Økonomi og næringsliv i Storbritannia

Industri.

Av /Store norske leksikon ※.

Mineraler og energi.

City i London er et av verdens viktigste finanssentre, med børsvirksomhet, internasjonal shipping og forsikring. De høyeste bygningene er (fra venstre) St. Paul-katedralen, Tower 42, og det karakteristiske Swiss-Re-Tower. I forgrunnen Thames (Themsen). Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Britisk jordbruk er et av de høyest mekaniserte i verden. Brukene er store, og britene produserer store deler av den maten de trenger til eget bruk. Det meste av Englands dyrkbare mark er omgitt av hekker, men av hensyn til dagens store, moderne landbruksmaskiner er hekkene stedvis fjernet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Artikkelstart

Storbritannia og Nord-Irland har i de siste femti år vært gjennom betydelige omstillinger. Tradisjonelle industriregioner hadde i 1970-årene og 1980-årene en økonomisk tilbakegang, blant annet ved at store deler av maskin- og tekstilindustrien ble nedlagt eller omprofilert som følge av konkurranse fra importvarer. Den tradisjonsrike gruveindustrien ble sterkt redusert på 1980-tallet. Nyere industrier, som produksjon av elektronisk utstyr, næringsmidler og servicenæringer, har skapt ny vekst, særlig i sørøst (omkring London) og langs sørkysten. Administrasjon og support har hatt størst vekst, mens finans og forsikring har hatt størst nedgang. Antallet bedrifter som ble nedlagt i 2016 var 328 000, mens antallet som ble etablert var 414 000. Londonområdet topper begge statistikkene.

I 2018 var 6 961 000 ansatt i offentlige virksomheter, mens 25 199 000 var ansatt i det private næringslivet.

Andelen ansatte i servicesektoren har økt jevnt de siste femti årene. I London og omland er servicenæringen fullstending dominerende. Finansiell virksomhet har vokst mest, men denne virksomheten har samtidig vært mer utsatt ved ytre kriser, som finanskriser og uroen etter at Storbritannia i 2015 ved folkeavstemning vedtok å tre ut av EU (Brexit). Finansvirksomheten har i lange perioder bidratt med ca. 30 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP), men har vist en svak nedgang fra 2009 til 2018. Londonbørsen er blant verdens fremste, og mange utenlandske banker er etablert i hovedstaden. Siden 2015 har usikkerheten knyttet til Storbritannias forestående uttreden av EU svekket Londons posisjon i finansverdenen noe.

Med Margaret Thatcher som statsminister ble det i 1980-årene ble det ført en politikk som skulle gjøre britisk næringsliv mer moderne og markedstilpasset. Store deler av industri, energiforsyning og petroleumsutvinning, samferdsel, telekommunikasjon med mer ble privatisert i løpet av 1980-årene. Arbeiderpartiregjeringene fra 1997 til 2010 har i stor grad ført denne politikken videre. Siden Skottland fikk indre selvstyre i 1999, har den skotske regjeringen i noen grad arbeidet for at det offentlige skal ha en noe større rolle i næringslivet og i offentlig virksomhet enn det britiske regjeringer uansett partibakgrunn har ønsket.

På 2000-tallet og 2010-tallet er Storbritannias økonomi en av de sterkeste i Europa. Inflasjonsnivået, rentenivået og arbeidsledigheten er lav. Usikkerheten etter folkeavstemningen som i 2016 gav flertall for at Storbritannia skal tre ut av EU, har de siste årene (per 2018) svekket økonomien noe.

Nord-Irland har i mange sammenhenger vært regnet som et økonomisk problemområde, med indre uro og perifer beliggenhet. Ulike støtteordninger er etablert, både for lokale og utenlandske foretak, med henblikk på å få en større industriell bredde.

Jordbruk, skogbruk og fiske

Jordbruk, skogbruk og fiske sysselsatte 351 000 mennesker i 2018.

Jordbruk

Om lag 69 prosent av Storbritannias areal er beite- eller jordbruksland; 25 prosent er dyrket mark. Landbruket drives i hovedsak intensivt, med høy mekaniseringsgrad og selvdekningsgraden er totalt sett høy, særlig når det gjelder produkter som egg, melk, kjøtt, poteter, hvete og bygg, mens frukt og grønnsaker for en stor del må innføres. Storbritannia produserer 60 prosent av maten som konsumeres.

Siden andre verdenskrig har det skjedd en omlegging av jordbruket i retning av større gårdsbruk og mer vekt på husdyrhold. Etter medlemskapet i EU har store bruk fått økonomisk bistand på bekostning av de små familiebrukene, noe som har bidratt til en betydelig produktivitetsøkning. Jordbruket drives likevel i stor grad i kombinasjon med andre yrker.

En stor del av marginalt åkerland er blitt lagt ut til beiteland, som i dag utgjør nesten 70 prosent av det totale jordbruksarealet.

I Skottland, Wales og vestlige England er husdyrhold dominerende driftsform, og beitene i lavlandet kan stort sett benyttes året rundt. De store områdene med rough grazing land i høylandsområdene i Wales og Skottland samt Nord-Irland, benyttes hovedsakelig til sauebeite. Antall sysselsatte i det irske jordbruket har gått kraftig ned i løpet av de siste 20–25 år, men sammenslåing av bruk har gitt bedre levekår for de gjenværende bønder. Viktigste jordbruksprodukter er kjøtt, melk og egg samt lin og maltbygg.

Østlige England har rikt jordsmonn, relativt tørt og solrikt klima og er i større grad oppdyrket enn områdene i vest og nord. Hvete, bygg og sukkerbeter avles særlig i East Anglia og East Midlands, mens havre dyrkes i de fuktigere områdene i vestlige England, Skottland og Nord-Irland. Nord-Irland er et overskuddsområde for poteter. Humle til bryggeriene og frukt dyrkes særlig i Kent, Sussex og Hereford and Worcester. Gartnerier opptar ofte arealer nær storbyene og tomater, grønnsaker og blomster er viktige drivhusprodukter.

Skogbruk

Skogbruket er beskjedent, men en ganske omfattende skogplanting gjennom flere tiår gir etter hvert økende avvirkning. Skogen dekker om lag tretten prosent av landets areal. Skogen i England består for det meste av løvskog; i Skottland større innslag av barskog. Nyplantingen foregår i vesentlig grad i Skottland og Wales; hovedsakelig av bartre.

Fiske

Fiskerinæringen er spesielt viktig for kystområdene i Skottland og nordsjøhavnene i England. Fiskeriene har gått tilbake siden 1970, delvis på grunn av overfiske, men også reduserte fangstområder som følge av opprettelse av økonomiske soner i havet omkring kyststatene. EU-medlemskapet medførte at man måtte åpne egne farvann for andre lands fiskeflåter. Det ble også innført restriktive kvoter. Fra første del av 1990-årene økte fangstmengdene igjen. Kystfiske drives langs hele kysten, men mest i nord. De viktigste fiskeslag er makrell, sild, hyse og torsk.

Oppdrett av laks, ørret og skalldyr har blitt en vekstnæring etter at havfisket er redusert, særlig i de vestlige deler av Skottland. Hull, Grimsby, Lowestoft og Fleetwood, North Shields (England), Milford Haven (Wales) og Aberdeen, Mallaig, Lerwick og Peterhead (Skottland) er de viktigste fiskehavnene. Storbritannia var blant de ledende hvalfangstland inntil fangsten opphørte i 1963.

Bergverk og energi

Gruvedrift, energi- og vannforsyning sysselsatte 587 000 mennesker i 2018.

Bergverk

Sør-Wales har vært et område der kullforekomstene lenge trakk til seg tungindustri. Senere ble Sør-Wales et område i industrielt forfall. Bildet er fra Ebbw Vale, som tidligere var et viktig senter for stålindustrien. Stålverket her ble nedlagt i 1978. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Gruvedrift har lange tradisjoner i Storbritannia, og kullforekomstene dannet grunnlaget for landets industrielle utvikling mot slutten av 1700-tallet. I begynnelsen av 1800-tallet kom omkring 3/4 av verdensproduksjonen av kull fra Storbritannia. Siden andre verdenskrig har kullproduksjonen avtatt, delvis som følge av konkurranse fra andre energikilder, og mange gruver er nedlagt. I 1994 ble kullindustrien privatisert, og Coal Authority tok over for British Coal. Arbeidsstokken ble sterkt redusert.

Foruten kull er råolje og naturgass landets viktigste mineralressurser. Gassproduksjonen kom i gang i slutten av 1960-årene, mens petroleumsutvinningen først startet i 1975. Nordsjøgassen kommer hovedsakelig fra felt i den sørlige delen av Nordsjøen, øst for Norfolk og Lincolnshire; oljefeltene ligger lenger nord, øst for Skottland og Shetland.

Det utvinnes også tinn og wolfram i Cornwall, kobber i Wales og Skottland, sink i Wales og basalt, grus og kalkstein i Nord-Irland. For øvrig utvinnes bygningsstein (kalkstein, skifer, granitt), noe salt, leire til teglstein og keramiske produkter, kaolin til porselensindustrien. Jernmalmproduksjonen opphørte i 1990-årene.

Energi

Storbritannias petroleumsfelter i Nordsjøen er en viktig inntektskilde. Bildet viser en av British Petroleums plattformer på britisk kontinentalsokkel. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

I 2016 stod gasskraft for 40,2 prosent av energiforbruket, kjernekraft 20,1 prosent, vindkraft 10,6 prosent, kull 8,6 prosent, bio-energi 8,4 prosent, olje 7,8 prosent, solenergi 2,8 prosent, og vannkraft 1,5 prosent. De siste par tiårene har det skjedd en markant overgang fra fossil kraft til fornybar kraft i Storbritannia. Så nylig som 1990 var hele 67 prosent av energiforbruket kullbasert, og 12 prosent var oljebasert. Gass, vind, sol og bio-energi, som til sammen dekker nær 2/3 av det britiske energiforbruket, var praktisk talt ikke-eksisterende som energikilder i 1990.

Industri

En rekke tekniske nyvinninger i siste halvdel av 1700-tallet gav støtet til den industrielle revolusjon og gjorde Storbritannia til verdens første industrialiserte land. Ved siden av de tekniske oppfinnelsene ble det økonomiske grunnlaget skapt gjennom kolonihandel og skipsfart, samt en rik tilgang på råvarer både i hjemlandet og fra koloniene. Etter andre verdenskrig slet Storbritannia med mye foreldet og tungdreven industri, og opplevde en markert nedgang i industrisysselsettingen, spesielt innen tungindustri og tekstilindustri. Dette rammet særlig industrien i Nord-England, Wales, Skottland og Nord-Irland hvor de fikk de høyeste arbeidsledighetstallene. Industriens andel av BNP sank fra 36 prosent i 1960 til 25,1 prosent i 2005.

I siste del av 1980-årene opplevde Storbritannia igjen vekst i industrien, delvis fordi rasjonaliseringene hadde bidratt til modernisering og gjort industrien mer konkurransedyktig, men også som følge av økt satsing på nye og mer markedsriktige produkter. I løpet av 1980-årene ble industrien i betydelig grad privatisert. I perioden 1979–1991 ble statlig eierskap i industrien redusert med omtrent 65 prosent.

Englands tradisjonelt viktigste «industribelte» (Manufacturing Belt) ligger i en akse mellom Lancashire og Yorkshire i nord, via Midlands til Londonområdet i sør. I nord ble industrien bygd opp rundt kull- og jernmalmleiene ved Penninene, og fortsatt finnes betydelig industri her, men i dag langt mer allsidig. De viktigste byene er Liverpool, Manchester, Leeds og Bradford. Mot sør ligger Sheffield (stålindustri), Nottingham, Derby og Leicester (trikotasje). Mot vest, i West-Midlands, med Birmingham som viktigste by, utviklet det seg tidlig en allsidig verkstedindustri. Den sentrale beliggenheten gav området en gunstig markedsposisjon, og en del av Londonområdets vekst ble kanalisert hit. Nordvest for Birmingham ligger The Potteries med tyngdepunkt i Stoke. Leirforekomstene her skapte tidlig grunnlag for områdets leirvare- og porselensindustri.

I Nordøst-England ligger det viktige industriområder omkring byene Newcastle og Sunderland. Teesside har ilandføringsterminal for olje fra norsk sektor (Ekofisk) i Nordsjøen samt oljeraffinerier. Skottlands industri er hovedsakelig lokalisert til de sentrale deler av landet, med Glasgow og Edinburgh som de viktigste industrisentrene. Den tidligere så omfangsrike tungindustrien er betraktelig redusert, likeledes er de mange verftene mellom Firth of Forth og Firth of Clyde borte.

Av industriell utvikling satses det nå mer på høyteknologibasert industri. Skottland har en del tradisjonell eksportorientert industri, som for eksempel tekstilindustrien (strikketøy, tweed), næringsmiddelindustrien og whisky.

Nord-Irland har sitt industrielle tyngdepunkt i Belfast. Viktigst er produksjonen av mat- og drikkevarer samt tobakksvarer, tekstiler, klær, transportmidler og -utstyr. De tradisjonelt viktige industrier som tekstilindustrien og verftsvirksomheten har avtatt.

Det sørlige Wales, med Cardiff som sentrum, har tradisjonelt hatt industri bygd opp omkring de rike kull- og jernmalmleiene i området. Industrien i dag er langt mer differensiert med blant annet næringsmiddel-, grafisk industri og annen lettere industri.

Etter vareverdi er verkstedindustrien, med stor militær produksjon, kjemisk, elektronisk og tekstilindustrien viktigst.

Turisme

Turistnæringen sysselsatte 1 667 000 mennesker i 2011.

Flest turister trekker London med sine mange og varierte kultur- og underholdningstilbud, men også byer som Winchester, Canterbury, Oxford, Cambridge, Hastings, Edinburgh og Glasgow er turistmål, likeledes kanaløyene Jersey og Guernsey. I 2017 fikk Storbritannia besøk av 39,9 millioner turister, noe som blant annet førte til sterk økning av britiske luksusprodukter som Burberry og gjorde leiekostnadene i Bond Street høyere enn på Champs-Élysées. Fortidsminnet Stonehenge nord for Salisbury hadde 1 582 500 besøkende i 2017.

Storbritannia har en betydelig bil-, sykkel- og fotturisme. Landet har femten nasjonalparker: Brecon Beacons, Broads, Cairngorms, Dartmoor, Exmoor, Lake District, Loch Lomond and the Trossachs, New Forest, Northumberland, North York Moors, Peak District, Pembrokeshire Coast, Snowdonia, South Downs og Yorkshire Dales.

I 2016 omsatte historiske steder, bygninger og tilsvarende steder for 574 millioner britiske pund.

Utenrikshandel

Storbritannias utenrikshandel har tradisjonelt vært høy, noe som blant annet har sammenheng med mangelen på mange råvarer og nødvendigheten av eksport for spesialiserte industriprodukter. Handelsforbindelsene med Commonwealth var lenge av fundamental betydning, men har siden 1960-årene gått sterkt tilbake, særlig på bekostning av handel med industrilandene i Vest-Europa og USA. Fra å være råvareimportør er Storbritannia nå nettoimportør av ferdigvarer fra land som produserer billigere.

Storbritannia har gjennom lengre tid hatt regelmessige underskudd i varehandelen med utlandet. Underskuddet dekkes blant annet ved valutainntekter fra tjenesteyting og transport og gjennom rente- og andre finansinntekter.

Samferdsel

Samferdselsnettet er godt utbygd i Storbritannia, særlig i England, som har et av de tetteste vei- og jernbanenett i verden. Store deler av samferdselssektoren er privatisert, blant annet flyselskapet British Airways og jernbanedriften.

Veier

Storbritannia har i dag et svært tett veinett; en forskyvning av både gods- og passasjertrafikken fra jernbane til vei har i tillegg ført til sterk utbygging av motorveinettet. Hovedveinettet danner et stjernemønster med London som sentrum, og de fleste motorveistrekningene finner man på hovedveiforbindelsene til og fra London. Samlet utgjør veinettet 422 100 kilometer.

Jernbaner

Verdens første ordinære jernbane ble åpnet i 1825 mellom Stockton og Darlington vest for Middlesbrough. Utover på 1800-tallet opplevde man en intens jernbaneutbygging som utkonkurrerte de andre transportmidlene, i de fleste tilfeller også kanaltransporten. Jernbanene ble bygd ut privat, ofte med konkurrerende selskaper på de samme strekninger, og var helt dominerende i landtransporten frem til rundt 1920, da biltransporten for alvor begynte å gjøre seg gjeldende. Siden har jernbanene hatt en betydelig reduksjon i andelen av den totale transporten, og linjenettet er blitt betydelig redusert, særlig etter at jernbanene ble nasjonalisert og samlet i ett selskap i 1948. I 1961 hadde Storbritannia nesten 29 000 kilometer jernbane, i 2017 var den totale linjelengden redusert til 15 799 kilometer. Konkurransen fra vei- og lufttransport er imidlertid blitt møtt med introduksjon av stadig hurtigere tog. I 1994 ble det etablert jernbaneforbindelse med Frankrike via Eurotunnelen. London har et svært godt utbygd undergrunnsbanenett.

Luftfart

Flytrafikken fraktet omlag 236 millioner passasjerer i 2017, et tall som forventes å stige til 465 millioner i 2030. Omlag en femtedel av reisene ble foretatt innenlands, et tall som synker grunnet konkurranse med jernbane, særlig på de viktigste rutene, som mellom London og Manchester. Flytrafikken innenlands er godt utbygd, med nærmere 50 lufthavner med rutegående trafikk. De viktigste lufthavnene er Heathrow og Gatwick utenfor London (begge blant verdens travleste), Manchester, Glasgow og Birmingham. I 1991 åpnet ny terminal ved Stansted utenfor London. Les mer i artikkelen om Londons lufthavner.

Skipsfart

Storbritannia er en gammel sjøfartsnasjon og har over 400 havner. De viktigste havner etter godsmengde er London (Tilbury), Forth, Grimsby and Immingham, Tees and Hartlepool, Sullom Voe, Milford Haven, Liverpool og Southampton. Dover er hovedhavn for farten over Den engelske kanal. Storbritannia har en rekke båtforbindelser med kontinentet.

Det finnes et ganske omfattende nett av kanaler. Kanalbyggingen startet med byggingen av Bridgewater Canal ved Manchester i 1761, og kanaltransporten spilte en vesentlig rolle i den første fasen av den industrielle utbyggingen av landet. Kanalene ble nasjonalisert og lagt under en felles ledelse i 1948 (fra 1962 British Waterways Board, nedlagt i 2012). Kommersiell kanalfart er i dag ganske beskjeden, men det drives en del lystbåt- og turisttrafikk på de indre vannveiene.

Storbritannia og Nord-Irland

Utenrikshandel prosentvis fordelt på land 2017

Eksport Import
USA 14,3 8,0
Tyskland 11,0 14,5
Frankrike 7,6 5,7
Nederland 6,2 8,5
Belgia/Luxembourg 4,1 5,4
Kina 5,3 9,1
Italia 3,1 4,0
Norge 0,9 4,1

prosentvis EKSPORT fordelt på hovedvaregrupper 2017

Handelsvare Prosent
Maskiner og transportutstyr 14,0
Biler 9,5
Elektrisk maskineri 8,4
Medisiner og farmasøytiske produkter 7,7
Råolje 5,7
Luftfartøy 4,7
Diverse produkter 4,6
Vitenskapelige og fotografiske produkter 3,7
Raffininert olje 3,3
Matvarer 2,2

PROSENTVIS Import fordelt på hovedvaregrupper 2017

Handelsvare prosent
Elektrisk maskineri 13,0
Mekanisk maskineri 9,6
Biler 7,1
Diverse produkter 6,2
Medisiner og farmasøytiske produkter 6,1
Kjøretøy unntatt biler 4,6
Klær 4,1
Raffinert olje 3,9
Råolje 3,3
Vitenskapelige og fotografiske produkter 2,7

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg