Rettsferie er et tidsrom da rettsmøter normalt ikke holdes. I Norge varer rettsferiene fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med 3. januar. I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelser (tidligere kalt uteblivelsesavgjørelser). Dette vil blant annet være hvor tilsvar ikke inngis innen den frist som er satt av forliksrådet eller tingretten (tvisteloven av 17. juni 2005 §§ 6-4 og 16-7). Retten kan imidlertid bestemme at nevnte frister skal løpe hvis saken trenger hurtig behandling. Reglene står i domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 140.