Forurensning er spredning av stoffer til luft, vann eller jord som fører til ulempe eller skade på helse eller trivsel for mennesker, dyr og planter, eller skade på dødt materiale. Begrepet forurensning omfatter også plagsom støy, lys, rystelser, nedfall som gir radioaktiv stråling og utslipp av oppvarmet vann (kjølevann).Spredning av stoffer forårsaket av naturen selv, for eksempel ved vulkanutbrudd eller naturlig forhøyede bakgrunnsnivåer av tungmetaller (geokjemi fra berggrunn og løsmasser) regnes ikke som forurensning.I Norge er det forurensningsloven som skal verne miljøet og naturen mot forurensning. Hele artikkelen