Rettsferie, tidsrom da rettsmøter normalt ikke holdes. I Norge varer rettsferiene fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med andre påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. aug. og fra og med 24. des. til og med 3. jan. I rettsferiene løper ikke frister for prosesshandlinger som er nødvendige for å avverge fraværsavgjørelser (tdl. kalt uteblivelsesavgjørelser). Dette vil blant annet være hvor tilsvar ikke inngis innen den frist som er satt av forliksrådet eller tingretten (tvisteloven av 17. juni 2005 §§ 6-4 og 16-7). Retten kan imidlertid bestemme at nevnte frister skal løpe hvis saken trenger hurtig behandling. Reglene står i domstolloven av 13. aug. 1915 nr. 5 § 140.