Den del av rettssystemet som fremstiller reglene om den formelle fremgangsmåte ved behandlingen av rettssaker ved domstolene. Prosesser inndeles gjerne i sivilprosess, som omhandler reglene for rettergangsmåten i tvistemål, og straffeprosess, som omfatter reglene for rettergangsmåten i straffesaker. Prosess brukes også om en enkelt rettstvist ved domstolene.