Røykskaderådet, opprettet 1961, var den sentrale instans som hadde til oppgave å avgjøre søknader fra bl.a. industrien om tillatelse til utslipp av forurensning. Ved etableringen av Statens Forurensningstilsyn 1974 ble Røykskaderådet en del av SFT.