Nidarosdomen (vestfronten)

Eksteriør med vestfronten i gjenoppbygget form. Bare de to nederste etasjene med portalene og første statuerekke er bevart fra middelalderen. Resten er gjenoppbygget på 1900-tallet. Den siste statuen ble heist på plass i 1984.

Av /KF-arkiv ※.
Strebebuer i Nidarosdomen

Nidarosdomen er den eneste kirken i Norge som har brukt det gotiske konstruksjonssystemet med strebebuer fullt ut.

Strebebuer i Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke, er en av Nordens største middelalderkirker. Kirken hører til Nidaros domkirke og Vår Frue sokn i Nidaros bispedømme og forvaltes av Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Kirken er fredet. Domen er 102 meter lang, 50 meter bred på største bredde, og 21 meter høy under skipets hvelv. Tårnet, med spir, er 87 meter høyt.

Faktaboks

Også kjent som

Nidaros domkirke

Nidarosdomen hadde en lang byggetid, og de stående bygningsdelene ble reist mellom cirka 1150 og 1300. Katedralen representerer derfor en rik blanding av forskjellige arkitekturstiler, fra tidlig romansk stil til høygotisk stil, med enkelte tilføyelser fra 1300- og 1400-tallet.

Kirken var trolig ferdigstilt rundt 1320. Den var da Nordens fineste og mest praktfulle helligdom, rikt smykket med ornamental og figural skulptur. Statuene fra vestfrontens nederste billedrekke viser nær tilknytning til gotiske franske katedraler.

I middelalderen hadde kirken 28 altre. 26 av dem ble fjernet ved reformasjonen, to ble beholdt. Ti av Norges konger og dessuten flere erkebisper og viktige figurer ble gravlagt her, blant annet hertug Skule.

Gjennom kirkens omskiftende historie er den blitt utsatt for minst fem store branner og ombygginger. I 1869 ble det foretatt en storstilt restaurering og gjenoppbygging. Det store skipet i vest hadde da ligget som en takløs ruin i nesten fire hundre år, fra brannen i 1531. Den siste statuen på vestfronten ble satt på plass i 1983, og restaureringen var da formelt avsluttet. Nidarosdomen, slik vi ser den i dag, inneholder altså bygningselementer som er mellom 850 og noen tiår gamle.

Kong Håkon 7. ble kronet i Nidarosdomen 22. juni 1906. Kong Olav 5., kong Harald 5. og dronning Sonja er blitt signet i Nidarosdomen.

De norske riksregaliene ble tidligere oppbevart i et kapell i domkirkens nordre vestfronttårn. Her var kroner, septre, riksepler, rikssverd og salvingshorn utstilt i en monter. Siden 2006 har de vært utstilt i Erkebispegården.

Norges hovedkirke og eneste katedral

Nidarosdomen (koret, mot øst)

Interiør med koret, sett mot øst

Av /KF-arkiv ※ .

Det er nesten 500 år siden kirken formelt sett var landets hovedkirke ved at den var erkebiskopens kirke. Det er i tillegg mer enn hundre år siden den siste kongen ble kronet her, så offisielt er kirken likeverdig med de andre ti domkirkene i Norge. Nidarosdomen bærer likevel med seg en tung symbolikk, som gjør at den oppfattes som Den norske kirkes midtpunkt.

Dette skyldes delvis den rike middelalderhistorien som erkebiskopskirke, kongelig gravkirke og ikke minst Olav den helliges siste hvilested, men også at gjenreisningen av kirken på 1800-tallet ble sett på som en nasjonal oppgave. Den er det eneste byggverket som er omtalt i Grunnloven av 1814, ved at paragraf 10 fastslår at «Kongens Kroning og Salving skeer i Throndhjems Domkirke», en paragraf som ble fjernet i 1908.

Nidarosdomen er den eneste virkelige katedral i Norge og kan sammenlignes med de fleste andre middelalderske katedraler i Europa. Av de fem middelalderske bispekirkene i Norge er Oslo domkirke og Bergen domkirke nesten helt forsvunnet, og Hamar domkirke står som ruin. Bare Stavanger domkirke har overlevd nesten uforandret fra middelalderen.

Nidaros domkirke markerer seg likevel med sin størrelse og ved at det er den eneste kirken i Norge som har brukt gotiske strebebuer gjennomgående.

Opprinnelse

Nidarosdomen

Grunnplan som viser Nidarosdomens ulike deler og i hvilken byggeperiode de er tilkommet:

 1. Østre oktogonkapell
 2. Høyalteret
 3. Søndre oktogonkapell
 4. Olavsbrønnen
 5. Erkebispeinngangen
 6. Thomas Angells kapell (Johanneskapellet)
 7. Korsalteret
 8. Søndre vestfronttårn
 9. Søndre vestfronttårns kapell
 10. Rosevinduet
 11. Kronregaliene
 12. Nordre vestfronttårn
 13. Kvinnenes minnekapell
 14. Kapittelhuset
 15. Nordre oktogonkapell

Kilde: Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider

Av /Store norske leksikon ※.

