Verdens verste kjernekraftulykke skjedde i Tsjernobyl 1986. Fotografiet viser den ødelagte reaktorblokken i kraftverket i starten av arbeidet med å kapsle den inn i en såkalt sementsarkofag. Bildet gir et inntrykk av de omfattende skadene bygningen ble påført.

Av /NTB Scanpix ※.

Artikkelstart

Tsjernobyl-ulykken er historiens verste kjernekraftulykke. Den skjedde natt til 26. april 1986 i Tsjernobyl, Ukraina (daværende Sovjetunionen), 100 kilometer nord for Kiev og 20 kilometer fra grensen til Hviterussland.

Faktaboks

Uttale
tsjernˈobyl-ulykken
Også kjent som

ukrainsk Tsjornobil

engelsk transkripsjon Chernobyl

Til tross for dystre prognoser er helsekonsekvensene av Tsjernobyl-ulykken langt mindre enn tidligere fryktet, mens de psykososiale konsekvensene er langt mer omfattende enn antatt.

Ulykken

Tsjernobyl-ulykken. Det ødelagte kraftverket etter ulykken i 1986. Bildet viser et helikopter som slipper våt sand ned på ruinen.

Tsjernobyl-ulykken, brannslokking
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Mer enn 30 år etter ulykken ligger fortsatt store boligområder rundt kjernekraftverket øde. Bildet er fra tidlig 2000-tall.

Av /NTB Scanpix ※.

Reaktor 4 ved Tsjernobyl kjernekraftverk var av den såkalte RBMK-typen, en grafittmoderert reaktor med vann som kjølemiddel. RMBK er en reaktortype som bare er bygd og benyttet i den tidligere Sovjetunionen. Reaktortypen har en konstruksjonssvakhet (såkalt positiv voidkoeffisient) som gjør at den lett kan bli ustabil.

Reaktoren skulle kjøres ned for årlig vedlikehold, og operatørene startet (først) et eksperiment som skulle teste om dampturbinens rotasjonsenergi kunne opprettholde kjøling av reaktorkjernen i ett minutt, i tilfelle strømbrudd. (Dieseldrevne nødgeneratorer trengte cirka ett minutt på å nå full effekt.) For å hindre reaktorstans ble altfor mange kontrollstaver trukket ut av reaktorkjernen. Da steg effekten og temperaturen så raskt at operatørene ikke klarte å sette kontrollstavene på plass igjen. Dette førte til at reaktoren kom ut av kontroll. Kjølevannet fordampet, deler av kjernebrenselet ble pulverisert og det oppsto en dampeksplosjon som løftet lokket over reaktoren. Ulykken skyldtes derved både reaktorkonstruksjonen og operatørfeil. Utslippet til atmosfæren skyldes også at russiske reaktorer mangler sikkerhetsinneslutninger slik som vestlige anlegg har. Slike inneslutninger kunne sannsynligvis redusert utslipp fra reaktoren til atmosfæren, slik vi så etter Three Mile Island-ulykken i USA.

På grunn av høy temperatur og tilførsel av luft oppsto en eksplosjonsartet brann i grafitt i reaktorkjernen (reaktorens moderatormateriale). For å stanse brannen ble helikoptre benyttet til å dumpe cirka 5000 tonn av brannhemmende og stråleabsorberende materiale som sand og leire, bor-forbindelser, polymerer og blyholdig sement over reaktoren og på bygningstaket ved siden av reaktoren. Totalt ble det gjennomført 1800 helikoptertokt. Militært og sivilt personell ble innkalt for å lempe materialet som var landet på nabotaket ned i reaktorseksjonen. Seks dager etter eksplosjonen økte temperaturen igjen og bidro til nye utslipp av radioaktivt materiale. Den intense brannen pågikk over en tidagersperiode.

På grunn av strålefaren måtte mannskapene som bidro til slukkingen av brannen skiftes ut etter kort tid. Sluknings- og opprydningsarbeidet i 1986 omfattet derfor rundt 240 000 militære og sivile arbeidere. Mange brannmenn fikk omfattende brannskader og 134 personer fikk høye stråledoser. I tillegg ble en rekke arbeidere benyttet til opprydning etter 1987. Totalt ble det registrert cirka 600 000 personer som deltok i sluknings- og opprydningsarbeidet etter ulykken.

Nedfall

Dampeksplosjonen medførte at 3–4 tonn kjernebrensel ble slynget ut fra reaktoren og bidro til betydelig nedfall av radioaktive stoffer. Utslippet inneholdt flyktige gasser, spesielt radioaktivt jod, og kjernebrensel i form av uranpartikler; fra ørsmå nanopartikler til store fragmenter. Partiklene inneholdt et stort antall radioaktive fisjonsprodukter som radioaktive isotoper av cesium og strontium, aktiveringsprodukter som radioaktivt jern samt transuraner som plutonium. Radioaktivt jod (isotopen 131I) har en halveringstid på åtte dager. De radioaktive cesium-isotopene 134Cs og 137Cs har halveringstider på henholdsvis 2,1 år og 30 år, mens strontium-isotopen 90Sr har en halveringstid på 28,8 år. Dette var de viktigste dosegivende radionuklidene i utslippet. Det er anslått at 85 petabecquerel (forkortet PBq, se peta og becquerel) av 137Cs (om lag 30 prosent av reaktorinnholdet av denne isotopen) og 1760 PBq av 131I (cirka 50 prosent av reaktorinnholdet) ble sluppet ut av reaktoren. På grunn av den korte halveringstiden var dosebidraget fra 131I viktig kun noen måneder etter ulykken, mens 137Cs har vært, og er fortsatt, den viktigst dosebidragsyter både for mennesker og dyr.

Eksplosjonen førte stoffene 1–1,5 kilometer opp i luften og vinden gikk mot Skandinavia. Det var ansatte ved Forsmark kjernekraftverk i Sverige som oppdaget at en kjernekraftulykke hadde skjedd i Sovjetunionen. Under den påfølgende brannen snudde vinden mot nord, øst og syd slik at nedfall med forskjellig sammensetning rammet store deler av Europa. Nedfallet var størst der det var mest nedbør.

Nedfallet var størst innenfor en sone på 30 kilometer omkring kraftverket. Nedfallet var også betydelig i andre områder av Ukraina, samt i sørlige deler av Hviterussland og Russland.

Reaksjoner på ulykken

Etter ulykken i Tsjernobyl ble en sone på 30 km rundt kraftverket erklært som faresone, og rundt 115 000 mennesker ble evakuert. Mange, særlig eldre mennesker, valgte på tross av risikoen å flytte tilbake. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Minnesmerke og «sarkofagen» som beskytter mot radioaktiv stråling fra Reaktor 4

Området rundt reaktoren ble evakuert for om lag 115 000 mennesker, mens områder i Hviterussland og Russland ble evakuert for ytterligere 220 000. Etter ulykken bodde om lag 220 000 mennesker i forurensede områder, men etter hvert har særlig barnefamilier flyttet fra disse områdene på grunn av stråling fra radioaktivt cesium (137Cs).

Ulykken ble lenge hemmeligholdt i Sovjetunionen og nedfallskart ble først tillatt vist i 1990. Befolkningen i nedfallsområdene feiret Første mai med parader uten å vite at både luften og øvrige omgivelser var forurenset. Samtidig benyttet sovjetrussiske opposisjonspolitikere Tsjernobyl-ulykken politisk for å destabilisere Sovjetunionen, med påstander om at Kreml hadde bidratt til at barn etter hvert ville bli født med «to hoder og tre armer».

I 1987 ble noen av de ansvarlige for ulykken stilt for retten og dømt for uaktsomhet. Frem til slutten av 1990-årene var fortsatt to av reaktorene i Tsjernobyl i drift. Den siste reaktoren ble tatt ut av drift i desember 2000. For å hindre nye utslipp og for å sikre at den havarerte reaktorbygningen ikke kollapset ble det i 2016 konstruert en «sarkofag», det vil si at reaktoren er innebygget i en stor hangarlignende konstruksjon (se bildet). Arbeidet med sarkofagen ble sluttført i 2019.

Ulykken førte til skjerping av sikkerhetsbestemmelsene for kjernekraftverk internasjonalt og til debatt om avvikling av kjernekraft for eksempel i Tyskland. Samtidig er en rekke kjernekraftanlegg under planlegging og bygging i mange andre land, for eksempel Finland.

Helsekonsekvenser

Helsekonsekvensene er avhengig av hvilken stråledose den enkelte har mottatt. Redningsmannskaper i nærområdet mottok store stråledoser, mens mennesker langt fra ulykkesstedet, også i Norge, mottok små stråledoser. Høye stråledoser over en viss terskelverdi kan bidra til akutte skader som strålesyke og strålingssyndrom. Ved strålesyke produserer ikke benmargen hvite blodceller, immunforsvaret svekkes og en infeksjon kan bli dødelig. Strålingssyndrom er et sammensatt bilde av symptomer som oppstår etter at store deler av kroppen utsettes for moderate til høye doser av ioniserende stråling.

Både høye og lave stråledoser, gjerne over lang tid, kan gi opphav til seneffekter, som ulike typer kreft.

Alle mottar lave stråledoser som bakgrunnsstråling eller fra røntgenundersøkelser. Lave stråledoser i nærområdene etter Tsjernobyl-ulykken skyldes dels noe stråling fra radioaktivitet på bakken, men mest inntak av radioaktivitet gjennom matvarer, vann og luft, slik det også ble i lavere grad i Norge.

Ulike kilder til lave stråledoser er:

  • Radioaktivt jod i luft eller i matvarer, særlig melk, kan bidra til skjoldbruskkjertelkreft.
  • Radioaktivt strontium ligner på kalsium og tas derfor opp i benvev. I benvev kan strontium bestråle benmargen, noe som kan bidra til blodkreft (leukemi).
  • Radioaktivt cesium og en rekke andre stoffer kan gi opphav til flere kreftsykdommer.

Det var særlig tre grupper som ble utsatt for relativt høye stråledoser, og som fortsatt følges opp av helsemyndighetene i Ukraina, Hviterussland og Russland:

  • Militære og sivile arbeidere som var involvert i sluknings- og opprydningsarbeidet
  • Innbyggere som ble evakuert fra nærområdene, ikke minst fra Pripyat, en by hvor mange av dem som jobbet på kjernekraftverket i Tsjernobyl bodde.
  • Innbyggere fra forurensede områder, hvorav mange ble evakuert.

Det foreligger mange prognoser knyttet til helsekonsekvensene, både basert på løse påstander, ulike modeller og antagelser; fra noen tusen døde til hundretusenvis døde «bare i Ukraina». Mer nøkterne og vitenskapelig baserte vurderinger anslår helsekonsekvensene til å ligge mellom de alvorligste scenariene og bagatelliseringer av helsekonsekvensene.

Ifølge UNSCEAR (2008), FNs vitenskapskomité for strålingseffekter som samler eksisterende kvalitetssikrede fakta, ble 134 arbeidere utsatt for høye stråledoser og fikk diagnosen strålesyke. Av disse døde 28 i løpet av de 3–4 første månedene. I tillegg døde fem brannmenn av brannskader. Brannskader forurenset med radioaktivitet viste seg å være særlig utfordrende å behandle. I perioden 1987–2004 døde ytterligere 19 pasienter, mens omfattende medisinsk behandling bidro til økt overlevelse for de andre pasientene med stråleskader.

Ifølge UNSCEAR (2018) er det så langt påvist økt forekomst av skjoldbruskkjertelkreft som skyldes radioaktivt jod (131I) blant barn i Ukraina, Hviterussland og Russland. Det er rapportert at om lag 5000 barn, eller opptil 9000 om det tas hensyn til statistisk usikkerhet, fikk i seg radioaktivitet av betydning. 15 barn døde på grunn av forsinket medisinsk behandling.

Blant arbeiderne som bidro med slukningsarbeidet og opprydningsarbeidet var det mange som fikk relativt høye stråledoser. Disse utgjør fremdeles en betydelig helserisikogruppe. Det synes å vedvare en doseavhengig risiko for ulike kreftformer og for andre sykdommer, men det er betydelig usikkerhet omkring dette. Selv om forskning på helseeffekter fortsatt pågår internasjonalt, synes helsekonsekvenser mer enn 30 år etter ulykken å være mindre enn forventet. Men helserisiko vil sannsynligvis vedvare i avtagende grad, så noe endelig svar foreligger ikke. Til sammenligning anses helseundersøkelsene av atombombeofrene fra 1945 i Japan fortsatt i 2020 som «pågående studier». Se Hiroshima og Nagasaki.

Ulykken, hemmeligholdelsen, evakueringen, oppløsning av familier, tap av arbeidsplasser, restriksjoner på omsetning av landbruksprodukter og lignende bidro imidlertid til angst, uro og omfattende psykologiske og stressrelaterte effekter samt andre indirekte helsekonsekvenser (anemi på grunn av endret kosthold, alkoholisme, depresjoner med mer). Felles for alle berørte var stor bekymring for barnas helse og fremtid. De psykososiale konsekvensene var mer omfattende enn kanskje forventet, og de var mest fremtredende den første tiden etter ulykken. Fra noen land ble det rapportert en økning i provoserte aborter, antagelig som uttrykk for bekymring om stråleskade av fostre.

Også i Norge har det vært noen studier av mulige helseeffekter av det radioaktive nedfallet. Økt forekomst av kreftsykdommer har ikke blitt observert, og manglende stråledosedata på individnivå gjør det mindre sannsynlig at det kan påvises. Noen økning i provoserte aborter ble ikke funnet i Norge, men en mindre økning i spontanaborter. Ingen seneffekter på barn utsatt for stråling som fostre er sikkert påvist. Derimot hadde nedfallet betydelige psykologiske effekter også hos voksne.

Lokale miljøkonsekvenser

Etter at menneskene evakuerte, har naturen gradvis tatt over mer og mer av området.
Glubokojesjøen er en av de mest forurensede innsjøene innenfor 30 kilometer-sonen.
Glubokojesjøen

Nedfallet nær reaktoren var meget høyt. Nær reaktoren døde også furuskogen akutt, mens det i løpet av det første året ble observert en rekke effekter på både planter (store blader, lange furunåler) og jordlevende organismer.

Ettersom årene har gått er situasjonen betydelig forbedret. Fraflyttede landsbyer gror igjen, furuskogen spirer, forurensede innsjøer uten avløp har høyst levedyktige fiskebestander og dyrelivet blomstrer. Innenfor 30-kilometersonen rundt reaktoren er det biologiske mangfoldet langt større enn før ulykken, sannsynligvis som følge av evakuering av 115 000 mennesker.

Skogbranner

Det har oppstått mange små og store skogbranner innenfor 30 kilometer-sikkerhetssonen etter ulykken. I 1992 ble cirka 170 km2 skog avsvidd, i 2015 brant 150 km2 skog og i 2016 brant cirka 300 hektar innenfor Red Forest. Den mest alvorlige skogbrannen oppsto i april 2020, og dekket et 500 km2 forurenset område svært nær sarkofagen. Store deler av 30-kilometersikkerhetsonen omkring reaktoren ble berørt av brannen. Dette området er sterkt forurenset av radioaktive isotoper av cesium, strontium og plutonium inkludert i høyaktive uranpartikler.

Brannen i 2020 bidro til økt konsentrasjon av radioaktivt cesium i luften over 30-kilometersonen. Luftmålinger i Kiev viste imidlertid at 137Cs konsentrasjonen var lavere enn fra den naturlige strålingen i Kiev. På grunn av en storm som blåste nordover fra Kiev, ble små mengder radioaktivt 137Cs fra brannen målt i luft transportert nordover i Europa, også til Norge.

Nedfall i Norge

På grunn av vindretningen ble Skandinavia rammet av nedfallet fra dampeksplosjonen. I Norge var nedfallet av isotopene 131I, 134Cs og 137Cs, samt en mindre andel 90Sr, særlig stort i fjellområdene Valdres, Jotunheimen, Nord-Trøndelag og sørlige områder i Nordland.

På grunn av manglende beredskap var situasjonen i Norge meget uklar de første månedene etter ulykken. Det kom motstridende informasjon fra ulike institusjoner, og et stort mediepress bidro til nedgravning av salat i Trøndelag i mai 1986. Flere offentlige utvalg fikk i oppgave å undersøke hendelsen og oppfølgingen. Oftedal-utvalget ble nedsatt i mai 1986 for å vurdere konsekvensene av nedfallet, Hernes-utvalget ble nedsatt for å evaluere mediehåndteringen og Fretheim-utvalget ble nedsatt for å vurdere tiltak.

Norge fulgte EUs tiltaksgrenser for cesiumisotoper, 600 becquerel per kilo (Bq/kg), i omsettelige matvarer til voksne og 370 Bq/kg til barn, svarende til en internasjonal akseptabel stråledose på 1 millisievert per år (mSv/år) til befolkningen. Målinger utover sommeren og høsten 1986 viste at radioaktiviteten i dyr på utmarksbeite, det vil si rein, sau og geit, langt oversteg tiltaksgrensene. Gjennomsnittsnivået av radioaktivt cesium i rein fra flere områder var om lag 50 000 Bq/kg, og det høyeste nivået for et enkelt dyr var 150 000 Bq/kg. For å begrense dosene til befolkningen, ble det iverksatt en rekke tiltak blant annet; store mengder kjøtt ble kassert, myndighetene økte tiltaksgrensen for radioaktivt cesium i reinkjøtt, og senere også i ferskvannsfisk til 6000 Bq/kg.

