Natur- og miljøvern

Natur- og miljøvern. Nyastølfossen i Hardangervidda nasjonalpark. Nasjonalparkene er et viktig virkemiddel innen natur- og miljøvernet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Natur- og miljøvern

Natur- og miljøvern. Ved opprettelsen av Skjærgårdsparken på Sørlandet er disse fine områdene sikret for allmennheten. Den særpregede naturen med små holmer og skjær, strandsoner og grunnvannsområder er mye benyttet til naturopplevelse og friluftsliv. Friluftsområdene er opprettet ved en spesiell avtale mellom Staten og grunneierne. Bildet er fra Høvåg i Lillesand kommune. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Natur- og miljøvern er et samlebegrep for arbeidet med å verne arter og økosystemer, og å sikre mennesker og arter et godt livsmiljø, også kjent som miljøforvaltning.

Natur- og miljøvern spenner over et stort saksfelt. Viktige formål er blant annet å:

  • bevare det biologiske mangfoldet i naturen
  • opprettholde det naturlige grunnlaget og bærekraftig bruk for landbruk, fiskerier, annen næringsvirksomhet og bosetting
  • sikre naturområder og naturforekomster for forskning, undervisning og friluftsliv
  • hindre forurensning, forgiftning og forsøpling av miljøet

Å motvirke menneskeskapte klimaendringer samtidig som naturmangfoldet bevares har blitt stadig mer sentrale tema å forene.

Natur- og miljøvern spenner fra globale problemer til helt lokale saker. Det omfatter både spørsmål som angår liv og helse for store deler av menneskeheten og spørsmål som handler mer om å ta vare på trivsel, skjønnhet og opplevelsesverdier. Saksfeltet omfatter både vern av villmarksområder, kulturlandskap og livsmiljøet i storbyer. Nøyaktig hvordan saksfeltet avgrenses kan variere, for eksempel om man inkluderer vern av kulturminner og regler for arbeidsmiljø.

Det er ofte politisk strid rundt natur- og miljøvernspørsmål. Dels skyldes det at natur- og miljøvernhensyn ofte kommer i konflikt med mer kortsiktige næringsinteresser eller andre mål for samfunnet. Det kan også være motsetning mellom ulike natur- og miljøvernhensyn, og uenighet om hvilke virkemidler som er effektive for å ta vare på natur og miljø, og således best sikre bærekraftig bruk. Eksempelvis regnes arealbruksendringer som den største trusselen mot naturmangfoldet, så vel i Norge som internasjonalt.

Myndighetsorganer, organisasjoner og deler av næringslivet som arbeider med natur- og miljøvernspørsmål kan sees som en egen samfunnssektor. Men natur- og miljøvernspørsmålene henger nært sammen med virksomheten på andre samfunnsområder. En vanlig oppfatning er derfor at natur- og miljøvernspørsmål må forstås som et felles, overordnet innsatsområde i samfunnet, og omtales ofte som sektorenes miljøansvar.

Hensyn til natur og miljø og langsiktig disponering og bruk av naturressursene er i varierende grad bygd inn i lovverk og forskrifter på de fleste samfunnsområder, selv om naturmangfoldsloven regnes som en sektorovergripende lov, da den overtak for naturvernloven.

Sentrale aktører

Øvre Pasvik NP
Sangsvaner på Ellenvannet i Øvre Pasvik nasjonalpark, nær grensen til Russland.
Øvre Pasvik NP
Lisens: CC BY SA 3.0

Offentlig forvaltning

Innen offentlig sektor har natur- og miljøvern fått en stadig bredere plass. Denne utviklingen skjøt fart etter det første Naturvernåret i 1970. I 1972 ble Miljøverndepartementet (MD) etablert. Fra 2014 ble navnet endret til Klima- og miljødepartementet (KLD), da også vernebegrepet ble utelatt i navnet. KLD har i dag hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens miljø- og klimapolitikk, består av seks fagavdelinger og har fem underliggende etater.

