Rettsformann, tidl. betegnelse på lederen av en domstol.