Geokjemiske kart, kart som gir arealmessig presentasjon av variasjonen av valgte grunnstoffer på jordoverflaten. De utarbeides på grunnlag av et stort antall kjemiske analyser av bergarter, jord, bekke- eller innsjøsedimenter, bekke- eller innsjøvann, torv, planterøtter m.m. Et større geokjemisk kartleggingsarbeid ble gjennomført for Finland, Norge og Sverige nord for 66° i 1980–86 (Nordkalott-prosjektet). Prosjektet kunne bl.a. påvise luftbårne nikkelforurensninger fra Russland. Geokjemiske kart har betydning ved ressursleting, forurensningsstudier, miljøvern, helseforskning (geomedisin), landbruk og arealforvaltning.