Muntlighetsprinsippet, prinsipp som går ut på at forhandlingene i retten foregår ved muntlige foredrag eller fremstillinger. Muntlighet er ofte kombinert med bevisumiddelbarhet (se bevis, 2), men de hører ikke nødvendigvis sammen. Både i sivile saker og straffesaker er muntlighet gjennomført ved hovedforhandlingen for tingrettene og lagmannsrettene og ved behandling av ankesaker for Høyesterett. Sivile ankesaker kan likevel unntaksvis behandles skriftlig ved lagmannsrettene og Høyesterett.