Rettsanmodning, begjæring fra en domstol som behandler en sak om å få rettergangsskritt (f.eks. avhør av vitne, gransking) foretatt ved en annen domstol. Regler om rettsanmodning finnes i domstolloven av 13. aug. 1915 nr. 5 §§ 44 flg. Rettsanmodninger kan også rettes til utenlandsk domstol, og utenlandske domstoler kan på visse vilkår rette rettsanmodninger til norske domstoler.