Førsteinstans, den instans som først fatter vedtak i en sak. Brukes særlig om domstoler. Tingretten er førsteinstans i både straffesaker og sivile saker. Se også instans.