Tingrettsdommer, embetsdommer i tingretten. I vid forstand kan det betegne alle embetsdommere ved tingretten, i snever forstand betegner det de dommerne som ikke er domstolleder (sorenskriver). Tingrettsdommere må ha fylt 25 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 54).