Innledningsforedrag, partenes første fremstilling av en sak under hovedforhandling for retten. Det fins bestemmelser om innledningsforedrag i sivile saker i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 §§ 9-12 til 9-17. Saksøkers innledningsforedrag består av en konsentrert muntlig framstilling av saken med framleggelse av dokumentbevis. Deretter får saksøkte adgang til å framstille sitt syn i et innledningsforedrag som skal begrenses til korrigeringer og suppleringer. For småkravprosess gjelder forenklede regler som står i tvisteloven kapittel 10.