Fra 1990-tallet har natur- og miljøvern i stadig større grad blitt sektorovergripende. Det innebærer at hvert departement har ansvar for natur- og miljøvern på sine egne fagområder.

fylkesnivå ivaretar statsforvalteren (statsforvalterens miljøvernavdeling) det statlige, nasjonale natur- og miljøvernansvaret. Fylkeskommunene har også ansvaret for mange oppgaver innenfor plan, miljø og folkehelse. Mange av fylkeskommunenes oppgaver følger av lovverk og statlige føringer. Andre oppgaver følger av fylkeskommunenes egne politiske prioriteringer og av regionale planer, strategier og handlingsprogram i samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

Kommunenes natur- og miljøvernarbeid fikk et løft da det i en periode fram til 1997 kom øremerkede, statlige midler til å opprette egne stillinger for miljøvernledere eller miljøvernrådgivere; den såkalte MIK-reformen (Miljøvern i Kommunene). Hele 420 kommuner hadde i 1995 ansatt miljøvernleder. Fra 1997 opphørte øremerkingen, og pengene ble innlemmet i de ordinære rammeoverføringene til kommunene.

Kommunenes miljøansvar har økt i omfang og gjelder i dag blant annet områder eller deler av områder som arealforvaltning, naturmangfold, vann og avløp, forurensning og avfallshåndtering, klima og tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon og trivsel.

Privat sektor

Bedrifter og private virksomheter må selvsagt følge gjeldende lover og forskrifter for natur- og miljøvern. I tillegg er bedriftene pålagt ansvar for helse, miljø og sikkerhet (forkortet til HMS). Dette omfatter både arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass og ansvar for ikke å skade det ytre miljøet. Videre skal virksomhetene i sine årsmeldinger eller årsregnskap rapportere om sine miljøtiltak og sin påvirkning på miljøet. Mange virksomheter er også underlagt miljøtilsyn fra offentlig sektor. Dette hjemles i egne forskrifter eller vilkår som de må dokumentere at følges. Eksempel på slikt tilsyn er av forurensende virksomheter (kjemisk industri) eller vassdragsanlegg (vannkraftanlegg).

Det finnes flere eksempler på at strenge, offentlige miljøkrav ikke bare skjerper bedrifters miljøbevissthet, men også gir positiv økonomisk effekt. I forbindelse med «det grønne skiftet», det vil si overgangen fra det oljedrevne samfunnet til et lavutslippssamfunn som Norge står foran, står mange bedrifter fremfor store økonomiske og miljømessige utfordringer. Samtidig øker forståelsen både blant næringslivsledere og i arbeidstakerorganisasjonene for mulighetene som ligger i å utvikle nye, bærekraftige arbeidsplasser.

Ideelle organisasjoner (NGOer)

I 2015 finnes det rundt tretti organisasjoner og grupper i Norge som engasjerer seg aktivt i natur- og miljøvern. Noen av disse jobber med enkeltsaker, andre engasjerer seg på ett eller flere saksområder. Noen få, medlemsbaserte organisasjoner dekker hele eller mesteparten av det brede spekteret av natur- og miljøvernsaker. Det er også etablert ulike paraplyorganisasjoner som eksempelvis Sabima; tidligere Samarbeidsrådet for biologisk mangfold som samler de biologiske foreningene i Norge) og SRN; Samarbeidsrådet for Naturvernsaker.

Flere av disse organisasjonene ønsker frivillige velkommen og åpner på det viset en arena for demokratisk medvirkning for oss enkeltmennesker. Ildsjeler som eksempelvis brenner for sitt eget nærmiljø, kan velge å fortsette alene eller arbeide gjennom en organisasjon.

Felles for alle som engasjerer seg i det ideelle natur- og miljøvernet er at de ikke har formell beslutningsmakt. Beslutninger og vedtak som angår natur og miljø, fattes i folkevalgte organer og bedriftenes styrerom. I flere saker vinner likevel ideelle natur- og miljøvernorganisasjoner fram. Det skjer fordi de har påvirkningskraft når de formidler faglig etterrettelig og forståelig informasjon til oss alle. Når de vinner opinionen og får folket med seg, er grunnlaget lagt for det ønskede miljøpolitiske vedtak. Også bedrifter og virksomheter er følsomme for folkemeningen eller forbrukermakt. Det er eksempler fra både Norge og andre land på at folkeopprør og sågar sivil ulydighet trolig har påvirket utfallet av vedtak med stor framtidig betydning for natur og miljø, blant annet innen vannkraft og vassdragsvern.

