Hjelpedommer, tidl. betegnelse på dommer som kunne oppnevnes midlertidig ved tingrettene og lagmannsrettene når saksmengden gjorde det påkrevd (domstolloven av 13. aug. 1915 §§ 10 og 20). Ordningen med midlertidig oppnevning av dommere ble utsatt for kritikk (se bl.a. NOU 1999: 19 Domstolene i samfunnet s. 230). Fra og med 1. nov. 2002 ble adgangen til å konstituere dommere som ekstrahjelp innsnevret og selve begrepet hjelpedommer gikk ut av loven. Det er fortsatt en viss adgang til slik midlertidig oppnevning, men bare som en subsidiær løsning etter at domstollederen og domstoladministrasjonen har vurdert om behovet kan dekkes på annen måte (domstolloven § 55f).