Få kirker i Norge kan føre sin historie lenger tilbake i tid enn Nidarosdomen. Etter tradisjonen ligger kirkens høyalter på det stedet hvor Olav «den hellige» Haraldsson ble gravlagt i hemmelighet etter at han ble drept i Slaget på Stiklestad den 29. juli 1030. Han ble tatt opp av graven året etter og erklært hellig, og i Magnus den godes tid skal det ha blitt bygget et lite kapell i tre over gravstedet.

Kristkirken

Omkring 1070 begynte kong Olav Kyrre, som var St. Olavs nevø, å bygge en stor steinkirke på stedet der trekirken hadde ligget. Den ble innviet til treenigheten, men ble vanligvis kalt Kristkirken (en tidligere betegnelse for domkirke). Alteret i denne kirken skulle stå over graven, og da kirken sto ferdig rundt 1090, ble St. Olavs skrin flyttet hit og satt over alteret. I denne kirken fikk nesten alle norske kongelige på 1000- og 1100-tallet sine graver. Kristkirken var cirka 50 meter lang med kor, skip og vesttårn og var den absolutt største kirken i Norge i sin samtid.

Ingenting av Olav Kyrres kirke er lenger synlig. Den ble gradvis erstattet av nye bygningsdeler på 1200-tallet, men omrisset av den kan sees i grunnplanen: De senere murene ble som så ofte i middelalderen satt på de gamle grunnmurene for å spare tid og omkostninger. Ved restaureringen på slutten av 1800-tallet ble disse grunnmurene gravd ut og målt opp, noe som har gitt en viss kjennskap til kirkens arkitektur.

Den romanske katedralen

Nidarosdomen

Detalj av blindarkadene i Johanneskapellet. Innskriften over buen forteller at kapellet ble innviet av erkebiskop Øystein – Augustino archiepiscopo – 26. november 1161.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.
Nidarosdomen

Utsnitt av nordre tverrskips forhall. Her ser man flere av de typiske trekkene i anglo-normannisk arkitektur: løvemasker, sikk-sakk-border og foldekapiteler.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Et eget erkebispedømme ble opprettet i Norge i 1152–1153. Nidaros (Trondheim) ble gjort til sete for den nye erkebiskopen, og dermed måtte domkirken bygges større. Olav Kyrres kirke var blitt altfor liten for både det stigende tallet på både geistlige og pilegrimer og de nye helgen-alterene det måtte skaffes plass til.

Ved ombygginger i middelalderen var det mest vanlig å bygge videre på en eksisterende kirke enn å rive det til grunnen. Planen har tydeligvis vært at den gamle kirken skulle bli koret i en korsformet kirke, slik at vesttårnet ble et sentraltårn i korsmidten.

Arbeidene startet med bygging av tverrskip (korsarmer) mot nord og sør på begge sider av hovedtårnet. Disse ble gjort enskipet og med tre etasjer og fikk utstikkende, firkantede kapeller mot øst i to etasjer. Nordre tverrskip fikk en inngang i gavlveggen, beskyttet av en forhall.

Den første etasjen i tverrskipene er bygget i anglonormannisk stil. Dette er en utgave av romansk arkitektur som ble utviklet i Normandie og England på slutten av 1000-tallet. Alt tyder på at det er hentet engelske håndverkere til Nidaros for å utføre arbeidet. På denne tiden i Norge var det trolig ikke håndverkere og byggmestere som kunne planlegge og utføre et så stort konstruksjonsarbeid.

Denne stilen er karakterisert ved tykke murer med små åpninger, chevroner (sikk-sakk-border) rundt dører og vinduer, bruk av foldekapiteler og dyremasker samt konsoller under takskjegget utformet som fantasifulle vesener. Det utstikkende kapellet i søndre tverrskip er datert ved hjelp av en innskrift som forteller at alteret her ble innviet av erkebiskop Øystein Erlendsson i hans første embetsår den 26. november 1161.

Interiør

Kapellet

Nidarosdomen

Detalj av søyle og kapitel fra Johanneskapellet i søndre tverrskip, som ble innviet i 1161.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Kapellet er dedisert til døperen Johannes, sankt Vincent og sankt Silvester. Det søndre kapellet har ingen innskrift, og det er mulig at det ikke var et kapell, men var bygget og brukt som kapittelhus (domkapitel) for presteskapet ved domkirken. Det ble senere identifisert at Trondheim katedralskole holdt til her. Rommet har siden blitt døpt Lektoriet og blitt innrettet som minnekapell for ofre fra andre verdenskrig. Begge kapellene har overhvelv med romanske ribbehvelv.

Den neste etasjen er bygget i en helt annen stil, mest sannsynligvis av nye håndverkere. Stilen var en daværende internasjonal stilretning, kjent som cistercienserstilen, etter munkeordenen av samme navn. Uttrykket er enkelt og stramt, uten overflødige ornamenter. Den eneste dekoren er bruken av vannliljebladerkapitelene, som gir dem en svært karakteristisk og vakker form.

Tverrskipene

Nidarosdomen

Romansk blindarkade i søndre tverrskip. Alle kapitelene er forskjellige, og det skaper variasjon i en ellers monoton buerekke.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Tverrskipene var opprinnelig planlagt i bare to etasjer, men under byggingen ble planene endret slik at en tredje etasje ble føyd til. De to øverste etasjene har passasjer på tre sider som åpner seg mot rommet med store buer, delvis delt med midtsøyler. I andre etasje fører gangene til kapellene mot øst. Disse er enklere enn kapellene under. De har ikke hvelv, og alle former er svært enkle.

Derimot inneholder passasjene mange uvanlige trekk: Det i nordre har fire små rom inne i hjørnene, som kanskje har vært brukt som celler eller skattkamre. Søndre side har en grav murt inn i veggen, men som nå er tom. Ifølge innskrifter på veggene var det nordre kapellet innviet til Sta. Maria og St. Hippolytus, og det søndre til St. Olav og St. Stefan. Begge kapellene sto ferdige i 1160-årene.

Nidarosdomen

Søndre tverrskip med Johanneskapellet bak til venstre

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Skrudhus, kapittelhus eller mariakapell?

Kapittelhuset

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Nidarosdomen

Hvelvet i Skrudhuset fra 1160-årene på nordsiden av koret. Det er bygget i en overgangsstil med elementer fra både romansk og gotisk stil.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

På nordsiden av koret står en nesten frittstående bygning, som opprinnelig bare var forbundet med resten av kirken gjennom en korridor. Bygget har opp gjennom årene hatt forskjellige navn, men det er ukjent hvilket formål det hadde da det ble reist i 1160–1170-årene.

I senmiddelalderen ble dette bygget ombygget og tatt i bruk som kapittelhus, og det er dette navnet det har beholdt. Det har også blitt foreslått at dette er skrudhuset hvor erkebiskop Øystein ble gravlagt i 1188, men det kan ikke fastslås med sikkerhet. Bygget har også blitt kalt Mariakapellet, etter mønster fra engelske katedralers lady chapels, men det finnes ingen kilder som støtter at denne navnetradisjonen har blitt brukt i denne konteksten.

Grunnplanen avslører at bygningen har formen til en katedral i miniatyr, med et skip, to små tverrskip, en korsmidt med fire pilarer og et kor med halvrund apsis mot øst. Det er ikke bevart spor av at de fire pilarene har båret et tårn, men det kan ha vært planlagt. Det er opprinnelige portaler mot sør og vest i «skipet», og senere er det brutt ut en forbindelse gjennom «søndre tverrskip». Alle delene har hvelv, og dekoren består av vannliljeblader på kapitelene, samt rike profiler på hvelvbuene. Mellom «tverrskipene» og «koret» er det en skranke med bueåpninger.

I veggene har det vært mange skapnisjer, og i sørveggen ble det under restaureringen i 1869–1871 funnet en innmurt barnegrav. Utformingen av rommet gjør at det må ha hatt en spesiell funksjon, og det er foreslått at det er bygget for å oppbevare kostbare relikvier: Blant annet en dråpe av Kristi blod innfattet i en gullring, som kom til Nidaros i 1165, og en bit av Kristi kors som Sigurd Jorsalfare hadde fått i Konstantinopel. I rommet er det kun bevart ett objekt som har overlevd fra middelalderen: en tresidig paramentkiste laget for de kostbare og tunge korkåpene som måtte oppbevares liggende.

Nidarosdomen

Skrudhuset innvendig, med det spesielle midtpartiet i overgangsstil. Det ble trolig bygget i 1160-årene for å huse en verdifull relikvie: en dråpe av Kristi blod. Den trekantete kisten til høyre er fra 1300-tallet. Den ble bygget for å romme biskopens korkåper, og det gjør den også i dag.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Oktogonen: Hellige Olavs gravkirke

Nidarosdomen

Domkirken sett fra øst, med oktogonen i forgrunnen. Midt i denne sto hovedalteret med Olav den helliges skrin.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Erkebiskop Øystein var helt essensiell i driften av byggearbeidet. Han måtte forlate landet i 1180, men etter hans hjemkomst i 1183 fra England gikk han i gang med å reise oktogonen som rommet Olav den helliges skrin.

Det åttekantede høykoret regnes for å være et enestående byggverk i Europa: Et gravkor for en helgen og martyr, som samtidig er høykor i en katedral og bygget som en sentralkirke. Ingen middelaldersk del av Nidarosdomen er så godt bevart, men paradoksalt nok er heller ingen bygningsdel så ofte ombygget i løpet av middelalderen. Det at gravkoret ble holdt i god stand til alle tider, må oppfattes som et uttrykk for den interessen som samlet seg omkring St. Olavs grav.

Byggets åttekantede form har symbolske røtter tilbake til en antikk bygningstype, som på 300-tallet ble brukt i flere kirker reist av keiser Konstantin den store. Eksempler er blant annet Fødselskirken i Betlehem og katedralen i Antiokia, «Den gyldne Oktogon».

Åttekantformen inspirerte mange byggverk – den best kjente er Karl den Stores palasskirke i Aachen i Tyskland fra cirka år 800. Det er kanskje denne kirken som har vært inspirasjonen til oktogonen i Trondheim. Karl den store ble regnet som en hellig mann og ble i 1165 offisielt utropt til helgen. Det ligger en omfattende symbolikk i at denne helgenkongen, som ble betraktet som en kristen idealkonge, ble dyrket i en åttekantet kirke. Erkebiskop Øystein Erlendsson anså det kanskje som verdifullt å bygge opp noe av den samme symbolikken rundt St. Olav, etter sine reiser til Paris og Roma.

Utforming

Oktogonen har en ytre diameter på 18 meter, med et midtrom som er 10 meter i diameter. Mot sør, øst og nord stikker det ut små utbygg som muligens har vært kapeller, men dette er usikkert. Rommene har en gulvflate på bare fem kvadratmeter, som er svært lite for et kapell.

Mellom midtrommet og ytterveggene går det en omgang eller ambulatorium, som gir tilgang til de tre utbyggene. Fra omgangen er midtrommet synlig gjennom en skrankevegg. Inne i midtrommet står kirkens høyalter, og det er over eller bak alteret at Olavsskrinet sto i middelalderen. Dagens alteroppsats stammer fra 1882 og er en gave fra kong Oscar 2. Den er utformet som en parafrase over hvordan Olavsskrinet kan ha sett ut.

Ytterveggene

Nidarosdomen

Oktogonens portal, kalt «Erkebispeinngangen». Den er overdådig dekorert med ornamentikk og skulptur. Midt i gavlen står våpenskjoldet til erkebiskop Erik Walkendorf (1510–1522), som restaurerte oktogonen.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Oktogonens yttervegger er den rikest dekorerte steinarkitekturen som er kjent i Norge i middelalderen. Utvendig er det plassert skulpturer i et bånd under vinduene, og under gesimsen står konsoller hugget ut som manns- og kvinnebyster. Søylene har ingen bærende funksjon og er hovedsakelig brukt som dekorasjoner. Søylene er av hvit trøndersk marmor, og det er et bevisst trekk for å skape kontrast mot den grågrønne klebersteinen som er brukt i fasaden. Dette er et grep hentet fra engelsk arkitektur, men der ble mørkegrønne søyler brukt som kontrast mot den lyse kalksteinen.

På innsiden er yttermuren enda rikere dekorert. På nedre del av veggene går det en buerekke med godt dekorerte kryssende buer. Rundt åpningene inn til kapellene er det mest ornamentikk, med et stort utvalg av ulike former, som hovedsakelig er hentet fra antikkens arkitektur. Inne i de små kapellene er det også søyler langs veggene, og de er overhvelvet med ribbehvelv med dekorerte ribber og sluttsteiner. Omgangen er også overhvelvet, og hvelvene blir støttet av søyler som deler seg i tre, såkalte kandelabersøyler.

Arkadene som bærer midtrommets vegger, er yngre. De ble satt inn under den siste reparasjonen før reformasjonen, under erkebiskop Erik Walkendorf i cirka 1510–1520. På flere av kapitelene ser man erkebiskopens våpenskjold til minne om dette arbeidet. Den tre meter høye skrankeveggen mellom omgangen og midtrommet har nok åpninger til at det fra omgangen var godt mulig å se både Olavsskrinet og det som skjedde ved høyalteret. Det var bare presteskapet som fikk lov å gå inn i midtrommet, det helligste stedet i kirken. Midtrommet har et overdådig marmorgulv fra 1300-tallet og regnes for å være noe av det fineste i kirken.

Det gotiske koret

Nidarosdomen

Korets søndre forhall – «Kongeinngangen». Den utvendige buen er utsmykket med historien om Adam og Eva, og i toppen av hvelvet står den velsignende Kristus. Relieffet i bakgrunnen er et moderne verk av Stinius Fredriksen.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.
Nidarosdomen

Korets søndre forhall, «Kongeinngangen», innvendig. De utrolig spinkle søylene bærer bare seg selv, og deres eneste funksjon er som dekorasjon. Døren flankeres av samme slags masker som «Erkebispeinngangen»

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.
Nidarosdomen

Tidlig-gotisk bladkapitel fra cirka 1230 i koret, med et vakkert, lite ansikt som titter frem

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Oktogonen var planlagt og bygget inntil det smale skipet i Olav Kyrres kirke, men det ble fort tydelig at dette ikke var en planmessig optimal løsning. Det ble flere og flere geistlige tilknyttet kirken, tallet på pilegrimer økte, og det ble opprettet flere alterstiftelser. Alt dette krevde mer plass, og løsningen ble å utvide kirken. Det smale skipet ble revet og erstattet av et treskipet kor. Midtskipsveggene ble satt på de gamle fundamentene, og i vestre del av dette midtskipet fikk presteskapet sitt innelukkede kor der de uforstyrret kunne lese tidebønner. I østre del, nærmest oktogonen, kunne pilegrimene samles, og her fikk erkebiskopene sine graver. Noen av dem er bevart og markert med kors i gulvet. Langs de smale sideskipene kunne folk gå opp og ned til oktogonen uten forstyrrelser.