Det ble igangsatt omfattende forskning i regi av Norges forskningsråd og tiltaksforskning i regi av landbruksmyndighetene. Målinger på levende dyr ble etablert for å bestemme om radioaktiviteten i kjøttet var lavere enn tiltaksgrensen før slakting. Nedfôring med rent fôr ble benyttet hvis nivået var for høyt, og bruk av cesiumbindere hindret opptak av radioaktivt cesium i beitende dyr. Tiltaksgrensen for reinsdyrkjøtt ble i 1994 endret til 3000 Bq/kg. Likevel benyttes disse tiltakene fremdeles for dyr på utmarksbeite, spesielt i soppår, da visse sopparter (rimsopp) akkumulerer radioaktivt cesium. På grunn av tiltakene er det ikke kassert kjøtt i Norge etter 1986. I tillegg ble det innført spesielle tiltak for sørsamer som var avhengig av reindriften. Det ble utarbeidet kostholdsråd og Strålevernet tilbød helkroppsmålinger fra 1987 for å sikre at stråledoser ble holdt under kontroll.

Langsiktige konsekvenser i Norge

Målinger utover sommeren og høsten 1986 viste at radioaktiviteten i dyr på utmarksbeite, det vil si rein, sau og geit, langt oversteg tiltaksgrensene. Gjennomsnittsnivået av radioaktivt cesium i rein fra flere områder var om lag 50 000 Bq/kg, og det høyeste nivået for et enkelt dyr var 150 000 Bq/kg. For å begrense dosene til befolkningen, ble det iverksatt en rekke tiltak blant annet; store mengder kjøtt ble kassert, myndighetene økte tiltaksgrensen for radioaktivt cesium i reinkjøtt, og senere også i ferskvannsfisk til 6000 Bq/kg.
Reinsflytting
Av /Visitnorway.com.

Nedfallet fra de atmosfæriske prøvesprengningene av atomvåpen på 1950- og 1960-tallet bidro til at Norge hadde både god beredskap og god kompetanse. Etter at de atmosfæriske sprengningene opphørte på 1960-tallet, og det ble klart at Norge ikke skulle ha atomkraft på 1970-tallet, ble norsk kompetanse bygget ned og rekrutteringen sviktet. Da Tsjernobyl-ulykken skjedde var det stor usikkerhet om hvilke sikkerhetstiltak som burde settes i verk. Tsjernobyl-ulykken medførte derfor styrking av den nasjonale atomberedskapen for å stå bedre rustet mot nye potensielle ulykker i fremtiden, og Kriseutvalget for atomberedskap ble etablert ved kongelig resolusjon av 12. mars 1993. I tillegg ble det åpnet for norsk deltagelse i EUs strålevernprogram.

Lorakon-målestasjonene (forkortelse for Lokal radioaktivitetskontroll) ble opprustet etter 1986, og kontroll av radioaktivitetsnivåene i tamrein, småfe og storfe før slakting pågår fremdeles (2019). Selv 30 år etter ulykken inneholder rein i mange fjellområder 137Cs over tiltaksgrensen. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet antar at det vil være nødvendig med tiltak i flere år framover, selv om helserisikoen beskrives som liten, også for sørsamer og andre med høyere inntak av reinsdyrkjøtt, vilt, sopp og ferskvannsfisk.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (5)

skrev Ann Helen Skjerve

Da jeg undersøkte fakta om radioaktivitet fant jeg "uregelmessigheter"i to forskjellige artikler som omhandler det samme. "I løpet av 10 sekunder steg den termiske effekten fra nær null til omkring 30 000 MW, 10 ganger det reaktoren var konstruert for å yte. Siden kjølingen samtidig var nedsatt, fordampet kjølevannet, og brenselet ble pulverisert i den sterke varmen. Temperaturen steg til ca. 1800 °C." https://snl.no/Tsjernobyl-ulykken 27.04.2015 "I løpet av 4 sekunder steg den termiske effekten til over 3200 MW, som den var konstruert for å yte." https://snl.no/kjernekraftulykker 27.04.2015 Vennlig hilsen Ann Helen S

svarte Marte Ericsson Ryste

Hei, Se svar under fra Knut Hofstad, som er fagansvarlig for kjerneenergi. Uoverensstemmelsen er tilsynelatende og skyldes dels at det er brukt ulike kilder og at begge fremstillingene er en forenklet og kortfattet fremstilling. Vennlig hilsen Marte Ericsson Ryste. redaksjonen

skrev Knut Hofstad

Artiklene beskriver ulike trinn i en eskalerende prosess. Omtalen i artikkelen "Kjernekraftulykker" er nå omskrevet slik at denne tilsynelatende motsetning er fjernet.

skrev Terje Solbakk

Det står at 600 0000 (6 millioner) bidro til opprydningsarbeidet, men formatteringen er feil, skal det være 600 000 (6 hundretusen)? Siste avsnitt, første underkapittel.

svarte Gisle Andersen

Det er riktig tallet er 600 000. Takk for at du gjorde oss oppmerksomme på dette. Jeg har korrigert.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg