Avis, i moderne forstand en regelmessig publikasjon som inneholder nyheter, artikler, kunngjøringer, annonser osv.

Avisstrukturen, avisenes tilhørighet og graden av uavhengighet er nært knyttet til det enkelte lands egne tradisjoner, historie og samfunnsforhold. I stater med liten pressefrihet har avisene karakter av å være talerør for myndighetene. I andre land kan pressen være sterkt politisert, dvs. at hver avis er talerør for et enkelt parti.

En mer markedsorientert presse har vokst frem i bl.a. Europa og USA. Avisene er ikke lenger i første rekke målbærere av spesielle politiske ideer, men vil tilby kundene, leserne, en stoffblanding av bl.a. nyheter, kommentarer og underholdning. Samtidig skal avisene være attraktive for annonsørene. Ettersom avisene vektlegger ulike typer stoff, og dermed innretter seg mot ulike målgrupper, har avisene utviklet seg svært forskjellig. Grovt sett fordeler avisene seg på en akse fra såkalte kvalitetsaviser, innrettet mot et kritisk, lesende publikum, til utpregede populæraviser (ofte ettermiddagsaviser, tabloidaviser) som konkurrerer med fjernsynet om oppmerksomheten. I land som Storbritannia og USA er forskjellen mellom kvalitetsavisene og enkelte av populæravisene svært stor. I Norden er forskjellen mindre, her bringer også løssalgsavisene seriøst politisk og kulturelt innhold, mens de store abonnementsavisene redigeres lettere og med mer underholdningsstoff enn tilfellet er i en del andre land.

Ulik lokal tilknytning fører også til variasjon i avistypene. Rene lokalaviser tar utgangspunkt i en by eller et tilsvarende område. I tillegg til å være forum for lokale nyheter og debatt, fyller disse en viktig rolle som lokalt annonseorgan. Regionale aviser har en utbredelse over et større område. I en del land er det vanlig at regionale aviser utkommer med ulike utgaver i forskjellige byer. Avisene i de største byene har gjerne riksdekkende distribusjon, men har gjerne likevel sitt viktigste nedslagsfelt på utgiverstedet. Slik sett er bare få aviser rene riksaviser. For eksempel har de store og kjente avisene i USA, som The New York Times og Washington Post, ikke noen reell riksdekning. I Norge er det bare løssalgsavisene VG og Dagbladet som med noen rett kan kalles riksaviser.

I Norge oppstod det i 1990-årene to nye typer aviser: søndagsaviser og gratisaviser. Dagbladet startet søndagsavis i 1991, og ble raskt fulgt av de andre store riksavisene og regionsavisene. Antallet søndagsaviser steg frem til rundt 2005, deretter har tallet sunket og etter at Dagbladet la ned sin søndagsutgave i mars 2014 er det bare fire søndagsaviser igjen. I tillegg har det blitt etablert en rekke gratisaviser, som baserer inntektene utelukkende på annonser.

Datateknologien og offsetteknikken har siden 1970-årene revolusjonert produksjonen av aviser over hele verden. Den første overgangen var fra bly til fotosats, denne var for det meste fullført for norske avisers vedkommende i 1970-årene. Neste fase i effektiviseringen, å la journalistene selv skrive inn på avisenes dataanlegg, gikk ikke så smertefritt. Planene førte til sterk motstand blant typografer, og særlig i Storbritannia førte det til uforsonlige arbeidskonflikter som toppet seg i oppsigelsen av over 5000 typografer i Rupert Murdochs aviser 1986.

I Norge gikk man mer forsiktig frem, og her har man stort sett oppnådd avtaler med de ansattes ulike organisasjoner. Norske journalister skriver nå sine artikler direkte inn på avisenes dataanlegg. Til gjengjeld er ofte redaksjonen supplert med typografer som deltar i den videre behandlingen og sideuttegningen.

Fjernsynets inntog har gitt avisene betydelig konkurranse. Noen av avisnedleggelsene og strukturendringene i den vestlige verdens presse kan nok tilskrives konkurransen fra fjernsynet. Viktigere er kanskje den innflytelse fjernsynet har fått over avisenes innhold og presentasjonsform. Sentralt står den økte vekten på underholdningsstoff og den utvidede bruken av bilder. Også i formidlingen av seriøst stoff tar man mer i bruk visuelle presentasjoner og grafiske virkemidler, en utvikling som også den nye produksjonsteknologien i avisene i større grad åpner for.

I forbindelse med avreguleringen av radio og fjernsyn, har man sett tilløp til at aviser utvikler seg til mediebedrifter med virksomhet innenfor flere ulike typer media. Det ser likevel ut til at avisene stort sett holder på sitt preg. I enkelte tilfeller har mediekonserner virksomhet innen både presse, radio og fjernsyn, men en del lands lovgivning søker å begrense slikt krysseierskap.

Noen norske aviser i 1980-årene eksperimenterte med lokal radio- eller fjernsynsvirksomhet, men dette ble stort sett oppgitt etter få år. I 1990-årene ble det vanlig med elektroniske formidlingsformer, først og fremst via Internett. Stadig flere aviser produserer en elektronisk avisutgave som gjøres tilgjengelig på Internett, i tillegg til trykt utgave. Det ble også etablert særskilte nettaviser, som kun er tilgjengelige via Internet.

Utover 2000-tallet fant en opplags-nedgang sted. Avisenes annonseinntekter falt og avisene forsøkte å skaffe seg nye digitale inntekter. I løpet av 2014 ble antall aviser med betalingsrestriksjoner på nettsidene fordoblet, og mange aviser har abonnementsordringer som kombinerer papiravisen med en digital utgave. 187 aviser (81 prosent) hadde egne nyheter på Internett ved utgangen av 2014 og et flertall av avisene har video på nettsidene.

Avisen har sin opprinnelse langt tilbake i tiden, helt fra Romerrikets nyhetsoppslag og de håndskrevne brevaviser på Kontinentet på 1400-og 1500-tallet. Den første trykte avis var, ifølge de nyeste pressehistoriske forskninger, Nieuwe Tijdingen, hvis første nummer utkom i Antwerpen i mai 1605. Byen var den gang beleiret av fienden, og en boktrykker kom på ideen å sende ut et skrift to ganger i uken med beretninger om de beleiredes tilstand, deres heltemot osv. Avisen fortsatte etter krigen og fikk i 1610 en fransk utgave, Nouvelles Recentes. I 1609 kom Tysklands to første aviser. Den ene var Relation i Strasbourg og den andre Aviso Relation oder Zeitung i Wolfenbüttel. Frankrike fikk sin første avis i 1631, nemlig Nouvelles Ordinaires de Divers Endroits. Senere samme år kom La Gazette, utgitt av den berømte journalist Theodore Renaudot. Den første engelske avis het Weekly News og utkom i London i 1622, mens pioneren i USA var Boston News-Letter i 1704.

I Norden var Sverige først ute med Ordinari Post Tijdender i 1654, en avis som har fortsatt helt til våre dager under navnet Post och Inrikes Tidningar. Extraordinarie Relationes het et dansk blad som i 1672 fikk kongelig privilegium mot at det forpliktet seg til å bringe «Kundskab om Handelen paa fremmede Steder». Fem år tidligere hadde imidlertid kongens hoffpoet Anders Bording startet sin Danske Mercurius i delvis versifisert stand. Norges første avis var Norske Intelligenz-Seddeler fra 1763. Den ble utgitt av boktrykker Samuel Conrad Schwach i Christiania. Tidningar – Utgifne af et Sällskap i Åbo var tittelen på Finlands første avis i 1771.

Utgivelsested Opplag 2008
ØSTFOLD
Demokraten Fredrikstad 8 282
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 883
Halden Arbeiderblad Halden 8 533
Moss Avis Moss 14 983
Moss Dagblad Moss 5 648
Rakkestad Avis Rakkestad 2 664
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 14 578
Smaalenenes Avis Askim 13 305
AKERSHUS
Akershus Amtstidende Drøbak 8 621
Budstikka Sandvika 28 264
Eidsvoll Ullensaker Blad Eidsvoll 8 178
Enebakk Avis Enebakk 3 046
Indre Akershus Blad Bjørkelangen 7 674
Raumnes Årnes 5 493
Romerikes Blad Kjeller 37 659
Varingen Nittedal 6 020
Vestby Avis Vestby 1 414
Østlandets Blad Ski 15 348
Ås Avis Ås 1 388
OSLO
Aftenposten (aften) Oslo 124 807
Aftenposten (morgen) Oslo 247 556
Akers Avis/Groruddalen Oslo 13 945
Computerworld Oslo 7 692
Dagbladet Oslo 123 383
Dagens Næringsliv Oslo 82 775
Dag og Tid Oslo 7 233
Dagsavisen Oslo 29 041
Finansavisen Oslo 24 856
Klar Tale Oslo 11 637
Klassekampen Oslo 12 109
Korsets Seier Oslo 6 541
Morgenbladet Oslo 21 560
Nationen Oslo 15 670
Nordstrands Blad Oslo 6 240
Ny Tid Oslo 4 811
Tips Oslo 4 729
Ukeavisen Ledelse Oslo 8 112
Utrop Oslo 2 478
VG – Verdens Gang Oslo 284 414
Vårt Land Oslo 26 344
HEDMARK
Folldals Marked Folldal 1 289
Glåmdalen Kongsvinger 19 370
Hamar Arbeiderblad Hamar 26 677
Lokalavisa Sør-Østerdal Elverum 2 530
Ringsaker Blad Moelv 7 172
SolungAvisa Flisa ny
Stangeavisa Stange 2 516
Østerdølen Koppang 1 016
Østlendingen Elverum 19 142
OPPLAND
Dølen Vinstra 4 325
Fjuken Skjåk 4 075
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 26 458
Hadeland Gran 7 487
Norddalen Otta 2 724
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 26 578
Valdres Fagernes 9 342
Vigga Dombås 2 414
BUSKERUD
Bygdeposten Vikersund 6 667
Drammens Tidende Drammen 39 121
Eikerbladet Mjøndalen 2 676
Hallingdølen Ål 10 038
Lierposten Lier 3 373
Laagendalsposten Kongsberg 10 217
Ringerikes Blad Hønefoss 12 764
Røyken og Hurums Avis Sætre 3 391
Stallskriket Drammen 2 869
VESTFOLD
Gjengangeren Horten 6 173
Jarlsberg Avis Holmestrand 3 830

Sande Avis

Sande 2 220
Sandefjords Blad Sandefjord 13 995
Svelviksposten Svelvik 2 518
Tønsbergs Blad Tønsberg 29 785
Østlands-Posten Larvik 13 932
Øyene Teie 4 404
TELEMARK
Bø Blad 2 367
Drangedalsposten Drangedal 1 970
Kanalen Ulefoss 2 049
Kragerø Blad Vestmar Kragerø 4 577
Porsgrunns Dagblad Porsgrunn 4 763
Rjukan Arbeiderblad Rjukan 2 334
Telemarksavisa Skien 22 282
Telen Notodden 5 089
Varden Skien 26 091
Vest-Telemark Blad Kviteseid 5 530
AUST-AGDER
Agderposten Arendal 23 329
Arendals Tidende Arendal 2 377
Aust-Agder Blad Risør 3 857
Birkenes-Avisa Birkeland 1 637
Frolendingen Osedalen 1 538
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 387
Lillesands-Posten Lillesand 3 792
Setesdølen Bygland 4 742
Tvedestrandsposten Tvedestrand 3 609
VEST-AGDER
Agder (Flekkefjords Tidende Flekkefjord 8 365
Farsunds Avis Farsund 6 103
Fædrelandsvennen Kristiansand 40 729
Lindesnes Mandal 6 422
Søgne og Songdalen Budstikke Søgne 2 793
Vennesla Tidende Vennesla 3 107
ROGALAND
Bygdaposten for Hjelmeland Hjelmeland 1 935
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy Randaberg 3 231
Dalane Tidende Egersund 8 418
Gjesdalbuen Ålgård 3 422
Haugesunds Avis Haugesund 31 907
Jærbladet Bryne 13 264
Karmøybladet Åkrehamn 1 280
Rogalands Avis Stavanger 11 472
Ryfylke Sauda 2 659
Sandnesposten Sandnes 4 222
Solabladet Sola 4 249
Stavanger Aftenblad Stavanger 66 343
Strandbuen Jørpeland 4 458
Suldalsposten Sand 2 437
Tysvær Bygdeblad Aksdal 1 828
Øyposten Judaberg 1 312
HORDALAND
Askøyværingen Kleppestø 5 311
Bergensavisen Bergen 27 406
Bergens Tidende Bergen 85 825
Bygdanytt Ytre Arna 4 587
Bømlo-Nytt Finnås 3 407
DagenMagazinet Bergen 10 842
Fanaposten Nesttun 4 683
FiskeribladetFiskaren Bergen 11 663
Grannar Etne 3 889
Grenda Rosendal 2 550
Hardanger Folkeblad Odda 5 499
Hordaland Voss 9 582
Hordaland Folkeblad Norheimsund 5 799
Kvinnheringen Husnes 4 571
Marsteinen Storebø 2 307
Nordhordland Isdalstø 6 384
Norge IDAG Bergen 10 293
Os og Fusaposten Os 5 820
Samningen Årland 1 387
Strilen Isdalstø 5 357
Sunnhordland Stord 7 832
Sydvesten Bønes 2 031
Tysnes Uggdalseidet 2 511
VaksdalPosten Vaksdal 2 339
Vestavind Sveio 1 599
Vestnytt Straume 6 176
Åsane Tidende Åsane 2 119
SOGN OG FJORDANE
Firda Førde 13 875
Firda Tidend Sandane 3 056
Firdaposten Florø 5 484
Fjordabladet Nordfjordeid 2 800
Fjordenes Tidende Måløy 5 485
Fjordingen Stryn 4 285
Sogn Avis Leikanger 10 085
Ytre Sogn Avis Høyanger 1 666
MØRE OG ROMSDAL
Aura Avis Sunndalsøra 3 379
Bygdebladet Sjøholt 2 847
Driva Sunndalsøra 4 217
Haramsnytt Brattvåg 2 800
