Tvilsrisiko, risikoen for at man får en rettsavgjørelse mot seg fordi det er tvil om sakens faktiske forhold. Den som bærer tvilsrisikoen, har også bevisbyrden.