Fjernavhør, avhør av vitner og sakkyndige i en rettssak ved hjelp av videooverføring eller telefon, jf. straffeprosessloven av 22. mai 1981 §§ 109a og 149a og tvisteloven av 17. juni 2005 § 21-10.