Anke uttas ved ankeerklæring som inngis skriftlig eller muntlig overfor den domstol som har truffet den avgjørelsen som ankes. Motparten bør inngi anketilsvar. Den domstolen hvis avgjørelse ankes, foretar en forberedende ankebehandling hvoretter saken sendes til ankedomstolen. Hvis for eksempel en tingrettsdom ankes, er det samme tingrett som mottar ankeerklæring og anketilsvar og sender saken videre til lagmannsretten.