Rettshjelp, bistand i rettslige anliggender i eller utenfor rettergang. Den som skal drive rettshjelp som prosessfullmektig i saker for domstolene, må som hovedregel være advokat. I straffesaker har siktede rett til å få hjelp av en forsvarer på ethvert trinn av forfølgningen. I visse tilfeller krever loven at han har forsvarer, og utgiftene dekkes av statskassen. Også utenfor disse tilfeller kan siktede få oppnevnt forsvarer på offentlig bekostning dersom saken tilsier det. Se for øvrig fri rettshjelp.