Fullbyrdelsessøksmål, sivilt søksmål hvor saksøkeren påstår saksøkte dømt til å foreta eller unnlate noe. Søksmålet kan f.eks. gå ut på at saksøkte påstås dømt til å betale saksøkeren et pengebeløp eller fraflytte en fast eiendom. En fullbyrdelsesdom kan om nødvendig kreves oppfylt gjennom tvangsfullbyrdelse. Mens tvistemålsloven av 1915 gjaldt, regnet man med at rettslig interesse var en forutsetning for å gå til fullbyrdelsessøksmål, selv om dette ikke fulgte uttrykkelig av loven. Etter tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 1-3 er det nye regler om når man kan gå til sivilt søksmål. Nå heter det at det kan reises sak for domstolene om rettskrav, og at den som går til sak, må påvise et reelt behov for å få kravet avgjort i forhold til saksøkte. Dette gjelder både fullbyrdelsessøksmål og fastsettelsessøksmål.