Verneting, den rettskrets (domstol) hvor et søksmål skal eller kan anlegges; således forum domicilii (hjemting), forum rei sitae (fast eiendoms verneting), forum delicti (gjerningsstedets verneting). Se verneting. Lex fori betegner i den internasjonale privatrett domstolslandets lov i motsetning til partenes hjemlands lov, loven på det sted hvor et rettsbrudd er begått, en kontrakt inngått osv.