Norge, aviser og ukeblader

Spesielt for Norge er pressestøtteordningen, som sikrer landet et stort antall aviser, noe man bl.a. møter i avisstativene utenfor enkelte av hovedstadens Narvesen-kiosker. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Gjennomsnittlig bruk av ulike massemedier fra 1995 til 2008 (Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no)

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Fra et fjernsynsstudio i NRK 2005, under innspilling av programmet Pausefisken med Hilde Hummelvoll som programleder.
.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag.

Faktaboks

Også kjent som

norske medier

Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett. Mens 7 prosent av befolkningen brukte Internett en gjennomsnittsdag i 1997, var andelen 66 prosent i 2007. Internett har satt en ny dagsorden for massemedier i Norge og påvirker alle andre medietyper.

Presse

Dagspresse

Det utkommer ca. 220 nyhetsaviser med utgivelse minst én gang ukentlig i Norge. Samlet opplag ligger på nær tre millioner, av dette står de to riksdekkende løssalgsavisene og regionavisene i de store byene for noe over én million.

De største avisene er:

Opplag 2008

Lesertall 2008

Verdens Gang (VG), Oslo 284 414 1 135 000
Aftenposten (morgen), Oslo 247 556 735 000
Aftenposten (aften), Oslo 124 807 360 000
Dagbladet, Oslo 123 383 600 000
Bergens Tidende 85 825 250 000
Dagens Næringsliv, Oslo 82 775 305 000
Adresseavisen, Trondheim 77 044 225 000
Stavanger Aftenblad 66 343 180 000
Fædrelandsvennen, Kristiansand 40 729 117 000
Drammens Tidende 39 121 108 000

Historie

Norsk kringkastingshistorie går tilbake til 1920-årene. I april 1923 ble det første radioprogram i Norden sendt fra en liten sender på Tryvannshøgda i det daværende Vestre Aker. Fotografiet viser det første provisoriske kontrollrommet til Kringkastingsselskapet A/S i Brødrene Hals' pianofabrikk i Oslo.
/Store norske leksikon.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Den første avisen som ble utgitt i Norge var Norske Intelligenz-Seddeler i 1763. Før den tid utkom det sporadiske flygeblad og håndskrevne nyhetsmeldinger. Deretter fulgte avisetableringer i Bergen (1765), Trondheim (1767) og Kristiansand (1790). Disse var såkalte «adresseaviser», som hovedsakelig var basert på avertissementer, og som utkom en gang ukentlig. I tillegg utkom det på begynnelsen av 1800-tallet en del ukeblader med politisk og filosofisk innhold. Det første lokalblad var Norsk Landboeblad, startet av Sivert Aarflot på Ekset i Sunnmøre i 1811. Den moderne avisformen ble innført av Niels Wulfsberg, da han i Oslo 1815 begynte å utgi Den norske Rikstidende. Her var annonser og stoff noenlunde likt fordelt. Wulfsberg grunnla i 1819 Morgenbladet, som var den første norske dagsavisen.

Fra 1830-årene var det en frodig avisflora i en rekke byer. Det skyldtes bl.a. den nye håndverksloven, som ble vedtatt i 1839. De gamle boktrykkerprivilegiene ble satt ut av kraft, og nyetablerte boktrykkerier fant det lønnsomt å utgi en avis som sidegeskjeft. Stoffet bestod av nyheter og artikler hentet fra hovedstadsavisene. Christiansands-Posten var en av de første aviser som bevisst forsøkte å gjøre lokalpressen mer levende. Den innførte også lederartikkelen, og økte formatet fra kvartformat til stort folioformat.

Det egentlige omslaget i norsk avisproduksjon kom først i annen halvdel av 1800-tallet med innføringen av nye tekniske hjelpemidler. Aftenposten (redigert av Amandus Schibsted 1879–1913) var en banebryter for ny journalistikk. Avisen, som appellerte til det mer upolitiske småborgerskap, satset på småannonser og drev aktiv, oppsøkende reportasje.