Møre Volda 3 735
Møre-Nytt Ørsta 5 526
Nordvestnytt Nordsmøla 1 806
Romsdals Budstikke Molde 18 167
Storfjordnytt Valldal 1 460
Sulaposten Langevåg 2 414
Sunnmøringen Stranda 1 981
Sunnmørsposten Ålesund 32 667
Sykkylvsbladet Sykkylven 2 980
Synste Møre Fiskåbygd 2 385
Tidens Krav Kristiansund 15 281
Vestlandsnytt Fosnavåg 5 406
VestnesAvisa Vestnes 1 909
Vikebladet Vestposten Ulsteinvik 4 504
Øyavis Midsund 1 958
Øy-Blikk Valderøy 1 699
Åndalsnes Avis Åndalsnes 4 119
SØR-TRØNDELAG
Adresseavisen Trondheim 77 044
Arbeidets Rett Røros 8 441
Fjell-Ljom Røros 2 272
Fosna-Folket Bjugn 7 570
Gaula Melhus 1 538
Hitra–Frøya Sandstad 5 048
Malvik-Bladet Hommelvik 3 148
Opdalingen Oppdal 2 577
Opp Oppdal 2 329
Selbyggen Selbu 3 306
Sør-Trøndelag Orkanger 7 293
Søvesten Kyrksæterøra 1 595
Trønderbladet Melhus 5 754
NORD-TRØNDELAG
Frostingen Frosta 1 518
Inderøyningen Sakshaug 1 980
Innherreds Folkeblad og Verdalingen Verdal 4 958
Levanger-Avisa Levanger 4 287
Meråkerposten Meråker 1 357
Namdalsavisa Namsos 12 771
Snåsningen Snåsa 1 647
Steinkjer-Avisa Steinkjer 4 229
Stjørdalens Blad Stjørdal 7 740
Trønder-Avisa Steinkjer 23 142
Ytringen Kolvereid 3 610
NORDLAND
Andøyposten Andenes 2 010
Avisa Nordland Bodø 23 716
Bladet Vesterålen Sortland 9 468
Brønnøysunds Avis Brønnøysund 4 516
Fremover Narvik 8 835
Helgeland Arbeiderblad Mosjøen 8 939
Helgelands Blad Sandnessjøen 5 710
Lofotposten Svolvær 7 133
Lofot-Tidende Leknes 4 923
Lokalavisa Nordsalten Innhavet 2 428
Meløyavisa Ørnes 2 479
Rana Blad Mo i Rana 10 622
Saltenposten Fauske 4 972
Vesteraalens Avis Stokmarknes 2 388
Våganavisa Svolvær 2 067
Øksnesavisa Myre 1 694
TROMS
Framtid i Nord Storslett 5 265
Harstad Tidende Harstad 13 173
Nordlys Tromsø 26 714
Nye Troms Moen 5 051
Troms Folkeblad Finnsnes 7 779
Tromsø Tromsø 9 858
FINNMARK
Altaposten Alta 5 505
Ávvir Karasjok, Kautokeino 1 204
Finnmark Dagblad Hammerfest 8 813
Finnmarken Vadsø 7 060
Finnmarksposten Honningsvåg 1 176
Ságat Lakselv 2 722
Sør-Varanger Avis Kirkenes 4 036
Varangeren Vadsø 1 176
Østhavet Vardø 1 513
SVALBARD
Svalbardposten Longyearbyen 3 095

I oversikten er tatt med betalingsaviser med kontrollerte opplag, i hovedsak medlemsavisene i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for Lokalaviser(LLA). Opplagstallene er gjennomsnittlige nettopplag for 2008 (eventuelle søndagsutgaver er ikke medregnet).

  • Ottosen, R. m.fl.: Norsk pressehistorie, 2002, isbn 82-521-5750-5,Finn boken
  • Stangerup, H.: Avisens historie [...], 1973–74, 3 b.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.