Lovverk

Hensynet til natur- og miljø er nedfelt i en rekke lover. I 1992 ble det tatt inn en miljøvernparagraf i grunnloven (revidert i 2014). I 2009 ble den sektorovergripende naturmangfoldloven vedtatt, og erstattet da naturvernloven fra 1970.

Til lovene er det utarbeidet en mengde forskrifter som utdyper hvordan lovene skal forstås og praktiseres. Til sammen gir dette retningslinjer for hvordan både privat og offentlig virksomhet skal forholde seg til natur, miljø og naturressurser.

Oppgaver

Sikre kunnskap og planlegging

Et hovedsiktemål er å hindre rovdrift, forurensninger og tekniske inngrep som kan medføre langsiktige skadevirkninger på natur og produksjonsgrunnlag. Dette forutsetter en omfattende viten om naturen, basert på økologisk innsikt som gjør det mulig å forutsi skader. Et grunnleggende natur- og miljøvernkrav er at det før naturinngrep settes i verk, må gjennomføres omfattende økologiske undersøkelser som, så langt det er mulig, klarlegger eventuelle skadelige bivirkninger.

Dette gjelder både ved utnyttelse av biologiske (fornybare) ressurser (skogbruk, jordbruk, fangst, fiske), og unngå at nye inngrep medfører irreversibel skade (vassdragsutbygging, industrireising, veianlegg, alminnelig bebyggelse, og så videre). Irreversible inngrep kan ha negative virkninger, og avbøtende tiltak som sikrer bærekraftig bruk har derfor fått økt fokus når de legger beslag på arealer som burde ha vært benyttet til andre formål, for eksempel dyrket jord eller produktiv skog. I nasjonal transportplan er det derfor lansert naturnøytrale veier, og innen vassdragsutbygginger er miljøtilpassete vannføringer sammen med andre miljøtiltak sentralt.

Moderne modellverktøy benyttes for å beregne både kort og mer langsiktige skadevirkninger av inngrep som endrer naturforholdene og dermed produksjonsgrunnlaget, for eksempel ved at lokalklima, det hydrologiske regimet eller grunnvannstand påvirkes. Dette gjelder i Norge i særlig grad vassdragsreguleringer, der store forskningsprogrammet har utviklet gode verktøy for å miljøtilpasse utbyggingene.

Framsynt arealplanlegging er et viktig middel i å sikre en bærekraftig utvikling. Siktepunktet er å finne fram til gunstig lokalisering av menneskenes virksomheter og bærekraftig bruk av de ulike natur- og landskapstypene. Denne planleggingen forutsetter allsidig og omfattende kartlegging og avveiinger av naturforhold og ressurser.

Hindre forurensning

Innsjøkalking på Sørlandet
Innsjøkalking på Sørlandet for å motvirke sur nedbør.
Innsjøkalking på Sørlandet
Lisens: CC BY SA 3.0
Ren havn
Tildekking av forurensede sedimenter som ledd i Ren Havn Trondheim
Ren havn
Lisens: CC BY SA 3.0

Å hindre forurensning av vann, luft og jordsmonn har vært en av natur- og miljøvernets hovedoppgaver, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dels dreier dette arbeidet seg om å hindre utslipp av spesielt giftige stoffer (DDT, kvikksølv), dels å begrense de totale mengder forurensninger.

Lokalt har forurensende bedrifter eller forurensede vassdrag stått i sentrum for oppmerksomheten. Etter hvert er perspektivet blitt utvidet til å sette opp nasjonale grenser for utslipp. Flere og flere eksempler viser imidlertid at forurensningen er et internasjonalt problem. Oljeutslipp til havs rammer flere land. Den (importerte) sure nedbøren har vært et spesielt problem i Norge.

De store perspektivene i forurensningsdebatten oppstod i 1980-årene. Da ble det klart at vi står overfor en oppvarming av Jorden som følge av utslipp av forurensninger i form av såkalte drivhusgasser. Den viktigste av disse er karbondioksid – CO2. Utslippene kan føre til globale klimaendringer.

Den økende hyppigheten av ekstremt unormalt vær i 1990-årene og på 2000-tallet, med flomkatastrofer, varme- og kuldebølger, tørke og uvær, kan være et forvarsel om klimaendringer. Samtidig foregikk det en bekymringsfull reduksjon av ozonlaget i atmosfæren. På 2000-tallet kan ozonlaget være i ferd med å restitueres dersom nye internasjonale avtaler (Montreal-protokollen) blir fulgt opp av signaturlandene.

Bærekraftig bruk

Elg i bymarka, Trondheim
Elgbestanden har økt mange steder i Norge, og må forvaltes på en bærekraftig måte gjennom regulering av jakt.
Elg i bymarka, Trondheim
Lisens: CC BY SA 3.0

Når det gjelder utnyttelsen av biologiske ressurser, bygger naturverntanken på utholdenhetsprinsippet, det vil si at man ikke skal høste mer enn tilveksten. Det motsatte fører til rovdrift, som derfor ikke kan regnes som bærekraftig bruk. Eksempler på rovdrift er hugsten i de tropiske regnskogene, som i verdensmålestokk reduseres med nesten to prosent årlig, hvalfangsten, som har ført til at det nå bare er små bestandsrester igjen av flere store hvalarter, og den tilsvarende utviklingen innen enkelte fiskerier.

Avskoging og andre former for fjerning av det naturlige plantedekket fører under visse forhold, for eksempel i de tropiske skogene, til erosjon som hindrer gjenveksten. Ørknenes frammarsj, for eksempel i områdene sør for Sahara, har blant annet sammenheng med for hardt beitetrykk og avskoging. Dette har igjen sammenheng med at den stadig økende befolkningen trenger mer brensel enn skogene kan gi og må holde et større antall husdyr enn beitene kan bære.

Dette er et eksempel på et grunnleggende natur- og miljøvernproblem: gapet mellom befolkningens størrelse og tilgangen på biologiske ressurser og energi. Energispørsmålet står sentralt i natur- og miljøvernet fordi alle former for energiutnyttelse har økologisk uheldige virkninger, og fordi en ubegrenset utnyttelse av tilgjengelige energiressurser kan endre Jordens varmebalanse. Utnyttelse av solvarme, vind og bølger er aktuelle alternativer til de mer tradisjonelle energikildene.

Vern av arter og naturtyper

Artsforvaltning i Norge
Inndelinger og begreper innen artsforvaltning i norsk naturforvaltning. Flere av kategoriene overlapper også, og mens truede arter trenger vern og restaureringstiltak så er andre fremmede uønskede arter fordi de blir invaderende.
Av /miljøstatus.no.

Sentralt i natur- og miljøvernet står også vernet om arter og et representativt utvalg av deres leveområder (naturtyper). Det er et grunnleggende prinsipp innen bevaringsbiologi at ingen art eller delbestand (genotype) må utryddes, men at livskraftige bestander skal opprettholde. Dette synet baserer seg på den økologiske betraktning at alle arter en egenverdi, og har sin nødvendige plass i økosystemet, og at det kan få uheldige konsekvenser og utløse kjedereaksjoner om en art forsvinner. Dessuten er alle arter potensielle nyttedyr eller nyttevekster for mennesket.

Alle våre kulturvekster og husdyr har sin opprinnelse i viltlevende arter, og i prinsippet kan en hvilken som helst art en gang vise seg å være av uvurderlig betydning for menneskene. Det er først og fremst viktig å bevare artens miljø. Alle arter er mer eller mindre strengt tilpasset bestemte livsbetingelser. Derfor er bevaring av de forskjellige naturtypene viktig.

Man regner at omkring 90 000 insektarter, omkring 35 000 plantearter og omkring 1000 arter og underarter av virveldyr er i faresonen, vesentlig på grunn av menneskenes inngrep i naturen (arealbruksendringer). I arbeidet med den norske lista over truede arter (Rødlista) fra 2015, er 20 915 arter vurdert. 4438 (det vil si 21 prosent) av artene står på lista. Av disse er 2355 oppført som truet. 241 arter er kategorisert som kritisk truet, mens 879 er sterkt truet og over halvparten, 1235 arter, får betegnelsen sårbar. Det gjøres egne vurderinger for Svalbard. 487 arter på øygruppa er vurdert. 103 av dem (altså over 20 prosent) er oppført på Rødlista, og 55 av disse artene er plassert i en av kategoriene for truede arter. Tilsvarende har Artsdatabanken også utarbeidet en Nasjonal Rødliste for truede naturtyper.

Historikk

Vernetanken er ikke ny; i flere hundre år har det vært arbeidet for og foretatt vern av natur og naturtyper, både i Norge og andre land. Men det moderne natur- og miljøvernet er et produkt av 1900-tallet og er blitt utviklet i takt med de økende miljøproblemer.

Etter at tanken om aktivt naturvern var lansert i USA i 1870-årene, spredte den seg raskt til Europa, og i mange europeiske land, blant annet Finland og Sverige, ble det allerede på begynnelsen av 1900-tallet opprettet nasjonalparker. I Norge gikk utviklingen langsommere. Vår første lov om naturfredning ble vedtatt 1911, og i 1914 ble det ideelle naturvernarbeidet organisert i Landsforeningen for Naturfredning i Norge (nå Norges Naturvernforbund).

Loven av 1911 var utelukkende en fredningslov, som åpnet adgang til å frede naturforekomster av vitenskapelig eller historisk betydning. I årene som fulgte ble det lagt fram en rekke forslag om opprettelse av nasjonalparker, fredning av bjørn og forskjellige plantelivsfredninger. Bare få av forslagene ble realisert.

Mulighetene for områdefredning ble utvidet ved den nye naturvernloven av 1954. Den første nasjonalparken (Rondane) ble opprettet 1962 – mer enn femti år etter at nabolandene fikk sine første nasjonalparker. Men først i 1970 fikk Norge en naturvernlov basert på et utvidet naturvernbegrep, der det ble slått fast at naturen er en nasjonalverdi som må vernes, og at inngrep bare bør foretas etter en allsidig og langsiktig ressursdisponering («føre var»-prinsippet).

Et offentlig ansvar

Fra 1950-årene ble det stadig klarere at økende befolkning og en rask teknisk utvikling skapte et stadig sterkere press på natur og naturressurser. Dette førte til en gradvis, men langsom utbygging av den offentlige administrasjon på natur- og miljøvernområdet, inntil Miljøverndepartementet ble opprettet i 1972. Statens Naturforvaltningsråd (opprettet 1955 som Statens Naturvernråd) ble oppnevnt i henhold til naturvernloven og var rådgivende organ for departementet til det ble nedlagt 2002.

Det offentlige natur- og miljøvernarbeidet ble etter hvert også styrket med opprettelsen av Statens Forurensningstilsyn (SFT, 1974), Direktoratet for naturforvaltning (DN, 1985), og miljøvernavdelinger underlagt fylkesmannen i fylkene (1982). Etter hvert er det utviklet en bred politisk forståelse for at natur- og miljøvern er et sektorovergripende ansvar og gjelder alle departementer og direktorater. I 2013 ble de statlige forvaltningsorganene samlet i Miljødirektoratet.

Kommunenes natur- og miljøvernarbeid fikk et løft da det i en periode fram til 1997 kom øremerkede, statlige midler til å opprette egne stillinger for miljøvernledere eller miljøvernrådgivere.

Fra begynnelsen av 1970-årene fikk natur- og miljøvern også en plass i undervisningssektoren. Det ble bygd ut studieretninger innen natur og miljø ved ulike universiteter og høyskoler, og natur- og miljøundervisning er blitt en integrert del av undervisningen i skolen.

Frivillig engasjement og grønne bevegelser

Den økende interessen gav seg ikke minst utslag i det ideelle naturvernarbeidet. Etter en reorganisering i 1963 økte Norges Naturvernforbunds medlemstall fra 800 til omkring 30 000 i løpet av 6–7 år; på 2000-tallet har Naturvernforbundet rundt 20 000 medlemmer. Naturvernforbundet fikk en egen ungdomsorganisasjon, Natur og Ungdom, i 1967, og i 1969 ble Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) dannet. Folkeaksjonen Framtiden i våre Hender ble etablert i 1974 og Miljøstiftelsen Bellona ble etablert i 1986.

