Leder av en avdeling i en lagmannsrett. Leder for hele lagmannsretten kalles førstelagmann. Etter domstolloven av 13. aug. 1915 § 10 skal hver lagmannsrett ha så mange lagmenn som til enhver tid er bestemt. Lagmenn og førstelagmenn skal ha fylt 30 år og ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap, jf. domstolloven § 54. Lagmenn og førstelagmenn er embetsmenn.