Koret er den første helhetlige gotiske delen av katedralen. De 18 meter høye hvelvene ble støttet av utvendige strebebuer og støttepilarer. Disse, samt pilarene som bar midtskipsveggen, viste seg å være underdimensjonert, slik at hele konstruksjonen begynte å svikte. Det ble satt inn støttemurer mellom arkadene, men etter brannen i 1531 måtte hele den innvendige oppbyggingen rives. Det ble satt opp tykke, solide murer uten hvelv, og disse sto oppreist i 350 år. Ved restaureringen i 1880-årene ble de imidlertid revet og erstattet av rekonstruksjoner av de opprinnelige midtskipsveggene fra 1200-tallet. Bare sideskipsveggene er derfor i dag bevart fra middelalderen.

Forhallen foran sørportalen er innvendig rikt utsmykket med skulpturer, blant annet en velsignende og dømmende Kristus i toppen av hvelvet, med evangelistene i hvert hjørne og en konge og en dronning på den ene veggen. I den ytre buen er historien om Adam og Eva fremstilt. Trolig er dette en såkalt «domsportal», der den geistlige retten ble satt for å dømme i saker som angikk kristenretten. Under Guds strenge blikk og med Adam og Evas skjebne over hodene var det lite tvil om hva dette symboliserte.

Nidarosdomen

Korbueveggen danner skillet mellom koret og oktogonen. Denne spinkle og gjennombrutte veggen er den fineste delen av domkirken som er bevart fra middelalderen.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Det store skipet

Nidarosdomen

Skipets innvendige nordvegg er helt gjenoppbygget tidlig på 1900-taIet, men etter sikre spor. Den viser tydelig den engelske påvirkningen i andre halvdel av 1200-talet, særlig fra katedralen i Lincoln og fra Westminster Abbey. Bruken av englerelieffer og ranker i arkadefeltene er et slikt trekk. Klerestorieetasjen – lysetasjen – har dobbelt grindverk med en smal passasje imellom.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag/NDR.
Nidarosdomen

Nordre sideskip i koret med bevarte hvelvmalerier fra 1600-tallet. Dette er det eneste bevarte middelalderhvelvet i koret.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.
Nidarosdomen

Et parti fra overgangen mellom kor og oktogon, som viser den lange og innfløkte bygningshistorien. Til venstre en av de opprinnelige søylene fra cirka 1200 i oktogonen. Lignende søyler finnes bare i katedralen i Lincoln i England. Til høyre litt av korets arkader fra cirka 1230 med åttekantete pilarer. Et stykke nede på denne er et kapitel fra midten av 1200-tallet, da arkadene ble delvis murt igjen for å styrke veggene.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

I Håkon Håkonssons saga er det notert under året 1248 at denne sommeren hadde erkebiskop Sigurd Eindridesson latt sette grunnvollen til Kristkirken så langt vest som den nå er. Det viser at byggingen av det store skipet vest for tverrskipet nå var begynt. Dette var planlagt og påbegynt alt i 1150-årene, men arbeidet ble snart innstilt for å bygge oktogonen i stedet.

Skipet var det største byggearbeidet som ble utført i Norge i middelalderen. Det er 40 meter langt og 23 meter bredt, og midtskipshvelvene er 21 meter høye. Det er avsluttet mot vest av en skjermfront, som er et engelsk trekk. Den ble skapt ved at de to vesttårnene ble plassert på siden av sideskipene, ikke over den, som var mest vanlig. Dermed fikk vestfasaden maksimal bredde. I tillegg ble det bygget en vegg mellom tårnene og midtskipet, slik at fasaden ble en sammenhengende vegg som skjulte bygningen bak. Denne veggen er dekorert med rekker av statuer.

Skipet sto ferdig mot slutten av 1200-tallet, men ble skadet allerede ved brannen i 1328. Etter den ødeleggende brannen i 1531 ble det ikke bygget opp igjen. Alle tilgjengelige ressurser ble brukt for å få den østre delen under tak, og skipet ble stående til forfall. Etter hvert ble midtskipsveggene revet eller falt ned, og steinen ble stjålet eller solgt. Etter 100 år sto bare sideskipsveggene igjen, samt nedre del av vestfronten. Det er derfor usikkert hvordan de øvre delene av midtskipet og vestfronten var utformet i middelalderen, og det var mye strid om gjenoppbyggingen. Den engelske innflytelsen er tydelig, og koret i Lincoln-katedralen og skipet i Westminster Abbey er de nærmeste forbildene. I skipet her har det blant annet stått relieffer av engler over arkadene, et trekk som også finnes på disse to kirkene.

Nidarosdomen

«Kvinnenes minnekapell» i nordre tverrskip, til minne om andre verdenskrigs ofre. Det er et vakkert eksempel på den anglo-normanniske stilen fra 1150-årene.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Skader og restaurering

Kirken ble herjet av brann både i 1328 og 1432 og led betydelig skade som bare delvis ble utbedret. Særlig viktige var arbeidene under erkebiskop Erik Valkendorf i annet tiår av 1500-tallet, da betydelige utbedringsarbeider ved oktogonen ble utført. I 1531 brant bygningen på ny og ble bare til en viss grad satt i stand igjen under erkebiskop Olav Engelbrektsson.

Etter reformasjonen ble høykoret, langkoret, nordre tverrskip og rommet under tårnet innrettet til menighetsbruk, mens det øvrige ble liggende i ruiner. I 1689 blåste den 110 meter høye tårnhjelmen ned. Etter to nye branner i 1708 og 1719 var kirken i svært dårlig stand og ble bare så vidt reparert. Utover på 1800-tallet ble tilstanden så ille at en full reparasjon var nødvendig.

Restaureringen begynner

Nidarosdomen

Hovedtåmets øvre del ble gjenoppbygget i 1890-årene, og det vakre stjemehvelvet ble rekonstruert etter steiner som ble funnet.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag/NDR.
Nidarosdomen

Utsnitt av vestfronten med fem statuer. Tre av disse, nr. en, tre og fire fra venstre, er kopier av bevarte originaler fra cirka 1270–1280.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Etter hvert oppstod det en interesse for det gamle byggverket, særlig tydelig i Gerhard Schønings bok om kirken fra 1762. Maleren J. C. Dahl foreslo i 1820-årene å gjenreise kirken, og starten på dette arbeidet fant sted da sluttsteinen i oktogonens hvelv falt ned i 1833. Heinrich Ernst Schirmer begynte å undersøke kirken i 1842. I forbindelse med Peter Andres Munchs utforskning av bygningshistorien utarbeidet Schirmer en plan for restaureringen.

Han utarbeidet, i forbindelse med Peter Andres Munchs utforskning av bygningshistorien, en plan for restaureringen, som begynte i 1869 med skrudhuset. I 1871–1872 ble skilleveggen mellom kor og oktogon restaurert under O. Kreftings tilsyn. Arbeidet i høy- og langkor ble deretter ledet av Christian Christie i 1872–1906. Da var hans plan om å gjenreise skipet, med unntak av vestfronten og hjørnetårnene, vedtatt av Stortinget i 1905 og delvis realisert.

Restaureringen hadde som mål å føre kirkens utseende tilbake til slik den antakelig så ut da den første gang sto fullført på slutten av 1200-tallet. Derfor ble de fleste spor etter innredning og ombygginger fra tiden etter reformasjonen i 1537 og frem til 1869 fjernet omfattende. Bygningsdeler som var helt forsvunnet, ble rekonstruert ved hjelp av steiner som ble funnet i murene. De delene som var bevart, men i dårlig stand eller skadd, ble reparert, ofte ved at de originale steinene ble skiftet ut med kopier.

Alle murer og trekk som var fra senmiddelalderen eller yngre, ble systematisk fjernet og erstattet av rekonstruksjoner, slik man trodde at det hadde sett ut. Ikke alle løsninger er like vellykket, og kirken har mistet en viktig historisk dimensjon ved at flere hundre års historie ble fjernet i restaureringsarbeidet.

Vestfrontens utforming

Nidarosdomen

Vestfronten med de tre skulpturrekkene, som viser apostler, helgener, profeter og konger av Israel. Alle unntatt fem er nyskapninger fra 1900-tallet, utført av fremstående norske billedhoggere.

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

I 1909–1925 ledet Olaf Nordhagen restaureringsarbeidet; han hadde vunnet en konkurranse om vestfrontens utforming. Under sitt arbeid fant han imidlertid at den opprinnelige katedralen ikke kunne rekonstrueres, og etter forskjellige forsøk la han derfor frem et nytt utkast i 1916. Dette skapte splid, særlig etter at Fredrik Macody Lund i sin bok Ad quadratum fra 1919 mente å ha funnet det geometriske systemetet som Nidarosdomen, og særlig dens vestfront, var oppført etter. Stortinget nedsatte en utenlandsk sakkyndig kommisjon til å prøve Macody Lunds system. Kommisjonen forkastet det enstemmig og anbefalte Nordhagens utkast. Arbeidet på vestfronten ble deretter gjenopptatt. I 1930 overtok Helge Thiis etter ny konkurranse. Hans utforming av vestfronten med de to hjørnetårnene ble godkjent av Stortinget i 1949.

I 1964 stod vestfrontens nordre tårn ferdig. I 1968 var også det søndre tårnet reist. Etter Thiis' plan skulle sentraltårnet forhøyes, men dette ble forkastet. Fra omkring 1900 ble utøvende kunstnere tilknyttet restaureringen. Den første var Gustav Vigeland, og det ble skapt en rekke betydelige kunstverker, både store og små skulpturer.

I 2016 ble det gjennomført grundige kontrollmålinger av spiret på Nidarosdomen, og høyden ble funnet å være 87 meter, i motsetning til tidligere antatt 91 meter.

Skulptur og glassmaleri

Rosevinduet av Gabriel Kielland
Rosevinduet av Gabriel Kielland
Rosevinduet av Gabriel Kielland
Nidarosdomen

Vestfronten med rosevinduet

Nidarosdomen
Av /Arfo forlag.

Da restaureringen begynte i 1869, stod bare fem av de store statuene på vestfronten igjen. Disse ble skiftet ut med kopier, og alle de andre statuene er nyskapninger fra 1900-tallet. Nederste rekke viser Kristus og apostlene, midtrekken forskjellige helgener og dyder, og øverste rekke profeter og konger av Israel fra Det gamle testamentet. Øvre del av de to vestfronttårnene er også nyskapninger: Det er usikkert om tårnene ble bygget ferdig i det hele tatt i middelalderen.

I 1898–1902 var Gustav Vigeland knyttet til kirkens skulpturale utsmykning, og han utførte blant annet korbuefigurene. Hans etterfølger, Wilhelm Rasmussen, laget figurene på skipets strebepilarer og korsfestelsesrelieffet på vestfronten, oppsatt i 1908. En rekke andre billedhuggere har arbeidet ved Nidarosdomen, blant annet Nic Schiøll, Stinius Fredriksen, Dyre Vaa og Anne Raknes. Av spesiell interesse er figurene på vestfronten, som Oluf Kolsrud i egenskap av kirkehistorisk og liturgisk konsulent i 1917–1945, la en ikonografisk plan for.

Glassmaleriene i vinduene i kirkens hovedrom er komponert og utført av Gabriel Kielland ved et verksted som ble opprettet og ledet av ham i 1908–1934, og hovedsakelig av Oddmund Kristiansen i kapellene over bakkeplan.

Orgler

Orgelpiper i Nidarosdomen
Hovedorgelet i Nidarosdomen er Norges største orgel, med nesten 10 000 piper fordelt på cirka 130 stemmer.
Av /NTB.

Nidarosdomen har i dag flere orgler. Katedralens hovedorgler er det store orkesterorgelet i vestskipet, barokkorgelet i kirkens nordre skip, og kororgelet som er plassert i triforiene i søndre del av østskipet. I tillegg har kirken to mindre orgler (positiv) som er flyttbare.

Steinmeyer-orgelet

Det største orgelet i kirken ble bygd av det tyske orgelfirmaet Steinmeyer & Cie i 1929–1930. Anskaffelsen var nært knyttet til gjenoppbyggingen av vestskipet i Nidarosdomen og 900-årsmarkeringen i 1930 for slaget på Stiklestad. Da orgelet stod helt ferdig montert i kirken, var det Nordens største orgel med sine 127 stemmer, fire manualer og pedal. Instrumentet ble plassert i kirkens nordre tverrskip og fylte hele korsarmen. Fasaden fra det gamle ble satt opp foran orgelet. Orgelets fikk nærmere 10 000 piper, og dets størrelse og utforming skapte tidlig diskusjon om dets dominans i kirkens arkitektur.

I 1962 ble orgelet derfor flyttet og redusert. Om lag 80 av stemmene, samt spilleputen, ble plassert under rosevinduet i vest. Cirka 30 stemmer ble benyttet som et kororgel (gudstjenesteorgel) med egen spillepult, og pipene ble montert i triforiene ved hovedalteret i øst.

Mot slutten av århundret kom ønsket om å restaurere og gjenskape det helhetlige orgelet for alvor, og etter nye diskusjoner om plassering og utforming lyktes det å reise midler til å gjenoppbygge et samlet Steinmeyer-orgel med ny plassering under og delvis rundt det store rosevinduet i vestskipet. Restaureringen ble gjennomført av det sveitsisiske firmaet Orgelbau Kuhn AG, og orgelet ble innviet i tilknytning til grunnlovsjubileet i mai 2014. Restaureringen kostet 53 millioner kroner.

Steinmeyerorgelets klangestetikk er forankret i den romantiske orgelstilen, som vokste fram i siste del av 1800-tallet. I takt med orkesterets utvikling ble orgelidealet et mørkere og kraftigere klangbilde, med vekt på smidige dynamiske overganger og subtile klangfarger. Med orgelets høye stemmetall og store klangressurser er Steinmeyer-orgelet svært godt egnet til å skape et orkestralt uttrykk i musikken.

Wagner-orgelet

Wagner-orgelet i Nidarosdomen
Nidarosdomens berømte barokkorgel ble bygget av den kjente orgelbyggeren Joachim Wagner og sto ferdig oppsatt i kirken i 1741.
Av /Aftenposten/NTB.

Det andre store orgelet er et barokkorgel, bygd av den tyske orgelbyggeren Joachim Wagner og oppsatt i Nidarosdomen av Wagners mestersvenn Peter Miegend i 1741. Orgelet har 30 stemmer, fordelt på to manualer og pedal. Orgelet ble plassert på et galleri på veggen mot det tidligere vestskipet som lå i ruiner etter brannen i 1531. Da Wagner-orgelet ble avløst av Steinmeyer-orgelet i 1930, ble instrumentet tatt ned og lagret. Orgelet ble restaurert i 1995 av orgelbyggeren Jürgen Ahrend og plassert på et nytt galleri i nordre midtskip i kirken.

Joachim Wagner regnes som en av største orgelbyggerne i den tyske senbarokken. Johann Sebastian Bach skal ha uttalt seg rosende om Wagner etter å ha prøvd et av hans orgler i Berlin. Klangprofil og stemmeutvalg i Wagner-orglet i Nidarosdomen gjør det til et fremragende instrument for framføring av Bachs orgelverker og øvrig tidlig orgelmusikk.

Kororgelet

Etter at Steinmeyer-orgelet i 2014 ble restaurert, samlet og oppsatt i vest, ble det behov for et nytt kororgel (gudstjenesteorgel) ved hovedalteret i øst, der storparten av kirkens gudstjenester foregår. Et nytt kororgel ble derfor levert av orgelbyggeriet Br. Torkildsen AS i 2015. Orgelet har 31 stemmer, to manualer og pedaler. Orgelets piper er plassert i triforiet i søndre skip i kirken, og orgelet betjenes fra en flyttbar spillepult på kirkegolvet.

Kororgelet i øst og Steinmeyer-orgelet i vest har elektrisk spilletraktur og kan kobles sammen og spilles fra begge orglers spillepulter. Kororgelets er derfor tilpasset til Steinmeyer-orgelets klangpreg. Samtidig har enkeltstemmer i kororgelet tatt inn impulser fra ulike orgeldialekter og stilretninger og kan derfor betraktes som et multikulturelt lite instrument.

De to positivene i kirken har hver fire stemmer og kan flyttes rundt etter behov.

Den tidlige orgelhistorien

Nidarosdomens tidlige orgelhistorie er usikker, men alt tyder på at Nidarosdomen fikk et orgel mot slutten av 1320-årene, som den første kirken i Norge. Kirken var herjet av brann flere ganger i middelalderen, og trolig ble orglene som også brant, erstattet i tur og orden. Vi vet at det ble anskaffet et nytt orgel i 1637. Antakelig ble det bygd av orgelbyggeren Johan Lorentz, men vi vet lite om instrumentets størrelse og disposisjon. Orgelet ble reparert og utbygget i 1674.

I 1681 skal kirken ha fått et nytt orgel, men i 1708 ble også dette instrumentet ødelagt av brann. I perioden fram til 1741, da Wagner-orgelet kom på plass, var kirken uten orgel.

Kroninger, signinger og kongelig bryllup

Nidarosdomen
Et utsnitt fra Nidarosdomen med høyalteret
Nidarosdomen

I senmiddelalderen ble tre konger (Karl Knutsson [Bonde], Christian 1 og Hans) kronet i kirken. I 1814 ble det tatt inn i grunnloven at Nidarosdomen skulle være landets kroningskirke, deretter ble fire konger (Karl 3 Johan, Karl 4, Oscar 2 og Haakon 7) kronet i kirken. I 1908 ble kroningsparagrafen opphevet av Stortinget, og etter den tid er kong Olav 5, kong Harald og dronning Sonja blitt signet i kirken. Den er også blitt brukt til en kongelig vielse (prinsesse Märtha Louise og Ari Behn).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Andersen, Håkon A.: Olav Kyrres Kristkirke i lys av liturgi og bibeltolkning, 1995
 • Bonsaksen, Per Fridtjov (red): Steinmeyerorgelet i Nidaros Domkirke – fra skandale til klenodium. Domkirkes Restaureringsarbeiders forlag, Trondheim 2014
 • Danbolt, Gunnar, Nidarosdomen, fra Kristkirke til nasjonalmonument, Oslo 1997, ISBN 82-7694-024-2
 • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiři, Middelalder i Stein bind 1 i serien Kirker i Norge, Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Ekroll, Øystein: Nidaros domkirke : Norges nasjonalhelligdom, 2002
 • Faye, Audhild: Glassmaleriene i Nidaros domkirke, 2000, 2 b.
 • Fischer, Gerhard, Domkirken i Trondheim, Kirkebyggeriet i middelalderen, bind 1-2, Oslo 1965
 • Hauglid, Kjartan Magnus Prøven, Romanske konsollfriser og en tolkning av konsollfrisen på Nidarosdomens oktogon. Hovedoppgave i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo 2007
 • Imsen, Steinar, red.: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537, 2003
 • Kjeldsberg, Peter Andreas (red.): Barokkorgelet i Nidarosdomen. Ringve Museums skrifter VI. Trondheim 1995
 • Rise, Harald: Orgelportretter fra Trondheim. Novus forlag, Oslo 2019
 • Schøning, Gerhard: Beskrivelse over den tilforn meget prægtige og vidberømte Dom-kirke i Throndhjem, egentligen kaldet Christ-Kirken, 1762 (faksimileutgave utgitt 2004)

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg