Dommerfullmektig, tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som dommerfullmektig regnes som en lærestilling. En dommerfullmektig må ha fylt 21 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (domstolloven av 13. august 1915 § 54). Dommerfullmektigen kan på tingrettsdommerens vegne utføre dennes oppgaver, men kan bare etter særskilt bemyndigelse eller i uforutsette forfallstilfeller lede hovedforhandlinger og avsi dom. I praksis gis dommerfullmektiger som regel en alminnelig fullmakt til dette.