Det politiske liv ble aktivisert ved fremveksten av partiorganisasjonene. Med Venstres oppmarsj fulgte Dagbladet (radikalt, grunnlagt 1869 av Hagbard Berner), Verdens Gang (radikalt, senere moderat, redigert av Ola Thommessen 1878–1910) og Stavanger Aftenblad (moderat-kristelig, grunnlagt 1893 av Lars Oftedal d.e.). I samme tidsperiode oppstod bl.a. Bergens Tidende, Tønsbergs Blad, Varden, Fædrelandsvennen, Lofotposten og Sunnmørsposten.

Den unge politiske arbeiderbevegelsen fikk sin egen presse, først med Vort Arbeide (grunnlagt 1884 av Chr. Holtermann Knudsen). Avisen skiftet navn 1886 til Social-Demokraten, 1924 til Arbeiderbladet (Dagsavisen fra 1997). Etter hvert etablerte arbeiderbevegelsen aviser over hele landet, og i Nord-Norge og på industristeder på Østlandet har de beholdt en sterk stilling. Den historiske utviklingen gjorde ellers norsk dagspresse til et nyansert medium for vidt forskjellige interesser: partipolitiske, næringspolitiske, religiøse og språkpolitiske.

Norsk presse ble under den tyske okkupasjon fullstendig ensrettet under tysk sensur. Ifølge en oversikt utarbeidet av Norsk Presseforbund ble i alt 130 norske pressefolk fengslet. Av disse ble fem henrettet, og 14 døde i tyske konsentrasjonsleirer.

Den illegale pressen førte kampen videre, men med store tap. Norsk Bladeierforening hadde 9. april 1940 200 aviser som medlemmer. Av disse ble 91 stoppet, mens 16 ble tvunget til sammenslutning med andre aviser på utgivelsesstedet. Bare tre aviser ble nektet å komme ut igjen etter krigen. En pressens æresrett, bestående av to jurister og en pressemann, gransket de aktive pressefolks holdning under okkupasjonen. Resultatet var at 33 pressemedarbeidere ble ansett for å ha vist en unasjonal holdning og ble utelukket fra pressen for kortere eller lengre tid.

Den tekniske utviklingen har satt sterkt preg på norsk presse. Siden Rana Blad som første norske avis innførte fotosats i 1965, har den konvensjonelle blysatsmetode helt måttet vike for moderne satssystemer og offsettrykk. Avisformatet har også endret karakter, og alle aviser har nå gått over til tabloidformat, halvparten av helformatet som tidligere var det vanlige.

De nye tekniske mulighetene har medført økt bruk av bilder, farger og andre typografiske virkemidler i avisene. Stoffmessig har avisene i noen grad nærmet seg fjernsynet og ukepressen, med vekt på personfokusering og mer populært stoff. I midten av 1990-årene fikk servicejournalistikken stor utbredelse både i tabloid- og abonnementsavisene. Denne typen journalistikk henvendte seg til leserne først og fremst som forbrukere av varer og tjenester.

I 1990-årene oppstod det to nye typer aviser: søndagsaviser og gratisaviser. Dagbladet startet søndagsavis i 1991, og ble raskt fulgt av de andre store riksavisene og regionsavisene. Også flere lokalaviser utgir i dag søndagsavis. I tillegg har det blitt etablert en rekke gratisaviser, som baserer inntektene utelukkende på annonser.

Det er blitt vanlig med elektroniske formidlingsformer, først og fremst via Internett. De aller flest aviser har egen nettutgave, i tillegg til trykt utgave. Det er også etablert særskilte nettaviser. Nettavisenes innhold tilbys gratis, og dette er blitt en stor utfordring for opplutningen om papiravisene. Fra midten av 2000-tallet har en rekke aviser opplevd nedgang i opplaget, mest rammet er løssalgsavisene.

Både lokalaviser og riksaviser var tradisjonelt knyttet til et parti eller en politisk retning. Båndene mellom parti og aviser ble gradvis løsere fra 1970-årene. I dag finnes ingen partiaviser, og i flere byer er tidligere politiske konkurrenter slått sammen til lokale monopolaviser.

Tre store mediekonsern er i dag dominerende i avis-Norge: Schibsted ASA, Amedia og Edda Media AS.

Til tross for strukturendringer har Norge i mindre grad enn andre land vært rammet av avisdød. Dette kan forklares med at man fra 1969 har hatt en statlig avisstøtte, pressestøtten.

Ukepresse

Magasin- og ukepressen består av ca. 75 publikasjoner med et samlet årlig opplag på noe under 90 millioner. De største magasinene og ukebladene er:

Opplag2008
Se og Hør 214 104
Hjemmet 193 936
Se og Hør (weekend) 164 782
Her og Nå 146 964
Familien 118 809
Norsk Ukeblad 111 462

Historie

Norge har hatt en meget rik ukebladflora. Sjangeren ble lansert i Norge av Skilling-Magazin (1835–91), som satset på å arbeide for utbredelsen av allmennyttige kunnskaper. Bladet ble samtidig en banebryter for den nye illustrasjonsteknikken, som kom til å prege ukepressen i sterk grad; tresnitt, senere stålstikk. Folkeopplysningsprogrammet ble videreført bl.a. av Johan Christian Johnsen (Almuevennen), Jacob Breda Bull (Folkebladet) og sist av Nils Johan Rud, som satset på norsk skjønnlitteratur i Magasinet For Alle (startet 1927 under navnet Arbeidermagasinet, gikk inn 1970).

Siden slutten av 1800-tallet har ukepressen vært dominert av de populære familiebladene (Allers, Hjemmet, Norsk Ukeblad osv.), i tillegg til spesialorganer for bl.a. kvinnen og hjemmet (Urd, Alle Kvinners Blad, Kvinner og Klær). Siden 1970-årene har de bladene som satser på aktuelle reportasjer om kjendiser (først og fremst Se og Hør og Her og Nå), vist sterk vekst. Alle de største ukebladene har betydelige innslag av kjendisstoff.

En hovedtendens i den periodiske pressen de siste årene har vært spesialisering. Stadig flere organer som henvender seg til lesere med spesielle interesser, har blitt etablert i Norge. På 2000-tallet ser man også stadige nyetableringer av magasiner, mange av disse har fått kort levetid.

Fagpresse

Den Norske Fagpresses Forening omfatter ca. 240 blader. De fleste utgis av foreninger og organisasjoner beregnet på intern og ekstern informasjon, andre er mer frittstående fagblader (f.eks. økonomiske tidsskrifter). Fagpressen spenner vidt, fra blader med opplag på under 1000 til bladet Motor med 430 000 – det største opplaget i norsk presse.

Tidsskrifter

En egen gren innen norsk presse har helt siden begynnelsen av 1800-tallet vært tidsskriftene, både de humanistiske, politiske og religiøse. Det begynte i Bergen i 1778 med Provinzialblade, så fulgte Hermoder i Oslo 1795. Andre som kan nevnes: Nyt Norsk Tidsskrift, Det Norske Nationalblad, Norsk Maanedsskrift og Statsborgeren, publikasjoner som gav næring til samtidens meningsutveksling og nytenkning.

Samtiden (fra 1890) og Syn og Segn (1894) har vært livskraftige kulturelle samlingspunkter helt opp til vår tid. Andre viktige tidsskrifter etter den annen verdenskrig har vært Vinduet (1947), Kontrast (1965–90) og Nytt Norsk Tidsskrift (1984). Ved siden av de allmenne tidsskriftene kommer de mange vitenskapelige tidsskriftene som utgis med utgangspunkt i ulike faglige miljøer.

Radio og fjernsyn

Norge har fem nasjonale radiokanaler. I tillegg finnes en rekke lokale radiostasjoner, samt ulike tilleggskanaler som i hovedsak sendes digitalt. De viktigste norske fjernsynskanalene er NRKs kanaler NRK1, NRK2 og NRK3/NRK Super, videre TV 2, TV2 Zebra, TV Norge, FEM, TV 3 og Viasat 4.

Nasjonale radiokanaler

Største fjernsynskanaler

Andel av befolkningen som lytter på en gjennomsnittsdag (2008) Andel av befolkningen som ser på en gjennomsnittsdag (2008)
NRK P1 48 % NRK1 55 %
NRK P2 8 % NRK2 25 %
NRK P3 11 % TV 2 52 %
P4 28 % TV Norge 33 %
Kanal 24 14 % TV 3 24 %
Radio totalt 97 % TV totalt 71 %
(Kilde: TNS Gallup)

Fjernsyn sendes fra 2009 ikke lenger over analogt bakkenett. De viktigste distribusjonsformene er digitalt bakkenett, kabelfjernsyn og satellittfjernsyn.

Historie

De første kringkastingsprogrammer i Norden ble sendt ut fra en 500 watts sender på Tryvannshøgda ved Oslo i april 1923. Regulære programsendinger kom først i februar 1925 etter at det private Kringkastingselskapet A/S hadde fått konsesjon av Handelsdepartementet for kringkasting i Oslo-området. Selskapets konsesjon gjaldt området innenfor en radius på 150 km rundt Oslo. Samme år kom det opp senderstasjoner på Rjukan og Notodden, året etter i Fredrikstad. I 1925 startet også Bergen kringkastingsselskap A/S sine sendinger. Troms kringkastingsselskap fikk konsesjon 1926, Ålesund kringkastingsselskap året etter.

I 1929 ble det satt i drift en storstasjon (60 kW) på Lambertseter i Oslo, og i de følgende årene kom det senderstasjoner i Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Bodø. Det var først og fremst Oslo og Bergen som drev egen programproduksjon i disse årene. De øvrige kringkastingsselskapene og senderstasjonene sendte i stor grad Oslos programmer videre, men benyttet seg også av muligheten til å sende noe lokalt stoff.

NRK

I januar 1933 vedtok Stortinget at all kringkastingsvirksomhet i landet skulle gå over til statsdrift, og 24. juni samme år ble lov om kringkasting vedtatt. Ifølge loven fikk Norsk rikskringkasting enerett på å «opprette og drive stasjoner og anlegg til kringkasting av muntlige meddelelser, musikk, billeder og lignende». Denne eneretten, kringkastingsmonopolet, har gitt NRK den helt dominerende plassen i norsk kringkastingshistorie.

NRK overtok de fire private kringkastingsselskapene med et samlet lisenstall på 131 000. Utbyggingen av sendere på lang- og mellombølge fortsatte under den nye institusjonen, og mot slutten av 1930-årene kunne riksprogrammet mottas over hele landet. De to første norske FM-kringkasterne kom i forsøksdrift 1954. I slutten av 1960-årene var praktisk talt alle bebodde strøk dekket av FM-sendere.

Utbyggingen av norsk fjernsyn startet i 1958. Meterbølgene som brukes for fjernsynssending og FM-kringkasting, ligger i samme bølgelengdeområde, og utbyggingen av fjernsyn og FM-radio kunne dermed foregå som en fellesutbygging.

I perioden 1958–70 foregikk det en koordinert parallellutbygging av senderstasjoner for FM-radio og fjernsyn og av radiolinjeanlegg for telefon, radio og fjernsyn, der anleggene var kombinert for flere tjenester så langt det var mulig og hensiktsmessig. Prøvesendinger med fargefjernsyn startet i 1972.

Konkurranse

Ved inngangen til 1980-årene var flere forutsetninger til stede for å myke opp NRKs monopolstilling. Lokale radiosendinger på FM-båndet kunne settes i gang uten store investeringer. Stadig flere fjernsynsseere, særlig i byene, var knyttet til kabelnett, og samtidig var satellittformidlet fjernsyn fra utlandet i sterk utvikling. Både telegraf- og kringkastingslovgivningen hindret imidlertid mottak av disse sendingene.

Regjeringen Willoch delte i 1981 ut de første konsesjonene for nærradio, lokale kabelfjernsynssendinger og videreformidling av fjernsynsprogrammer fra det engelske Satellite Television. Konsesjonene ble gitt etter en unntaksbestemmelse i kringkastingsloven. Flere konsesjoner ble etter hvert gitt, og forsøksperioden varte til 1988, da lov om nærkringkasting trådte i kraft. NRKs kringkastingsmonopol, som fra 1981 i realiteten var satt til side, ble dermed i lovs form opphevet for lokale sendinger. En ny kabellov som ble vedtatt 1988 gjorde slutt på konsesjonsplikt for videreformidling av satellittfjernsyn.

Norsk rikskringkasting har likevel fortsatt å være den dominerende institusjonen innen norsk kringkasting. De sterkeste trekkene i NRKs utvikling i 1980- og 1990-årene var en stor produksjonsøkning både i radio og TV, og en sterk utbygging av distriktskontorene, senere er antall distriktskontorer redusert.

Radiosendinger 24 timer i døgnet kom i gang, og en ny riksdekkende radiokanal, Program 2, ble offisielt åpnet 1984 etter noen års forsøksdrift. Senere er flere andre kanaler kommet til, bl.a. P 3, og med innføring av forsøk med digitalradio fra slutten av 1990-årene er en rekke nisjekanaler blitt startet.

Høsten 1996 startet også en ny fjernsynskanal, NRK2, sine sendinger. Fjernsynet økte sin sendetid og startet sendinger over satellitt til Svalbard, Jan Mayen og oljeinstallasjonene i Nordsjøen. NRK er blitt omorganisert flere ganger, og er i dag statlig aksjeselskap. Stortinget har beholdt retten til å fastsette kringkastingsavgiften.

I 2000 vedtok NRKs styre en ny flermedial organisasjonsmodell som skulle skille kringkasterrollen og programproduksjonen. Kringkasterfunksjonen er skilt ut i en egen enhet, NRK Kringkasting, som har ansvaret for å programsette alle NRKs radio- og fjernsynskanaler. Høsten samme år lanserte NRK sin Internett-satsing: nettstedet nrk.no.

Reklame

Norsk kringkasting var reklamefritt i perioden 1940–88. I 1988 fikk nærradioene anledning til å sende reklame, og med de nye fjernsynsselskapene TV Norge og TV 2 ble reklame en viktig inntektskilde for norsk kringkasting. I radiosektoren finansierer reklame store nærradiokjeder som Radio 1 og de landsdekkende reklamefinansierte radiokanalene P4 og Radio Norge (tidligere Kanal 24. Som de fremste reklamefinansierte kringkastere i landet er P 4 og TV 2 blitt sterke konkurrenter til NRK.

Bakgrunnen for at Stortinget i 1990 vedtok å åpne for en ny nasjonal TV-kanal, var blant annet at betydelige reklameinntekter hadde gått ut av landet til TV 3. TV 2 startet sine sendinger 5. september 1992. Allerede i 1994 gikk kanalen med overskudd. TV 2 har siden starten stadig økt sin markedsandel.

I 2009 utløper TV 2s konsesjonsperiode, og samtidig er overgangen til digital distribusjon fullført. Dette endrer forholdet mellom kanalene. NRKs og TV 2s konkurrenter når betydelig flere seere, og TV 2s forpliktelser som allmennkringkaster opphører.

I radiosektoren skjedde det en rekke nyetableringer etter 1982. I løpet av 1980-årene ble det etablert flere hundre nærradiostasjoner i Norge, og i 1997 var antallet drøyt 300, senere har det sunket til ca. 240. En stor del av inntektene til disse stasjonene kommer fra reklame.

I 1993 ble det gitt konsesjon til en landsdekkende reklamefinansiert radiokanal, P4, som har vokst til å bli en betydelig konkurrent til NRK. I 2004 startet den andre riksdekkende radiokanalen, Kanal 24 (fra 2008 Radio Norge) sin virksomhet.

Programinnhold

Alle de reklamefinansierte kanalene har en klarere underholdningsprofil enn NRK. TV 2 og TVNorge fyller godt over halvparten av sendetiden sin med programmer av underholdende karakter. På de kommersielle kanalene dominerer anglo-amerikanske serier, mens NRK har en større andel programmer fra Norge og andre land. NRK, TV 2 (ut 2009), P 4 og Radio Norge har krav om å drive allmennkringkasting. Det er Medietilsynet som kontrollerer om disse kravene er oppfylt.

I radiosektoren har fremveksten av lokalradioene og ikke minst den landsdekkende reklamekanalen P 4, og senere Kanal 24, bidratt til at musikk og lett underholdningsstoff har blitt en dominerende programform. NRK har svart på konkurransen fra de reklamefinansierte kanalene, bl.a. ved å opprette P 3, som satser spesielt på å tilby musikk til unge lyttergrupper.

Internett

Internett er et massemedium, men også en kommunikasjonsplattform. Fremveksten av Internett har lagt grunnlag for nye forretningsmodeller, nye kommunikasjonsformer og har på svært kort tid snudd opp ned på de fleste etablerte strukturer innenfor kommunikasjon og medier.

Nettet er blitt en viktig salgskanal, men har på den annen side blitt en rik kilde for gratis innhold, noe som er en stor utfordring for etablerte medieselskaper. Forsøk med betalingsordninger har stort sett slått feil; i stedet har nettet på 2000-tallet lagt grunnlaget for helt nye samarbeidsformer. Et mangfold av tjenester, produkter og møtesteder som understreker nettet som et sosialt medium har vokst frem.

I 2008 brukte 71 prosent av befolkningen Internett hver dag. Den mest vanlige bruken er å sende eller motta e-post og lese nyheter (ca. 60 prosent av nettbrukerne). Fra 2007 til 2008 ble andelen som var innom nettsamfunn (f.eks. Facebook) fordoblet. Én av fire nettbrukere var i 2008 innom et eller flere nettsamfunn daglig.

De største norske nettstedene i mars 2009 var

Unike brukere per dag
VG Nett 1 127 500
MSN 934 300
Startsiden 718 500
Dagbladet.no 627 600
Finn.no 550 500
SOL 476 800
NRK.no 472 700
Gule Sider 307 400
Aftenposten.no 299 700
Nettavisen 284 100
(kilde: TNS Gallup)

Ikke alle nettsteder deltar i denne statistikken. For eksempel ville søkemotoren Google og nettsamfunnet Facebook ha hørt hjemme i denne topplisten.

Organisasjon og forvaltning

Utdanning

Journalistutdanning gis ved høyskolene i Oslo, Volda, Bodø, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Stavanger, samt den private Mediehøgskolen på Gimlekollen. Ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Lillehammer gis det utdanning i fjernsynsproduksjon. Institutt for journalistikk i Fredrikstad driver en betydelig etterutdanningsvirksomhet, og samtidig organiserer Mediebedriftenes Landsforening en omfattende kursvirksomhet for avisenes ansatte.

Organisering

Mediebedriftenes Landsforening er den største arbeidsgiverorganisasjonen i norsk presse. Den organiserer de aller fleste avisene, i tillegg til bl.a. fjernsynsselskaper og trykkerier. Blant de ansatte er Norsk Journalistlag den dominerende organisasjonen. Norsk Redaktørforening er den største organisasjonen blant landets redaktører. Norsk Presseforbund (NP) er bransjeorganisasjonen for både arbeidsgiverne og arbeidstagerne. NP skal ta vare på pressens interesser i samfunnet, slik som pressens arbeidsforhold, ytringsfrihetsspørsmål og presseetikk. Pressens faglige utvalg er et av de viktigste organene under Norsk Presseforbund, med myndighet til å dømme medier som utviser dårlig presseetikk.

Lovgivning

Den mest sentrale lovbestemmelsen for massemedier er Grunnlovens § 100 om ytringsfrihet, som ble revidert i 2004. Nytt er blant annet at Staten er forpliktet til å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale – det såkalte infrastrukturkravet.

Lov om åpenhet om eierskap i medier har som formål å sikre åpenhet om eierforhold i norske medier. Medietilsynet har som oppgave å bidra til å skape større åpenhet, oppmerksomhet og kunnskap om eierforholdene i norske medier. Tilsynet skal innhente og systematisere informasjon om eierforholdene, og informasjonen skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Eierne har plikt til å gi Medietilsynet opplysningene de krever for å kunne utføre sine oppgaver etter loven. Opplysningsplikten omfatter både opplysninger om eierskap i norske medier og opplysninger om samarbeidsavtaler som gir en avtalepart tilsvarende innflytelse over det redaksjonelle produktet som eierskap.

Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram (bildeprogramloven) gir regler om aldersgrenser på film, serier og programmer på kino, tv, videogram og strømmetjenester som driver i Norge. Den gir distributører av filmer og programmer (bildeprogramdistributører) plikt til å sette aldersgrenser, og tilbydere av strømmetjenester og visningssteder har plikt til å informere om aldersgrensene og ha beskyttelsestiltak (tilgangs- og adgangskontroll).

Lov om film og videogram gir regler om kommunal konsesjon for vising av film i næring og regler om avgift til staten.

Kringkastingsloven regulerer blant annet konsesjonsplikt og reklame i kringkasting. Det kreves konsesjon for kringkastingssendinger i trådløse, bakkebaserte sendenett. Det kreves ikke konsesjon for kabel- og satellittsendinger, men reklameregler gjelder også for slike sendinger. Politisk reklame er ikke tillatt i fjernsyn. Denne bestemmelsen er imidlertid utfordret av en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2008.

Loven gjelder for kringkastingsvirksomhet som drives i Norge. Enkelte satellittselskaper driver sin virksomhet i et annet land, og norske regler, bl.a. om reklame, gjelder da ikke selv om sendingene er rettet mot Norge.

Utmerkelser

De viktigste utmerkelsene i norsk presse er SKUP-prisen og Den Store Journalistprisen. SKUP-prisen deles ut hvert år av Stiftelsen for Kritisk og Uavhengig Presse. Den store journalistprisen, som i realiteten erstattet Narvesenprisen som ble utdelt frem til 1990, er norsk journalistikks høyeste utmerkelse og deles ut av Norsk Presseforbund.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Bastiansen, Henrik Grue & Hans Fredrik Dahl: Norsk mediehistorie, 2. utg., 2008, isbn 978-82-15-01353-4
 • Bastiansen, Henrik Grue & Øystein Meland, red.: Fra Eidsvoll til Marienlyst : studier i norske mediers historie fra Grunnloven til TV-alderen, 2001, isbn 82-7147-209-7
 • Dahl, Hans Fredrik: Hallo-hallo! Kringkastingen i Norge 1920-1940, 1975, isbn 82-02-03156-7
 • Dahl, Hans Fredrik: "Dette er London": NRK i krig 1940-1945, 1978, isbn 82-02-03929-0
 • Dahl, Hans Fredrik & Henrik Grue Bastiansen: Over til Oslo : NRK som monopol 1945-1981, 1999, isbn 82-02-17644-1
 • Dahl, Hans Fredrik, red.: Norsk presses historie : 1660-2010, 2010, 4 b., isbn 9788215016139
 • Fiskaa, Haakon M.: Den norske presse før 1850, ny utg., 1985, isbn 82-7147-045-0
 • Halse, Ketil Jarl & Helge Østbye: Norsk kringkastingshistorie, 2003, isbn 82-521-5855-2
 • Høeg, Tom Arbo: Norske aviser 1763-1969: en bibliografi, 1973-74, 2 b., isbn 82-7000-028-0
 • Høyer, Svennik: Pressen mellom teknologi og samfunn, 1995, isbn 82-00-22396-5
 • Ottosen, Rune: Fra fjærpenn til Internett: journalister i organisasjon og samfunn, 1996, isbn 82-03-26128-0
 • Ottosen, Rune m.fl.: Norsk pressehistorie, 2002, isbn 82-521-5750-5

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg