Rettergangslovene, de lover som angir den prosessuelle fremgangsmåte for saksbehandlingen ved domstolene. De tre viktigste er straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25, lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 nr. 90 og lov om domstolene av 13. aug. 1915 nr. 5.