Fri rettshjelp, statlig rettshjelp i form av fri advokathjelp og annen juridisk bistand i form av fritt rettsråd eller fri sakførsel. Det kan også gis fritak for rettsgebyrer. Reglene finnes i lov av 13. juni 1980 om fri rettshjelp. Som regel kan det bare gis fri rettshjelp når saksøkerens inntekt og formue ikke overstiger nærmere fastsatte grenser. I de fleste tilfeller er det også en egenandel.

Beløpsgrensene er (2016): Er man enslig, må man ikke tjene mer enn brutto kr 246 000. Har man ektefelle eller samboer eller bor sammen med andre med felles økonomi, må samlet bruttoinntekt ikke være mer enn kr 369 000. Formuen må ikke overstige netto kr 100 000 til sammen for husstanden, men verdien av bolig regnes ikke med.

Hvis rettshjelpen fører til at vedkommendes økonomiske stilling blir vesentlig bedret, kan han eller hun pålegges å dekke det offentliges utgifter helt eller delvis.

Søknad om fri sakførsel, det vil si rettshjelp under rettergang, avgjøres som regel av fylkesmannen eller av den domstol som har saken til behandling. Blir søknaden innvilget, oppnevnes det en advokat for vedkommende, som regel den han eller hun selv ønsker. Ofte har vedkommende allerede henvendt seg til en advokat, som da sender inn søknaden for vedkommende. Ved vurderingen av om søknaden skal innvilges, skal det særlig legges vekt på sakens art, den betydning saken har for søkeren, hans eller hennes muligheter for å vinne saken og dens mulige prinsipielle interesse.

I visse saker kan den domstol saken føres for, innvilge fri sakførsel dersom de finner det nødvendig med bistand fra advokat og at det er rimelig at det offentlige dekker utgiftene. Dette gjelder således fri sakførsel i ekteskaps- og familiesaker, til skadelidte i saker om erstatning for personskade eller tap av forsørger, til leietageren i husleiesaker og til arbeidstageren i oppsigelses- eller avskjedssaker.

Når en sivil sak er henvist til behandling i Høyesterett, kan retten gi bevilling til fri sakførsel hvis den finner det rimelig ut fra sakens prinsipielle interesse, selv om parten har høyere inntekt eller formue enn de ordinære grensene.

I enkelte spesielle saker, blant annet saker om fritagelse for militærtjeneste av overbevisningsgrunner og saker om overprøving av administrative tvangsinngrep etter blant annet barnevernloven og lov om psykisk helsevern, skal retten gi fri sakførsel av eget tiltak og uten behovsprøving.

Fri sakførsel omfatter salær til advokaten, fritagelse for rettsgebyrer og dekning av utgifter til forkynnelse med mer som ellers påhviler parten. Undertiden gis bare fritak for rettsgebyr; da må parten selv dekke utgiftene til advokathjelp.

Rettshjelploven (Lovdata)

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.