Plenum, betegnelse på Høyesterett når retten settes med samtlige dommere som ikke er ugilde (inhabile) eller har forfall, jf. domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 5. Det er ytterst få saker som behandles av Høyesterett i plenum, og det er blitt færre etter at ordningen med storkammer ble innført ved en lovendring i 2005 som trådte i kraft 1. januar 2008. De fleste saker som tidligere ble avgjort av Høyesterett i plenum, avgjøres nå i storkammer. Det følger av forarbeidene til lovendringen at plenumsbehandling nå bare er aktuelt i helt særlige tilfeller. Et slikt særlig tilfelle var den såkalte Holship-saken som Høyesterett i plenum avgjorde 16. desember 2016, og som har prinsipiell betydning for forståelsen av EØS-avtalen artikkel 31 og avveiningen av etableringsretten mot grunnleggende rettigheter til organisering mv., se boikott.