Fra slutten av 1960-årene dukket det opp flere bevegelser og organisasjoner som arbeidet med natur- og miljøvern. Flere av disse var saksorienterte og ble nedlagt etter hvert, mens andre kom til. Internasjonale miljøorganisasjoner som Verdens Naturfond (WWF) og Greenpeace etablerte også avdelinger som fortsatt er aktive. Miljøheimevernet, senere Grønn Hverdag, ble opprettet som et samarbeidsprosjekt for personlig rådgiving på miljø. En rekke store folkelige frivillige organisasjoner står bak, på initiativ av Norges Naturvernforbund.

I relativt nyere tid har også Miljøpartiet De Grønne etablert seg og fått raskt voksende oppslutning, særlig i de større byene i Norge. Dette samstemmer også med en utvikling vi ser i flere andre land i Europa, der tilsvarende grønne partier, som setter miljøvern høyest på den politiske dagsorden har fått økt påvirkningskraft.

Sentrale miljøsaker

Mollifoss
Mollifossen i øvre deler av Reisavassdraget (Finnmark). Reisaelva ble varig vernet mot videre vannkraftutbygging i Verneplan III. Vannføringen i Mollifossen er allikevel noe redusert som følge av en tidligere konsesjon for overføring av noe av vannføringen til nabovassdraget.
Mollifoss
Lisens: CC BY SA 3.0

Vern av vassdrag mot kraftutbygging har vært et av de mest sentrale natur- og miljøspørsmål i Norge. Ved Mardøla i 1970 og i forbindelse med Altautbyggingen 1978–81 var det omfattende sivile ulydighetsaksjoner. I perioden 1960–93 var det et offentlig arbeid i gang med verneplaner for vassdrag. Stortinget har behandlet i alt fire verneplaner. I 2005 ble verneplanene supplert med nye objekter. Totalt er 387 vassdrag blitt varig vernet; disse utgjør om lag 20 prosent av det samlede energipotensialet, og om lag 25 prosent av nedbørfelt i Norge. ⅔ av de cirka 150 største vassdragene i Norge er berørt av kraftutbygging. Bare fire av de 25 største sjøene er uregulert, og syv av de elleve største fossene er utbygd.

De største uenighetene om vern av dyrearter har først og fremst omfattet de store rovdyrene, med opprettelse av rovviltnemder og rovdyrforliket i Stortinget. Med naturmangfoldloven fulgte et mer økologisk fundert grunnsyn, med større vekt på bærekraftig bruk og bevaring av selve miljøet (naturtyper) som det viktigste tiltak for vern av plante- og dyrearter. Dette innebærer blant annet at det moderne skogbruket med flatehogster og etablering av ensaldret bestand av ett treslag er kommet i naturvernets søkelys.

Viktige saker har ellers vært spørsmålet om overbeskatning av sel og hval, og om motorisert ferdsel i utmark. Naturvernet har også vært opptatt av overbeskatning i fiskeriene. Et synlig resultat av at den økologiske balansen i havet er forstyrret, er mangel på passende fisk til oppforing av fugleunger. Når dette faller sammen med naturlige bestandsvariasjoner, har det ført til at lundefuglen og til dels andre alkefugler i Nord-Norge praktisk talt ikke har fått unger på vingene gjennom en årrekke.

En aktuell trussel mot sjøfuglene og livet i havet er faren for oljeforurensninger, både fra land, skip og oljeinstallasjoner i havet. Naturvernorganisasjonene har derfor gått sterkt inn for å begrense oljevirksomhet i nordlige farvann, der økosystemene er særlig sårbare.

Problemene i forbindelse med nedfall av svoveldioksid og andre forurensende stoffer (sur nedbør) har hatt en dominerende plass i naturvernarbeidet og har vært gjenstand for omfattende kampanjer. Sur nedbør, som skriver seg fra forbrenning av kull og olje og som i stor utstrekning transporteres med luften fra andre europeiske land, førte til at ørret og annen laksefisk forsvant i vann og vassdrag, særlig på Sørlandet og det sørlige Vestlandet, men også i andre deler av landet. Omfattende kalkingsprosjekter i statlig regi har gjort at vi har fått reetablert fiskebestander i mange av våre tidligere forsurede vassdrag. I Europa ble også barskogen rammet. En viktig kampsak har vært opprydding av miljøgifter, spesielt pcb, i havner og fjorder og forbud mot utslipp av klorerte fluorkarboner, som truer atmosfærens beskyttende ozonlag.

