Avfallsinnhenting i Oslo
Avfallsinnsamling i Oslo 26. oktober 2021, dagen etter at folk hadde feiret lettelsene i de nasjonale koronabegrensningene.
Avfall

Mange steder i landet finner man containere for glass- og metallemballasje, og mye av det innsamlede avfallet blir resirkulert. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Avfall er kasserte gjenstander, materialer og restprodukter. Avfall kan bli viktige ressurser ved energi- og materialgjenvinning. Sortering av avfall er viktig for at så mye som mulig av avfallet skal kunne gjenvinnes. Papp og papir, restavfall, matavfall og plastemballasje er eksempler på vanlige kategorier for kildesortering i hjemmet. Avfall og gjenvinning er en egen industribransje, med over 10 000 sysselsatte i Norge.

Faktaboks

Også kjent som

Søppel

Ressurser

Boss

Avfallskategorier

Avfall deles i to kategorier etter opprinnelse: husholdningsavfall og næringsavfall. Avfall kan også kategoriseres etter material- og produkttyper. Noen kategorier er definert av regelverk, slik som emballasje og EE-avfall (elektronisk og elektrisk avfall), andre med hensyn på behandlingsmetoder slik som brennbart og ikke-brennbart restavfall.

Husholdningsavfall

Husholdningsavfall kommer fra private husholdninger. Det er kommunene som har ansvaret for å samle inn husholdningsavfallet fra sine innbyggere. Noen kommuner har valgt å samarbeide om renovasjonen i interkommunale samarbeid. Noen velger å ansette egne renovatører, mens andre kjøper renovasjonstjenester fra private aktører.

Næringsavfall

Næringsavfall kommer fra offentlige og private bedrifter og institusjoner. Næringsavfall håndteres av avfallsselskaper, og har ofte annen sammensetning enn husholdningsavfallet. Avfallstypene henger sammen med typen virksomhet, for eksempel høy andel matavfall hos en matvareprodusent og høy andel aluminium fra en bedrift som lager aluminiumsprodukter. Husholdningslignende næringsavfall, for eksempel fra institusjoner som skole og sykehjem, inkluderes ofte i regelverk for husholdningsavfall i avfallslovgivningen.

Sortering av avfall

Innlevering av avfall til Grønmø gjenvinningsstasjon.
Innlevering av avfall til Grønmo gjenvinningsstasjon i Oslo, 2020.

Kildesortering

Når avfallet sorteres etter hvert som det oppstår, kalles det kildesortering. Kildesortering organiseres på mange måter, for eksempel:

  • Innsamlingsordning for husholdninger, bedrifter og institusjoner
  • Levering til ubemannet returpunkt, for eksempel innsamlingsboks for tekstiler
  • Levering til utsalgssted, gjelder for eksempel returordning for elektronisk avfall (EE-avfall)
  • Levering til en bemannet miljø-/gjenvinningsstasjon

Sorteringskategorier og innsamlingsordninger varierer hos ulike renovasjonsselskaper. Stadig økende europeiske og nasjonale mål for utsorteringsgrad for avfall gjør at en del renovasjonsaktører må endre praksis for kildesortering i løpet av de kommende årene for å nå målene. Krav om utsortering av mat- og plastavfall fra alle norske husholdninger og husholdningslignende avfall gjelder fra 1. januar 2023.

Det finnes en nasjonal merkeordning for kildesortering, for farge- og merkebruk på sorteringskategoriene på nasjonalt nivå. Tidligere har ulike kommuner og regioner brukt ulike farger og merker for kategoriene. Merkeordningen ble lansert av LOOP og Avfall Norge i 2020, og er tatt i bruk i store deler av landet.

Ettersortering

Ettersortering er når blandet avfall sorteres etter innsamling. I Norge har vi to store ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall; IVAR ettersorteringsanlegg på Forus og ROAF (Romerike Avfallsforedling IKS) i Nedre Romerike. Ettersorteringsanleggene kan erstatte behovet for kildesortering av utvalgte avfallstyper, slik at for eksempel restavfall og plastemballasje kan samles inn sammen. Både fjerning av feilsorterte gjenstander og sortering i underkategorier for videre avfallsbehandling er en form for ettersortering.

Avfallsmengder

Avfallsregnskap for Norge, 2022.

Type 1000 tonn
Blandet avfall 2672
Farlig avfall 1876
Andre materialer 1529
Betong og tegl 1221
Treavfall 805
Metall 660
Papir, papp og kartong 638
Slagg, støv, aske 594
Våtorganisk avfall 576
Slam 492
Plast 276
Kasserte kjøretøy 201
Park- og hageavfall 183
Glass 155
EE-avfall 146
Gummi 47
Tekstiler 3

Kilde: SSB

Avfallsbehandling

Klemetsrud forbrenningsanlegg
Klemetsrud er ett av tre forbrenningsanlegg i Oslo som forbrenner avfall og forsyner hovedstaden med fjernvarme. Det er også den enkeltaktøren i hovedstaden som slipper ut mest CO2. Bystyret har vedtatt å etablere karbonfangstanlegg på Klemetsrud.

Avfall behandles med tre hovedformål: Effektiv transport, unngå forurensing og forberedelse til gjenvinning eller sluttbehandling. Avfallsanleggene benytter kverner, presser og ulike typer emballasje for å levere sortert avfall i en avtalt kvalitet videre til spesialiserte gjenvinningsanlegg og deponi.

Avfallsbehandling kan også skje før avfallet kommer til avfallsanlegget. Det som i dagligtale kalles en «søppelbil» er ofte en komprimatorbil som presser restavfallet sammen slik at den kan frakte mer avfall per tur. Noen avfallsbedrifter leier ut utstyr slik at for eksempel butikker og fabrikker kan presse papp og plast i firkantballer før det hentes av en renovatør.

Avfall i sirkulær økonomi

God avfallsbehandling som tilrettelegger for økt resirkulering er en viktig faktor i omstilling til sirkulær økonomi. Det økende fokuset på avfallsreduksjon, ombruk og resirkulering fører til omstilling i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Omstillingen påvirker både omtale og fagterminologi, med en vridning fra «søppel» til «avfall» og «ressurser». Produksjonsavfall som kan brukes som råvare til andre typer produksjon, for eksempel dyrefor laget av fiskeavfall, kalles biprodukt eller restprodukt. Endringen er tydelig i utviklingen i avfallslovgivningen, med innstramming av regelverk for deponi og forbrenning, og utsorteringskrav og målsetninger for økt resirkulering. Det er også etablert gjenbrukstorg eller bruktbutikker for å selge gjenstander som er levert inn som avfall på enkelte avfallsmottak.

Avfall og miljø

Avfall som ikke håndteres forsvarlig kan medføre risiko for helse- og miljøskader. Forsøpling er et betydelig miljøproblem. Ulovlig dumping av avfall og utslipp til miljø som bryter med forurensingsloven er miljøkriminalitet.

Avfallspyramiden

Avfall

Avfall. Skjematisk og forenklet fremstilling av materialstrømmene av råvarer, produkter, avfall og utslipp.

Av /Store norske leksikon ※.

Avfallspyramiden, også kjent som avfallshierarkiet, definerer prioriteringene i avfallspolitikken og EUs rammedirektiv for avfall. Den består av fem mål: avfallsreduksjon, gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg