Res judicata, et krav eller et rettsforhold som er endelig avgjort og som -som den store hovedregel - ikke på nytt kan bringes inn for domstolene til pådømmelse, jfr. rettskraft. I visse tilfeller kan likevel en sak som er endelig avgjort, gjenopptas til ny prøvelse, se gjenopptagelse.