Videre har naturvernet ført en konsekvent kamp mot innføring av kjernekraft. Det radioaktive nedfallet etter ulykken i Tsjernobyl i Sovjetunionen (nå Ukraina) i 1986 gjorde seg sterkt gjeldende flere steder i Norge. Den langsomme halveringstiden av radioaktiv nedfall gjør at radioaktive stoffer kan spores i sopp og husdyr på beite i områder med mest nedfall, mange tiår etter denne ulykken.

Forbrukerpolitikk er et satsningsområde, der natur- og miljøinteressene gjennom informasjon til forbrukerne søker å endre våre forbruksvaner både til å redusere forbruket, svekke «bruk og kast»-trenden og velge mer miljøvennlige varer. Samtidig presser dette produsenter av forbruksvarer til å gå over til mindre miljøbelastende alternativer i blant annet råvarevalg, produksjon, distribusjon, emballasje og omsetningsformer. For å veilede forbrukerne blir stadig flere produkter miljømerket.

Innenfor samferdselssektoren engasjerer natur- og miljøvernet seg i spørsmål som angår energiforbruk, forurensning, arealinngrep og nedbygging av matjord.

Klima er, som nevnt innledningsvis, et høyaktuelt natur- og miljøverntema. Det handler om arbeidet for å stanse eller redusere klimagassutslippene og holde menneskeskapte klimaendringer under det såkalte to-gradersmålet (det vil si den økningen i klodens gjennomsnittstemperatur som forskere mener ikke må overskrides om de alvorligste konsekvensene skal unngås).

Det er innført en lang rekke lover og bestemmelser med sikte på å verne natur, sikre en forsvarlig areal- og ressursutnyttelse og verne miljøet mot forskjellige former for forurensning og skadelige inngrep. Forvaltningen av lovbestemmelsene har til dels vært kritisert. Ikke minst gjelder dette bestemmelsene om straff for den som gjør seg skyldig i brudd på lovene og miljøvilkår.

Internasjonalt natur- og miljøvern

FN arrangerte sin første store miljøvernkonferanse i Stockholm 1972. Konferansen førte til at det ble opprettet et eget natur- og miljøvernorgan innen FN, United Nations Environmental Programme (UNEP) med sete i Nairobi, Kenya.

I 1980-årene opprettet FN Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen), og dens arbeid ble videreført på UNCED-konferansene i Brasil 1992 og i New York 1997. UNCED-konferansen i Rio 1992 var verdens til da største toppmøte, der 120 statsledere deltok. Konferansen vedtok en konvensjon om vern av biologisk mangfold og utarbeidet handlingsplaner for det 21. århundre (Agenda 21).

Arbeidet med UNCED-konferansen ble videreført i ti år i den såkalte Rio+10-prosessen, og en ny konferanse ble avholdt i Johannesburg i Sør-Afrika i 2002 (World Summit on Sustainable Development, WSSD). Resultatet av WSSD var stort sett et forsvar av allerede oppnådde resultater.

De fleste store internasjonale sammenslutninger har etter hvert fått egne natur- og miljøorganer, blant annet Nordisk Råd, EU og NATO. Gjennom ulike forhandlinger er det vedtatt en rekke internasjonale natur- og miljøkonvensjoner. Disse regulerer blant annet utslipp av forurensninger i internasjonale farvann, beskyttelse av ozonlaget, tiltak for å hindre klimaendringer, vern av våtmarker og forbud mot handel med truede dyrearter.

FNs klimapanel (IPCC – 1988) sammen med FNs naturpanel (IPBES – 2012) er blitt viktige premiss-leverandører for internasjonale avtaler og konvensjoner for å sikre at FNs bærekraftsmål etterleves. Disse organene baserer sine anbefalinger på vitenskapelig dokumenterte utviklingstrekk både om klimaendringer og nedgangen i naturmangfold. I 2019 startet sågar flere samfunnsaktører å omtale klimaendringer som klimakrise.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Backer, Inge Lorange: Innføring i naturressurs- og miljørett, 4. utg., 2002
  • Berntsen, Bredo: Grønne linjer – natur- og miljøvernets historie i Norge, 2011
  • Norderhaug, Magnar: Miljøvernet i går, i dag og i morgen, 2002

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg