forurensning

Forurensning. Langtransportert luftforurensning fra storindustrien i Europa var særlig frem til slutten av 1980-årene en viktig kilde til forurensning av norsk natur. Bildet viser tyske industrianlegg i Essen i Ruhrområdet. Pipene er blitt bygd høyere, slik at røyken føres bort fra selve produksjonsområdet og transporteres til andre områder. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Forurensning. Skogdød i en granskog i Harz i Tyskland. Årsaken til slik skogdød antas å være sur nedbør og forurenset luft. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Forurensning. Olje er en kilde til betydelig forurensning både i vann og på land. – Til venstre: Sikkerheten rundt petroleumsutvinning og -transport er kanskje spesielt svak i den tidligere østblokken og Sovjetunionen. Bildet er fra Aserbajdsjan, og viser oljesøl i Kaspiske hav. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Et tilbakevendende fotomotiv ved oljeutslipp fra skip – en tilgriset sjøfugl, med små sjanser til å overleve.

Forurensning. Arealforurensning: En søppelplass i Sarpsborg. Måkene representerer også en fare for bakteriesmitte. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann).

Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved vulkanutbrudd, regnes ikke som forurensning.

I Norge er det forurensningsloven som skal verne miljøet og naturen mot forurensning.

Virkninger av forurensning

En stille død på norskekysten
Forurensning
Lisens: CC BY SA 3.0

Forståelsen av årsakene til forurensning og hvilke konsekvenser det kan få har økt betydelig de siste tiårene. Ved begynnelsen av 1980-årene var for eksempel virkningen av klimagasser som karbondioksid og metan (drivhuseffekten) på Jordens klima ikke godt nok dokumentert til å gi et godt grunnlag for politisk handling. På begynnelsen av 1990-årene ble det satt internasjonale mål for reduksjon av klimagassene. Siden 1970-tallet er det vedtatt en lang rekke internasjonale avtaler om reduksjoner eller utfasing av forurensende stoffer.

En del forurensningsvirkninger er klare, og årsaken er lett å fastslå. Noen eksempler på dette er sviskader på barskog rundt eldre norske aluminiumverk, oljesøl på grunn av tankskipshavari, feriegjester som smittes av gulsott gjennom en kloakkinfisert brønn, sterk algevekst i en innsjø som tilføres næringssalter (fosforforbindelser) fra omkringliggende jordbruk, og fiskedød forårsaket av sur nedbør.

Imidlertid er ofte både årsak og virkning vanskelig å beskrive, og faste vitenskapelige holdepunkter mangler. Til dels må man basere seg på antagelser om virkninger som kan vise seg i fremtiden hvis utviklingen fortsetter. Særlig gjelder dette miljøgifter, kjemiske stoffer som kan gi skadelige effekter selv ved lave konsentrasjoner. Nye stoffer som vi ikke kjenner de langsiktige virkninger av, eller hvordan de virker sammen med andre stoffer, tilføres stadig. Tester gir kortidsvirkninger, men kun indikasjoner på langtidseffekter.

Forurensningsvirkningene er knyttet til det forurensede stoffets egenskaper og konsentrasjonen i miljøet. Forurensning inndeles og behandles vanligvis etter den ressurs som påvirkes (vann, luft eller landarealer).

Stoffenes egenskaper

Av forurensende stoffer vies organiske mikroforurensninger særlig oppmerksomhet. Disse nedbrytes ofte svært sakte og kan spres gjennom organismer i økosystemene. Skadevirkninger kan være drastiske, men størst usikkerhet knytter det seg imidlertid til mulige langtidsvirkninger. For eksempel har mange typer organiske mikroforurensninger vist seg å ha kreftfremkallende egenskaper. Særlig kjent er halogenerte forbindelser, som DDT (diklordifenyltrikloretan) og PCB (polyklorerte bifenyler), PAH (polynukleære aromatiske hydrokarboner), dioksiner og tinnorganiske forbindelser.

Stoffer som er kjent eller mistenkt for å ha negative effekter på reproduksjonsevnen hos mennesker og dyr, «hormonhermerne», har fått stor oppmerksomhet siden 1990-årene. Disse kan gi østrogenforstyrrelser uten å ha samme kjemiske struktur som østrogenmolekylene.

Se også miljøgift.

Konsentrasjoner

Konsentrasjonen av stoffene er avgjørende for forurensningsnivået. For eksempel er mange tungmetaller som vanligvis regnes som gifter, helt nødvendige for organismer i svært små mengder, mens viktige næringsstoffer som fosfor- og nitrogenforbindelser i for store mengder fullstendig kan ødelegge balansen i et økologisk system i vann. Konsentrasjonen i miljøet bestemmes primært av tilført forurensningsmengde og mottagersystemets (resipientens) fortynningskapasitet. Et bestemt giftutslipp kan være katastrofalt for fisken i en liten elv, men være av minimal betydning sluppet ut i åpent kystfarvann. Røyk fra et aluminiumverk kan forårsake betydelige ulemper i en trang fjordarm med dårlig luftutveksling, men ha mindre effekt hvis verket ligger i åpent lende ute ved kysten. Sekundært bestemmes konsentrasjonene av de fysisk-kjemiske og biokjemiske prosesser etter utslipp (adsorpsjon, utfelling, kjemisk omdanning, biologisk omsetning med mer).

Spredning

Utbredelsen av forurensning varierer sterkt. Forurensning av mindre vassdrag og av luftrom over byer og industristeder kan ha begrenset omfang. Forurensninger kan imidlertid transporteres over lange avstander i store vassdrag, og med hav- og luftstrømmer. Et eksempel er transporten av luftforurensninger, vesentlig svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx), fra kontinentet og de britiske øyer til sørlige Skandinavia. Radioaktivt støv og enkelte tungt nedbrytbare organiske mikroforurensninger spres over hele Jorden. Etter kjernekraftverkulykken i Tsjernobyl i nåværende Ukraina i april 1986 fikk man betydelig nedfall av radioaktive stoffer, blant annet i Norge.

Virkning på miljøet

Måkereir fra norskekysten, bygget av søppel.
Fuglereir bygget av søppel
Lisens: CC BY SA 3.0

Forurensninger påvirker miljøets fysiske, kjemiske og biologiske egenskaper. Særlig sentrale er de biologiske virkningene. Et organismesamfunn som tilføres forurensninger, vil reagere først og fremst ved at artssammensetning og relativ forekomst mellom artene endrer seg. De mest følsomme arter overfor vedkommende stoff kan bli utkonkurrert eller sterkt redusert i konkurransen med andre arter. Typisk for mange forurensningsbelastede miljøer er én eller få motstandsdyktige arter som er helt dominerende. Et økologisk system i et forurenset miljø er vanligvis også mer ustabilt enn i et tilsvarende upåvirket miljø.

De fleste forurensninger tilføres miljøet mer eller mindre kontinuerlig (kloakkvann, avgasser fra industriproduksjon, gasser fra forbrenning av fossilt materiale). Noen av de største forurensningsskader kan imidlertid skyldes akutt forurensning, knyttet til ulykker (som oljeutslipp ved tankskipshavari eller ukontrollert utblåsning (blowout) ved oljeproduksjon, lekkasje fra kjemikalietanker til vassdrag med mer). Ulykker ved kjernekraftverk representerer en særlig alvorlig fare.

Typer forurensning

Forurensning deles ofte inn etter ressursen som blir påvirket, men grensene er ikke skarpe. Forurensning av landarealer medfører ofte vannforurensninger (sigevann fra søppelfyllinger), og utslipp til luft kan forårsake problemer i vann (sur nedbør). Ved tiltak føres ofte forurensninger fra én ressurs til en annen. Vasking av gasser fører forurensninger over fra luft til vann. Forbrenning av avfall/kloakkslam kan overføre et areal-/vannforurensningsproblem til luftforurensning.

Vannforurensning kommer ofte i konflikt med andre brukerinteresser som drikkevannsforsyning, fiske, friluftsliv og naturvern. Forurensningskilder er husholdninger, industriproduksjon, landbruk, energiproduksjon, transportmidler og fast avfall. Eksempler på klare og identifiserbare virkninger er luktplager, skjemmet utseende, tilslamming, gjengroing av bekker og mindre innsjøer, sterk algevekst og misfarging av vannet i innsjøer og fjorder, giftvirkninger på fisk og andre organismer, tilgrising av strender ved oljeutslipp og sykdomstilfeller ved smitteoverføring gjennom infisert drikkevann. Se også vannforurensning, drikkevann.

Luftforurensning skyldes utslipp fra industri, transportmidler, forbrenning av kull, olje og avfall. Forurensningene forekommer som faste partikler, dråper, gasser og kombinasjoner av disse. Luftforurensninger virker på menneskers helse, og kan gjøre betydelig skade på dyr, planter og materialer. Rent trivselsmessige faktorer som utslipp av røyk, sot og vond lukt må også nevnes. Globalt påvirker luftforurensning Jordens klima og ozonlaget ved tilførsel av henholdsvis klimagasser og KFK-gasser. Se også luftforurensning, drivhuseffekt, støy.

Arealforurensning skyldes primært henlegging av avfall som søppel, bilvrak, industriavfall, jord- og skogbruksavfall (halm, gjødsel, bark). Særlige problemer er knyttet til oljeavfall, løsemidler, rester av plantevernmidler, PCB-avfall med mer. Foruten skjemmet utseende og lukt kan avfallsdeponier svært ofte føre til vannforurensninger, da vann som siger ut fra deponier, ofte er sterkt forurenset. Se også avfall, arealavrenning.

Tiltak

Tiltak mot forurensninger skjer ved rettslige, administrative, økonomiske og tekniske virkemidler.

Rettslige tiltak kan være lovgivning, for eksempel den norske forurensningsloven (av 1981, med senere endringer), med blant annet påbud om rensing og forbud mot miljøfarlige stoffer.

Eksempler på administrative tiltak i Norge er styrking av miljøkompetansen i kommunene og offentlig virksomhet, innføring av konsekvensutredningsbestemmelser i plan- og bygningsloven og innføring av miljørevisjon i bedrifter.

Økonomiske tiltak kan være avgifter på forurensende produkter eller utslipp av disse (CO2-avgift) og krav om at forurenser skal betale, blant annet i forbindelse med kommunenes avfallshåndtering. En vridning av skattesystemet slik at det oppmuntrer til miljøvennlig atferd, såkalt grønn skatt, er ikke satt i system.

Tradisjonelt har tekniske tiltak vært det viktigste, og da spesielt rensetekniske løsninger (end-of-pipe). I senere tid har i større grad forebyggende arbeid blitt tillagt vekt; det å hindre at forurensning oppstår eller å begrense størrelsen på forurensningen.

«Føre-var-prinsippet», som ble etablert av FN etter fremleggelsen av Brundtland-rapporten i 1980-årene, forutsetter tiltak selv ved usikkerhet om virkningene – når disse antas å være irreversible.

Såkalte livsløpsanalyser eller «vugge-til-grav»-analyser tas i bruk for å analysere et produkts forurensningspotensial fra uttak av råstoff gjennom foredling, produksjon, distribusjon, bruk og avfallshåndtering. Selv om vi for mange produkttyper gjennom såkalt «ren teknologi» er kommet svært langt i å produsere med et minimum av forurensning, oppstår nesten alltid restforurensninger. Disse behandles gjennom en renseprosess, avløps- eller luftrensing, før det rensede vannet eller luften spres på en slik måte at konsentrasjonene i miljøet blir minst mulig. Det som fjernes i renseprosessen (slammet), må behandles og lagres slik at det gjør minst mulig skade på helse og miljø.

Noen eksempler på spredning for å minske konsentrasjonene i miljøet er høye skorsteiner for å redusere bakkekonsentrasjoner, og utslippsledninger hvor avløpsvannet etter rensing føres ut i et kystområde med god vannutskiftning, der forurensningene spres med strømmer over et stort område.

Aktuelle tiltak er avhengig av stofftype, kildetype, tilgjengelig teknologi og økonomi. Noen eksempler:

Utslipp til vann fra husholdninger begrenses primært ved rensing, selv om tiltak som lavt fosfatinnhold i vaskemidler, alternativer til vannklosett (biologiske klosetter) har en viss betydning. Tiltak mot vannforurensninger i industrien omfatter vel så mye prosessendringer og interne tiltak, som rensing. Aktuelle tiltak i landbruket er oppsamling og spredning på landarealer av pressaft fra surfôrsiloer, bygging av tette gjødsellagre, forbud mot spredning av gjødsel på frossen mark og andre driftsendringer. Se også vannrensing.

Utslipp til luft kan begrenses ved bruk av svovelfattig olje, bensin med lavt blyinnhold med mer. Rensing er imidlertid dominerende. Se også luftrensing.

Tiltak mot arealforurensning kan være sortering, gjenvinning og ombruk av avfall, innsamlings- og behandlingssentraler (bilvrak, problemavfall). Avfall kan behandles ved kompostering, nedbrytning i fylling, ved avgiftning med mer. Vannforurensninger kan begrenses ved riktig lokalisering og planlegging av deponier, eventuelt ved rensing av sigevann. Forsøpling av naturområder kan bekjempes ved holdningskampanjer. Se også avfall.

Historisk utvikling

Forurensning oppstod i forbindelse med vannbehovet og nødvendigheten av å bli kvitt avfall da befolkningen begynte å konsentrere seg i byer. Romerne dumpet avfall, kadavre, endog lik, i åpne grøfter utenfor Roma, noe som historikerne mener bidrog til de store epidemiene av tyfus, kolera og malaria som stadig hjemsøkte byen. Langsom blyforgiftning av Romas borgerelite på grunn av vannledninger av bly mener mange kan ha bidratt til Romerrikets fall.

Med den industrielle revolusjon og den eksplosive vekst i byenes størrelse oppstod ekstreme forurensningssituasjoner av mer moderne karakter. Ukontrollerte utslipp av partikler, svoveldioksid (SO2) og karbonmonoksid (CO) bidrog til blant annet bronkitt og lungebetennelse. Forurensningen gjorde at sykdoms- og dødsprosenten både hos barn og voksne i Storbritannia på 1800-tallet var betydelig høyere i byer og tettbygde strøk enn på landsbygda.

Utbygging av avløpsledninger tok til på 1800-tallet og bedret de tidligere dårlige sanitærforholdene i byene da søppel og toalettavfall ble dumpet i gatene. Problemene ble imidlertid forskjøvet ved at store mengder urenset kloakk ble ført ut i elver og innsjøer. Lukten fra Themsen i slutten av 1850-årene skal ha gjort livet i London svært plagsomt. I Chicagos Sanitary and Ship Canal dannet det seg så tykke skum- og fettlag at folk kunne gå på dem.

Forurensede drikkevannskilder medførte hyppige epidemier av kolera og tyfoidfeber. Manglende kunnskap om faren for massiv spredning av sykdommer gjennom drikkevann hadde katastrofale følger. I 1854 oppsto et kolerautbrudd i bydelen Soho i London som tok livet av mer enn 500 mennesker. Dr. John Snow (1813–1858) kunne slå fast at alle ble smittet fra én og samme brønn. Epidemien ble stoppet ved å skifte ut pumpen som var infisert av kolerabakterier. Koleraepidemien i Kristiania i 1888 skyldtes infisert drikkevann fra Akerselva.

I den industrialiserte del av verden har forurensningssituasjonene endret karakter. De mest akutte medisinske virkningene er riktignok dempet, men både antall og mengde av stoffer som tilføres miljøet, har økt kraftig. Nye produkter, industriprosesser og endrede driftsformer i landbruket har introdusert tusenvis av nye kjemikalier i miljøet. Forurensningene har spredt seg over større områder, og problemene er blitt langt mer komplekse.

I Norge var det i mindre grad store byer med alvorlige forurensningsspørsmål. Utbyggingen av energikrevende industri etter andre verdenskrig førte til at flere tettsteder ble plaget med luftforurensning. Dette førte til opprettelsen av Røykskaderådet i 1961. Rådet var forløperen til Statens forurensningstilsyn (opprettet i 1974); fra 2013 Miljødirektoratet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Kjell Arne Norum

Hei! Jeg har lest artikkelen om forurensning, og mener at artikkelen mangler noe vesentlig når det gjelder virkningen av luftforurensning på menneskers liv og helse. Til sammen dør omkring sju millioner mennesker for tidlig av luftforurensning hvert år, i følge Verdens helseorganisasjon. Da regner de med 3,8 millioner mennesker som dør av innendørs forurensning, som først og fremst skyldes røyken fra matlaging og oppvarming i fattige hjem. Kvinner og barn er verst rammet av forurensningen innendørs, ettersom det er de som er mest inne. (Se faktaark på hjemmesiden til WHO: «Ambient (outdoor) air quality and health» fra 2. mai 2018 og «Household air pollution and health» fra 8. mai 2018.) Det medisinske tidsskriftet Lancet mener at tallet er enda høyere. De regner med hele ni millioner døde til sammen, og det mener de er et forsiktig anslag. (Rapporten fra Lancet kom gjennom The Lancet Commission on Pollution and Health, 2017.) Dette er voldsomme tall. Mange vil derfor mene at luftforurensning er det mest akutte miljøproblemet vi har, i den forstand at det pr. i dag skaper større lidelse og mer død for menneskene enn noe annet miljøproblem. La meg også ta med at det bare for Europa ble anslått i 2014 at 400 000 mennesker døde for tidlig hvert år på grunn av forurensning i luften. Langvarig påvirkning av svevestøv ble oppgitt som den viktigste grunnen. (Se rapporten «Air Quality in Europe 2014». Se også pressemelding fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) fra 18. nov. 2014, oppdatert 20. feb. 2017. ) Dessverre kommer ingenting av dette frem i artikkelen. Under «Luftforurensning» står det bare i denne artikkelen at «Luftforurensning virker på menneskers helse» og «Globalt påvirker luftforurensning Jordens klima og ozonlaget ved tilførsel av henholdsvis klimagasser og KFK-gasser». Jeg vil oppfordre dere til å løfte de globale følgene av luftforurensningen tydelig og sterkt frem i artikkelen. Vennlig hilsen Kjell Arne Norum Oslo

svarte Andreas Tjernshaugen

Mange takk for nyttig kommentar. Vi skal finne en fagperson som kan skrive inn opplysninger om helseskader og dødsfall grunnet luftforurensning internasjonalt, det er viktig informasjon vi gjerne vil ha inn i leksikonet. Når det gjelder uttrykket «globalt» brukes det gjerne i en helt bestemt betydning når det handler om klassifisering av typer av forurensning eller miljøproblemer. Klimagasser og ozonnedbrytende gasser er globale i sin virkning, det er i hovedsak ingen sammenheng mellom hvor på planeten de slippes ut og hvor skadene skjer. Helseskadelig luftforurensning er derimot lokal i sin virkning, skadevirkningene kommer mer eller mindre nært utslippene. Det er i den betydningen uttrykkene lokalt og globalt brukes i artikkelen, og da er altså helseskadene fra luftforurensning en lokal virkning av forurensning, selv om problemet forekommer verden over. Med vennlig hilsen Andreas Tjernshaugen, redaktør

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg