Ankesum, den minste verdi en tvist i en sivil sak om formuesverdier normalt må gjelde for å kunne ankes til en høyere rett. Etter tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 50 § 29-13 er ankesummen ved anke fra tingrett til lagmannsrett kr. 250 000 (med virkning for saker som er anket fra og med 1. juli 2020). Dette gjelder kun anke over dommer, ikke anke over kjennelser og beslutninger. Ankegjenstandens verdi, og dermed ankesummen, er differansen mellom det som kreves i anken, og det som ble oppnådd i underinstansen. Ved anke til Høyesterett er det ikke fastsatt noen ankesum, men det kreves alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg for å få bringe en sak inn for Høyesterett.