Cautio judicatum solvi, egentlig sikkerhetsstillelse for oppfyllelse av en dom. Betegner i Norge sikkerhetsstillelse for mulige sakskostnader som i alminnelighet avkreves utlendinger som anlegger sak ved norske domstoler (tvisteloven § 20-11). Sikkerhet kan i vid utstrekning ikke kreves hvis saksøker bor i en EU-/EØS-stat.