Grensegang, sakstype for jordskifterett, jf. jordskifteloven § 6-22. Grenser for eiendom og alltidvarende bruksretter klarlegges. Dersom det oppnås enighet, blir det inngått rettsforlik eller avsagt rettsfastsettende vedtak. Dersom det er uenighet/tvist blir det avsagt dom. Dom og rettsfastsettende vedtak kan ankes til lagmannsretten. Rettsforlik kan ikke ankes.