Prosesshandling, handling som en part i en rettslig prosess foretar for å drive saken framover. Typiske prosesshandlinger i sivilprosessen er å sende stevning og å erklære anke. Sakens parter og prosessfullmektiger kan foreta prosesshandlinger, og det kan også partshjelpere så lenge deres prosesshandlinger ikke strider mot prosesshandlingene til den parten de er partshjelpere for.