Prosessrett er i juridisk forstand en betegnelse for det rettsområdet som gir regler om føring av saker ved en domstol eller annet tvisteløsningsorgan. Man skiller mellom straffeprosess, som er regler som blir anvendt i straffesaker, og sivilprosess, som brukes i sivile tvister. I tillegg har man tvangsprosessen, der man kan kreve tvangsfullbyrdet et sivilt krav etter tvangsfullbyrdelsesloven, dersom man har tvangsgrunnlag for kravet. Hele artikkelen

Ny artikkel