Høyesterettsdommer, dommer i Høyesterett. Av domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 følger det at høyesterettsdommere må være fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Høyesterett skal ha så mange dommere som det til enhver tid er bestemt, jf. domstolloven § 3. Det kan også utnevnes midlertidige dommere. Det fins (2015) 20 høyesterettsdommere. Jf. høyesterettsjustitiarius.