Justitiarius, eldre tittel for leder av en domstol. Tittelen ble brukt av lederne for de største herreds- og byrettene, samt for Høyesteretts domstolleder. Fra 2002 har alle lederne av tingrettene (tdl. herreds- og byretter) tittelen sorenskriver. Lederen av Høyesterett kalles fremdeles høyesterettsjustitiarius.