisket.

Mer varige spor satte den finske innvandringen til Nord-Norge som tok fatt på 1700-tallet. Finnmark og Nord-Troms hadde en stor befolkning av finske innvandrere og deres etterkommere, ofte kalt kvener. Denne gruppens språk ble imidlertid trengt sterkt tilbake av fornorskingspolitikken i mellomkrigstiden.

Det finnes likevel mange finsktalende i Norge på grunn av nyere innvandring. Kvensk er anerkjent som et eget språk i Norge (2005), og kvenske stedsnavn har fått beskyttelse i stedsnavnloven.

Romani og romanés

Romanifolket (de reisende, taterne) kom til Norden omkring 1500-tallet og taler språket romani. Dette språket er kjent i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet. Folkegruppen rom (sigøynere) innvandret første gang på 1500-tallet; i dag er det noen hundre av dem i Norge. Språket deres kalles romanés. De to språkene er i slekt med hverandre, og språkene og folkegruppene kan spores tilbake til India. Begge gruppene er nasjonale minoriteter i Norge, og språkene romani og romanés er nasjonale minoritetsspråk.

Norsk tegnspråk

Foto av skuespiller fra Teater Manu som viser tegn med hendene
Norsk tegnspråk er et minoritetsspråk i Norge som brukes på mange arenaer. Teater Manu spiller teater på norsk tegnspråk.
/Aftenposten/NTB.

Man regner med at det er rundt 5000 døve i Norge, og at 16000–20000 bruker norsk tegnspråk. Dette er et uavhengig språk som finnes i to hovedvarianter med basis i de to eldste døveskolene i Oslo og Trondheim.

Andre språk

Så langt tilbake i historien man kjenner til har det kommet fremmedspråklige innvandrere til Norge, mest fra de andre skandinaviske landene, og fra Tyskland og Storbritannia. Engelsk er i dag Norges viktigste kontaktspråk internasjonalt, fulgt av tysk og fransk.

Andre språk har også fungert som kontaktspråk uten å være morsmål i Norge. Latin ble brukt i middelalderen, særlig i kirkelig og senere akademisk sammenheng, nedertysk i handelen med hanseatene i senmiddelalderen, og blandingsspråket russenorsk, som på 1800-tallet og fram til 1917 ble brukt av norske og russiske fiskere og handelsmenn under pomorhandelen langs kysten av Finnmark og Troms.

I 1960-årene begynte det å komme innvandrere fra Sør-Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika. Fra 1975 har Norge offisielt hatt innvandringsstopp, men med mulighet for familiegjenforening. Det er dessuten kommet flyktninger og asylsøkere fra eks-Jugoslavia, Pakistan (morsmål panjabi og urdu), Syria (arabisk), Vietnam, Iran (persisk), Tyrkia (tyrkisk, kurdisk) og Ukraina (ukrainsk). Mange har også spansk som morsmål (mest chilenere og andre latinamerikanere). Det er også en stor polsk minoritet i Norge.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Almenningen, Olaf med flere (red.): Språk og samfunn gjennom tusen år: Ei norsk språkhistorie, 6. utgave, 2002
  • Johnsen, Egil Børre, red.: Vårt eget språk, 1987, 3 bind
  • Torp, Arne & Lars S. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie, 4. utgave, 2014

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg