Rettergang, fremgangsmåte ved behandlingen av saker for domstolene. I norsk rett er behandlingsmåten forskjellig for sivile saker og straffesaker. Se sivilprosess og straffeprosess.