Aviser
Et utvalg aviser fra hele verden i en hylle på et norsk bibliotek.
Av /Wikimedia Commons.
Forsiden til Dagbladet 28.04. 1918

Dagbladet er en av Norges største aviser. Dagbladet 28. april 1918.

Av /Nasjonalbiblioteket.

En avis er en regelmessig publikasjon som orienterer allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål gjennom nyheter, artikler, kunngjøringer og annonser.

Faktaboks

Etymologi
av fransk ‘underretning, meddelelse’

Tidligere ble aviser publisert på papir, men i dag publiseres aviser i all hovedsak enten kun digitalt på internett eller både i papirformat og digitalt. I første halvår av 2023 er kun fire prosent av avisopplaget rent papiropplag, mens 60 prosent av avisopplaget er heldigitalt.

Avislesing i Norge

Det norske avistallet ligger på et stabilt og meget høyt nivå. Antallet lokalaviser er også høyt i verdenssammenheng og antas å spille en viktig rolle for nordmenns geografiske tilknytning og identitet på lokalt plan. Ved utgangen av 2022 ble det i Norge utgitt 245 aviser med minst en utgave per uke.

Avislesing har tradisjonelt stått sterkt i Norge, men avisenes opplagstall falt kraftig utover 2000-tallet. Etter nettavisenes ankomst på 1990-tallet fikk store deler av avisverdenen økonomiske utfordringer på grunn av færre abonnenter, dårligere løssalg og raskt fallende annonseinntekter. Etterhvert sto digitale avisutgaver for veksten og veide i økende grad opp for nedgangen i salgstall for papiraviser. I 2023 øker det digitale opplaget fortsatt.

Den første betalingsmuren for en norsk generell nettavis ble introdusert av Hallingdølen den 5. november 2011. Inside Telecom var sannsynligvis den første nettavisen bak betalingsmur, fra mai 2006. Stadig flere aviser innfører brukerbetaling for digitalt innhold og beskytter (deler av) innholdet sitt bak en abonnementsløsning.

Nye betalingsordninger for nettnyheter begynte høsten 2011, og det virkelig store gjennombruddet for nye abonnementsmodeller kom i 2015. I løpet av dette året hadde mer enn halvparten av avisene innført en betalingsordning for nettnyhetene, og mer enn halvparten brukte ordningen med komplett abonnement. I begynnelsen av 2023 var det 1,5 millioner heldigitale avisabonnement i Norge.

I dag har et flertall av norske aviser innført en betalingsordning for nettsidene sine og satser på en modell som kombinerer papiravis med digital tilgang. Både Schibsted, Amedia og Polaris Media har bidratt aktivt til denne utviklingen.

Det samlede avisopplaget har sunket siden tidlig 2000-tall, og nedgangen var ekstra sterk etter 2009. De annonsefinansierte avisene har måttet tåle store omstillinger. I 2016 viste opplagstallene en positiv utvikling for første gang på mange år med en kraftig vekst i salget av digitale abonnementer. I 2023 hadde 66 av 235 sammenlignbare titler opplagsvekst. Totalopplaget for norske aviser var 2 545 000 aviser, hvorav fire prosent var rent papiropplag, 60 prosent var kun digitalt og 35 prosent var komplettabonnement med en kombinasjon av digitale og parpirutgivelser. Den senere tid ser vi en tendens til at avisene skifter fokus bort fra antall lesere til type lesere, fra kvantitet til kvalitet, der målsetningen er å få flest mulig betalende abonnenter. Samtidig viser tallene at unge mennesker leser langt færre aviser nå enn før og gjennomsnittsalderen på abonnentene stiger.

Avisstrukturen

Avisstrukturen, avisenes tilhørighet og graden av uavhengighet er nært knyttet til det enkelte lands egne tradisjoner, historie og samfunnsforhold. I stater med liten pressefrihet har avisene karakter av å være talerør for myndighetene. I andre land kan pressen være sterkt politisert, det vil si at hver avis er talerør for et enkelt politisk parti.

Tidligere var det også i Norge vanlig at avisene opererte som politiske organer med tette bånd til de politiske partiene. Redaksjonell uavhengighet har stått som et sentralt premiss siden partipressen ble gradvis svekket og forsvant rundt 1980 og en mer markedsorientert presse vokste frem. Avisene var ikke lenger i første rekke målbærere av spesielle politiske ideer, men ville tilby kundene, leserne, en stoffblanding av blant annet nyheter, kommentarer og underholdning. Samtidig skulle avisene være attraktive for annonsørene. Ettersom avisene vektlegger ulike typer stoff, og dermed innretter seg mot ulike målgrupper, utviklet de seg forskjellig og fordelte seg på en akse fra såkalte kvalitetsaviser, innrettet mot et kritisk, lesende publikum, til utpregede populæraviser eller tabloidaviser som konkurrerte med TV om oppmerksomheten. I land som Storbritannia og USA var forskjellen mellom kvalitetsavisene og enkelte av populæravisene svært stor. I Norden har forskjellen tradisjonelt vært mindre, siden også løssalgsavisene leverte seriøst politisk og kulturelt innhold, mens de store abonnementsavisene hadde mer underholdningsstoff enn tilfellet er i en del andre land.

Ulik lokal tilknytning fører også til variasjon i avistypene. Rene lokalaviser tar utgangspunkt i en by eller et tilsvarende område. I tillegg til å være forum for lokale nyheter og debatt, fyller disse en viktig rolle som lokalt annonseorgan. Regionaviser har en utbredelse over et større område. Få aviser er rene riksaviser. For eksempel har de store og kjente avisene i USA, som The New York Times og Washington Post, ikke noen reell riksdekning. I Norge er det bare løssalgsavisene VG og Dagbladet som med noen rett kan kalles riksaviser.

I Norge oppstod det i 1990-årene to nye typer aviser: gratisaviser og søndagsaviser. Gratisavisene baserte inntektene sine utelukkende på annonser. Dagbladet startet søndagsavis i 1990 og ble raskt fulgt av de andre store riksavisene og regionsavisene. Antallet søndagsaviser steg frem til rundt 2005, deretter har tallet sunket, og i 2023 er det bare Aftenposten, Bergensavisen og VG som publiserer søndagsavis. Den eneste gjenværende søndagsavisen på papir er det VG som utgir, og bare sør for Namsos.

Produksjon

Datateknologi og offsetteknikk revolusjonerte produksjonen av aviser. Den første overgangen var fra bly til fotosats, og denne var for det meste fullført for norske avisers vedkommende i 1970-årene. Neste fase i effektiviseringen var å la journalistene selv skrive inn på avisenes dataanlegg, noe som førte til sterk motstand blant typografer. Særlig i Storbritannia førte det til uforsonlige arbeidskonflikter, som toppet seg i oppsigelsen av over 5000 typografer i Rupert Murdochs aviser i 1986. I Norge gikk man mer forsiktig frem, og her har man stort sett oppnådd avtaler med de ansattes ulike organisasjoner.

Aviser og andre medier

Fjernsynets inntog ga avisene betydelig konkurranse. Konkurransen var medvirkende til avisnedleggelser og strukturendringer i den vestlige verdens presse. Samtidig fikk TV innflytelse på avisenes innhold og presentasjonsform og resulterte i økt vekt på underholdningsstoff og utvidet bruk av bilder. Også i formidlingen av seriøst stoff ble visuelle presentasjoner og grafiske virkemidler tatt i bruk.

I 1980-årene eksperimenterte noen norske aviser med lokal radio- eller TV-virksomhet, men dette ble stort sett oppgitt etter få år. På 1990-tallet ble det vanlig med digital formidling via Internett. I 2007 ble VGTV ble etablert på VG Nett og den reklamefinansierte fjernsynskanalen ble senere skilt ut som eget datterselskap av VG og sender også på ordinær TV.

De første avisene

Første nummer
Norske Intelligenz-Seddeler var Norges første avis. Første nummer kom i mai 1763.
Av .

Avisen har sin opprinnelse langt tilbake i tiden, helt fra Romerrikets nyhetsoppslag og de håndskrevne brevaviser på kontinentet på 1400- og 1500-tallet. Den første trykte avisen var, ifølge de nyeste pressehistoriske forskninger, Nieuwe Tijdingen, hvis første nummer utkom i Antwerpen i mai 1605. Byen var den gang beleiret av fienden, og en boktrykker kom på ideen å sende ut et skrift to ganger i uken med beretninger om de beleiredes tilstand, deres heltemot og så videre. Avisen fortsatte etter krigen og fikk i 1610 en fransk utgave, Nouvelles Recentes. I 1609 kom Tysklands to første aviser. Den ene var Relation i Strasbourg (som da var en del av Tyskland), og den andre Aviso Relation oder Zeitung i Wolfenbüttel. Frankrike fikk sin første avis i 1631, nemlig Nouvelles Ordinaires de Divers Endroits. Senere samme år kom La Gazette, utgitt av den berømte journalist Theodore Renaudot. Den første engelske avisen het Weekly News og utkom i London i 1622, mens pioneren i USA var Boston News-Letter i 1704.

I Norden var Sverige først ute med Ordinari Post Tijdender i 1654, en avis som har fortsatt helt til våre dager under navnet Post och Inrikes Tidningar. Extraordinarie Relationes het et dansk blad som i 1672 fikk kongelig privilegium mot at det forpliktet seg til å bringe «Kundskab om Handelen paa fremmede Steder». Fem år tidligere hadde imidlertid kongens hoffpoet Anders Bording startet sin Danske Mercurius i delvis versifisert stand. Norges første avis var Norske Intelligenz-Seddeler fra 1763. Den ble utgitt av boktrykker Samuel Conrad Schwach i Christiania. Tidningar – Utgifne af et Sällskap i Åbo var tittelen på Finlands første avis i 1771.

Opplagstall for norske aviser 2022

Netto totalopplag. Summen av papir- og digitalopplag, kombinerte papir- og digitalabonnement telles som ett abonnement.

Avis Opplag 2022
Adresseavisen 75 584
Aftenposten Junior 21 035
Aftenposten 252 448
Agder (Flekkefjords Tidende) 6 699
Agderposten 19 633
Akers Avis/Groruddalen 8 713
Akershus Amtstidende 8 138
Altaposten 5 091
Alvdal midt i væla/Tynsetingen 2 314
Andøyposten 1 752
Arbeidets Rett 7 322
Arendals Tidende 1 195
Askøyværingen 4 917
Aura Avis 3 019
Aust Agder Blad 3 693
Avisa Hemnes 1 434
Avisa Lofoten 1 217
Avisa Nordland 22 210
AvisaOslo 8 533
Ávvir 1 422
Bergens Tidende 89 533
Bergensavisen 27 815
Birkenes-Avisa 1 108
Bladet Vesterålen 7 577
Brønnøysunds Avis 4 180
Budstikka 22 762
Bygdanytt 4 953
Bygdebladet 2 298
Bygdebladet – lokalavis for Randaberg og Rennesøy 3 481
Bygdeposten 6 744
Bø Blad 2 860
Bømlo-Nytt 3 810
Dag og Tid 13 758
Dagbladet* 110 092
Dagen 15 611
Dagens Perspektiv 4 121
Dagsavisen 20 787
Dalane Tidende 6 775
Drammens Tidende 27 373
Drangedalsposten 1 723
Driva 3 790
Dølen 4 469
Eidsvoll Ullensaker Blad 7 255
Eikerbladet 2 235
Enebakk Avis 2 525
Fanaposten 3 591
Finansavisen 30 870
Finnmark Dagblad 7 727
Finnmarken 6 411
Finnmarksposten 1 565
Firda 11 298
Firda Tidend 2 996
Firdaposten 4 837
Fiskeribladet 7 286
Fjell-Ljom 2 602
Fjordabladet 3 172
Fjordenes Tidende 4 635
Fjordingen 3 902
Fjuken 3 805
Folkebladet (Troms Folkeblad) 6 036
Fosna-Folket 7 829
Framtid i Nord 3 861
Fredriksstad Blad 23 058
Fremover 7 542
Frolendingen 1 382
Frostingen 1 931
Fædrelandsvennen 37 261
Gaula 1 445
Gauldalsposten 1 276
Gjengangeren 6 654
Gjesdalbuen 3 487
Glåmdalen 14 307
Grannar 3 462
Grenda 2 814
Grimstad Adressetidende 6 193
Gudbrandsdølen Dagningen 22 685
Hadeland 7 115
Halden Arbeiderblad 8 252
Hallingdølen 10 755
Hamar Arbeiderblad 20 027
Hammerfestingen 1 156
Hardanger Folkeblad 5 303
Harstad Tidende 8 893
Haugesunds Avis 21 187
Helgelands Blad 4 137
Helgelendingen (Helgeland Arbeiderblad) 6 658
Hitra-Frøya 4 981
Hordaland 8 380
Hordaland Folkeblad 4 951
iHarstad 3 179
iLevanger 2 338
Inderøyningen 2 010
Indre Akershus Blad 6 740
Innherred 8 576
iTromsø 8 590
Jarlsberg Avis 4 031
Jærbladet 12 971
Kanalen 2 203
Klassekampen 33 265
Klæbuposten 608
Kragerø Blad Vestmar 5 317
Kronstadposten 1 938
Kvinnheringen 4 105
Kyst og Fjord 2 396
Lierposten 3 497
Lillesands-Posten 4 364
Lindesnes 6 110
Lister (Farsunds Avis) 6 043
Lofotposten 7 010
Lofot-Tidende 3 385
Lokalavisa Nordsalten 2 183
Lokalavisa Trysil Engerdal (Sør-Østerdal) 2 227
Lyngdals Avis 1 632
Laagendalsposten 9 159
Marsteinen 1 979
Meråker-posten 1 468
Midsundingen 1 010
Morgenbladet 31 994
Moss Avis 14 236
Møre 3 045
Møre-Nytt 5 060
Namdalsavisa 11 181
Nationen 17 275
Nettavisen 19 187
Nidaros 9 387
Norddalen 2 468
Nordhordland 5 062
Nordlys 25 736
Nordre 1 981
Nordstrands Blad 7 331
Norge IDAG 10 902
Nye Troms 3 480
Nyss 3955
OPP (Opdalingen) 4 284
Oppland Arbeiderblad 20 442
Os og Fusaposten 5 969
Porsgrunns Dagblad 5 441
Porten 1 664
Rakkestad Avis 2 410
Rana Blad 8 914
Raumnes 5 823
Ringerikes Blad 11 318
Ringsaker Blad 8 358
Rjukan Arbeiderblad 2 468
Romerikes Blad 33 148
Romsdals Budstikke 17 127
Ryfylke 2 216
Røyken og Hurums Avis 5 713
Ságat 3 138
Saltenposten 3 806
Samningen 1 396
Sande Avis 2 498
Sandefjords Blad 12 896
Sandnesposten 9 574
Sarpsborg Arbeiderblad 12 759
Selbyggen 2 762
Setesdølen 3 751
Smaalenenes Avis 12 050
Snåsningen 1 418
Sogn Avis 9 631
Solabladet 4 175
SolungAvisa 1 959
Stangeavisa 2 837
Stavanger Aftenblad 63 973
Steinkjær24 1 926
Steinkjer-Avisa 4 730
Stord24 1 148
Storfjordnytt 1 287
Strandbuen 5 185
Strilen 5 519
Sulaposten 1 858
Suldalsposten 2 608
Sunnhordland 7 032
Sunnmørsposten 27 025
Svalbardposten 1 919
Svelviksposten 1 912
Sydvesten 978
Synste Møre 1 998
Sør-Trøndelag 7 555
Sør-Varanger Avis 2 440
Søvesten 687
Telemarksavisa 23 700
Telen 4 300
Tidens Krav 12 385
Trønder-Avisa 19 912
Trønderbladet 5 479
Tvedestrandsposten 5 415
Tysnes 2 087
Tysvær Bygdeblad 2 155
Tønsbergs Blad 22 957
Vaksdalposten 2 233
Valdres 9 449
Varden 17 199
Varingen 5 586
Vennesla Tidende 4 072
Vestavind 1 589
Vestby Avis 3 355
Vesterålen Online 5 913
Vesteraalens Avis 1 420
Vestlandsnytt 4 628
Vestnesavisa 1 399
Vestnytt 7 312
Vest-Telemark Blad 5 731
VG * 308 469
Vigga 2 292
Vikebladet Vestposten 4 576
Våganavisa 1 462
Vårt Land 21 823
Vårt Oslo 2 289
Ytre Sogn Avis 1 262
Ytringen Avis 2 397
Øksnesavisa 1 194
Østhavet 1 212
Østlandets Blad 10 084
Østlands-Posten 12 215
Østlendingen 15 477
Øy-Blikk 1 131
Øyene 3 504
Øyposten 1 383
Åndalsnes Avis 3 438
Ås Avis 2 282
Åsane Tidende 1 367

Oversikten er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) og omfatter aviser som kommer ut minst én gang pr uke. For å regnes som avis stilles det i henhold til Sigurd Høsts definisjon krav om at en avis skal orientere allmennheten om begivenheter og aktuelle spørsmål, og ta reell betaling for abonnement og løssalg.

*For VG og Dagbladet er det benyttet opplagstall som inkluderer plussutgaven på nett der dette er tilgjengelig.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Høst, Sigurd (2021). Avisåret 2020. Rapport nr. 108. Høgskulen i Volda.
  • Ottosen, R. Røssland, l. A. og Østbye H.( 2002): Norsk pressehistorie. Samlaget
  • Stangerup, H. (1973-74): Avisens historie. Politikens Forlag and J.W. Cappelens Forlag, København.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg