Rettsbok, protokoll over forhandlingene i rettsmøter. Regler om føring av rettsbok står for straffesaker i straffeprosessloven av 22. mai 2005 nr. 28 kap. 4, og for sivile saker i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 kap. 13. Se også arbeidstvistloven av 27. januar 2012 § 55 om rettsbok i Arbeidsretten.